A bűnök: elfedése-eltörlése-bűnbocsánat

 

A bűnök elfedése: 

Izrael fiai az Ószövetség ideje alatt Mózes törvényei szerint éltek. Amikor a törvények ellen vétkeztek - ami elkerülhetetlen volt, mivel Izrael szellemileg halott volt -, a papságnak kellett engesztelő áldozatot bemutatni, ami elfedte, eltakarta az elkövetett bűnöket.
A főpapnak kellett egy ártatlan állat vérét bevinni a Szentek Szentjébe és meghinteni az oltár fedelét. Ez a vér elfedte, eltakarta az emberek előző évben elkövetett összes bűnét.

"Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést."  
(III. Mózes 17:11)

Tehát egy ártatlan állat vére, vagyis élete lett széthintve a szellemileg halott Izrael felett.

A kiengesztelés napjának következő fontos eseménye volt, amikor a pap jelképesen áthelyezte az emberek bűneit egy bűnbakra s azáltal, hogy kezeit rátette az állat fejére és megvallotta az emberek bűneit. A bűnbakot szabadon engedték a pusztaságba, hogy felfalják a vadállatok.

Így Izrael egy évre szabaddá vált bűneitől, mivel a vér elfedte bűneiket. Ezeket a szertartásokat minden évben el kellett végezni a kiengesztelés napján, hiszen az embereknek még nem volt örök életük. Izrael bűnei még mindig ott voltak, csak el volta fedve, takarva. A bűn természete még mindig bennük volt. Ez az oka, hogy továbbra is bűnöket követtek el. 

A bűnök eltörlése: 

Az Újszövetségben Jézus Krisztus vére nem "csak" eltakarta vétkeinket, hanem vérével tisztára mosott, megtisztított, megszabadított minket valamennyi bűnünktől.

"És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által." (Jelenések 1:5)

Amikor újjászületünk, vagyik Isten újjrateremti szellemünket, minden amit valaha is vétkeztünk, minden ami valaha is voltunk, a teljes addigi múltunk eltörlődik. Jézusban "Új teremtménnyé" váltunk.

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés aza régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."  (II. Kor. 5:17)

Az Ószövetségben az állatok áldozatként való bemutatása Isten bárányának, Jézus véráldozatának volt előképe. Jézus Krisztus vére értünk ontatott ki, hogy bűneink tökéletesen eltörlődjenek. Az Ószövetségben az állatok vére a bűnök elfedését, eltakarását szolgálta, az Újszövetségben viszont Jézus vére által a bűnök teljes eltörlését kaptuk. Isten úgy tekint az újjászületésed előtti életedre, mintha nem is létezett volna.

Ahhoz, hogy bűneink eltörlődjenek, nem kell megvallanunk az életünk folyamán elkövetett bűneinket, hiszen erre senki nem lenne képes, hanem az Úr Jézus Krisztusban való hitünket kell megvallani, így máris elnyertük bűneink eltörlését.

Tekintsünk meg néhány igehelyet, ahol a bűnök eltöléséről szól az Ige:

"És az üdvösség ismeretére megtanítsad az Ő népét, mely a bűnöknek eltörlésében van."  (Lukács 1:77)

"Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát. "  (Ap.Csel. 2:38)

"Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. "  (Ap.Csel. 3:19)

"A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. Őt az Isten Fejedelemmé és Üdvözítővé emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek eltörlését. "  (Ap.Csel. 5:30-31)

"Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek eltörlését veszi az Ő neve által mindenki, aki hiszen Őbenne. "  (Ap.Csel. 10:43)

"Azért legyen néktek tudtotokra, atyámfiai, férfiak, hogy ez által hirdettetik néktek a bűnöknek eltörlése: " (Ap.Csel. 13:38)

"Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által. " (Ap.Csel. 26:18)

" Akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. "  (Efézus 1:7)

"Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek eltörlése; "  (Kolosse 1:14)

"És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnöknek eltörlése."  (Zsidó 9:22)

"Ahol pedig bűnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat. "  (Zsidó 10:18) 

A bűnbocsánat:

Isten a bűnök megvallását és a bűnök bocsánatát az újjászületett gyermekei számára rendelte el, hogy mindig és mindenkor szentül és feddhetetlenül állhassanak meg a Mennyei Atya előtt, Jézus Krisztusban.
Amikor befogadod Jézust a szívedbe, a szellemed újjáteremtődik, addig elkövetet bűneidet Atyád egyszer és mindenkorra eltörli.
De amíg nem újítod meg elmédet Isten Igéje által, addig ugyanazokat a dolgokat akarod majd cselekedni, amiket újjászületésed előtt tettél. Növekedj fel szellemedben Isten Igéjén, újítsd meg elmédet az Ige fényességében és ne a test kivánságait akard végrehajtani, hanem a szellemed kivánságait, amelyek eggyeznek Atyád akaratával.

Mi történik, ha újjászületett keresztény létedre hibázol, bűnt követsz el?

Isten Igéje Igazság és a te szellemed ezen az Igazságon növekedik, így ha vétkezel a szellemed azonnal jelezni fogja: Megállj Testvérem! Ez a cselekedet, ez a gondolat nem áll összhangban Isten Igéjével.
Neked csak annyi a teendőd ilyenkor, hogy megállsz és megvallod, hogy elrontottad: Mennyei Atyám! Kérlek, bocsáss meg nekem és mutasd meg a helyes lépést, merre menjek tovább!
(Keresztény ember esetében a szellemét nevezhetjük az ő lelkiismeretének is.)

"Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz: megbocsátja bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól."  (I. János 1:9)

Amikor keresztény emberként bűnt követsz el, akkor barátságod megtörik at Atyával, de továbbra is agyermeke maradsz. Ez hasonló ahhoz, amikor a férj és a feleség veszekszik, de ettől még nem szakad meg a kapcsolatuk, nem bontják fel a házasságukat. Ahhoz, hogy helyre álljon a békesség, bocsánatot kell kérniük egymástól.

" Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről. És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nékünk; Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet Tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen Őbenne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük. 
Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, ésJézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csaljuk meg és az igazság nincs bennünk."  
(I. János 1:1-8)

Maradj baráti közösségben az Úrral!

"Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanemaz egész világért is."  (I. János 2:1-2)

"Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanbólIstennek Igéje által, amely él ésmegmarad örökké. "  (I. Péter 1:23)

A szellemed nem tud bűnt elkövetni - mert nem romlandó magból, hanem romolhatatlan isteni magból született újjá. Ez a te valóságos önmagad.

"Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad Annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született."  (I. János 3:8-9)

 (Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)