A fehér Trón

 

Még egyszer körbenéztem a hegy belsejében lévő hatalmas teremben. Az üdvösség 
igazságait jelképező l5-incsek és drágakövek dicsősége lélegzetelállító volt. Úgy 
tűnt, végtelen sok ilyen kincs van, és szinte lehetetlen teljesen befogadni 
szépségüket. Elképzelhetetlennek tűnt számomra, hogy a többi terem, amely a hit 
más nagy igazságait tartalmazta, ennél dicsőségesebb lehetne. Ez segített 
megértenem, hogy sok keresztény miért nem akarja soha elhagyni ezt a szintet: 
megelégszenek azzal, hogy csodálják a hit alapigazságait. Úgy éreztem, örökké itt tudnék 
maradni, anélkül, hogy megunnám. 
 
De a sas, aki mellettem állt, figyelmeztetett: 
- Tovább kell menned! - Megfordultam és ránéztem, s ő kicsit halkabban folytatta: 
- Nincs annál nagyobb békesség és biztonság, mint az Úr üdvösségében időzni. Azért 
kerültél ide, hogy átéld ezt, mert szükséged lesz erre a hitre ott, ahova most mész. 
Azonban nem szabad tovább itt maradnod. 
A sas kijelentése a békességről és a biztonságról azokat a bátor harcosokat juttatta 
eszembe, akik a hegy első szintjén, az Üdvösségen harcoltak. Olyan hősiesen küzdöttek, 
és oly sokakat megszabadítottak, ugyanakkor mindnyájuk testét szörnyű sebek borították. 
Nem úgy tűnt, mintha békességre és biztonságra találtak volna ezen a helyen. Akkor a 
sas megint félbeszakította gondolataimat, mintha hallotta volna őket. 
- Isten másképpen értelmezi a békességet és a biztonságot, mint mi. Csatában 
megsebesül ni nagy tisztességet jelent. Az Úr sebei által gyógyulunk meg, és mi is a 
saját sebeink által kapunk hatalmat a gyógyításra. Ha egyszer gyógyulást nyerünk, 
hatalmat kapunk mások meggyógyítására ugyanazon a ponton, ahol az ellenség 
megsebzett bennünket. A gyógyítás az Úr szolgálatának egyik alapvető része volt, és 
ezért a mi szolgálatunknak is alapvető része. Az egyik oka annak, amiért az Úr 
megengedi, hogy rossz dolgok érjék az Ő népét, hogy ők is könyörületet kapjanak 
mások iránt, mert ezen keresztül hat a gyógyítás ereje. Ezért beszélt Pál apostol a 
megverettetéseiről és megkövezéseiről, amikor a tekintélyét kérdőjelezték meg. Minden 
seb, amit kapunk és minden rossz dolog, ami velünk történik átváltoztatható arra a 
hatalomra, hogy jót tegyünk. Minden egyes ütés, amelyet a nagy apostol elszenvedett, 
mások üdvösségét eredményezte. Minden seb, amelyet a harcosok kapnak, mások 
megmentésére, gyógyítására vagy helyreállítására szolgál. 
A sas szavai nagyon felbátorítottak. Itt, az üdvösség kincseinek dicsőségében még 
világosabbnak és metszőbbnek tűnt ez az igazság. Szerettem volna a hegy tetejéről 
kiáltani ezt az üzenetet, hogy bátorítsam azokat, akik még mindig harcolnak. 
A sas így folytatta: 
 
- Másik oka is van, hogy az Úr megengedi, hogy sebeket kapjunk. Nincs bátorság valós 
veszély nélkül - Az Úr azt mondta Józsuénak, hogy vele megy a harcba az Ígéret 
Földjéért, de újra és újra intette, hogy legyen bátor és erős. Azért mondta ezt, mert 
Józsuénak harcolnia kellett, és valóságos veszéllyel nézett szembe. Ilyen módon teszi 
próbára az Úr azokat, akik méltók az ígéretekre. 
Ránéztem az öreg sasra, és észrevettem, hogy tépett és csapzott tollai alatt sebhelyek és 
forradások látszanak. Mégsem 
voltak csúnyák ezek a hegek, mert aranybarázdák húzódtak rajtuk, amelyek nem fémből, 
hanem húsból és tollból voltak. Észrevettem, hogy ez az arany sugározza a dicsőséget, 
amely a sasból árad, és amely oly csodálatossá és félelmetessé tette. 
- Eddig miért nem vettem ezt észre? - kérdeztem. 
- Amíg nem látod és méltányolod az üdvösség kincseinek mélységeit, addig nem 
láthatod azt a dicsőséget sem, amit az evangéliumért való szenvedés jelent. Ha 
megláttad, kész vagy azokra a próbákra, amelyek után a szellemi hatalom magasabb 
fokára léphetsz. Ezek a sebek örökké tartó dicsőséget jelentenek. Ezért viseli Urunk még 
itt a mennyben is a sebhelyeket. Még mindig láthatod a sebeit, és az Ő választottainak 
sebeit is, amelyeket Érte szenvedtek el. Ezek a mennyei érdemrendek. Akik viselik, 
jobban szeretik Istent és az O igazságát, mint a saját életüket. Ők azok, akik követték a 
Bárányt, akárhová ment, és vállalták a szenvedést az igazságért, az igazságosságért és az 
emberek üdvözüléséért. Az Úr népe igazi vezetőinek, akik valódi szellemi fennhatóságot 
hordoznak, előbb a szenvedések által kell bizonyítaniuk Isten iránti odaadásukat. 
Ránéztem az engem kísérő angyalcsoport vezetőjére. Azelőtt soha nem láttam, hogy egy 
angyal mély érzelmeket tanúsított volna, de ezek a szavak mélyen megindították őt is, 
meg a többi angyalt is. Azt gondoltam, mindjárt sírva fakadnak. Akkor a vezető 
megszólalt: 
- A teremtés kezdetétől fogva sok csodának voltunk szemtanúi. De mindezek között a 
legnagyobb, amikor az emberek önként vállalják a szenvedést az Úrért és 
felebarátiakért. Nekünk is harcolnunk kell, és időnként mi is kapunk sebeket, de itt a 
mennyben olyan nagy világosságban és dicsőségben élünk, hogy mindez nem esik 
nehezünkre. De amikor az emberek, akik oly sötét és gonosz helyen laknak, oly kevés 
bátorítást kapnak, és képtelenek az Úr dicsőségét közvetlenül szemlélni, csak 
reménységük van felőle, önként vállalják a szenvedést, 
azért a reménységért, melyet csak homályosan láthatnak szívükkel ez még a 
leghatalmasabb angyalokat is arra készteti, hogy térdüket meghajtva, boldogan szolgálják 
az üdvösségnek ezeket az örököseit. Először nem értettük, miért rendelte az Atya, hogy 
az emberek hitben járjanak, anélkül, hogy a valóságot és a menny dicsőségét közvetlenül 
szemlélhetnék, és hogy ilyen ellenségeskedést szenvedjenek el. De most már értjük, hogy 
a szenvedések által válik teljesen bizonyossá, méltók-e arra a nagy hatalomra, amelyet 
Isten saját háza népének fog adni. Ez a hitben való járás a legnagyobb csoda az egész 
mennyben. Azok, akik kiállják ezt a próbát, méltók arra, hogy a Báránnyal együtt üljenek 
az Ő trónján, mivel a Bárány méltókká tette őket, ők pedig bebizonyították, hogy igazán 
szeretik az Urat. 
Ekkor a sas közbe szólt: 
- A bátorság által mutatkozik meg a hit. Az Úr sohasem ígérte, hogy az Ő útja könnyű 
lesz, de biztosított bennünket, hogy megéri. Azoknak a bátorsága, akik az Üdvösség 
szintjén harcoltak, tiszteletet ébresztett a menny angyalaiban az iránt, amit Isten a bukott 
emberben elvégzett. Ezek a harcosok sebeket kaptak a szörnyű támadásban, miközben - 
ugyanúgy, mint Krisztus a kereszten - nem láttak mást, mint sötétséget, és úgy látszott, 
hogy a gonosz arat diadalt az igazság felett. Ennek ellenére nem adták fel, és nem 
hátráltak meg. 
Újra azon kezdtem bánkódni, hogy én nem maradtam ott az Üdvösség szintjén, hogy 
együtt harcoljak ezekkel a bátor emberekkel. A sas értette a gondolataimat, és újra 
közbeszólt: 
Azzal, hogy megmásztad a hegyet, te is bebizonyítottad hitedet és bölcsességedet, 
amelyek szintén hatalmat szabadítanak fel. Hited sok lelket szabadított meg, akik ezáltal 
az üdvösség hegyéhez jöttek. Te is kaptál néhány sebet, de a te hatalmad a királyságban 
inkább a hit cselekedeteiből származik, mint a szenvedésből. Mivel néhány dologban 
hűséges voltál, most azt a nagy megtiszteltetést kapod, hogy visszamehetsz szenvedni, 
hogy sokak vezetőjévé válhass. De ne felejtsd el, hogy mi mindannyian egy közös célért 
munkálkodunk, tekintet nélkül arra, hogy építünk vagy szenvedünk. Ha még magasabbra 
jutsz a hegyen, még sokkal több lélek tölti majd meg ezeket a termeket, a menny nagy 
örömére. Most arra hivattál el, hogy följebb juss és építs, de ha ezen hűséges leszel, akkor 
később megkapod azt a megtiszteltetést is, hogy szenvedj Őérte. 
Megfordultam, és ránéztem a sötét és baljóslatú ajtóra, amire ez volt írva: "Krisztus 
Ítélőszéke". Ahogy melegség és békesség árasztotta el lelkemet, amikor az üdvösség 
csodálatos kincseire néztem, most a félelem és  bizonytalanság öntött el, amikor erre az 
ajtóra pillantottam. Úgy tűnt, minden porcikám itt akar maradni ebben a teremben, és 
semmi sem akarja bennem, hogy bemenjek az ajtón. A sas újra válaszolt a gondolataimra. 
- Mielőtt bármelyik nagy igazsághoz vezető ajtón belépsz, ugyanezek az érzések fognak 
el. Még akkor is ezt érezted, amikor beléptél ebbe a terembe, amely az üdvösség 
kincseivel van tele. De a félelmek a bukás következményei, a Jó és Gonosz Tudása 
Fájának gyümölcsei. Ez a tudás tett mindannyiunkat bizonytalanná és énközpontúvá. A jó 
és a gonosz ismerete miatt tűnik félelmetesnek Isten valódi ismerete, holott valójában 
minden Istentől származó igazság nagyobb békességre és biztonságra"vezet bennünket. 
Még Isten ítéletei is kívánatosak, mert az Ő útjai mindig tökéletesek. 
Mostanra már eleget tapasztaltam ahhoz, hogy tudjam: ami helyesnek látszik, sokszor az 
hozza a legkevesebb eredményt, és gyakran kudarchoz vezet. Utam során mindig a 
nagyobb kockázattal járó ösvény vezetett a legnagyobb jutalomhoz. Azonban úgy tűnt, 
egyre nagyobb a tét. Ezért egyre nehezebb volt úgy döntenem, hogy folytatom az utat 
felfelé. Kezdtem megérteni azokat, akik egy ponton megálltak, és nem akartak 
továbbmenni, bár jobban tudtam, mint valaha, hogy rosszul döntöttek. Csak az jelent 
valódi biztonságot, ha folyton továbbhaladunk olyan régiókba, ahol még több hitre van 
szükségünk, és még inkább függünk az Úrtól. - Igen, a magasabb szellemi szinten való 
járás valóban több hitet követel - tette hozzá a sas. - Az Úr kezünkbe adta Királyságának 
térképét, amikor azt mondta: "Ha meg akarod tartani az életedet, akkor el fogod veszteni, 
de ha elveszíted Énértem, akkor megtalálod. " Egyedül ez tarthat meg az ösvényen, míg 
fölérsz a csúcsra, és ez vezet győzelemre az előttünk álló !1agy csatában, és segít majd, 
hogy megállhass Krisztus Ítélőszéke előtt. 
Tudtam, itt az ideje, hogy elinduljak. Elhatároztam, hogy mindig emlékezni fogok ennek 
a teremnek a dicsőségére, ahol az üdvösség kincsei voltak, de azt is tudtam, hogy tovább 
kell mennem. Megfordultam, minden bátorságomat összeszedve kinyitottam a Krisztus 
ítélőszéke felé vezető ajtót, és beléptem. A mellém rendelt angyalok körülállták az ajtót, 
de nem jöttek velem. 
- Mi az, ti nem jöttök? - kérdeztem követelőzve. 
- Ahova most mész, oda egyedül kell menned. Mi a túloldalon várunk majd rád. 
Válasz nélkül megfordultam, és elindultam, mielőtt még meggondolhattam volna 
magam. Valahogyan tudtam, hogy ez így van rendjén: nem az angyalok kíséretében kell 
bíznom. Miközben a sötétben mentem, még hallottam a sas hangját: 
- Ha ezen keresztüljutsz, akkor már senki másban nem fogsz bízni, még magadban sem, 
egyedül az Úrban. 
A legrémisztőbb sötétségen haladtam keresztül, amit valaha átéltem. Minden lépés 
szörnyű küzdelmet jelentett a félelemmel. Kezdtem azt gondolni, hogy magába a pokolba 
kerültem. Végül elhatároztam, hogy visszamegyek, de mikor megfordultam, nem láttam 
semmit. Az ajtó bezárult, és még azt sem láttam, merre van. Úgy éreztem, hogy minden, 
ami eddig történt velem, és minden, amit az angyalok és a sasok mondtak: csupán trükk 
volt, hogy becsaljanak ebbe a pokolba. Becsaptak! 
Az Úrhoz kiáltottam, hogy bocsásson meg és segítsen rajtam. Abban a pillanatban 
megláttam Őt, amint a kereszten függött, pontosan úgy, mint az előző teremben, amikor 
kezemet a piros kőre tettem. Újra láttam lelkében a sötétséget, ahogyan egyedül 
hordozta a világ bűneit. Akkor borzasztóan sötétnek láttam, de most ugyanaz 
világosságnak tűnt. Elhatároztam, hogy továbbmegyek, és közben Őrá összpontosítom 
a gondolataimat. Amint elindultam, minden lépéssel növekedett szívemben a békesség, 
és percről percre jobban éreztem magam. Egy idő múlva már nem is vettem észre, hogy 
sötét van, és nem is fáztam. Majd halvány fényt pillantottam meg a távolban, mely 
fokozatosan dicsőséges világossággá erősödött. Olyan csodálatos volt, hogy úgy 
éreztem, magába a mennybe kerültem. Minden lépéssel egyre nőtt a dicsőség, s én azon 
csodálkoztam, hogyan lehet egy ilyen csodálatos helynek ennyire sötét, és rossz 
előérzetet keltő bejárata. Most már minden lépést élveztem. 
Az ösvény egy olyan hatalmas terembe vezetett, amelyet - azt gondoltam - maga a Föld 
sem tudna befogadni. Szépségét össze sem lehet hasonlítani földi építészeti 
alkotásokkal. Szebb volt, mint bármi, amit valaha láttam, beleértve a Kertet, és az 
üdvösség kincseit tartalmazó termet is. Most ugyanúgy elárasztott az öröm és a 
gyönyörűség, mint ahogyan percekkel ezelőtt a sötétség és a félelem. Akkor értettem 
meg, hogy valahányszor nagy lelki fájdalmat vagy sötétséget éltem át, azt mindig Isten 
dicsőségének és békességének nagyobb kijelentése és megtapasztalása követte. 
Messze, a csarnok túlsó végében volt a Forrása ennek a mindenről tükröződő 
dicsőségnek. Tudtam, hogy ez maga az Úr, és noha már sokszor találkoztam Vele, kissé 
mégis féltem, amint közeledtem Hozzá. Ez azonban szent félelem volt, amely még 
jobban megnövelte bennem az örömöt és békességet. Tudtam, hogy Krisztus 
Ítélőszékéből minden eddiginél nagyobb biztonság, de ugyanakkor erősebb és tisztább 
félelem is származik. 
Nem is érzékeltem, milyen messze vagyok a trónszéktől. Olyan csodálatos volt itt járni, 
hogy nem bántam, ha ezer évbe telik is, amíg odaérek. Földi idővel mérve nagyon 
sokáig tartott. Egyszer úgy éreztem, napokba telik, máskor azt gondoltam, hogy évekbe. 
De valahogyan a földi időnek itt nem volt jelentősége. 
Az Úr dicsősége annyira rabul ejtett, hogy már jó ideje mentem, mire észrevettem, hogy 
nagy sokaság mellett haladok, akik bal felől sorokban álltak. (Jobbról is legalább 
annyian voltak, de olyan messze, hogy nem is láttam őket addig, amíg a trónt el nem 
értem.) Amint rájuk néztem, meg kellett állnom. Királyi megjelenésük teljesen 
elkápráztatott: soha nem láttam ehhez foghatót. Arckifejezésük lenyűgöző volt. Még 
soha nem láttam ilyen békességet és magabiztosságot emberi arcon. Mindannyian olyan 
csodálatosan szépek voltak, hogy ahhoz fogható nincs a Földön. Ahogyan odafordultam 
a hozzám legközelebb állókhoz, üdvözlésképpen meghajoltak, mintha ismernének. 
- Honnan ismertek engem? - kérdeztem, miközben meglepődtem saját bátorságomon, 
hogy egyáltalán meg mertem őket szólítani. 
- Te azok közé a szentek közé tartozol, akik az utolsó csatában harcolnak - felelte az 
egyik. - Itt mindenki ismer téged és mindazokat, akik most a Földön harcolnak. Mi azok 
a szentek vagyunk, akik az előtted lévő, nemzedékekben szolgálták az Urat. Nekünk 
megengedte az Úr, hogy végignézzük az utolsó csatát, mi vagyunk a tanúk nagy fellege. 
Mindnyájatokat ismerünk, és mindent látunk, amit csak tesztek. 
Meglepetéssel vettem észre egyik földi ismerősömet. Hűséges hívő volt, de nem hittem, 
hogy valaha is bármi jelentőset tett volna. Földi életében nem volt vonzó megjelenésű, s 
ez szégyenlőssé tette. Itt ugyanazokat az arcvonásokat viselte, mégis valahogy sokkal 
inkább jóképű volt, mint bárki, akit a Földön ismertem. Olyan magabiztossággal és 
méltósággal lépett hozzám, amilyet azelőtt soha nem láttam sem rajta, sem senki máson. 
- A menny sokkal nagyobb, mint amilyenről valaha is álmodtunk földi életünkben - 
kezdte. - Ez a csarnok csupán küszöbe azoknak a dicsőséges tartományoknak, amelyek 
messze túl vannak felfogóképességünk határain. Viszont az is igaz, hogy a második 
halál sokkal borzalmasabb, mint ahogy gondoltuk. Sem a menny, sem a pokol nem 
olyan, mint amilyennek elképzeltük. Ha tudtam volna a Földön azt, amit most tudok, 
akkor másképp éltem volna le az életemet. Te hatalmas áldásban részesültél, hogy még a 
halálod előtt ide látogathattál - mondta, végignézve az öltözetemen. 
Akkor én is végignéztem magamon. Még mindig az alázatosság kopott köpenyét 
viseltem, és alatta a páncélt. Szennyesnek és durvának éreztem magam ezek előtt a 
dicsőséges szentek előtt. Arra gondoltam, hogy komoly bajban leszek, ha így akarok 
majd megjelenni az Úr előtt. A sashoz hasonlóan régi ismerősöm is értette a 
gondolataimat, és válaszolt is rájuk. 
- Azoknak, akik ebben a köpenyben jönnek ide, nincs mitől félniük. Ez a köpeny a 
legmagasabb rang ezen a helyen, ezért hajoltak meg előtted mindazok, akik mellett 
elhaladtál. 
- Nem is vettem észre, hogy bárki meghajolt volna előttem 
- feleltem kissé zavartan. - Valójában egészen addig senkit 
sem vettem észre, amíg ide nem értem. 
- Ez nem baj - folytatta ő. - Itt mindannyian kifejezzük a másiknak járó tiszteletet. Még 
az angyalok is szolgálnak nekünk, de egyedül az Atyát és az Ő Krisztusát imádja 
mindenki. Egyértelmű különbség van a szeretetből fakadó egymás iránti tisztelet és az 
imádat között. Ha ezt már a Földön megértettük volna, akkor egészen másképp bántunk 
volna egymással. Csak itt, az Isten dicsőségének a fényében látjuk és értjük meg egy-
mást teljesen, és ezért csak itt tudunk helyesen viszonyulni egymáshoz. 
Még mindig szégyelltem magam. Alig tudtam megállni, hogy le ne boruljak előttük, 
ugyanakkor szerettem volna elrejtőzni, mert annyira közönségesnek éreztem magam. 
Azután azon siránkoztam, hogy gondolataim itt is éppen olyan ostobák, mint a Földön, s 
ráadásul mindenki előtt nyilvánvalóak! Szennyesnek és ostobának éreztem magam e 
hatalmas és tiszta szentek előtt. Régi ismerősöm megint válaszolt gondolataimra. 
- Nekünk most már romolhatatlan testünk van, neked pedig még nincs. A mi értelmünket 
már nem akadályozza a bűn. Ezért többet vagyunk képesek felfogni, mint a 
legragyogóbb földi elme, és az örökkévalóságban még csak nőni fog a 
felfogóképességünk. Ez azért van így, hogy megismerhessük az Atyát és az Ő 
teremtésének dicsőségét. A Földön még csak el sem kezdheted megérteni azt, amit itt a 
legutolsó is tud, és mi itt a legutolsók között is a legkisebbek vagyunk. 
- Hogyan lehetnél te az egyik legutolsó? - kérdeztem hitetlenkedve. 
- Itt egyfajta rangsor van. Földi életünk jutalmaként kapjuk itteni örökkévaló 
pozíciónkat. Ez a nagy sokaság, akiket itt látsz, azok, akiket az Úr "bolond szüzeknek" 
nevezett. Ismertük az Urat, és bíztunk, az Ő keresztjében az üdvösségünkre nézve, de 
nem igazán Érte éltünk, hanem magunknak. Nem tartottuk telve edényeinket a Szent 
Szellem olajával. Örök életünk van ugyan, de földi életünket eltékozoltuk. 
Ezen nagyon megdöbbentem, de tudtam, hogy ezen a helyen senki nem hazudhat. 
- De hiszen a bolond szüzek a külső sötétségben csikorgatták a fogukat - tiltakoztam. 
- Úgy is történt. Az a fölött érzett mély szomorúságunk, hogy a Földön elvesztegettük 
életünket, minden lehetséges földi szomorúságot meghaladott. Ennek a fájdalomnak a 
sötétségét csak azok tudják megérteni, akik átélték. És ez a sötétség még nagyobb annak 
a dicsősége mellett, Aki előtt kudarcot vallottunk. Te most a mennyben a legalacsonyabb 
rangúak között állsz. Nincs annál nagyobb ostobaság, mintha megismered Isten örök 
üdvösségét, azután továbbra is saját magadnak élsz. Amikor ide kerülsz és rádöbbensz 
erre, az olyan fájdalmat és szomorúságot jelent, amit földi lélek nem is tudna elviselni. 
Mi vagyunk azok, akik emiatt a legnagyobb bolondságunk miatt átéltük a külső 
sötétséget. 
Még mindig hitetlenkedtem. 
- De hiszen ti olyan dicsőségesek vagytok, és úgy telve vagytok békességgel és örömmel, 
hogy azt soha nem tudtam volna elképzelni, még itt a mennyben sem. Nem érzek benned 
semmi bűntudatot, de azt is tudom, hogy itt lehetetlen hazudni. Nem értem az egészet. 
Egyenesen a szemembe nézett és így folytatta: 
- Mindezek ellenére az Úr sokkal jobban szeret bennünket, mint amennyire most 
megértheted. Az Ő Ítélőszéke előtt megízleltem a lélek legnagyobb sötétségét, és a lehető 
legmélyebb bűnbánatot. Bár itt nem úgy mérjük az időt, mint a Földön, mégis úgy tűnt, 
ez a szörnyű fájdalom olyan hosszú ideig tartott, mint a földi életem. Minden bűnöm és 
ostobaságom, amelyet nem bántam meg, elvonult előttem és mindazok előtt, akik itt 
vannak. Nem értheted meg ennek a fájdalmát, amíg te magad meg nem tapasztalod 
ugyanezt: úgy éreztem, mintha a pokol legmélyebb bugyrában lennék, holott az Úr 
dicsősége előtt álltam. Ő mindaddig rendíthetetlen volt, amíg az egész életem teljesen le 
nem pergett előttem. Amikor kértem, hogy bocsásson meg, és keresztjének irgalmáért 
könyörögtem, akkor letörölte a könnyeimet, és elvette a sötétséget. Most már nem érzem 
azt a keserűséget, amelyet trónja előtt állva megismertem, de emlékszem rá. Csak itt 
emlékezhetsz ilyen élményekre anélkül, hogy még mindig éreznéd annak fájdalmát. 
Egyetlen pillanat a menny legalacsonyabb részén is sokkal jobb, mint ezer év a 
legelőkelőbb földi életben. Most már az ostobaságom feletti gyászom örömre fordult, és 
tudom, hogy örökké örülni fogok, még ha a menny legutolsó helyén is. 
Hirtelen az üdvösség kincsei jutottak megint eszembe. Valamiképpen tudtam, hogy 
mindaz, amit ez az ember elmondott, már kijelentetett nekem az üdvösség kincsei által. 
Minden egyes lépés felfelé a hegyre vagy befelé a hegy belsejében azt mutatta, hogy az 
Úr útjai sokkal félelmetesebbek és csodálatosabbak, mint azelőtt valaha is képes voltam 
felfogni. 
Régi ismerősöm egyenesen a szemembe nézve folytatta: 
- Nem azért vagy itt, hogy csupán ismereteket szerezz, hanem azért, hogy bizonyos 
dolgokat átélj, amelyek megváltoztatják az életedet. A közvetlenül fölöttünk álló 
mennyei rang sokkal nagyobb a miénknél. És minden utána következő még sokkal 
magasabb az előzőnél. Nemcsak azért, mert a szentek szellemi teste minden szinttel 
egyre dicsőségesebb, hanem azért is, mert minden újabb szint egyre közelebb van a 
trónhoz, melyből minden dicsőség árad. Mégsem szomorkodom a kudarcom miatt. 
Hiszen valójában semmit sem érdemlek. Kizárólag kegyelemből lehetek itt, és nagyon 
hálás vagyok mindazért, amit kaptam. Ő annyira méltó a szeretetünkre! Sok csodálatos 
dolgot csinálhatnék a menny különböző részein, de inkább maradok itt, hogy 
szemlélhessem az Ő dicsőségét, még ha csak a legtávolabbi sarokból is. 
Azután a távolba nézve hozzátette: 
- Most a menny minden lakosa ebben a teremben van, hogy láthassa, hogyan bontakozik 
ki Isten nagy titka, és hogy láthasson benneteket, akik az utolsó nagy csatát fogjátok 
megvívni. 
- Látod Őt innen? - kérdeztem. - Én ugyan látom az Ő dicsőségét a távolban, de Őt magát 
nem! 
- Igen, látom Őt, és mindent, amit tesz - még innen is, mert én sokkal jobban látok, mint 
te - válaszolt. - Hallom is Őt. Látom a Földet is. Mindezt a hatalmat Ő adta nekünk. Mi 
vagyunk a tanúk nagy fellege, akik figyelnek titeket - ismételte. 
Meghajolt, majd visszatért a helyére. Újra elindultam, s közben próbáltam mindazt 
feldolgozni, amit az imént hallottam. Elnéztem ezt a hatalmas tömeget, a "bolond szüzek" 
-et, akik szellemileg átaludták földi életüket: ha most bármelyikük megjelenne a Földön, 
az emberek istenként imádnák. Itt mégis ők a legkisebbek! 
Akkor eszembe jutottak azok az idők, amiket én vesztegettem el a saját életemből. Olya!) 
erővel ragadott meg ez a gondolat, hogy meg kellett állnom. Életem bizonyos részei 
kezdtek leperegni előttem. Kimondhatatlan szomorúságot éreztem emiatt az egyetlen 
bűnöm miatt. Hiszen én is az egyik legnagyobb bolond voltam! Talán több olajat 
tartottam a lámpásomban, mint mások, de mennyire ostoba voltam, amikor mások cse-
lekedeteihez mértem azokat a cselekedeteket, amiket tőlem kért az Úr. Én is bolond szűz 
voltam! 
Amikor már azt hittem, hogy teljesen összeroskadok e szörnyű felfedezés súlya alatt, 
odalépett hozzám egy férfi, hogy megtámogasson. Őt már ismertem, és Isten nagy 
emberének tartottam. Az érintésétől valamiképpen föléledtem, s ekkor melegen üdvözölt. 
Valaha nagyon szerettem volna, ha tanítványává fogad. Találkoztam vele, de nem jöttünk 
ki egymással. Mint sokan mások, én is megpróbáltam közel kerülni hozzá, hogy 
tanulhassak tőle, de valahogy idegesítettem, és végül megkért, hogy menjek el. Utána 
évekig bűntudatot éreztem emiatt, mivel azt gondoltam, hogy nehéz természetem miatt 
elszalasztottam ezt a nagyszerű lehetőséget. Bár igyekeztem nem gondolni rá, még 
mindig hordoztam ennek a kudarcnak a terhét. Amikor megláttam őt, mindezek az 
érzések felkavarodtak bennem. Nagyon rossz érzés volt. Most olyan fejedelmi volt, hogy 
még nagyobb undort és szégyent éreztem szegényes külsőm miatt. El akartam rejtőzni, de 
sehogy sem tudtam kitérni előle. Meglepetésemre irántam való kedvessége annyira 
őszinte volt, hogy hamarosan én is feloldódtam. Úgy tűnt, semmilyen fal nincs már kö- 
zöttünk. A belőle áradó szeretet miatt szinte teljesen elfeledkeztem a vele kapcsolatos 
problémáimról. 
- Alig vártam már, hogy találkozhassak veled - mondta. 
- Tényleg vártál rám? - kérdeztem. - Miért? 
- Te csak az egyike vagy azoknak, akikre várok. Egészen a megítéltetésemig nem 
értettem, hogy te is azok közé tartozol, akiknek a segítésére és tanítvánnyá nevelésére 
elhívást kaptam, de velük együtt elutasítottalak téged is. 
- De uram - tiltakoztam. - Igaz ugyan, hogy nagy megtiszteltetés lett volna, ha a 
tanítványod lehetek, és nagyon hálás vagyok a veled töltött időszakért, de annyira 
arrogáns voltam, hogy megérdemeltem az elutasításodat. Tudom, hogy a lázadásom és a 
büszkeségem miatt nem lehetett igazi szellemi apám. Nem a te hibád volt, hanem az 
enyém. 
- Igaz, hogy felfuvalkodott voltál, de nem ezért sértődtem meg és fordultam ellened, 
hanem azért, mert belső bizonytalanságom miatt mindenkin uralkodni akartam. 
Megsértődtem, mert nem fogadtál el mindent fenntartás nélkül, amit mondtam. Ezért 
kezdtem hibát keresni benned, hogy igazoljam az elutasítást. Azt gondoltam, hogy ha 
nem tudok rajtad is uralkodni, akkor egy napon majd a fejemre nősz, és 
megszégyenítesz engem is, a szolgálatomat is. Többre becsültem a szolgálatomat az em-
bereknél, akikért kaptam, és ezért utasítottalak el téged és még sok más embert is 
magamtól - mondta. 
- Be kell vallanom, néhányszor azt gondoltam, olyan lettél, mint egy ... - de zavarba 
jöttem attól, amit mondani akartam. 
- És igazad is volt - mondta olyan őszinteséggel, amely ismeretlen a Földön. - 
Kegyelmet kaptam rá, hogy szellemi apa legyek, de nagyon rossz apa voltam. Minden 
gyerek lázadó. Mindannyian énközpontúak, és azt gondolják, hogy körülöttük forog a 
világ. Ezért van szükségük szülőkre, akik felnevelik
őket. Szinte minden gyerek szégyent hoz a családjára néha, de attól még családtag marad. 
Isten gyermekei közül sokaktól elfordultam, akiket pedig Ő bízott rám, hogy 
biztonságban felneveljem őket. Sokakat cserbenhagytam azok közül is, akik velem 
maradtak. Legtöbben szörnyű sebeket kaptak és kudarcokat szenvedtek, amiket 
elkerülhettek volna, ha segítek nekik. Sokan közülük most az ellenség fogságában 
vannak. Fölépítettem egy hatalmas szervezetet, és jelentős hatással voltam az Eklézsiára, 
de a legnagyobb ajándékok azok az emberek voltak, akiket az Úr rám bízott, hogy 
tanítvánnyá neveljem őket - és én sokukat elutasítottam. Ha nem lettem volna annyira 
önző, és nem a saját jó híremmel törődök, akkor most király lehetnék itt. Az egyik 
legmagasabb trónra kaptam elhívást. Mindaz, amit te eddig véghezvittél, vagy még 
ezután fogsz cselekedni, az én mennyei számlámat is gyarapította volna. Ehelyett olyan 
dolgokra fordítottam nagy figyelmet, amelyeknek igen csekély a valódi és örökkévaló 
jelentősége. 
- Mindennek ellenére ámulatba ejtő, amit véghezvittél- vetettem közbe. 
- Ami a Földön jónak tűnik, az innen nézve egészen másképp látszik. Ami a Földön 
királlyá tesz, itt gyakran éppen az gátol meg abban, hogy király lehess. Ami pedig itt 
királlyá tesz, azt a Földön nem becsülik sokra. Sok nagy próbát és lehetőséget kaptam, 
amelyekben kudarcot vallottam, és az egyik te voltál. Megbocsátasz nekem? 
- Természetesen - mondtam zavartan. - De nekem is szükségem van a megbocsátásodra. 
Még ezek után is úgy gondolom, hogy kellemetlenkedésem és lázadásom megnehezítette 
a dolgodat. Valójában én is elkövettem azt a bűnt, hogy nem engedtem magamhoz 
másokat, ugyanazért, amiért te nem engedtél magadhoz engem. 
- Az igaz, hogy nem voltál tökéletes, és néhány hibádat jól láttam, de ez soha nem lehet 
ok arra, hogy valakit elutasítsunk - felelte. - Az Úr sem utasította el az embereket, amikor 
látta kudarcaikat. Nem utasított el engem sem, amikor látta a bűnömet, hanem az életét 
adta értünk. Mindig a nagyobb tartozik odaadni az életét a kisebbért. Én voltam kettőnk 
közül az érettebb. Nekem volt nagyobb hatalmam, de olyan lettem, mint a kecskebak a 
példázatban. Azzal, hogy elutasítottalak téged, és másokat is, akiket az Úr küldött 
hozzám, Őt magát utasítottam el. 
Ahogy beszélt, szavai szíven ütöttek. Én is vétkes voltam mindabban, amit mondott. 
Sorra elvonultak előttem azok a fiatalok, akiket elhessegettem magamtól, mert nem 
tartottam őket érdemesnek arra, hogy az időmet rájuk pazaroljam. Most már 
kétségbeesetten mentem volna, hogy újra összegyűjtsem őket! Az a szomorúság, amelyet 
éreztem, még az elvesztegetett időm feletti szomorúságnál is nagyobb volt. Hiszen 
embereket vesztegettem el! Most sokan közülük az ellenség foglyai. Azok között vannak, 
akik megsebesültek és foglyul estek a legutóbbi csatában. Ez az egész csata emberekért 
folyt, és mégis gyakran velük törődtünk a legkevésbé. Inkább harcolunk különböző 
igazságokért, mint emberekért, holott értük adattak az igazságok. Missziós szervezetekért 
és szolgálatokért harcolunk, miközben kíméletlenül keresztülgázolunk azokon az embere-
ken, akikből e szervezetek állnak. 
- És még engem tartanak sokan szellemi vezetőnek, holott valójában én vagyok a szentek 
között a legkisebb! - mondtam hangosan. 
- Tudom, hogy mit érzel - jegyezte meg egy másik ember, akit felismertem. Róla mindig 
azt gondoltam, hogy minden idők egyik legnagyobb keresztény vezetője. 
- Pál apostol, életének végéhez közeledve azt mondta magáról, hogy ő a szentek közül a 
legkisebb. Azután halála előtt a „legnagyobb bűnösnek” nevezte magát. Ha ezt nem 
tanulta volna meg földi életében, akkor őt is az a veszély fenyegette volna, hogy a 
szentek között az egyik legutolsó lesz a mennyben. Mivel azonban megtanulta, ezért 
most egyike azoknak, akik a legközelebb vannak az Úrhoz, és akik a legmagasabb rangot 
kapják majd az örökkévalóságban - mondta. 
Az, hogy ezt az embert a „bolond szüzek” között láttam, a legnagyobb meglepetés volt, 
ami eddig ért. 
- Nem tudom elhinni, hogy te is azok közé a bolond szüzek közé tartozol, akik átaludták 
földi életüket. Te miért vagy itt? 
- Azért, mert az egyik legsúlyosabb hibát követtem el azok között, akikre Megváltónk 
dicsőséges evangéliumát bízták. Pál apostollal ellentétben - aki onnan indult, hogy nem 
tartotta magát alábbvalónak a legnagyobb apostoloknál, majd egészen odáig ment, hogy ő 
a bűnösök között az első - én éppen fordítva jártam be ezt az utat. 
Amikor elindultam, tudtam, hogy én vagyok az egyik legnagyobb bűnös, aki kegyelmet 
nyert, de életem végére már a legnagyobb apostolok közé soroltam magam. Ellentétben a 
barátunkkal, aki bizonytalanságból támadta a körülötte lévőket, én a mérhetetlen 
büszkeségem miatt támadtam mindenkit, aki nem pontosan úgy látta a dolgokat, ahogy 
én. Azokat, akik követtek, megfosztottam a saját elhívásuktól, sőt még a 
személyiségüktől is, és kényszeríttettem őket, hogy hozzám hasonlók legyenek. 
Körülöttem senki sem lehetett önmaga. Senki sem mert kérdőre vonni, mert ha 
megpróbálta volna, porrá zúzom. Azt gondoltam, ha másokat elnyomok, magamat 
felemelem. Azt hittem, hogy nekem kell a Szent Szellem szerepét betöltenem mindenki 
számára. Kívülről a szolgálatom olajozottan működő gépezetnek látszott, ahol mindenki 
egységben van és tökéletes a rend, de valójában ez a koncentrációs tábor rendje, volt. Az 
Úr gyermekeit az én saját képemre formáltam az Ő képe helyett, s robotokat csináltam 
belőlük. A végén már nem is az Urat, hanem a saját magamnak épített bálványt 
szolgáltam. Életem végére tulajdonképpen az igazi evangélium ellenségévé váltam - 
legalábbis a gyakorlatban még akkor is, ha tanításaim és írásaim maradéktalanul 
biblikusnak tűntek. 
Mindez éppen tőle annyira megdöbbentett, hogy úgy éreztem, minden újabb találkozás 
még nagyobb megdöbbenést hoz számomra, mint az előző. 
- Ha valóban az evangélium ellenségévé lettél, akkor hogy lehet az, hogy mégis itt vagy? - 
kérdeztem. 
- Isten kegyelméből bíztam a keresztben a saját üdvösségemre nézve, még akkor is, ha 
másokat visszatartottam tőle azzal, hogy az Úr helyett magamhoz vezettem őket. Áldott 
Megváltónk azonban hűséges marad még akkor is, ha mi hűtlenek vagyunk. Az is az Úr 
kegyelme volt, hogy hamarabb elhívott a Földről, mint eredetileg tervezte, hogy az 
emberek, akik a Hatalmam alatt voltak, megtalálhassák és megismerhessék Őt. 
Ennél jobban nem is lehettem volna megdöbbenve. Mindez igaz lehet? Hiszen a 
történelem merőben más képet festett erről az emberről. Gondolataimban olvasva 
folytatta: 
- Istennek egészen más krónikáskönyvei vannak, mint nektek a Földön. Most bepillantást 
nyerhettél ebbe, de még mindig nem látod át teljesen, hogy mennyire is különbözőek való-
jában. A földi történelem elmúlik, de azok a könyvek, amelyeket itt írnak, örökké 
megmaradnak. Ha tudsz örvendezni annak, amit a menny följegyez az életedről, akkor 
valóban áldott vagy. Az ember mindig tükör által homályosan lát, és ezért mind a 
történelem, mind a saját élettörténete homályos marad számára, sőt néha teljesen tévesen 
értékeli. 
- Hogy lehet az, hogy sok más vezető olyan nagyra becsült téged? - kérdeztem, mivel még 
mindig nehezemre esett befogadni, amit hallottam. 
- Még a keresztények közül is csak nagyon-nagyon keveseknek adatik meg az igazi 
megítélés ajándéka. Enélkül lehetetlen pontosan felismerni az igazságot a jelen vagy a 
múlt embereivel kapcsolatban. Még ezzel az ajándékkal sem könnyű. Addig, amíg ide 
nem kerülsz, ahol mindenki teljesen lelepleződik, mindig torz előítéletek alapján fogsz 
megítélni másokat, és jobbnak vagy rosszabbnak gondolod őket, mint amilyenek a 
valóságban. Ezért kaptuk azt a figyelmeztetést, hogy senkit ne ítéljünk idő előtt. Addig, 
amíg ide nem kerülünk, nem tudhatjuk igazán, hogy mi van mások szívében, akár jók, 
akár gonoszak a tetteik. Még a legrosszabb embernek is vannak jó szándékai, és még a 
legjobb embernek is vannak gonosz szándékai. Csakis itt lehet megítélni az embert mind 
cselekedetei, mind szándékai alapján. 
- Miután visszatérek a Földre, képes leszek majd helyesen értékelni a történelmet azért, 
mert itt jártam? - kérdeztem. 
- Te azért vagy itt, mert kérted az Urat, hogy keményen ítéljen meg é,~ kíméletlenül 
igazítson ki, hogy tökéletesebben szolgálhasd Őt. Ez volt életed egyik legbölcsebb 
kérése. A bölcs megítéli magát, mielőtt más ítélné meg. Aki még bölcsebb, az Urat kéri, 
hogy ítélje meg, mert felismeri, hogy az ember még önmagát sem tudja helyesen 
megítélni. Azáltal, hogy itt jártál, sokkal nagyobb bölcsességre és tisztánlátásra tettél 
szert, de a Földön sosem láthatsz teljesen tisztán. Amit itt átéltél, az segíteni fog abban, 
hogy jobban megismerd az embert, de teljesen csak akkor ismerheted meg, amikor már 
végleg itt leszel. Amikor majd elhagyod ezt a helyet, akkor inkább azon fogsz 
megdöbbenni, hogy milyen kevéssé ismered az embereket"mint azon, hogy mennyivel 
jobban ismered őket, mint eddig. És ez ugyanúgy igaz a történelemre is. Azért 
beszélhettem most veled, mert bizonyos értelemben a tanítványom lettél az írásaim által, 
és ha megtudod az igazságot velem kapcsolatban, az hasznodra lesz - fejezte be a híres 
Reformátor. 
Akkor egy számomra ismeretlen hölgy lépett előre. Lélegzetelállítóan szép és bájos volt, 
de ez a szépség semmiképpen sem volt érzéki vagy csábító. 
- Én voltam a felesége a földön - kezdte. - Sok minden, amit a férjemtől tudsz, valójában 
tőlem származik, ezért amit mondani fogok, mindkettőnkről szól. Megreformálhatod az 
Egyházat úgy, hogy a saját lelkedet nem engedted átformálni. Irányíthatod a történelem 
menetét, anélkül hogy az Atya akaratát cselekednéd, s dicsőítenéd az Ő Fiát. Ha arra 
szánod magad, hogy az emberi történelmet formáld, sikerülhet ugyan, de végül mégis 
elmúlik és elillan, mint a füstgomolyag. 
- De hiszen a férjed munkája vagy a tiéd nagy hatást gyakorolt az utánatok jövő 
nemzedékekre egyszer s mindenkorra. Nehéz volna elképzelni, hogy milyen sötét lett 
volna a világ e nélkül - tiltakoztam. 
- Ez igaz. Azonban megnyerheted az egész világot, miközben saját lelkedet elveszíted. 
Csak akkor lehetsz olyan hatással a világra, amely Isten valódi, örökkévaló céljait 
szolgálja, ha a saját lelkedet tisztán tartod. A férjem értem szánta oda az életét, és csak 
élete végén nyerte vissza újra, amikor engem elhívott Isten a Földről, hogy ő 
megtalálhassa az Urat. Sok mindent inkább értem tett, mint az Úrért. Én pedig 
ösztökéltem, sarkalltam őt, sőt sok tanítást tőlem kapott, amit továbbadott Saját magam 
megvalósítására használtam, mivel abban az időben nő létemre biztosan nem fogadtak 
volna el szellemi vezetőnek. Ezért átvettem a vezetést a férjem életében, hogy én élhessek 
rajta keresztül. Hamarosan rávettem, hogy mindent azért csináljon, hogy nekem 
bizonyítson. 
- Biztosan nagyon szeretted a feleségedet - fordultam a férjhez. 
- Nem. Egyáltalán nem szerettem, és ő sem szeretett engem. Pár évi házasság után már 
nem is kedveltük egymást. De szükségünk volt egymásra, így megtaláltuk a módját annak, 
hogy együttműködjünk. A házasságunk nem a szeretet, hanem a rabszolgaság igája volt. 
Minél sikeresebbek voltunk, annál boldogtalanabbak lettünk, és annál jobban 
félrevezettük a követőinket. Életünk végére üres és nyomorúságos lett az életünk. Minél 
nagyobb befolyáshoz juttatnak az ambícióid, annál többet kell küzdened, hogy megtartsd a 
befolyásodat, és annál sötétebb és kegyetlenebb lesz az életed. Királyok féltek tőlünk, de 
mi mindenkitől féltünk a királyoktól a parasztokig. Senkiben sem bíztunk, hiszen mi 
magunk is hazugságban éltünk. Sőt még egymásban sem bíztunk. Szeretetről és 
bizalomról prédikáltunk, hogy szeressenek bennünket és bízzanak bennünk, de mi 
magunk féltünk mindenkitől, és titokban mindenkit megvetettünk. Ha a legnagyobb 
igazságokat hirdeted, de nem azok szerint élsz, akkor te vagy a legnagyobb képmutató, 
miközben a legnagyobb lelki kínokat szenveded. 
Ez szíven ütött, mint a pörölycsapás. Most láttam csak, hogy az én életem is ugyanebbe 
az irányba fordult. Mennyire magamat állítottam előtérbe Krisztus helyett! Mennyi 
mindent tettem csak azért, hogy igazoljam magam, különösen azok előtt, akik nem 
szerettek, elutasítottak, vagy akiket vetélytársaimnak tartottam. Most láttam, hogy életem 
mennyire aszerint épült, ahogyan magamat elképzeltem és kivetítettem. De itt nem 
lehetett elrejtőzni. A tanúknak ez a nagy tömege mind tudta, hogy képmutató szándékaim 
fátyla mögött elbújva ki vagyok valójában. 
Ekkor újra ránéztem erre a párra. Olyan őszinték, nemesek és ragyogóak voltak, hogy 
nem lehetett kétségbe vonni szándékaikat. Boldogan tárták fel az én kedvemért a 
legkörmönfontabb bűneiket, és őszintén örültek, hogy lehetőséget kaptak erre. 
- Lehet, hogy rosszul ítéltelek meg benneteket a történelem és az írásaitok fényében, de 
most még sokkal többre becsüllek titeket. Imádkozom, hogy magammal tudjam vinni azt 
az egyenességet és szabadságot, ami most bennetek van. Belefáradtam már, hogy a 
magamról felépített kép szerint próbáljak élni! Mennyire vágyom erre a szabadságra! - 
fakadtam ki, miközben teljes erőmmel azon igyekeztem, hogy ennek a találkozásnak 
minden részletét emlékezetembe véssem. Akkor a híres Reformátor még egy utolsó 
figyelmeztetést adott: 
- Ne taníts másokat arra, amit te magad sem teszel! A reformáció nem csupán tanítás. 
Igazi reformáció csakis a Megváltóval való egységből származhat. Amikor közös igában 
jársz Krisztussal, és azokat a terheket hordozod, amelyeket Ő rakott rád, akkor veled lesz 
és Ő fogja vinni ezeket a terheket. Csak akkor, végezheted az Ő munkáját, ha azt vele 
együtt és nemcsak Érte teszed. Csak a Szellemtől születhet az, ami Szellem. Ha Vele vagy 
egy járomba fogva, akkor semmit nem teszel a politika vagy a történelem kedvéért. 
Minden, amit politikai kényszer hatására vagy kedvezőbb esélyek megszerzéséért teszel, 
az végső soron mindig az igazi szolgálatodat teszi tönkre. Azok a tettek, amelyeket az 
emberek a történelem formálásáért visznek véghez, legjobb esetben is csak a történelemre 
hatnak, de semmiképpen sem az örökkévalóságra. Ha nem élsz aszerint, amit prédikálsz, 
akkor alkalmatlanná válsz arra, hogy egészen betöltsd, amire Isten elhívott, mint ahogyan 
velünk is ez történt. 
- Nem hiszem, hogy egyáltalán számíthatok valami nagy elhívásra - vágtam közbe. - Arra 
sem vagyok méltó, hogy erre a helyre kerüljek, amit ti a menny legutolsó helyének 
mondotok. Hogyan gondolhatnék valami nagy elhívásra? 
- A nagy elhívás mindenki számára elérhető, akit az Úr kiválasztott. Megmondom, mi 
tarthat téged az élet ösvényén: szeresd a Megváltót, és egyedül az Ő dicsőségét keresd. 
Minden, amit azért teszel, hogy magadat felmagasztald, egy napon majd a legszörnyűbb 
megaláztatást hozza neked. De minden, amit a Megváltó iránti igaz szeretetből teszel, 
neve dicsőségére, kiterjeszti az Ő örökkévaló királyságának határait, és végül sokkal 
dicsőségesebb helyet szerez neked a mennyben. Az életed célja az legyen, amit itt a 
mennyben érdemesnek tartanak feljegyezni, és ne az, amit a Földön jegyeznek fel. 
Ezzel a pár örömteli öleléssel elbúcsúzott, bár én mindent éreztem, csak örömet nem. 
Amint eltávolodtak, megint nagy súllyal nehezedtek rám a saját bűneim. Megrohantak 
azok az emlékek, amikor az embereket saját céljaimra használtam. Sőt még Jézus nevével 
is visszaéltem, hogy saját ambícióimat megvalósítsam, és hogy magamat jobbnak 
tüntessem fel. Itt, ahol megláttam Annak a dicsőségét és hatalmát, akit én ilyen módon 
kihasználtam, elviselhetetlenül visszataszítónak tűnt, amit tettem. Soha nem éreztem még 
ilyen kétségbeesést. 
Arcomra estem, s úgy éreztem, egy örökkévalóság telt el, mialatt ezek az emberek és 
esetek elvonultak előttem. Ekkor a reformátor felesége felemelt és talpra állított. 
Tisztasága teljesen lenyűgözött, különösen most, hogy olyan gonosznak és romlottnak 
éreztem magam. Erős vágy fogott el, hogy imádjam őt, annyira tiszta volt. 
- Fordulj a Fiú felé! - mondta nyomatékosan. - Az a vágyad, hogy engem vagy bárki mást 
imádj, csak kísérlet arra, hogy eltereld magadról a figyelmet" és azzal igazold magad, 
hogy imádod, ami belőled hiányzik. Én csak azért vagyok most tiszta, mert Hozzá 
fordultam. Meg kell hogy lásd a saját lelked romlottságát, de azután ne foglalkozz tovább 
magaddal, és ne próbáld halott cselekedetekkel igazolni magad, hanem fordulj te is 
Hozzá. 
Mindezeket olyan őszinte szeretettel mondta, hogy lehetetlen volt megsértődni vagy 
megbántódni rajta. Amikor látta, hogy értem, folytatta: 
- Azt a tisztaságot, amit láttál bennem, látta a férjem is, amikor először találkoztunk 
fiatalkorunkban. Akkor még aránylag tiszták voltak az indítékaim, de azzal, hogy 
elfogadtam a férjem imádatát, megrontottam szeretetét, és a saját tisztaságomat is. Soha 
nem válhatsz tisztává pusztán azáltal, hogy egy magadnál tisztább személyt imádsz. Túl 
kell nézned rajta, hogy meglásd Azt, Aki megtisztította őt, az Egyedülit, Akiben nincsen 
bűn. Ahogy dicsőítettek bennünket az emberek, és ahogy elfogadtuk a dicséretüket, egyre 
messzebbre sodródtunk az élet ösvényétől. Azután elkezdtünk az emberek dicséretének 
élni, és megpróbáltunk uralkodni azokon, akik nem dicsőítettek bennünket. Ez okozta a 
halálunkat és még sokakét, akikkel együtt most az utolsó helyekre kerültünk Csak azért, 
hogy megnyújtsam beszélgetésünket, feltettem az első kérdést, ami eszembe jutott: 
- Nehéz most itt együtt lennetek a férjeddel? 
- Egyáltalán nem. Minden földi kapcsolat tovább folytatódik itt a mennyben, megtisztítva 
az ítélet által és azáltal, hogy ezek már szellemi kapcsolatok, mint ahogy mi is szellemi 
lények vagyunk. Minél többet bocsátottak meg neked, annál jobban szeretsz. Miután 
megbocsátottunk egymásnak, jobban szerettük egymást. Most a kapcsolatunk sokkal 
mély ebben és gazdagabban folytatódik, mert közösen örököljük ezt az üdvösséget. 
Amilyen mélyre hatottak a sebek, amelyeket egymásnak okoztunk, olyan mélyre hatolt a 
szeretet is, amikor meggyógyultunk. Mindezt átélhettük volna már a Földön is, de nem 
tanultunk meg idejében megbocsátani. Ha megtanultunk volna, akkor a versengés - amely 
tönkretette a kapcsolatunkat és rossz irányba terelte az életünket - nem tudott volna 
gyökeret verni bennünk. Ha igazán szeretsz, akkor képes vagy maradéktalanul 
megbocsátani. Minél nehezebbnek találod a megbocsátást, annál messzebb jársz az igazi 
szeretettől. A megbocsátás nélkül megbotránkozol, és letérsz a számodra kijelölt útról. 
Ez a hölgy, aki szembesített romlottságom minden fájdalmával, a legvonzóbb személy 
volt, akivel emlékezetem szerint valaha találkoztam. Nem romantikus vonzalom volt ez, 
de egyszerűen nem akartam elválni tőle. Ahogy észrevette gondolataimat hátralépett, 
jelezve, hogy menni készül, de még utoljára hozzátette: 
- A színtiszta igazság tiszta szeretettel mondva mindig vonzó. Emlékezni fogsz minderre 
a fájdalomra, amit itt érzel, és ez segítségedre lesz életed hátralévő részében. A fájdalom 
jó: megmutatja, hol van a baj. Ne próbáld csillapítani a fájdalmat, amíg meg nem találtad 
a forrását. Isten igazsága gyakran fájdalmat okoz, amikor rávilágít a problémánkra, de 
egyúttal mindig megmutatja a szabadságra vezető utat. Ha ezt megérted, akkor még 
örülni is fogsz a próbáidban, amelyeket azért engedett meg Isten, hogy segítsenek az élet 
ösvényén maradnod. 
- Ugyanakkor az irántam érzett vonzalmad nem helytelen. Ez a férfi és a nő közötti 
vonzódás, amely kezdetben adatott, és amely eredeti formájában mindig tiszta. Amikor a 
tiszta igazság tiszta szeretettel párosul, akkor a férfi olyan lehet, amilyennek teremttetett, s 
nem fogja belső bizonytalansága uralkodásra késztetni. Ez nem más, mint bűnös kívánság, 
amellyé a szeretet lealacsonyodott a bűn miatt. Igazi szeretet hatására a férfiak igazi 
férfiak lehetnek, és a nők is igazi nők, amilyenné Isten teremtette őket, mert a szeretet 
kiűzi a félelmet. A szeretet soha nem uralkodik a másik fölött, sem nem manipulál, mert 
mindez belső bizonytalanságból fakad, a szeretet pedig minden félelmet kiűz. A megváltás 
hatására a kapcsolatok azon a területen válhatnak a leginkább örömtelivé, ahol leginkább 
elromlottak. Az igazi szeretet ízelítőt ad a mennyből, míg a bűnös kívánság a menny 
dicsőségének teljes kiforgatása, mely az ellenség végső eszköze. Amennyire szabad vagy 
a bűnös kívánságtól a Földön, annyira kezded megtapasztalni a mennyet. 
- De hiszen én itt nem éreztem semmiféle testi vágyat irántad 
- próbáltam mentegetőzni. - Éppen ellenkezőleg: azon csodálkoztam, hogy lehet, hogy egy 
ilyen gyönyörű lény látványára, mint te, nem fogott el testi kívánság. 
- Ez azért lehetséges, mert itt vagy. Az Ő dicsőségének a fénye ezen a helyen minden 
sötétséget kiűz. De ha nem itt lennél, akkor a testi vágy már a hatalmába kerített volna - 
mondta. 
- Biztos vagyok benne, hogy igazad van. Szabaddá válhatunk e valaha is ettől a szörnyű 
romlottságtói a Földön? - kérdeztem kétségbeesve. 
- Igen. Amikor a gondolkodásodat megújítja az Igazság Szelleme, akkor a kapcsolataidat 
nem a szerzés, hanem az adás lehetőségeinek fogod tekinteni. Adni - a legnagyobb 
beteljesedés, amit valaha megismerhetünk. A legcsodálatosabb emberi kapcsolatban is 
csupán múló pillanatokra villan fel valami abból az örömből, amit akkor élünk át, amikor 
tiszta imádatban átadjuk magunkat az Úrnak. Azt, amit ilyenkor átélünk, a te gyenge, meg 
nem dicsőült tested nem tudná elviselni. Isten igazi imádata tisztítja meg a lelket az igazi 
kapcsolatok dicsőségére. Ezért ne a kapcsolatokra törekedj, hanem igazi imádatra. Csak 
akkor válnak a kapcsolatok olyanná, amilyennek lenniük kellene. Az igazi szeretet soha 
nem önző, sem nem akar uralkodni, hanem szolgálni. Ha a férjem és én így éltünk volna a 
házasságunkban, akkor most közvetlenül a Király mellett ülnénk, és ezt a csarnokot 
sokkal több lélek népesítené be. 
Ezzel újra eltűnt a megdicsőült szentek sorai között. Ismét a trón felé néztem, és 
meghökkentem azon, hogy most sokkal dicsőségesebb, mint azelőtt. Egy ember, aki közel 
állt hozzám, megmagyarázta: 
- Minden ilyen találkozással egy fátyol vétetik el a szemed elől, ezért tisztábban láthatod 
őt. Nem attól változol, ha csak szemléled az Ő dicsőségét, hanem attól, ha fedetlen arccal 
szemléled. Mindenkinek, aki Isten igaz ítéletéért jön ide, ezen az úton kell végigmennie. 
Itt találkozhat olyan emberekkel, akik segítenek elvenni azokat a fátylakat a szeme elől, 
amelyek eltorzítják az Úrról alkotott képüket. 
Úgy éreztem, máris több ismeretet szívtam magamba, mint sokévi földi szolgálatom alatt. 
Úgy tűnt, minden tanulásom és keresésem a földön csupán csigalassú tempóban vitt előre. 
Hogyan is készíthet fel az ítéletre bármilyen hosszú élet? Már eddigi életem is 
alkalmatlanná tett, sokkal inkább, mint azokat az embereket, akikkel találkoztam - és ők is 
alig jutottak ide! 
-
Hogy lehet egyáltalán reményük azoknak, akik nem kapták meg ezt a kegyelmet, hogy 
átélhessék mindazt, amit én? kérdeztem
Egy ismeretlen hangot hallottam: 
- Amit itt a mennyben átélsz, azt már a Földön megkaptad. Minden kapcsolat, minden 
találkozás egy másik emberrel, megtaníthatja neked mindezt, de ehhez az alázatosság 
köpenyét kell hordanod, és meg kell tanulnod, hogy mindig az Úr dicsőségére szegezd a 
tekinteted. Azért adatott neked ez az élmény, mert le fogod írni. Akik elolvassák, meg 
fogják érteni, és sokan fogják hordozni azt a dicsőséget és erőt, amire szükség lesz az 
utolsó csatában. 
Csodálkozva ismertem fel ezt az embert, aki kortársam volt, és nem tudtam, hogy 
meghalt. Soha nem találkoztunk a Földön, de híres szolgálata volt, amit nagyra 
becsültem. Krisztus sok szolgáját készítette fel, akik ezreket vezettek üdvösségre, és sok 
nagy gyülekezetet alapított, melyek szinte mind odaszánták magukat az evangélizációra. 
Megkérdezte, hogy egy pillanatra átölelhet-e. Beleegyeztem, de elég kínosan éreztem 
magam. Amikor megölelt, olyan hatalmas szeretet áradt belőle, hogy hatására egy mély 
fájdalom szűnt meg bennem. Annyira megszoktam már ezt a fájdalmat, hogy észre sem 
vettem, amíg meg nem szűnt. Miután eleresztett, elmondtam neki, hogy az ölelése 
valamiből meggyógyított. Ennek szívből megörült. Majd belefogott, hogy elmondja, 
miért van itt a menny legutolsó helyén. 
- Életem vége felé, annyira büszke lettem, hogy el sem tudtam képzelni, hogy az Úr 
bármi jelentőset tehetne nélkülem. Az Úr felkentjeit és prófétáit bántottam. Önző 
büszkeség töltött el, ha az Úr használta valamelyik tanítványomat, és féltékenykedtem, 
amikor nem az én embereim közül használt valakit. Hibákat kerestem bennük, hogy 
aztán kiteregethessem azokat. Nem tudtam, hogy minden alkalommal, amikor ezt teszem, 
saját magamat fokozom le. 
- Soha nem gondoltam volna, hogy ilyesmit tettél - mondtam meglepve. 
- Nem személyesen tettem, hanem felbujtottam az embereimet, hogy nyomozzanak mások 
után, és végezzék el helyettem a piszkos munkát. Arra biztattam őket, hogy akár a Földet is 
kutassák át, hogy valami hibát vagy bűnt találjanak mások életében, amit leleplezhetünk. A 
legrosszabbá váltam, amivé ember válhat a földön: botránykővé, amely további botrány-
köveket szül. A félelem és a viszály mérgét hintettünk el az Eklézsiában, mindezt az igazság 
megvédésének nevében. Önigazságomban már a kárhozat felé sodródtam. Akkor az Úr, nagy 
irgalmából megengedte, hogy egy súlyos betegség támadjon meg, ami később lassú és 
megalázó halállal végződött. Nem sokkal halálom előtt ráébredtem, hogy milyen állapotban 
vagyok, és megtértem. Nagyon hálás vagyok, hogy egyáltalán itt lehetek. Bár itt a legutolsók 
között vagyok, de már ez is sokkal több, mint amit megérdemlek. Nem tudtam elhagyni ezt a 
termet, amíg nem kaptam lehetőséget, hogy bocsánatot kérjek azoktól, akiket 
megkárosítottam. 
- De hiszen te soha nem károsítottál meg engem - mondtam. 
- Ó, dehogynem - válaszolt. - Sok ellened irányuló támadás azoktól származott, akiket én 
bujtottam fel és bátorítottam, hogy másokat támadjanak. Jóllehet, nem személyesen 
támadtalak, az Úr mindezért engem éppúgy felelősségre von, mint azokat, akik ténylegesen 
tették. 
- Ó már értem. Természetesen megbocsátok. 
Máris kezdtek eszembe jutni olyan helyzetek, amikor én ugyanezt tettem, bár kisebb 
mértékben. Visszaemlékeztem, hogyan engedtem meg egy gyülekezet volt tagjainak, hogy 
szétfröcsköljék mérgüket, s rossz hírt keltsenek arról a bizonyos gyülekezetről anélkül, hogy 
megállítottam volna őket. Azzal, hogy ezt megengedtem, s nem igazítottam ki őket, valójában 
bátorítottam tetteiket. Emlékszem, hogy mindezt azzal igazoltam magamban, hogy az a másik 
gyülekezet hibákat követett el. Azután eszembe jutott, hogy még meg is ismételtem a róluk 
szóló történeteket, s igazoltam magam azzal a látszattal, hogy imádkozunk értük. 
Hamarosan más, hasonló emlékek kezdtek elárasztani, s újra elöntött a saját szívem 
sötétsége és gonoszsága. 
- Én is botránykővé váltam! - jajgattam. Megérdemlem a halált és a legrosszabb poklot. 
Soha nem láttam még akkora könyörtelenséget és kegyetlenséget, mint most a saját 
szívemben. 
- És közben azzal vigasztaltuk magunkat, hogy valójában Istennek teszünk szívességet, 
amikor gyermekeit támadjuk hallottam a férfi megértő hangját. - Jó, hogy mindezeket 
már most megláthatod, mert te még visszamehetsz. Kérlek, figyelmeztesd a 
tanítványaimat, hogy milyen ítélet vár rájuk, ha nem térnek meg. Sokan közülük 
királynak hívattak el, de ha nem térnek meg, a legsúlyosabb ítélettel találják magukat 
szembe: a botránykövek ítéletével. Az én meg alázó betegségem Isten kegyelme volt. 
Amikor a trón előtt álltam, kértem az Urat, hogy adjon hasonló kegyelmet a 
tanítványaimnak is. Én már nem mehetek vissza hozzájuk, de az Úr megengedte, hogy 
találkozzam veled. Kérlek, bocsáss meg nekik, és engedd szabadon, akik támadtak téged. 
Nekik fogalmuk sincs róla, hogy a Vádló munkáját végzik. Köszönöm, hogy 
megbocsátottál nekem, de kérlek, nekik is bocsáss meg. Hatalmadban áll megtartani vagy 
szeretettel elfedezni mások bűnét. Könyörgök neked, hogy szeresd azokat, akik most az 
ellenségeid. 
Annyira elborítottak a saját bűneim, hogy alig hallottam a hangját. Ez az ember annyira 
dicsőséges és tiszta volt, és nyilvánvalóan olyan hatalommal rendelkezett, mely a Földön 
ismeretlen, mégis mély alázattal beszélt velem. Olyan szeretet áradt belőle, hogy 
lehetetlen volt visszautasítani. De szeretete ellenére is sokkal bűnösebbnek éreztem 
magam, mint bárki, aki engem támadott. 
- Kétségkívül mindent megérdemlek, amit tettek velem, sőt még sokkal többet is - 
válaszoltam. 
- Igaz, de itt nem ez számít - felelte. - A Földön mindenki megérdemli a második halált, 
de a Megváltó kegyelmet és igazságot hozott nekünk. Ha az Ő munkáját akarjuk 
végezni, akkor mindent kegyelemben és igazságban kell tennünk. Az igazság kegyelem 
nélkül az, amit az ellenség hoz nekünk, amikor a „világosság angyalaként” jelenik meg. 
- Ha majd én magam megszabadulok ettől, akkor talán képes leszek segíteni rajtuk - 
válaszoltam. - De nem veszed észre, hogy én sokkal bűnösebb vagyok, mint ők? 
- Tudom, hogy most sötét gondolatok borítottak el- válaszolt mélységes szeretettel és 
kegyelemmel. Ereztem, hogy most már legalább annyira törődött velem és jelenlegi 
állapotommal, mint a saját tanítványaival. 
- Ez valóban a menny - tört ki belőlem. - Ez tényleg világosság és igazság. Mi, akik 
olyan sötétségben élünk, hogyan lehetünk annyira büszkék, hogy azt gondoljuk, már 
tökéletesen ismerjük Istent? Uram! - kiáltottam a trón irányába. - Kérlek, hadd vigyem 
vissza ezt a fényt a Földre. 
Abban a pillanatban az egész mennyei sereg felállt és rám figyeltek. Még egyetlen ilyen 
dicsőséges teremtmény előtt is annyira jelentéktelennek éreztem magam, de most, 
amikor Mindenki rám figyelt, szinte szökőárként tört rám a félelem. Úgy éreztem, a 
legszörnyűbb ítélet lesz osztályrészem. Úgy tűnt, mintha én lennék a termet betöltő 
dicsőség és igazság legnagyobb ellensége. 
Azután az előbbi kérésemre gondoltam. Túlságosan romlott voltam: soha nem tudnék 
ekkora dicsőséget és igazságot megfelelően képviselni. Lehetetlen, hogy egy ilyen 
romlott ember, mint én, közvetítse ennek a dicsőséges helynek és Jelenlétnek a 
valóságát. Úgy éreztem, hogy még maga a Sátán sem esett olyan mélyre, mint én. 
- Ez maga a pokol - gondoltam. Nincs annál kínzóbb fájdalom, mint olyan gonosznak 
lenni, mint én vagyok, miután megismertem ezt a dicsőséget. Ha kitiltanának erről a 
helyről, az nagyobb szenvedést jelentene számomra, mint amilyet valaha is el tudtam 
volna képzelni. 
- Nem csoda, hogy a démonok olyan iszonyúan dühösek mormoltam magamban. 
Amikor már úgy éreztem, hogy most már hamarosan a pokol legmélyére száműznek, 
fölkiáltottam: JÉZUS!
Azonnal békesség vett körül. Tudtam, hogy újra el kell indulnom a dicsőség felé, és 
valamiképpen megvolt ehhez a bátorságom is. 
Továbbmentem és találkoztam vé2lakivel, akit minden idők legnagyobb tanítójának 
tartottam. Ő látott bele legmélyebben az igazságba azok közül, akikkel tanulmányaim 
során találkoztam. 
- Uram, már nagyon régóta várok erre a találkozásra - tört ki belőlem. 
- Én is - válaszolt mély őszinteséggel. 
Ez , nagyon meglepett, de lelkesedésemben folytattam: 
- Úgy érzem, ismerlek téged, és hogy az írásaidon keresztül mintha valamiképpen te is 
ismernél engem. Azt hiszem, a Biblia szerzői után neked köszönhetek a legtöbbet - 
folytattam. 
- Igazán kedves tőled - felelte. - De sajnálom, hogy nem szolgáltalak jobban. Nagyon 
felületes ember voltam, és az írásaim is ezt a felszínességet tükrözték. Sokkal inkább földi 
bölcselkedésekkel, mintsem isteni igazsággal voltak átitatva. 
- Amióta itt vagyok, sok mindent megtanultam, és tudom, hogy amit mondasz, igaz kell 
hogy legyen, mert itt csak igazat lehet mondani. Ezt mégis nehezen tudom elfogadni. 
Szerintem az írásaid a legjobbak közé tartoznak a Földön - válaszoltam. 
- Igen, igazad van - ismerte el őszintén. - És ez annyira szomorú. Itt mindenki, még a 
Királyhoz legközelebb lévő szentek is máshogy élnék az életüket, ha még egyszer 
újrakezdhetnék. De én talán még inkább. A Földön királyok tiszteltek, de a Királyok 
Királyánál kudarcot vallottam. Azokat az értékes ajándékokat és bölcsességet, amit 
kaptam, arra használtam, hogy magamhoz és a saját bölcsességemhez vonjam az 
embereket, ahelyett, hogy az Úrhoz vezettem volna őket. Emellett én magam is csak 
hallomásból ismertem Istent, és akik engem követtek, azok is így ismerték meg Őt. 
Magamhoz és a hozzám hasonlókhoz láncoltam az embereket. Érvelések és üres okfej-
tések felé fordítottam őket a Szent Szellem helyett, Akit magam is alig ismertem. Nem 
Jézusra mutattam, hanem saját magamra és másokra, akik szintén csak színlelték, hogy 
ismerik Őt. Amikor itt szembetalálkoztam Jézussal, szerettem volna az összes írásomat 
porrá zúzni, mint ahogy Mózes tette az aranyborjúval. A saját elmém volt a bálványom, 
és azt akartam, hogy mindenki azt imádja velem együtt. Nagyrabecsülésed nem okoz 
nekem örömet. Ha annyi időt töltöttem volna azzal, hogy megismerjem Őt, ahelyett, hogy 
csupán róla szerezzek ismereteket, csak azért, hogy tudásommal másoknak imponáljak, 
akkor sokan, akik a legutolsó helyeken vannak, most a nekik készített trónon ülnének, és 
azonkívül sokkal több lélek töltené meg ezt a termet. 
- Tudom, hogy amit a munkádról mondasz, az biztosan igaz, de nem vagy túl szigorú 
önmagadhoz? - kérdezősködtem tovább. - Hiszen a munkáid engem évekig tápláltak 
szellemileg, s tudom, hogy másokat is. 
- Nem, nem vagyok túl szigorú magamhoz. Minden, amit mondtam igaz, s ezt az Úr is 
megerősítette, amikor a trón előtt álltam. Igaz, hogy sokat véghezvittem, de én több 
talentumot kaptam, mint itt a legtöbben, s ezeket elástam szellemi büszkeségem és 
ambícióim alá. A hatalommal együtt jár a felelősség. Ezt Ádám példája is illusztrálja, aki 
az emberiséget a legdicsőségesebb jövőre vezethette volna, de a bukása révén lelkek 
billióit sodorta a legnagyobb tragédiába. Minél nagyobb hatalmat kaptál, annál nagyobb a 
lehetőséged, hogy jót vagy rosszat tegyél. Azok, akik az Úrral együtt fognak uralkodni az 
örökkévalóságban, a lehető legmélyebben meg fogják ismerni, hogy mit jelent a felelősség 
súlyát hordozni. Senki sem független a többiektől. Minden egyes ember győzelme vagy 
bukása messzemenően kihat még a jövő nemzedékeire is, sokkal inkább, mint azt 
felfoghatnánk. 
Arra gondoltam, hogy ez az ember olyan gyönyörű és világos stílusban írt, hogy maga 
volt a szavak mestere, aki az írásból művészetet csinált. Most azonban egyszerűen beszélt, 
minden olyan fellengzős szólamtói mentesen, amely a Földön oly híressé tette. Tudtam, 
hogy gondolataim nyilvánvalóak előtte, mint ahogyan itt mindenki értette a 
gondolataimat, ennek ellenére tovább folytatta mondanivalóját azzal, amit fontosabbnak 
tartott. 
- Ha annak idején magát az Urat kerestem volna ahelyett, hogy csupán ismereteket 
szerezzek róla, akkor az a sok ezer ember, akiket sikeresen vezethettem volna, további 
milliókat hozott volna ide. Az, aki valóban érti, hogy mit jelent a hatalom, sohasem 
törekszik arra, hogy megszerezze. Csupán elfogadja, és mikor felismeri, hogy az Úrral van 
egy igában, mert egyedül Ő képes botlás nélkül hordozni a hatalmat. Soha ne törekedj 
befolyásra, hanem egyedül az Urat keresd, és készségesen vedd fel az Ő igáját. Amilyen 
hatással rád voltam, az nem a szívedet táplálta, hanem a tudásod miatti büszkeségedet. 
- Honnan tudhatom, hogy nem követem el én is ugyanezt a hibát? - kérdeztem, miközben 
elgondolkodtam saját írásaimon. 
- Azért tanulj, hogy Isten tetszését elnyerd, és ne azért, hogy az embereknek imponálj - 
válaszolt, s közben visszament a sorok közé. Mielőtt eltűnt volna, megfordult, és egy 
halvány mosollyal az arcán még egy utolsó tanácsot adott: 
- És ne kövess engem. 
Ebben a sokaságban Istennek sok más szentjével találkoztam még: az én időmből és a 
történelmi időkből is. Sokukkal beszélgettem is. Újra és újra megdöbbentem azon, hogy 
várakozásommal ellentétben sokan nem a legelőkelőbb helyeken, hanem a Királyság 
legalacsonyabb rangján foglaltak helyet. Sok alapvetően hasonló történetet mondtak el 
arról, hogy a büszkeség halálos bűnében estek el nagy győzelmeik után, vagy a 
féltékenység bűnében, amikor Isten másokat is ugyanúgy fölkent, mint őket. Mások 
életük vége felé a bűnös kívánság vétkébe estek, megkeseredtek, vagy elbátortalanodtak, 
és Istennek el kellett vennie őket a Földről, mielőtt átlépték volna a határt a kárhozat felé 
vezető úton. Mindannyian ugyanazzal a figyelmeztetéssel szolgáltak: minél nagyobb a 
szellemi hatalmad, annál nagyobbat eshetsz, ha elhagyod a szeretetet és az alázatot. 
Ahogy folytattam utamat az Ítélőszék felé, egyre magasabb rangú szentek mellett 
haladtam el. Még sok más emberrel találkoztam, akik az enyémhez hasonló problémák 
miatt buktak el, s mindegyik találkozás során lehullott egy lepel a szemem elől. Ezután 
egyre gyakrabban találkoztam győztesekkel. Találkoztam házaspárokkal, akik mindvégig 
hűségesen szolgálták az Urat és egymást. Kimondhatatlan dicsőség vette körül őket. 
Győzelmük bátorított, hogy lehetséges mindvégig az élet ösvényén maradni és hűségesen 
szolgálni Őt. Azok, akik elbuktak, nagyon sokféleképpen buktak el. De azok, akik győz-
tek, mindannyian ugyanolyan módon győztek. Hűségesek maradtak az első és 
legnagyobb parancsolathoz: az Úr iránt való szeretethez. Ezáltal az Urat szolgálták és 
nem embereket, még akkor sem, ha azok szellemi emberek voltak. Ezek a hűséges 
győztesek azok, akik imádták a Bárányt és követték Őt, akárhová ment. 
Amikor a trón felé vezető utamon még félúton sem tartottam, a legalacsonyabb rangon 
lévők kimondhatatlan dicsősége szinte a külső sötétségnek tűnt azoknak a dicsőségével 
összehasonlítva, akik mellett most haladtam el. A Földön elképzelhető leggyönyörűbb 
dolog, említésre sem volna méltó itt a mennyben. És nekem azt mondták, hogy ez a hely 
a szavakkal leírhatatlan mennyei birodalmaknak még csak a küszöbe! 
Utam a trón felé napokba, hónapokba vagy talán évekbe tellett. Itt nem lehetett mérni az 
időt. Akikkel találkoztam, mindenki nagy tiszteletet tanúsított irántam, nem mintha én 
lettem volna valaki, vagy azért, amit véghezvittem, hanem egyszerűen mert az utolsó 
idők csatáinak egyik harcosa voltam. Ebben az utolsó csatában Isten dicsősége olyan 
módon fog megnyilvánulni, hogy bizonyság lesz minden teremtett és még eljövendő 
hatalomnak és hatalmasságnak az örökkévalóságban. Ekkor lesz nyilvánvaló a kereszt 
dicsősége, és mindenki különleges módon ismeri meg Isten bölcsességét. Az, hogy 
ebben a csatában részt vehetünk, az egyik lehető legnagyobb megtiszteltetés. 
Közelebb érve Krisztus Ítélőszékéhez észrevettem, hogy a legmagasabb rangú szentek 
szintén trónokon ülnek, melyek az Úr trónjának részét képezik. Még a legkisebb trón is 
sokkal dicsőségesebb volt, mint bármelyik a Földön. A rajtuk ülők közül néhányan földi 
városok fölött kaptak uralmat, s most arra vártak, hogy hamarosan elfoglalhassák 
pozíciójukat. Mások a menny bizonyos dolgai fölött uralkodtak, megint mások a fizikai 
világ különböző birodalmai fölött, például csillagrendszerek és galaxisok fölött. Az 
azonban nyilvánvaló volt, hogy nagyobb tisztességet jelent egy város fölött uralkodni, 
mint akár egész galaxisok fölött. Egyetlen gyermek sokkal értékesebb, mint egy egész 
galaxisra való csillag, mert a Szent Szellem emberekben lakik, és az Úr embereket 
választott örökkévaló hajlékául. Dicsőségének jelenlétében a Föld jelentéktelen por-
szemnek tűnt csupán, amely mégis oly végtelenül értékes, hogy az egész teremtett világ 
figyelme rá összpontosul. 
Most, hogy ott álltam a trón előtt, porszemnél is kisebbnek éreztem magam. Mégis, a 
Szent Szellem jelenléte erősebb volt rajtam, mint valaha. Csakis az Ő erejének 
köszönhettem, hogy képes voltam megállni. Ekkor értettem meg igazán, hogy Ő a
Vigasztaló. Ő vezetett mindvégig az úton, bár én legtöbbször észre sem vettem jelenlétét. 
Az Úr sokkal gyengédebb, ugyanakkor sokkal rettenetesebb volt, mint ahogy addig 
elképzeltem. Felismertem benne Bölcsességet, aki végigkísért utamon a hegyre. 
Ismerősnek tűnt, mert ráismertem benne sok földi barátomra. Ráismertem, hogy Ő volt 
Az, aki másokon keresztül gyakran szólt hozzám, és Akit sok esetben elutasítottam. 
Láttam, hogy Ő a Bárány és az Oroszlán, a Pásztor és a Vőlegény, de most leginkább 
mégis Bírónak láttam Őt. 
Oly erőteljesen körülvett a Vigasztaló, hogy még az Úr félelmetes jelenlétében i,s 
biztonságban éreztem magam. Nyilvánvaló volt, hogy az Úr semmiképpen sem akarja, 
hogy kellemetlenül érezzem magam, hanem hogy megismerjem az igazságot. Szavakkal 
nem lehet kifejezni, milyen félelmetes, ugyanakkor mennyire felszabadító érzés volt 
Előtte állni. Már túljutottam azon a ponton, hogy magamért aggódjak; vajon kedvező vagy 
megrovó lesz-e az ítéletem, csak azt tudtam biztosan, igazságos lesz és a Bírámban 
teljesen megbízhatok. 
Ekkor az Úr végignézett a körülötte lévő trónok galériáján. Sokukat már elfoglalták a 
szentek, de sok trón még üres volt. Akkor meg szólalt: 
- Ezek a trónok a győztesek számára készültek, akik hűségesen szolgáltak engem a generációk 
során. Atyám és Én készítettük őket, még a világ teremtése előtt. Méltó vagy-e valamelyikre?
 
Eszembe jutott egyik barátom mondása: "Ha a Mindentudó Isten kérdez tőled valamit, ezt 
nem azért teszi, mert tőled szeretné megtudni a választ". Ránéztem a trónokra. Azután a 
rajtuk ülőkön pásztázott végig a tekintetem. Némelyiket, a hit néhány jól ismert hősét 
felismertem, de legtöbben olyanok voltak, akik a Földön a legkevésbé sem voltak híresek. 
Sokan misszionáriusok voltak, akik egész életüket az ismeretlenség homályában töltötték. 
Soha nem törődtek azzal, ki fog emlékezni rájuk a Földön, hanem egyedül az Úr tetszését 
keresték. Kissé meglepődtem azon, hogy láttam közöttük gazdagokat és uralkodókat is, 
akik hűségesek voltak azon, amit az Úr rájuk bízott. Legtöbbjük mégis hűséges imádkozó 
nő és családanya volt. Meg sem fordult a fejemben, hogy a feltett kérdésre igennel 
feleljek. Hogyan is lehetnék méltó, hogy közöttük üljek, hiszen egyikükhöz sem vagyok 
méltó! Tudtam, hogy mennyen és Földön a legnagyobb jutalomért futhattam, de kudarcot 
vallottam. Kétségbeestem, de mégis volt valami remény. Bár földi életem nagyrészt 
kudarcnak tűnt, tudtam, hogy még nincs vége! Amikor beismertem, hogy nem vagyok 
méltó, az Úr azt kérdezte: 
- De akarod-e ezt a helyet? 
- Akarom, teljes szívemből! - válaszoltam. 
Akkor az Úr végigtekintett a trónokon, és ezt mondta: 
- Ezeket az üres helyeket betölthették volna bármelyik nemzedékben. Mindenkit meghívtam 
erre a helyre, aki az Én nevemet segítségül hívta. Az üres trónok még mindig elérhetők. Most, 
hogy eljött a végső ütközet ideje, és sok utolsóból elsők lesznek, mielőtt a csata befejeződne, 
minden hely betelik. Azok, akik itt ülnek, két dologról ismerhetők fel: az alázatosság köpenyét 
viselik és Énrám hasonlítanak. Te már viseled a köpenyt. Ha meg tudod őrizni és nem 
veszíted el a csatában, amikor újra visszatérsz ide, akkor már te is hasonlítani fogsz rám. 
Akkor majd méltó leszel arra, hogy velük együtt ülj ott, mert Én tettelek méltóvá. Minden erő 
és hatalom nekem adatott, és egyedül Én tudok helyesen élni ezzel a hatalommal. Csak akkor 
győzhetsz és akkor ruházom rád a hatalmamat, ha tökéletesen Bennem maradsz. Most fordulj 
meg, és nézd meg az Én családomat! 
Hátrafordultam abba az irányba, amerről jöttem. Innen, az Úr trónszékétől az egész 
tróntermet beláttam. A látvány olyan dicsőséges volt, hogy semmivel sem lehet 
összehasonlítani. Milliók és milliók álltak rendezett sorokban. De még a leghátsó 
sorokban, a legalacsonyabb rangban lévők mindegyike is sokkal erősebb és félelmetesebb 
volt, mint egy földi hadsereg. Képtelen voltam befogadni ezt a dicsőséges látványt. 
Ugyanakkor azt is észrevettem, hogy ez a sokaság a hatalmas trónterem csak egy kis 
részét tölti meg. 
Akkor ismét az Úr felé fordultam, és megdöbbenésemre könnyeket láttam a szemében. Itt 
minden szemről letörölte a könnyeket, csak a sajátjáról nem. Ahogy egy könnycsepp le-
futott az arcán, felfogta a tenyerébe és felém nyújtotta. 
- Ez az Én poharam. Kiiszod-e velem együtt? 
Nem utasíthattam vissza, s ahogy, továbbra is nézett rám, kezdtem érezni hatalmas 
szeretetét. Ereztem, hogy szeret engem, még ilyen szennyesen és bűnösen is, és azt akarja, 
hogy közel legyek Hozzá, bármennyire is érdemtelen vagyok rá. Azután így szólt: 
- Most még fel sem foghatod, mennyire szeretem mindazokat, akik itt vannak Velem. Szeretem 
azokat is, akiknek itt volna a helyük, de nem foglalták el. Én otthagytam a kilencvenkilencet, 
hogy megkeressem azt az egyet, aki elveszett. Az Én pásztoraim egyet sem akarnak elhagyni 
az elveszett kilencven kilencért, pedig Én az elveszetteket jöttem megmenteni. Hajlandó vagy-
e átvenni az Én szívem indulatát, amely az elveszettek megmentésére irányul? Segítesz-e 
nekem, hogy ez a terem megteljen? Segítesz-e, hogy ne maradjon üresen egyetlen trón, egyet-
len hely sem ebben a teremben? Vállalod-e ezt a feladatot azért, hogy örömet szerezz a 
mennynek, Nekem és Atyámnak? Ez az ítélet az Én saját házam népére vonatkozik, és az Én 
házam még nincs tele. Az utolsó csatának nem lesz addig vége, ameddig ez a létszám be nem 
telik. Csak akkor jön el az ideje, hogy felszabadítsuk a Földet és az egész teremtésből 
kigyomláljuk a gonoszt. Ha kiiszod a poharamat, akkor ugyanazzal a szeretettel fogod 
szeretni az elveszetteket, mint Én. 
Azzal elővett egy poharat, és beletöltötte a könnycseppet. A pohár annyira egyszerű volt, 
hogy egészen elcsodálkoztam rajta: hogy lehet valami ennyire egyszerű egy ilyen 
dicsőséges helyen? Felém nyújtotta. Soha életemben nem ízleltem még ilyen keserűt. 
Világosan láttam, hogy képtelen vagyok az egészet meginni, sőt még a felét sem, mégis 
elhatároztam, hogy annyit iszok belőle, amennyit csak tudok. Az Úr türelmesen várt, én 
pedig végül olyan zokogásban törtem ki, hogy úgy éreztem, folyamok indulnak a 
könnyeimből. Sirattam az elveszetteket, de még inkább Őérte sírtam. 
Kétségbeesve néztem Rá, mert nem tudtam többet elviselni ebből a szörnyű fájdalomból. 
Akkor békessége és irántam érzett szeretete elárasztott, s kezdett betölteni. Soha nem 
éreztem még ehhez foghatót! Az örökkévaló élő víz folyamai fakadtak fel bensőmből. 
Azután ez a belőlem fakadó folyam lángra lobbant é,s úgy tűnt, azonnal megemészt, ha 
nem kiáltom világgá az Úr dicsőségének nagyságát! Soha nem volt még bennem ilyen 
erős vágy, hogy prédikáljak, hogy imádjam Őt, s ezentúl minden leheletemmel a Róla 
szóló örömhírt hirdessem. 
- Uram! - kiáltottam mindenki másról megfeledkezve. 
- Most már tudom, hogy a Te ítélőszéked egyúttal a Kegyelem Trónusa is. Most ezért adj 
nekem kegyelmet, hogy szolgálhassalak Téged! Mindenekfelett kegyelmet kérek Tőled! 
Kegyelmet arra, hogy megfuthassam a pályámat. Kegyelmet arra, hogy mindig így 
szeresselek Téged, és megszabaduljak a megtévesztésekből és az énközpontúságból, 
amely eddig megrontotta az életemet. Hozzád kiáltok, hogy szabadíts meg önmagamtól 
és a saját szívem gonoszságától, hogy az a szeretet, amely most bennem van, állandóan 
ömöljön a bensőmből. Add nekem a Te szívedet és szeretetedet. Add a Szent Szellem ke-
gyelmét arra, hogy meggyőzzön a bűneimről, és hogy úgy mutasson be Téged, amilyen 
valójában vagy. Add a kegyelmedet, hogy bizonyságot tehessek mindarról, amit azoknak 
készítettél, akik Hozzád jönnek. Add a kegyelmedet, hogy prédikálhassam ennek az 
ítéletnek a valóságát. Kegyelmedet, hogy beszélhessek mindazokkal, akiket ezekre a még 
üres trónokra hívtál el. Hogy az élet beszédét adhassam át nekik, amely megtartja őket az 
élet ösvényén, és átadja nekik a hitet, amely által képesek lesznek véghezvinni mindazt, 
amire elhívtad őket. Uram, ezért a kegyelemért könyörgök! 
Ekkor az Úr felállt. Vele együtt felkelt mindenki a trónokról, ameddig csak látni lehetett. 
Szemében olyan tűz égett, amilyet még soha nem láttam azelőtt. 
- Kegyelemért kiáltottál hozzám, s ezt a kérést soha nem utasítom vissza. Vissza fogsz térni a 
földre és a Szent Szellem veled lesz. Itt megízlelted mind jóságomat, mind keménységemet. 
Emlékezned kell mindkettőre, ha meg akarsz maradni az élet ösvényén. Isten valódi szeretete 
magában foglalja Isten ítéletét is. Meg kell ismerned mind jóságomat, mind keménységemet, 
különben a becsapás áldozata leszel. Kegyelmemből ismerted meg mindkettőt. Azok a 
beszélgetések a testvéreiddel szintén az Én kegyelmemből történtek. Ne feledkezz el róluk! 
Azután kardjával a szívemre, számra és kezemre mutatott. ~hogy ezt tette, kardjából 
tűzláng csapott ki, amely égetett. Óriási fájdalom járt át. 
- Ez is az Én kegyelmem - mondta. - Azok közül való vagy, akiket erre az órára készítettem. 
Hirdesd mindazt, amit itt láttál szóban és írásban. Mondd el a testvéreimnek mindazt, amit 
neked mondtam. Menj és hívd az Én vezetőimet az utolsó csatába. Menj és védelmezd a 
szegényeket, elnyomottakat, özvegyeket és árvákat. Ezt a parancsot adtam vezetőimnek, és így 
fogsz rájuk találni. Az Én gyermekeim értékesebbek a szememben, mint a menny csillagai. 
Legeltesd az Én bárányaimat. 6rizd az Én kicsinyeimet. Tápláld őket Isten Igéjével, hogy 
éljenek általa. Menj és harcolj. Menj és soha ne hátrálj meg. Siess, mert Én hamar eljövök. 
Engedelmeskedj Nekem és siettesd az Én visszatérésem napját. 
Akkor egy csapat angyal vett körül és elvezettek a trón elől. Vezetőjük mellettem jött és 
ezt mondta: 
- Most, hogy az Úr felállt, nem fog leülni többé, amíg az utolsó csata véget nem ér. Addig 
kellett ott ülnie, míg elérkezett az ideje, hogy ellenségeit lábai alá vessék. Ez az idő eljött. 
Azok az angyali légiók, amelyek az Úr szenvedésének éjszakája óta készenlétben 
várakoztak, most kapták meg az indulási parancsot a Földre. A pokol hordái is most 
indultak el. Ez az az idő, amire az egész teremtett világ mindeddig várt. Isten nagy titka 
hamarosan kibontakozik. Mostantól fogva mindvégig harcolni fogunk. Együtt küzdünk 
veled és a testvéreiddel.