A bűnbánó szív

 

"Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől."  (Ap. Csel. 3:19)

"És amiképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen Őbenne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.Aki hiszen Őbenne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. 
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot;  mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek,
hogy Isten szerint való cselekedetek." 
(János 3:14-21)

"És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen."  (János 4:36)

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van;  és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre." (János 5:24)

"Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké." (János 8:51)

"És én örök életet adok nékik;  és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből."  (János 10:28)

"Monda néki Jézus:  Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt? "  (János 11:25-26)

"De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.  Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre."  (Róma 10:8-10)

 

Isten nélkül bűnös és elveszett ember vagy. Fogadd el Isten ajándékát és az Ő végtelen szeretetét. Hiszen Ő az egyszülött Fiát, Jézus Krisztust küldte el érted. Jézus érted halt meg a kereszten, helyetted hordozta el a bűneidet. Isten feltámasztotta Őt a halálból, hogy te is vele együtt feltámadhassál. Ha szeretnéd megismerni az Ő szeretetét és szeretnél az Ő dicsőségében járni, részesülni azokban az áldásokban,melyeket a véráldozata által számodra is megszerzett, akkor fogadd Jézust a szívedbe és mondd el a következő imádságot. Ha hittel a szívedben elmondod ezt az imát, Isten meghallgat és elfogad, újra a te Mennyei Atyáddá lesz és visszafogad közösségébe.

 

Az üdvösség imája 

Drága Mennyei Atyám!
Elfogadom a Te egyszülött Fiadat, az Úr Jézus Krisztust.
Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, meghalt az én bűneimért,
feltámadt a halálból az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm!
Én hiszem a szívemben, és most a számmal vallást teszek a hitemről:
Jézus az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm!
Meg vagyok váltva. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet!

ÁMEN!

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)