A három hatalmas szó

 

Eltörlés 
Ez az Újszövetség egyik leghatalmasabb szava. 
Ez olyan eltörlést jelent, mintha az, amit eltöröl, soha nem is létezett volna. Amikor egy hadsereget 
leszerelnek, az szétoszlik, teljesen megszűnik létezni. 
Amikor Isten eltörli bűneinket, azok úgy töröltetnek el, mintha sohasem léteztek volna. 
Az a szó, hogy eltörlés, sehol más helyen nem használatos, csakis az újonnan születéssel (Istentől 
születéssel) kapcsolatban. 
Miután keresztények lettünk, a bűnök bocsánatát kapjuk Krisztussal való közösségi kapcsolatunk és Krisztus 
közbenjárása alapján. 
Amikor hozzá járulunk, mint bűnösök, és elfogadjuk Krisztust megváltónknak, megvalljuk Őt Urunknak, 
akkor mindaz, amit valaha is elkövettünk, eltöröltetik. 
Az újjászületés során mindaz, ami addig voltunk, megszűnik létezni, és egy új teremtés veszi át a régi helyét. 
Az apostoli levelekben az eltörlés szót hatszor vagy nyolcszor bűnbocsánat-nak fordították. 
Efézus 1,7 „Ebben a Szerelmesben lett ugyanis mienk a váltság, és engedte (törölte) el az eleséseket 
(bűnöket) az ő vérén keresztül kegyelmének gazdag voltához mérten,” 
Lásd még a Kolossé l,13-14-ben, a Lukács 24,47-ben, az ApCsel. 2,38-ban, 26,18-ban és 10,43-ban. 
A bűnöknek eltörlése veszi át a helyét az első szövetség alatti bűnbaknak. 22
A bűnbak vitte el a bűnöket évente egyszer, mialatt a vér befedte Izraelt, mint nemzetet. 
Krisztus vérének alapján a mi bűneink eltöröltetnek, és Isten újjáteremt minket. 
Bűnbocsánat 
Bűnbocsánatról akkor beszélünk, mikor Istennel már közösségben vagyunk. 
Ezt most az Újszövetség szempontjából mondom. 
Amikor a bűnös elfogadja Krisztust megváltójának, szellemét Isten újjáteremti, bűnei eltörlődnek, de ha 
nincs elég ismerete, ezután is folyton bűnösnek tartja magát. 
Isten-gyermeki kapcsolata és Jézusnak az Atya jobbján való szolgálata alapján joga van arra, hogy bármilyen 
elkövetett bűnére bocsánatot nyerjen. 
1 János 1. és 2. része foglalkozik a bűnbocsánat nagyjelentőségű kérdéseivel. 
Amikor Isten egy gyermeke bűnt követ el, megtöri az Atyával való közösséget. 
Nem a kapcsolatot szakítja meg. A közösséget töri meg, éppúgy, ahogy egy férj és feleség teszi, amikor 
durva szavakat mondanak egymásnak. Ez tönkreteszi az otthoni közösséget, azonban a közösség 
bocsánatkéréssel helyreállítható. 
Mi úgy vagyunk teremtve, hogy képesek vagyunk a megbocsátásra. 
Ugyanez igaz egy keresztény és az Atya között is. 
Abban a pillanatban, ahogy bűnt követünk el és az Atyával való közösségünk megtörik: ha megvalljuk 
bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden igazságtalanságtól. 
1 János 2,1-2 „Kis gyermekeim, azért írom ezeket nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha valaki mégis vétkezne, 
van Bátorítónk (szószólónk) az Atya felé, az igazságos Jézus, a Krisztus. Ő engesztelő áldozat is vétkeinkért, 
nem egyedül a mi vétkeinkért, hanem az egész világért is.” 
Az a figyelemre méltó kifejezés, hogy „az igazságos” magában foglalja a csodálatos kegyelmet. 
Engesztelés 
Az első szövetségnek volt törvénye, amit „Mózes törvényé”-nek hívunk, volt papsága, voltak áldozatai és 
szertartási szabályai. 
Amint a törvényt megszegték (ez pedig elkerülhetetlen volt, mivel Izrael szellemileg halott volt) a papság 
feladata volt, hogy elvégezze értük az engesztelést, vagyis az elfedezést. 
Nekik még nem volt örök életük. Arra csak azután nyílt lehetőség, hogy Jézus eljött és megváltott minket. Ő
mondta: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” 
Ne feledjük: az örök élet befogadása a leghatalmasabb esemény, amit az ember az élete során 
megtapasztalhat. 
Láthatjuk, hogy az engesztelés nagy napján két fontos dolog történik meg. 
Először is: nagy elővigyázatosság közepette a főpap beviszi egy ártatlan állat vérét a szentek szentjébe, és 
ráhinti a kegyelem székére, hogy elfedje a megszegett törvényt. 
Most már a vér egy évre befedi Izraelt. 
A 3 Mózes 17,11 elmondja nekünk, hogy a vér az elfedezés, illetve az engesztelés miatt adatott, mert a vér a 
benne levő élet (lélek) által szerez engesztelést. 
Egy ártatlan állat vérét – ami az életet jelképezi – a szellemileg halott Izraelre hintik. 
Ezután következik a bűnbak. Áron Izrael bűneit a bűnbak fejére helyezi, az állatot elvezetik a pusztába, hogy 
ott elpusztítsák a vadállatok. 
Izrael szabad lett egy évre, a vér befedte, elfedezte őket, és bűneik el lettek hordozva.