A Szent Szellem kiáradása

 

Mielőtt a százhúsz tanítványra kiöntetett a Szent Szellem, az addig a zsidók ünnepe volt. 3Mózes 23-nál részletesebben olvashatsz ezekről az ünnepekről. Az aratást ünnepelték a zsidók, amikor Isten kitöltötte a Szellemét. Jézus mondta nekik, hogy maradjanak ott a felsőházban.

"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt voltak. És lett nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelítette az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nekik szólni" Ap.Csel. 2:1-4

Amikor betöltötte őket a Szent Szellem, három jelenség kísérte azt, ha jól megfigyeljük. Hírtelen zúgás támadt, megjelentek azt követően a kettős tüzes nyelvek, és elkezdtek más nyelveken beszélni, amit eddig nem tettek. Ebből a három jelenségből már soha többé nem láthat senki kettőt. Többé nem olvasunk a Bibliában arról hogy szélnek zúgása kíséri a betöltekezést, vagy esetleg kettős tüzes nyelvek. De a nyelvekkel újra és újra találkozunk, nem csak az Ap.Cselben, hanem a levelekben is. Pál beszél a korinthusi levélben részletesen erről. Megtiltották néhányan a nyelveken szólást, mint ma egyes gyülekezetekben, de Pál azt mondta, ne tiltsák. Nem kell már olyan furcsán viselkedni a Szent Szellem betöltekezésénél, mint ahogy akkor tették a felsőházban. Nem is találkozunk ilyesmivel a későbbiekben. Megkérdőjelezem, hogy Istentől van-e, amikor megpróbálnak hasonló módon betöltekezni Isten Szellemével, ugyanis nincs Igei alapja. Nem biblikus. Gyakran találkoztam olyannal, hogy elkezdtek rázkódni, ugatni, nyávogni, ugrálni, fékezhetetlenül nevetni. Nem biblikus ez sem. Egyetlen példa nincs erre. Valaki azt mondta nekem, ha valaki részeg, akkor így viselkedik. De ezek nem részegek, mondja Péter.

"Laktak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Miután pedig ez a zúgás lett, egybegyűlt a sokaság és megzavarodtak, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan és csodálkoztak, mondták egymásnak: Nemde nem Galileusok-e ezek mindnyájan, akik szólnak? Mimódon halljuk hát őket, ki-ki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelititák, Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait." Ap.Csel. 2:5-11


Csodálkoznak, álmélkodnak azon, hogy Galileaiak mindnyájan akik a felsőházban vannak, és mégis hogyan hallhatják őket másképpen beszélni. Ki-ki a maga nyelvén hallotta őket szólni. Azután pedig felsorolja, hogy honnan jöttek össze az ünnepségre a zsidók.

"Álmélkodtak pedig mindnyájan és zavarban voltak, egymásnak ezt mondták: Vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg." Ap.Csel. 2:12-13

Össze voltak zavarodva, csodálkoztak mi lehet ez? Megvádolták őket néhányan, hogy részegek. De ha megfigyelted, csak néhányan, nem mindenki. Ezek különböző reakciók voltak arra, amit a Szent Szellem okozott a kiáradásával. Nézzük meg Pétert, miképpen reagál a zsidók véleményére.

"Péter azonban előállt a tizeneggyel, felemelte szavát, és szólt nekik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez nektek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédemet! Mert nem úgy részegek ezek, amint ti gondoljátok, hiszen a napnak harmadik órája van. Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától: És lesz az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak." 
Ap.Csel. 2:14-17


Péter már beteljesedett Isten Szellemével, és úgy szólt. Ő halász ember volt, és nagyon sok hibát követett el, ott viszont elkezdte idézni az Igét Jóel próféciájáról. Aztán folytatja tovább.

"És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Szellememből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úrnak ama nagy és fényes napja. És lesz, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik." Ap.Csel. 2:18-21

Itt Péter a nagy nyomorúsággal kapcsolatos dolgokat említi meg. Beszél arról is, hogy prófétálnak. Vannak akik azt tanítják, hogy ezek megszűntek az apostolok halálával. Itt pedig világosan írja a Biblia, hogy ez addig lesz így, amíg a nap nem lesz sötét, és a hold nem válik vérré, és amíg Jézus nem jön vissza. Nem kell apostolnak, prófétának lenned ahhoz, hogy prófétálni tudj. Isten a Szent Szelleme által akarja kiosztani a természetfeletti ajándékait. Nem mi követeljük ki Tőle, hanem Ő osztogatja amint akarja a mérték szerint. Ámen.

Forrás: https://www.ujteremtes.hu/