A hadsereg

 

Magas hegy csúcsán álltam, ahonnan egy hatalmas síkságra láttam. Előttem széles frontba 
rendezett hadsereg menetelt. Az élen haladó tizenkét hadosztályból álló előhad jól elvált az 
őket követő katonák sokaságától. A hadosztályok még kisebb egységekből álltak: ezredekből, 
zászlóaljakból, századokból és osztagokból. A hadosztályokat zászlóik különböztették meg, az 
ezredeket pedig eltérő színű egyenruhájuk.
A zászlóaljakat, századokat és osztagokat vállszalagjuk, vagy vállapjuk alapján lehetett 
felismerni. Mindegyikük csiszolt ezüst páncélt viselt, pajzsuk aranyból volt, fegyvereik pedig 
aranyból és ezüstből készültek. Hatalmas, tíz-tizenkét méteres zászlókat vittek. Amint a sereg 
menetelt, fegyverük és páncélzatuk úgy tükrözte a Nap fényét, mint a villámlás. A zászlók 
lobogása és a lábak dobogása pedig mennydörgéshez hasonlított. A Földön valószínűleg még 
senki sem látott ehhez foghatót.
Hamarosan elég közel kerültem hozzájuk, hogy láthassam az arcukat is: férfiak és nők, idősek 
és fiatalok, minden nemzetből. Elszántság tükröződött mindegyikük arcán, de egyáltalán nem 
voltak feszültek. A közelgő ütközet feszültsége töltötte meg a levegőt, de a seregben mégis 
kimondhatatlan békesség uralkodott. Tudtam, egyikük sem fél az előttük álló ütközettől. A 
szellemi légkör, amit a sereg közelében éreztem, éppoly csodálatos volt, mint a megjelenésük.
Jobban szemügyre vettem az egyenruhájukat. Ragyogó színekben pompáztak. Minden katona 
rangjelzést és kitüntetéseket viselt. A tábornokok és más magas rangú tisztek is a sereg 
soraiban meneteltek a többiekkel együtt. Bár nyilvánvaló volt, hogy a magasabb rangúak 
vezényelték a sereget, senki sem kérkedett a rangjával. A legmagasabb beosztású tiszttől az 
egyszerű közlegényig meghitt barátságban voltak egymással. Az eddigi legfegyelmezettebb 
hadsereg volt, mégis az egész egyetlen hatalmas családnak tűnt.
Ahogy figyeltem őket feltűnt, hogy egyik sem foglalkozik saját magával, és nem volt bennük 
semmi önzés. Nem az identitásuk hiánya miatt, hanem éppen azért, mert tudták, hogy 
kicsodák, és mi a dolguk. Nem saját magukkal törődtek, de mások figyelmét sem próbálták 
felkelteni. Soraik között sehol sem láttam az egyénieskedő ambícióra, vagy büszkeségre utaló 
jelet. Döbbenetes volt látni ezt a sokszínű, ám mégis tökéletes harmóniában levő sokaságot, 
amint teljesen egy ütemre léptek. A Földön soha nem volt még ehhez fogható hadsereg.
Ezek után az élen haladó 12 hadosztály mögé kerültem, ahol egy másik sereg menetelt. Ez 
sokkal nagyobb volt, több száz hadosztályból állt. Az egységek eltérő létszámúak voltak, a 
legkisebb körülbelül kétezer, a legnagyobb pedig több százezer fős lehetett. Bár ez a sereg nem 
volt olyan rendezett és színes, mint az előző, a létszáma miatt mégis félelmetesnek tűnt. 
Szintén zászlók alatt vonultak, de azok meg sem közelítették az előbbiek méretét és pompáját. 
Mindenki egyenruhát és rangjelzéseket viselt, de meglepett, hogy sokuknak hiányos volt a 
páncélzata, mások pedig teljesen fegyvertelenül mentek a csatába. Fegyvereik sem voltak 
olyan élesek és ragyogóak, mint az első seregéi.
Amint közelebbről megfigyeltem a különböző hadosztályok katonáit, látszott rajtuk, hogy 
elszántak és közös célért mennek csatába, de közel sem voltak olyan összeszedettek, 
céltudatosak és elszántak, mint az első sereg. Sokat foglalkoztak a saját rangjukkal, és a 
körülöttük levőkévei. Ez a zavaró tényező okozta összeszedettségük hiányát. Érezhető volt a 
rangok közötti versengés és személyes ambíció is, ami kétségkívül még inkább elvonta 
figyelmüket. Mindennek ellenére úgy éreztem, ez a második sereg is sokkal elkötelezettebb és 
céltudatosabb, mint bármelyik földi hadsereg. Ez is félelmetes erőt képviselt.
A második sereg mögött egy harmadik haladt, de annyira távol az első kettőtől, hogy nem is 
tudtam, látják-e egyáltalán az előttük vonulókat. Ennek a seregnek a mérete sokszorosa volt az 
első kettőének. Sok-sok millió katonából állt. Távolról nézve jól látszott, hogy a vonulásuk 
iránya állandóan változik, mint egy hatalmas, csapongó röptű madárraj, egyszer az egyik 
irányba, majd a másikba söpörtek végig a tájon; sohasem haladtak egyenesen sokáig. 
Ötletszerű és kaotikus mozgásuk miatt egyre távolabb sodródtak az első két seregtől.
Közelükbe érve észrevettem, hogy szürke egyenruhájuk piszkos, vasalatlan és rongyos. 
Majdnem mindenki sebesült volt és vérzett. Néhányan megpróbáltak menetelni, de a többség 
csak sodródott, amerre a többiek is haladtak. Soraik közt állandóan verekedések törtek ki, ez 
okozta a legtöbb sérülést is. A katonák egy része megpróbált a seregben rendszertelenül 
szétszórt, kopott zászlók közelében maradni. Ennek ellenére sem volt kiforrott önazonosságuk, 
mert folyton az egyik zászlótól a másikhoz sodródtak.