A nyelv(oly kicsiny, mégis olyan hatásos)

 

Amikor a keresztények helytelen dolgokban hisznek és azt ki is mondják, akkor az ördög meg tudja őket lopni és le tudja őket győzni. A hittel teli szavak sikerre visznek. A félelemmel teli szavak kirabolnak,elnyomnak, visszafognak az életben.

"Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédével."  (Példabeszédek 6:2)

Itt az ideje, hogy helyes, Istennek tetsző dolgokban higgyünk és az ki is mondjuk. Képesek vagyunk arra, hogy Isten hitének szintjén működjön a hitünk.

"Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek."  (Márk 9:23)

"Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek."  (Máté 17:20)

"Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, amelyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna. De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked."  
(Máté 11:23-24)

"És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt."  
(Máté 9:23-24)

Isten soha nem tesz semmit anélkül, hogy előtte ki ne mondaná. A mi Istenünk egy hit Isten. Ő a hitét a Szaván keresztül hozza működésbe.

"És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.  Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott. Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek."  (Márk 11:22-24)

Legyen "isteni fajta" hitetek. Legyetek Istennek követői.

"Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:"  (Efézus 5:1)

Ha valaki példáját követjük, utánozzuk, akkor hozzá hasonlóan beszélünk, cselekszünk. Jézus mindig a hite alapján beszélt és cselekedett. Jézus beszélt a szélhez, a tengerhez, beszélt a démonokhoz és a fügefához, még a halott emberhez is beszélt. Jézus az Atyához hasonlóan cselekedett és ugyanazokat a tetteket vitte végbe.

"Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki én bennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat. Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higyjetek nékem."  
(János 14:10-11)

A hitnek része a cselekedet, a cselekedetnek pedig nagyon fontos része a beszéd, a hitünk megvallása. Ez egy alapvető szellemi törvény. Mindenki számára működik, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem.Pozitív és negatív irányban is egyaránt érvényes egyetemes törvényszerűség. Mindenki azt "kapja" az életében, amit a szívében hisz, és a kimondott szavak teremtik meg annak valóságát. A szavaknaktartalmuk, erejük van: hitet vagy félelmet hordoznak, és megtermik a maguk fájának gyümölcsét.

A hitben kimondott szavaknak teremtő erejük van. Amit az ember hisz a szívében és kimond a szájával, az megtörténik. A szavak, akár pozitívak vagy negatívak, előbb-utóbb valóra válnak, ha elég sokszor és elég gyakran mondjuk ki azokat. Minél többet hallod amit mondasz, annál inkább hiszel benne és beépül a szívedbe. Minél többet megvallod Isten Igéjét, végül hinni fogod és megvalósul az életedben. Magadhoz tudod venni Isten Igéreteit: Ha beteg voltál meggyógyulsz. Ha anyagi problémáid voltak, bővölködésben élsz. Isten Igéjébe vetett szavaid által lehetővé teszed Istennek, hogy rád árassza a megígért áldásait az életed bármely területén.

Isten Igéje Igazság, és azt mondja, ha valamit hittel a szívedben kimondasz, az fizikai valósággá válik az életedben. Nem a meglévő problámáidat kell ecsetelnek Istennek, hanem az Ő Igéjére támaszkodva, kezd el előszólítani a kimondott helyes szavaid által Isten áldásait az életedben. Isten, az Ő Igéjéből merítettszavaink által képes a leglehetetlenebb helyzetet is megváltoztatni az életünkben.

A kimondott szavaink hasonlóak a magvetéshez. Ha alma magot vetsz, almafa lesz belőle. Nem lehetséges az, hogy ha alma magot vetsz, szilva fa nőjön a magból.
Így van ez a szavainkkal is: Ha Isten igéreteit mondod ki az életedre, akkor Isten áldásai fognak valóságba jönni az életedben. Ha viszont a félelmeidről, kétségeidről, betegségről, szegénységről beszélsz, azok kelnek életre.

Nagy igazság az a mondás, hogy "Ami az embernek a szívén, az a száján." 
Isten Igéjéből származik ez is, ahogyan minden Igazság. Ami a szívedben van, az fog előjönni a szavaidon keresztül.

"A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája."  (Lukács 6:45)

Gyakorold, hogy csak Isten Igéjét szóljad, és az ellenség gondolatainak, hangjának ne adj helyet. Jézus is ezt tette: Soha nem a problémát, hanem a megoldást imádkozta. A kívánt végeredményt mondta ki. A sátán kísértéseire is az írott Igével válaszolt:

"...Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik. ...meg van írva:  Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.  ...meg van írva:  Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj."  (Máté 4:4, 7, 10)

Isten Igéje, ahogy megfogan a szívedben, és ahogy a nyelvedre jön és ahogy kiejted a szádon = TEREMTŐ ERŐ

Az életünk ma közvetlen eredménye annak, amit tegnap (a múltban) beszéltünk. Gyermekeink annak, az eredménye, amit tegnap (a múltban) mondtunk rájuk.

"Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól."  (Példabeszédek 21:23)

"A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt. Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a testnek."  (Példabeszédek 16:23-24)

"Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét."  (Példabeszédek)

A választás a miénk, hogy a mindennapjainban a halált vagy az életet beszéljük.

VÁLASZTANUNK KELL:

  • Ha Isten Igéjére alapozod szavaidat, Isten igéretei, áldásai szállnak rád. Az Úr dicsőségére betöltöd azt a feladatot, amelyet Isten a számodra rendelt. Egészségben, békességben, bővölködésben élhetsz szeretteiddel.
  • Ha viszont nem az Ige fényében használod szavaidat, akkor megfosztod magad Isten áldásaitól, problémáid, gondjaid lesznek az életedben. Helytelen szavaid által engeded meg az ördögnek, hogy rád tegye a betegségeket, szegénységet, békétlenséget,...

Legyünk tudatában szavaink hatalmának: VÁLASZD AZ ÉLETET!!!

"Bizonyságul hívom ellenetek ma a Mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;"  (V. Mózes 30:19)

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)