A név használata

 

Sokat segíthet nekünk, ha tanulmányozzuk a név jelentőségét az üdvösség tervében, és azt, hogy 
milyen helyet foglal el a név a hívő keresztény életében. 
 „Szülsz pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak 
bűneiből. Ímé a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: 
Velünk az Isten.” (Mát. 1:21,23) 
 Ez a név, Jézus, elválaszthatatlanul összekapcsolódott az üdvösséggel. 
 Milyen csodálatos hangzása van ennek a névnek a bűnbánó lélek számára. 
 „És nincsen senki másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely 
által kellene nékünk megtartatnunk.” (ApCsel. 4:12) 
 Ez az egyetlen név, amin keresztül a bűnös közelíthet a hatalmas Atya Istenhez. Ez az egyetlen név, 
ami meghallgatást ad számára, és ez az egyetlen név, ami felfedi számára Jézus közbenjárói szolgálatát. 
 „Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.” 
 „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek 
eltörlésére és veszitek a Szent Szellem ajándékát.” 
 Nekünk nemcsak üdvösségünk van a név által, hanem a hívő bele is keresztelkedik a névbe. 
 Ugyanabban a versben találjuk azt is, hogy mi nemcsak belekeresztelkedtünk a névbe, hanem a név 
alapján fogjuk megkapni a Szent Szellem ajándékát. 
 Jézus azt is megengedte nekünk, hogy az imában használjuk az Ő nevét. 
 „És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha 
valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat 
megtartsátok.” (Ján. 14:13–15) 
 „Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti 
örömetek teljes legyen.” (Ján. 16:24) 
 Az ApCsel. 3:6-ban halljuk, amint Péter azt mondja: „Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem 
amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!” 
 Az emberek belekeresztelkednek a névbe, az emberek imádkoznak a névben, és ebben a névben a 
bénák és magatehetetlenek felkelnek és járnak. 
 Az ApCsel. 16:18-ban látjuk, amint Pál apostol démont űz ki egy megszállott lányból; a lány 
megszabadul, és ez az eset alapjaiban rázza meg Efézus városát. 
 Milyen hatalmas erőt jelent ez a név a mai egyház számára is! 
 „Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mát. 18:20) 
 A gyülekezet ezt megtanulta hajdan; amikor összejöttek, mindig ebben a névben jöttek össze. 
 Milyen különös ámulat szállhatott a tanítványok szívére, amikor tudatára ébredtek annak, hogy az ő
kis összejöveteleik során ez a név a középpont, ami körül forog minden! 
12 Imáikat ebben a névben mondták el, és ebben a névben gyógyultak meg a betegek, ebben a névben 
űzték ki a démonokat, és ebben a névben szállt le a Szent Szellem a hívőkre, ebben a névben imádták Istent; 
ebben a névben — az Ő távollévő Uruk nevében — végezte a korai egyház minden munkáját. 
 A Kolosse 3:17-ből megtanulták, hogy mindent ebben névben tegyenek. 
 Az Efezus 5:20 alapján megtanulták, hogy mindenkor, mindenért hálát adjanak ebben a névben. 
 Az I. Korinthus 6:11-ből megtudták, hogy Isten megmosta, megszentelte és megigazította őket ebben a 
névben. 
 A Zsidó 13:15 alapján megtanulták, hogy vallást tegyenek az Ő nevéről. 
 A Jakab 5:14-ből megtanulták, hogy megkenjék a betegeket az Úr nevében. 
 Az I. János 3:23-ból megtudták: „Ez pedig az Ő parancsolata, hogy higgyünk az Ő fiának, a Jézus 
Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.” 
 Az volt az új parancsolat, hogy szeressék egymást és higgyenek a névben. 
 Láthatjuk ebből, hogy azokban a korai napokban Jézus neve úgy áthatotta az egyház életének minden 
területét; olyan teret nyert gondolataikban, imáikban és prédikációjukban, ahogy az ma teljesen ismeretlen 
előttünk. 
 Az Úr nyissa meg szívünk szemeit, hogy megismerjük Isten dicsőségének azt a gazdagságát, ami el 
van rejtve ebben a névben.