A Szent Szellem befogadása és a nyelveken szólás

 

Szent Szellem egy ajándék Isten újjászületett gyermekei számáraIsten képviselője, Aki ma itt a Földönmunkálkodik.

"És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnakama Szellemét: Akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mertnálatok lakik, és bennetek marad."  (János 14:16-17)

"Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok."  (Ap.Csel. 2:32-33)

Különbség van a Szent Szellem által történő újjászületés és a Szent Szellemmel való betöltekezés - Szent Szellem keresztség - között.

"Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:  Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki:  Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket Te teszel, hanem ha az Isten van vele. 
Felele Jézus és monda néki:  Bizony, bizony mondom néked:  ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. 
Monda néki Nikodémus:  
Mimódon születhetik az ember, ha vén?  Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? 
Felele Jézus:  Bizony, bizony mondom néked:  Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. 
Ami testtől született, test az;  és ami Szellemtől született, szellem az.  Ne csodáld, hogy azt mondám néked:  Szükség néktek újonnan születnetek."  
(János 3:1-7)

Istentől kell újjászületned ahhoz, hogy be tudd fogadni a Szent Szellem ajándékát.

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."  
(II. Kor. 5:17)

"Az igazságnak ama Szellemét: Akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad."  (János 14:17)

Ez nem napjaink újdonsága, hiszen a korai gyülekezeti időktől fogva létezik ez az ajándék.

"És Fülöp lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. 
De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. 
Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost; Kik mikor lementek, imádkoztak érettük, hogy vegyenek Szent Szellemet: Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szent Szellemet. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Szellem, megkínálá őket pénzzel."  
(Ap.Csel. 8:5,12,14-18)

A Szent Szellemet Isten Pünkösd napján küldte a Földre, és azóta is itt munkálkodik.

"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk."  
(Ap.Csel. 2:1,4)

Nem kell arra várakoznod, hogy betöltsön a Szent Szellem, Ő most itt van, és Ő egy ingyen ajándék a hívők számára. Teljesen rajtad áll, mint hívő keresztényen, hogy befogadd, azaz megkapd Őt. 
A Szent Szellem egy "úriember", nem fog semmire sem rákényszeríteni. A te elhatározásod, a saját szabad akaratod alapján meghozott döntésed szükséges ahhoz, hogy Szent Szellemmel betöltekezz és nyelveken szólj olyan kiejtéssel, ahogy ezt Ő adja neked.
Ezt az ajándékot is, mint minden más igéretét Istennek, hit által kapjuk meg.

"Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent."  (Ap.Csel 10:44-46)

"Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált, Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hivőkké lettetek? 
Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Szellem. 
És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? 
Azok pedig mondának: A János keresztségére. 
És mikor Pál reájok vetette kezét, 
szálla a Szent Szellem ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala."  
(Ap.Csel. 19:1-3,6)

"Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;"  
(I. Kor. 14:18)

"Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék.  Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Szellemről, akit az Őbenne hívők vesznek majd:  mert még nem vala Szent Szellem; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg."  (János 7:37-39)

"Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek, 
Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak."  
(Márk 16:14,16-17)

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)