A megváltás Istentől jön

 

Látva a sátán befejezett munkájának szörnyűséges képét, szívünk így kiált fel: Ki képes arra, kinek van meg 
az a képessége, hogy kimentse az embert ebből a szörnyűséges helyzetből? 
De hála Istennek, van segítség. 
Amikor Isten látta az ember állapotát, azonnal elkezdett intézkedni az ember megváltásával kapcsolatban. 
Tudta, hogy az ember nem képes arra, hogy megváltsa magát. Tudta, hogy az embernek nincs képessége 
arra, hogy közelítsen hozzá. 
Így Isten az ábrahámi szövetséget adta. 
Amikor pedig Ábrahám leszármazottai nemzetté lettek, Ő adta nekik a szövetség törvényét, a szövetség 
papságát, a szövetség engesztelését, a szövetség áldozatait és felajánlásait. 
Mindezek pedig azért adattak, hogy a nép fel legyen készítve. 
Ebből a népből kellett jönnie a megtestesült Istenembernek, és ennek a megtestesült Istenembernek kellett 
megtörnie: 26
Először: a sátán hatalmát, és megváltani az embert a szolgaságból. Visszaállítani az embert az ő igazságába, 
hogy meg tudjon állni az Atya jelenlétében épp úgy, ha nem még jobban, mint Ádám a bukása előtt, ily 
módon eltávolítani az ember minden bűntudatát és bűnét. 
Másodszor: megtörni a sátán uralmát, az embert teljesen megszabadítani, a sátán uralmát teljesen szétzúzni, 
hogy az ördög leggyengébb szolgája is részesedhessen ebből az újra visszaszerzett megigazultságból, hogy 
az ember győzedelmes életet élhessen a már régóta uralkodó sátán felett. 
Ennek az Istenembemek, a megtestesült Istennek olyan teljes és tökéletes áldozatot kellett bemutatnia, hogy 
Isten nemcsak törvényesen visszaállíthassa az ember elveszett igazságát és az embernek tökéletes megváltást 
adhasson, hanem még azt a leghatalmasabb dolgot is megtehesse, ami felülmúl minden emberi képzeletet, 
hogy az embert új teremtéssé tegye. 
Micsoda? 
Igen, uram! Ő teljes mértékben új teremtéssé teszi, és a saját természetét adja az embernek, kiűzve a szolgai 
félelem természetét, a bűn természetét, a sátán természetét. 
Isten hatalmas, dicsőséges és csodálatos természete elfoglalja helyét, mialatt mi ott állunk Isten jelenlétében, 
a kegyelmének és szeretetének perzselő fényében. 
Úgy kinyílunk, mint egy rózsa a nap felé, míg szeretetének teljessége elárasztja egész lényünket. Majd ez a 
szeretet visszafolyik Hozzá, a mi tulajdon csodálatos Atyánkhoz. Mi vagyunk az Ő saját szeretett gyermekei. 
Kedves Olvasó, te most a csodák csodájának jelenlétében állsz. Isten kegyelme, ami most visszaállítja 
helyére az elveszett emberi nemet, visszatéríti az önzés, a gyengeség és a félelem útjáról a szeretet, a hit és 
az isteni élet birodalmába. 
Az a hatalmas és magasságos Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, valóságosan beléphet a mi 
testünkbe, és testünket teheti otthonává. Először még csak suttog a szívünk, majd énekel, végül pedig ezt a 
himnuszt zengi: Nagyobb Ő, aki énbennem van, mint aki a világban van. 
Ennek a himnusznak a szárnyain felemelkedünk az észérvek birodalmából, és hit által szárnyalunk el a 
szeretet birodalmába, ahol a hit uralkodik, és ahol Jézus az Úr. 
Jézus nem csak ezt tette meg, hanem megadta azt a törvényes jogot is nekünk, hogy használjuk az Ő nevét, 
hogy ki tudjuk űzni a sátánt, hogy betegekre tehessük kezünket, és ők meggyógyuljanak, és meg tudjuk 
hiúsítani a sátán terveit. 
Milyen csodálatos, hogy ez a név a miénk. Ez a név tesz minket Jézushoz hasonlóvá. 
Amikor ebben a névben élsz és ebben a névben jársz, az ördög nem tud téged Jézustól megkülönböztetni. 
Te úgy nézel ki, mint Jézus. Felöltöztél az igazságába, be vagy töltekezve az életével. 
Az Ő neve rád van pecsételve. 
Ő azonban még ennél is többet tett. 
Megadta nekünk ezt a kijelentést. Mi ezt az Igének hívjuk, és ez az Ige a Szellem Igéje. 
Az a hatalmas és mindenható Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból eljött hozzánk. 
A Szent Szellem most emberi ajkakon keresztül forgatja az Ige kardját, és diadalmaskodik a pokol minden 
serege felett. 
Te Isten tulajdon fia vagy, Isten elhívott a Jézus Krisztussal való közösségbe, visszaállította az igazságodat, 
visszanyerted szabadságodat. Te egy szabad új teremtés vagy, akiben a Szent Szellem lakik. Tiéd Isten élő
Igéje. 
Te sokkal gazdagabb közösségben vagy Istennel, mint ahogy arról Ádám valaha is álmodhatott. 
Ez a test pedig, amit a sátán halandóvá tett, Jézus eljövetelekor halhatatlanságot kap, és soha többé meg nem 
hal. 
A halál többé nem fenyegethet minket, és az ettől való félelem meg nem rémiszthet bennünket. Mi most 
beteljesedtünk az Ő teljességével. 27
Eljön az idő, amikor a gyöngykapuk feltárulnak, és mi, az Ő szeretetének alanyai, az Ő szeretett rabszolgái 
és az Ő örökre megváltottjai, meglátjuk a mi Urunkat ott ülni az örök korszakok trónján.