A négyszeres áldás

 

A szövetség négyszeres áldást tartalmaz. 
A szövetség első áldása a megigazultság, amit Isten az Újszövetség minden tagjának megad. 
Amikor elfogadod Jézus Krisztust Megváltódnak, abban a pillanatban Isten megadja neked a 
megigazultságot. 
Ezáltal ugyanúgy megállhatsz az Atya jelenlétében, mint Jézus. 
Ez eddig még nem tudatosult bennünk. Mi félünk ettől. 
Nemsokára azonban tudatosulni fog bennünk, meg fogjuk érteni és lesznek majd olyan férfiak és nők, akik 
felállnak, és úgy cselekszenek, mint Jézus. 
Jézusnak nem volt kisebbrendűségi érzése az Atya előtt, mivel nem volt bűntudata. 
Ha valóban hiszel a Bibliában, és hiszed azt, hogy Isten a te Igazságod, és hogy te egy új teremtés vagy, akit 
Krisztus Jézusban teremtettek, akkor neked nem lehet bűntudatod. 
Jézus önmaga feláldozásával eltörölte a bűnt, így neked csak akkor lehet bűntudatod, ha valami helytelent 
teszel. Ilyenkor fordulj Jézus véréhez és élj Jézus szószólói szolgálatával! 
A Luther-féle kinyilatkoztatás óta csakis egy dolgot tettünk! Állandóan felmagasztaltuk a bűnt, az ördögöt 
prédikáltuk, a saját gonoszságunkról és a saját igazságtalanságunkról prédikáltunk, és annyira csak ezt 
tartottuk az emberek elé, hogy már nincs olyan prédikátor vagy egyszerű hívő, aki másként merne magára 
gondolni, mint egy szegény, gyenge földigilisztára! 
Tudjuk, hogy mit tettek az evangélisták. Miután bejutottak a gyülekezetbe, eredményeket akartak elérni, 
ezért úgy prédikáltak, hogy az egész gyülekezetben olyan bűntudat ébredjen, ami előre viszi őket az oltárhoz. 
Az egésznek csak az volt a célja, hogy az evangélista jó hírnevet szerezzen magának. Semmi mást nem 
tanítottunk, csak a hitetlenséget! Mindent tanítottunk, kivéve Krisztus evangéliumát. 
Mi az Evangélium? 
Az Evangélium ez: Isten Jézus Krisztus helyettesítői áldozata alapján képes kijelenteni, hogy Jézus igaz, és 
hogy Ő maga a mi igazságunk, abban a pillanatban, amikor hiszünk Jézusban. 
Ez a legdöbbenetesebb az emberi elme számára... Maga a mindenható Isten lesz a mi igazságunk abban a 
pillanatban, ahogy hiszünk az Úr Jézus Krisztusban. 
Amikor megtanulsz úgy élni, ahogy Jézus élt, minden kisebbrendűségi érzés nélkül Isten vagy a sátán 
irányában, akkora hited lesz majd, ami teljesen megdöbbenti a világot! 
Tudod, hogy mi akadályozza ma a hitünket? 
Mi odajárulunk az Úr elé. De mielőtt odajárulnánk, az ördögre hallgatunk. Kisebbrendűségi érzéssel járulunk 
oda, fülünkben az ördög tanítása visszhangzik! 
A legtöbb keresztény fél a sátántól, nem merik kijelenteni, hogy ők már szabadok, nem mernek szembenézni 
a sátánnal. 
Isten igazsága tesz téged félelem nélkülivé a sátán jelenlétében. 
Megfosztjuk Jézus Krisztus munkáját hatóerejétől, és erő nélkül állunk az ellenség elé, mert kételkedünk 
Isten Igéjének szavahihetőségében. 
Isten igazsága megadatott nekünk, ez nem valamiféle megtapasztalás, hanem egy jogi tény. 
Ez a leghatalmasabb igazság, amit Isten megadott nekünk a Páli kijelentésben, és ez az Újszövetség szíve, 
hogy Isten olyanná tesz minket, amilyen saját maga. 
Ugye te Isten képére és hasonlatosságára lettél teremtve? 
Ez a kép az igazság képe. 24
Ha Isten kijelenti, hogy te igaz vagy, akkor miért kellene kárhoztatnod magad? 
Ezzel a szövetséggel jár az a másik áldás, hogy te egyesülsz Istennel. 
Amikor két ember ivott egymás véréből, akkor ők egyesültek, teljesen eggyé váltak. 
Amikor Ábrahám és Isten megvágták a szövetséget, ők ezzel eggyé váltak. 
„Én vagyok a szőlőtőke, ti a szőlővesszők.” 
Társa vagy Krisztusnak? Krisztusban élsz? Krisztus benned él? 
Pál azt mondta: „Élek. De többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. Amely életet pedig most hústestben 
élek, Isten Fiának hitében élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.” (Gal. 2,20) 
A megtestesülés során Isten eggyé lett velünk. 
A vérszövetség tette Pállal azt, hogy megtagadja magát, és teljesen Krisztust fogadja el a saját életének. 
Emiatt hagyta el Krisztus a dicsőség világát, és jött el ide, hogy eggyé váljon velünk. 
Most már éppúgy megállhatsz félelem nélkül a pokol jelenlétében, az ördög jelenlétében, mint valami 
kicsiny és alacsonyabb rendű dolog jelenlétében. 
Ugye Jézus találkozott az ördöggel? Legyőzte helyettünk, és ugye megfosztotta őt a hatalmától? Ugye Jézus 
lefegyverezte és megbénította őt? 
Nagyobb Ő, aki bennünk van, mint az ördög. 
Akkor miért kellene nekünk félni az ördögtől? 
Miért nem állunk ki győztesként a világ elé? 
Te vérszövetségi kapcsolatban állsz a mindenható Istennel. 
Amikor újjászülettél, te beléptél ebbe a szövetségbe. 
Szeretnék erről egy képet adni neked. 
Emlékszel Dávid hős vitézeire. Ők voltak a keresztények előképei. Az egyik ilyen férfi 800 embert ölt meg 
személyes küzdelemben a csata során, egy nap leforgása alatt. 
Ő mondta: „Egy elűz ezret, kettő megfutamít tízezret.” 
A vérszövetség emberei! 
Ameddig Dávid Istennel járt a szövetség szerint, soha egyetlen harcosát sem tudták megölni. 
Te részese vagy az isteni természetnek? Igen. 
Te Isten fia vagy? Igen. 
Isten neked adta az Ő igazságát? Igen. 
Isten a te igazságod? Természetesen. 
Ő megadta még azt a törvényes jogot is, hogy használd Jézus nevét? Természetesen. 
Látod már, hogy milyen ember is vagy te? 
Te nem valami gyarló, gyenge ember vagy. Te úgy állsz, mint Isten Fia. Te Isten egy fia vagy. 
Most már csak ez marad hátra: le kell győznünk ezeknek a téves tanításoknak a hatását. 
Nemzedékeken keresztül bűnösöknek hívtak minket, és úgy beszéltek velünk, mint bűnösökkel. 
Majdnem minden régi dal csodálatosan kezdődik, de mielőtt befejeződnének, mi már csak gyarló, gyenge 
emberek vagyunk, és nem tehetünk mást, mint hogy bűnben és szolgaságban élünk, és már ott is maradunk. 
Krisztus meg majdnem ismeretlen marad számunkra. 
E kijelentés célja 
Mi a célja ennek a kijelentésnek? Az, hogy megismerjük, kik vagyunk mi Jézus Krisztusban. 25
Most azt mondod: Ez mind nagyon szép, dr. Kenyon, de te nem tudod, hogy én milyen gyönge vagyok... 
Mit mond Ő? 
Mi a végkövetkeztetése a Zsidókhoz írt levélnek? 
„Felnézve a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra.” 
Ameddig csak magadra nézel, semmire sem mész; akkor olyan vagy, mint Péter. 
Amikor elkezdett Jézussal együtt a vízen járni, nem süllyedt el; viszont abban a pillanatban, amint a féktelen 
hullámokra tekintett, elsüllyedt. 
Te össze vagy kapcsolódva a mindenható Istennel. 
„Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van.” (1 
Ján. 5,13) 
Ez adja meg a te törvényes helyzetedet Isten előtt, ez adja meg a te helyedet a szövetségben. 
Nagy tisztelettel mondom, hogy értsük meg az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, azt a látást, amit Ő adott 
nekem arról, hogy a menny minden képessége és dicsősége, a menny minden ereje a hívő rendelkezésére áll. 
Ez a legcsodálatosabb dolog, amit a világ valaha is látott. 
Hiszem, hogy az utolsó napokban hatalmasan meg fog nyilvánulni Isten ereje, és emberek sokasága ébred fel 
és él ennek a tudatában. 
A Róma 5,17 Weymouth fordítása szerint: „Mi királyokként uralkodunk az élet birodalmában, Krisztusban.” 
Teljes mértékben Krisztussal együtt kell uralkodnunk. Hogy tesszük ezt meg? Hit által. 
Isten kihívást intéz hozzánk 
Isten a te igazságod? 
Te azt mondod: Megpróbálom elérni azt, hogy Ő legyen az én igazságom. 
El tudod érni azt, hogy Ő legyen az igazságod? 
Ha te hiszel Jézus Krisztusban, akkor Ő már most a te igazságod. 
Akkor pedig menj és cselekedj. Legyen bátorságod és engedd meg, hogy Isten felszabaduljon benned.