A név az evangéliumokban

 

Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak bűneiből.” 
(Mát. 1:21) 
 Keveset tudott akkor még Mária arról, hogy mit jelentett ez az angyali látogatás és az a parancs, hogy 
az Ő nevét nevezzék Jézusnak. 
 Ez a név mindmáig növekszik, és az egész földkerekséget betölti immár. 
 E név jelentése — igazság, szeretet, megigazultság, civilizáció, feltalálás, felfedezés, művészet, 
irodalom, zene, egészség, boldogság, otthon, és még ennél is jóval többet jelent, ahogy azt már felfedeztük a 
név tanulmányozása során. 
 „Imé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek [vagyis megtestesülésnek].” (Ésa. 
7:14) 
 Az Immánuel jelentése — velünk az Isten. A velünk az Isten jelentése pedig — a megtestesült Isten. 
 És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk — most pedig ennek a megtestesült Istennek a neve 
ragadja meg a figyelmünket. 
 „És gyűlöletesek lesztek az én nevemért.” (Mát. 10:22) 
 Jézus tudta, hogy milyen helyet foglal majd el az Ő neve az emberek között. Tudta, lesznek olyanok, 
akik annyira szeretik e nevet, hogy meghalnak érte; mások annyira gyűlölik majd, hogy még gyilkolnak is 
miatta — a bűnösök reszketnek, a szentek pedig örvendeznek e névtől. 
 „És az Ő nevében reménykednek majd a pogányok.” (Mát. 12:21) 
 Milyen igaz! Jézus neve az egyetlen név, ami megállíthatja a háborút a nemzetek között. 
 Ez a név magában hordozza a szeretetet, az életet, a világosságot, a szabadságot, az örömet. 
 „És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be.” (Mát. 18:5) 
 A gyerekeknek, először az emberi történelem során, van egy barátjuk — a gyerekeket be lehet fogadni 
az Ő nevében. 
 És micsoda ítélet vár majd mindazokra, akik akárcsak egyet is sértettek vagy bántalmaztak ezen 
kicsinyek közül, akik Őbenne vagy az Ő nevében hittek! 
 Milyen különösen értékes az, ahogy Jézus összeköti az Ő nevét az ember gyermekkorával. 
 A 20. vers beavat minket abba a titokba, hogy Krisztus egy a hívőkkel, amikor összejönnek. 
27 „Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mát. 18:20) 
 „Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat 
elhitetnek.” (Mát. 24:5) 
 Mennyire megértette Jézus, hogy mit fog jelenteni az Ő neve a világnak! 
 Tudta, hogy hamis tanítók és csalók fognak jönni az Ő nevében, és előre figyelmeztette az egyházat 
erre a veszélyre, amellyel szembe kell majd néznie az idők során. 
 „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szent Szellemnek nevében.” (Mát. 28:19) 
 Ez a „nagy küldetés” és a keresztség apostoli formulája. 
 A név Márk evangéliumában 
 Márk evangéliumában csupán négy utalást találunk a név használatára. 
 „János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, aki a Te nevedben ördögöket űz, aki nem 
követ minket; és eltiltottuk őt, mivelhogy nem követ minket. Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt; mert 
senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem.” (Márk 9:38-39) 
 Láthatjuk, hogy Jézus neve már halála előtt hatalmas volt; voltak emberek, akik ördögöket űztek és 
betegeket gyógyítottak az Ő nevében még az Ő halála, feltámadása és az Atya jobbjára való felmagasztalása 
előtt. 
 Ez önmagában is döbbenetes tény, és érdemes mélyen elgondolkoznunk rajta. 
 „És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megmarad, az megtartatik.” 
(Márk 13:13) 
 Jézus tudta, hogy az Ő neve miatt gyűlölni fogják követőit a világban, és ezzel a figyelmeztetéssel 
készíti fel őket erre. 
 „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken 
szólanak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és 
meggyógyulnak.” (Márk 16:17-18) Ez az a nagy megbízatás, amit Ő adott a tanítványoknak. 
 Jézus ebben az igeversben említ még néhány dolgot, amit ez a név visz majd véghez. 
 Szinte zavarbaejtő, ha arra gondolunk, hogy a világegyetem Istene megadja az emberiségnek azt a 
jogot, hogy használja az Ő nevét — törvényes jogot az embernek, hogy használja Isten Fiának erejét és 
hatalmát. 
 Ebben a névben az anya gyermekére helyezheti kezét és gyógyulást szerezhet számára. 
 Az eredeti görög szöveg szerint: „a hívők” kezeiket a betegekre fogják tenni ebben a névben, és azok 
meg fognak gyógyulni. 
 Ez magában foglalja Isten minden gyermekét: nem különleges ajándék, nem különleges hit — hanem 
egyszerűen csak „a hívők” -ről van szó. 
 Jézus azt mondta: „Íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” , és Ő jelenleg is ily 
módon van velünk. 
28 Megadta nekünk az Ő nevének használatát, és ha elmegyünk a pogány népekhez hirdetni az Ő
kegyelmét, úgy fogunk cselekedni, ahogy azt Pál is tette Málta szigetén, és sok más helyen. 
 Ebben a névben kell kiűzni az ördögöket, ebben a névben kell meggyógyítani a betegeket, és ebben a 
névben történnek más hatalmas csodák is, amelyek hatására azt kérdezik majd az emberek: „Ki ez a Jézus, 
akinek a nevében ti munkálkodtok?” 
 Istennek sohasem volt szándékában, hogy bármilyen változás legyen a módszerekben vagy a 
szolgálatban az idők során. Csupán azt akarta, hogy a nemzetek fejlődésével nagyobb teret nyerjenek ezek a 
módszerek, viszont a Jézus nevébe helyezett csodaelem legyen az, ami mindenhol megnyitja a zárt ajtókat az 
egyház számára; ezáltal gyógyuljanak meg a betegek; ezáltal törjön meg a sátán ereje az emberek élete felett, 
és ezáltal váljanak szabaddá a foglyok. 
 Mindennek e láthatatlan megváltó nevében kell megtörténnie. 
 A név Lukács evangéliumában 
 Lukács evangéliumában hét utalás van a névre; röviden tekintsük át ezeket. 
 „Valaki e kis gyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be; és valaki engem befogad, azt 
fogadja be, aki engem elküldött: mert aki legkisebb mindnyájan ti közöttetek, az lesz nagy.” (Luk. 9:48) 
 Ugyanezzel a gondolattal már találkoztunk Máté evangéliumában. Jézus megbecsüli a kisgyerekeket, 
és helyet ad a gyerekeknek a gyülekezetben. 
 Nem elég hittanórára járatni gyermekeinket. A gyerekeknek megvan a saját helyük a gyülekezetben, és 
ne olyan valaki tanítsa őket, akinek még üdvössége sincs. Isten valóságos szolgája oktassa őket. 
 Egy másik meglepő dolgot is közöl velünk ez a vers — „Valaki e kis gyermeket befogadja az én 
nevemben, engem fogad be.” 
 Ezek szerint az Ő neve azonos őmagával. 
 „Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be.” 
 Jézus megtanítja nekünk az Ő nevének szentségét. „Felelvén pedig János, monda: Mester, láttunk 
valakit, aki a Te nevedben ördögöket űz; és eltiltottuk őt, mivelhogy Téged nem követ mivelünk. És monda 
néki Jézus: Ne tiltsátok el: mert aki nincs ellenünk, mellettünk van.” (Luk. 9:49-50) 
 Jézus azt mondta Jánosnak: Ne tiltsátok meg neki. Hadd csinálja tovább. Hála Istennek mindazokért 
akiken segítettek, akár velünk járnak, akár nem. 
 „Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk 
a Te neved által!” (Luk. 10:17) 
 A tanítványok lehetőséget kaptak, hogy még Pünkösd napja előtt meglássák Jézus nevének erejét. 
 „Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jőnek el az én nevemben, kik ezt 
mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánuk.” (Luk. 21:8) Jézus tudta, 
hogy támadnak majd hamis próféták, akik Krisztusnak adják ki magukat. 
 E fejezet 12. versében azt mondta, hogy a tanítványokat királyok és helytartók elé viszik az Ő nevéért. 
 „És prédikáltatni az Ő nevében a megtérésnek és a bűnök eltörlésének minden pogányok között, 
Jeruzsálemtől elkezdve.” (Luk. 24:47) 
 Ez része a nagy küldetésnek — prédikálni kell az Ő nevében a megtérést és a bűnök eltörlését. 
29 Milyen kevés evangélista és prédikátor kapott megértést erről a hatalmas igazságról — Jézus nevének 
helyéről az Evangélium hirdetésében! 
 Az ApCsel 8. fejezetében azt olvassuk, hogy az emberek miután meghallgatták Fülöpöt, aki az Isten 
országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette, elfogadták a Krisztust. 
 Milyen kevés helyet kap Jézus neve a mai egyházban! 
 A név János evangéliumában 
 „Valakik pedig befogadák Őt, hatalmat (jogot) ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik 
az Ő nevében hisznek.” (Ján. 1:12) 
 Ezek szerint az üdvösség az Ő nevében való hit által jön. 
 „Amint pedig Jeruzsálemben vala húsvétkor az ünnepen, sokan hívének az Ő nevében, látván az Ő
jeleit, amelyeket cselekszik vala.” (Ján. 2:23) 
 Egy új elem jelenne meg a kereszténységben, ha értelmes módon megtanítanánk az embereknek azt, 
hogy mit jelent bűnösként hinni a névnek, majd pedig hívőként hinni a névben. 
 Bűnösként hittem a névnek; hívőként bele vagyok keresztelve a névbe; most már a névben járok és 
élek; és ez az Ember a feje az egyháznak. 
 Jézus a fej — mi vagyunk a test. 
 Mi bele vagyunk keresztelve a fejbe. 
 A név a fejhez tartozik, és a fej adja meg nekünk, a testnek azt a jogot, hogy ennek a névnek az 
erejében éljünk és járjunk. 
 „Aki hisz Őbenne, nem kerül ítélet alá: aki nem hisz máris ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten 
egyszülött Fiának nevében.” (ASV — American Standard Version)(Ján. 3:18) 
 Az ember azért kerül ítélet alá, mert nem hitt e névben. 
 „És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha 
valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.” (Ján. 14:13–14) 
 Ekkor történt meg először, hogy azt tanították az embereknek, hogy egy közbenjáró nevében 
imádkozzanak. 
 Jézus itt megadja a tanítványoknak azt a különleges előjogot, hogy az Ő nevében imádkozzanak. 
 Egészen eddig a főpapon keresztül imádkoztak. Mostantól fogva azonban az új Főpapon keresztül kell 
imádkozniuk. 
 Bárhová mennek, bármit is tesznek, nekik kell viselni annak a nevét, aki az Atya jobbján ül. Jézus 
pedig azt mondja, hogy az Atya dicsőül meg a Fiúban, ha mi az Ő nevében imádkozunk és kérünk. 
 „Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.” 
 Jézus azért ül ott az Atya jobbján, hogy támogassa a kéréseinket, amikor feljutnak az Atya elé az Ő
nevében. 
 „...akármit kértek az Atyától az én nevemben, Ő megadja néktek.” (Ján. 15:16) 
30 „És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit 
csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, Ő megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától 
az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.” (Ján. 16:23–24) 
 Íme a hatalmas ígéret, Krisztus nevében. 
 Ebből világosan láthatjuk az egyház csodálatos imaéletének törvényes alapját — a jogot Jézus nevének 
megszorítások nélküli használatára. 
 Ha mi Isten gyermekei vagyunk, mindaz, ami ebben a névben van, hozzánk tartozik. 
 Nem az a kérdés, hogy méltók vagyunk-e erre; arról van szó, hogy Ő elfoglalta a helyét a mennyben, 
mi pedig mint fiak és leányok elfoglaljuk a mi helyünket és élünk a jogainkkal.