A hit pedig..

 

A hit pedig…

Zsidó 11:1

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

 

 

A Moffat-féle fordítás szerint így hangzik a vers: „A hit azt jelenti, biztosak vagyunk abban, amiben reménykedünk, és meg vagyunk győződve arról, amit nem látunk.”

Egy másik fordítás szerint: „A hit hozza valóságba a reménylett dolgokat.”

Más értelmezésben: „A hit a garancialevél arra, hogy az, amiben reménykedünk, végül a miénk lesz.”

 

Sokféle hit létezik. Mindenkinek, legyen újjászületett vagy sem, van egy természetes emberi hite. De itt az igei hitről beszél Isten, bibliai hitről, a szívből való hitről beszél. És hatalmas különbség, hogy a szíveddel hiszel, vagy abban hiszel csupán, amit az érzékszerveid közvetítenek!

 

A hit a remény meg nem valósult tárgyát ragadja meg, hogy a valóság birodalmába hozza.

 

Reménykedsz például, hogy ki tudod fizetni a számláidat. A hit adja a bizonyítékot arra, hogy a kezedben lesz a pénz, amikorra szükséged lesz rá. „A hit a nem látható dolgokról való meggyőződés (vagy bizonyosság).” Fizikai erőben reménykedsz, hogy el tudd végezni az a munkát, amit el kell végezned. A hit így szól: „Az Úr az én életemnek erőssége: Kitől remegjek?”(Zsolt. 27:1) A hit azt jelenti ki, amit az Ige mond, mert az Istenben való hit egyszerűen hit az Ő Igéjében.

 

Sokan úgy vannak, hogy szeretnének kapni valamit, és azután elhinni, hogy megkapták. Pedig hinned kell, hogy megvan az adott dolog, és akkor megkapod. Mondhatod azt: tudom, hogy Isten Igéje jó, de soha nem fogod ezt igazán tudni addig, amíg nem cselekszel ennek alapján, és nem aratod le az eredményt. Ez a hit. A hit hozza valóságba a remélt dolgokat. Ahogy cselekszed Isten Igéjét, a hit által testet ölt az, amiben reménykedsz.

 

Sok ember csak reménykedik – és itt meg is áll. Ha azt mondod: „Hát, remélem, Isten meghallgatta az imámat”, és ez minden, amit teszel, akkor nem hallgatta meg, és nem lesz semmilyen válasz. De a te hited valóságba tudja és fogja hozni a választ az imádra.

 

A remény szerint: „Megkapom valamikor.”

A hit szerint: „Már most az enyém.”

 

Sokan látják, mit mond Isten Igéje, és el is fogadják az igazságát – de csak az értelmükkel értenek egyet vele. Csak a szívből való hit kap bármit is Istentől.

 

Róma 10:10

Mert szívvel hiszünk.

Márk 11:23

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek:

Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

 

Miként tudom megállapítani, hogy szívből hiszek-e, vagy csak a fejemben értek egyet?

 

  • Ha csupán az elme egyetértése, akkor az így hangzik: „Tudom, hogy Isten Igéje igaz. Tudom, hogy Isten ígéri nekem a gyógyulást vagy a Szent Szellemet, de valamilyen okból nem kapom meg. Nem értem, miért?”
  • Az igazi, az Isten Igéjébe vetett hit azt mondja: „Ha Isten Igéje azt mondja, hogy úgy van, akkor az úgy van. Ez az enyém. Most az enyém. Az enyém, noha nem látom.”

 

Márk 11:24

Azért mondom néktek:

Amit csak kértek imádságotokban, HIGYJÉTEK,

hogy mindazt már megnyertétek, és MEGLÉSZEN néktek.

 

A birtoklás azután jön, hogy elhittük. A legtöbb ember meg akarja fordítani a sorrendet. Jézus szavai egyszerűen így hangzanak: „El kell hinnetek, hogy már megkaptátok, még mielőtt megkapjátok.”

Ján 20:25

…Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképen el nem hiszem.

 

Ján 20:27-29

…Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet;

és hozd [ide] a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.

… Én Uram és én Istenem!

… Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek.

 

Tamás nem úgy hitt, mint ahogy te és én hiszünk Jézus feltámadásában. Azért hitt, mert a szemeivel látta Őt. Mi azért hisszük, mert Isten Igéje azt mondja, hogy így van.

Sokan eltévesztik ezt anélkül, hogy ráébrednének. Azt mondják: „Nos, hiszek az isteni gyógyulásban, mivel saját szememmel láttam, hogy többen meggyógyultak.” Én nem azért hiszek az isteni gyógyulásban, Azért hiszek benne, mert Isten Igéje mondja.

 

Hasonlítsuk össze Tamás hitét Ábraháméval:

 

Róm 4:17-21

Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.

Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint,

amint megmondatott: Így lészen a te magod.

És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén,

sem Sárának elhalt méhére;

Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel,

hanem erős volt a hitben,  dicsőséget adván az Istennek,

És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.

 

  • Tamásnak csak természetes, emberi hite volt, ami így szólt: „Nem hiszek addig, amíg nem látom és nem érzem.”
  • Ábrahám azonban elhitte Isten Igéjét, és nem tekintett a testére. Ami azt jelenti, hogy nem vette figyelembe a fizikailag látható dolgokat és az érzéseket. Isten Igéjére tekintett.

 

Sokszor helytelen dolgokra szegezzük a szemünket. A testünkre és a tünetekre figyelünk, amikor a gyógyulásról van szó. Erről gondolkozunk, erre nézünk, és mivel tovább áll a figyelmünk középpontjában, annál rosszabbul leszünk. „Legyen néked a te hited szerint.” Ha továbbra is így hiszel benne, megkapod. Ezért hát ne a helytelen dolgokra szegezd a figyelmedet.

Nem azt tanítjuk, hogy tagadjunk meg minden tünetet, és tegyünk úgy, mintha nem is lennének. Nem tagadjuk meg ezeket a dolgokat, mert ezek valóságosak. A fájdalom természetesen valóságos. A bűn valóságos. És az ördög is valóságos. De figyeld meg mit mond Isten Igéje: „Ábrahám nem tekintett az ő testére.” Tehát ne nézz a testedre, hanem tekints Jézusra, a mi főpapunkra, a hitünk fejedelmére és bevégzőjére.

Irányítsd a figyelmedet arra, amit Ő már elvégzett értünk, és arra, amit most tesz, mert Ő a mi főpapunk. Éppen most tesz érted valamit. Ott van fent, Isten trónjánál, és közbenjár érted.

 

Zsid 4:14

Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz [megvallásunkhoz].

 

Azért kell kitartanunk a hitvallásunkban, mert ilyen hatalmas főpapunk van.

A hitvallás annyit tesz, mint ugyanazt mondani, vagyis: Ragaszkodjunk ahhoz, hogy ugyanarról mindig ugyanazt mondjuk.

 

Jézus fent van, Isten trónjánál képvisel minket, és ezt mondja:

„A helyettesük voltam. Értük haltam meg a kereszten, mint az ő helyettesítőjük.”

Értünk halt meg. Az én helyettesítőmmé vált. Elvette a bűneimet. Ő hordozta a fájdalmaimat. Ő viselte a betegségeimet. Meghalt értem. Feltámadt a halálból értem. Felment a magasságba értem, most fent van, és így szól: „Érte tettem.”

Nekünk itt lent ki kell tartanunk ugyanezeknek a megvallásában. Irányítsd a figyelmedet a helyes dolgokra, ahelyett, hogy magadra figyelnél.

 

Péld 4:20-22.

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.

Ne távozzanak el [szavaim] a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.

Mert életük ezek [szavaim] azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.

 

Sokan azért buknak el, mert látják magukat elbukni, a bukásra készülnek. Ha Isten Igéje a Máté 8:17-ben azt írja, hogy Jézus a betegségeidet viselte és fájdalmaidat hordozta, és ha nem engeded ezt az Igét eltávozni a szemeidtől, akkor látni fogod magadat betegség és fájdalom nélkül. Látni fogod magadat egészségesen. Ha nem látod magadat egészségesen, akkor az az Ige eltávozott a szemeidtől. És annak ellenére, hogy az Úr az Igéje által jót akar előhozni az életedben, nem tudja megtenni, mert nem az Igéje alapján cselekszel.

Vannak akik úgy gondolják, hogy Isten meg fog tenni nekik valamit anélkül, hogy ők megtennék azt, amit az Ige mond. Isten nem fogja! Nem tudja! Bár szeretné, de nem teheti. Ha ugyanis megtenné, akkor erőszakot venne az Igéjén és hazuggá lenne, a Biblia szerint azonban Isten nem tud hazudni.

A Példabeszédekben Isten előírást ad az Ő orvosságához. Vedd be az Ő útmutatása szerint!

 

Péld. 4:22

Mert életük ezek [a szavaim, az Igém] azoknak, akik megnyerik,

és egész testüknek egészség.

 

Az itt szereplő egészség szó orvosságot is jelent. Azaz: Az Igém egész testüknek orvosság.

Ahhoz, hogy egy orvosság hatékony legyen, az előírások alapján kell szedni. Az egyik előírás a következő: Ne távozzanak el [szavaim] a te szemeidtől. Mindig arra tekints, amit az Ige mond!

Ha Isten Igéje azt mondja: Ő meghallgatta és megválaszolta az imádat, és ha ez az Ige nem távozik el a te szemeidtől, akkor látni fogod magadat annak birtokában, amiért imádkoztál.

Sokan azért szenvednek kudarcot az imaéletükben, mert nem látják magukat a válasszal. Csak azt látják, hogy minden egyre rosszabb lesz. A helytelen dolgokra figyelnek, így hitetlenségben járnak, és lerontják az imájuk eredményét.

Fordítsd a figyelmedet a válaszra! Folyamatosan erősítsd meg az ellentétes bizonyítékokkal szemben, hogy Isten meghallgatta az imádat, mivel az Ige ezt mondja. Ha nem engeded, hogy az Ige eltávozzon a szemeidtől, eredményt látsz.

Márk 11:24

Azért mondom néktek:

Amit csak kértek imádságotokban, HIGYJÉTEK,

hogy mindazt már megnyertétek, és MEGLÉSZEN néktek.

El kell hinned, mielőtt megkapod.

 

A tudósok sok olyan dologban hisznek, ami szemmel nem látható, mégis úgy gondolják számosan: lehetetlen, hogy Isten azt kérné tőlünk, hogy olyanban higgyünk, amit nem látunk!

A leghatalmasabb csodák némelyike, akkor történt, amikor az alkalom halottnak tűnt. Az érzéseknek ehhez semmi köze. Isten jelen van. Az ő ereje jelen van. Nem arra alapozom a hitemet, amit érzek.

Emlékezz, mit mondott az Úr a Zsidó 13:5-6-ban: Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Úgy hogy bízvást [bátran] mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?

 

Fejezd be a helytelen dolgok megvallását, és kezdd el a helyes magvallásokat.

Mondd ezt: Az Úr az én segítségem.

Mondd ezt: Az Úr az én gyógyítóm.

Mondd ezt: Betegségeimet Ő viselte, és fájdalmaimat hordozta.

Mindig a helyes dolgokról beszélj. A helyes dolgokban higgy:

 

A helytelen gondolkodás, a helytelen dolgokban való hit és a helytelen beszéd az, ami legyőzötté tesz. Az ördög nem tud téged legyőzni. Jézus már legyőzte neked az ördögöt. A sátán tehát nem tud legyőzni, te győzöd le magadat! A sátán csak abban az esetben kerekedhet föléd, ha azt megengeded neki. Ebben szerepe lehet a tudatlanságodnak is.

 

Az igazi, igei hit így szól: Ha Isten mond valamit, akkor az úgy is van. Ha Ő azt mondja: Az Ő sebeivel gyógyultatok meg, akkor meggyógyultam. Ha azt mondja: Isten betölti minden szükségemet, akkor tényleg betölti. Ha Isten azt mondja: Ő az életem, az én életem erőssége, akkor Ő valóban az.

 

Azaz a valódi hited Istenben egyszerűen azt jelenti ki, amit az Ige mond rólad.

Az vagyok, amit az Ige mond rólam! Ha azt mondja, erős vagyok – akkor az vagyok! Ha Ő azt mondja, meggyógyultam – akkor az úgy is van! Ha Ő azt mondja, gondoskodik rólam – akkor azt teszi! Egyszerűen tehát csendben megnyugszom az Igében: Mert mi, hivők [mi, akik hiszünk], bemegyünk a nyugodalomba. (Zsidó 4:3)

 

Én hiszek, ezért csendben megnyugszom az Igében, és nem veszem figyelembe, hogy van-e látható bizonyíték.

A valódi hit az Igére épül. Elmélkedj az Igén. Áss le mélyre. Legyen a táplálékod. Akkor az Ige a részeddé válik, pontosan úgy, ahogy evéskor az étel a tested részévé válik.

Ami a természetes étel a fizikai embernek, az Isten Igéje a szellemi embernek. Az Ige bizalmat, bizonyosságot ad, beépíti a valódi énedbe, a belső emberedbe.

 

A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.