A szeretet felszabadítja az életet

 

Ekkor egy másik férfi jelent meg mellette, aki megszólalásig hasonló volt Ábelhez.
- Ádám vagyok - mondta. - Hatalmat kaptam az egész Föld fölött, de átadtam a Gonosznak 
azáltal, hogy neki engedelmeskedtem. Most ő uralkodik helyettem és helyettetek is. A Földet 
az embernek adta Isten, de a Gonosz elrabolta tőlünk. Az általam elvesztett hatalmat a Kereszt 
állította helyre. Jézus Krisztus az „utolsó Ádám". Hamarosan élni is fog hatalmával, és 
megkezdi uralmát. De embereken keresztül fog uralkodni, hiszen az embereknek adta a Földet. 
A te idődben élők fogják felkészíteni a Földet az Ő uralkodására.
- Kérlek, mondj el még többet - kértem. Kissé meglepődtem ugyan, hogy éppen Ádámot 
látom, de hallani akartam minden szavát.
- Hogyan készítsük elő az O uralmát?
- Szeretettel - mondta. - Szeretnetek kell egymást. Szeressétek a Földet, és szeressétek az 
életet. Az én bűnöm szabadította el a Halált, amely most úgy árad a Földön, mint a folyók. A ti 
szeretetetek azonban az élet folyóit indítja meg. Amikor a Gonosz  uralkodik, a halál
igazságosság uralkodik, az Élet győz, mert erősebb a Halálnál. Rövidesen Isten Fiának élete 
elnyeli és megemészti az engedetlenségem miatt rátok szabadult Halált. Ne csak annak örülj, 
hogy élsz, hanem szeresd magát az ÉLETET, A Halál ellenséged. Téged pedig az élet 
hírnökének hívott el Isten.
- Amikor Isten népe megtanul igazán szeretni, és gyakorolni szeretetét, az ÚR felhasználja őket 
arra is, hogy kibocsássa ítéleteit. Az ÚR ítéletei mindenestől kívánatosak. Az egész világ már 
sóhajtozva és vajúdva várja ítéleteit, amikor pedig végre megérkeznek, mindenki megismeri az 
igazságosságot. Isten saját népén keresztül végzi el mindazt, amit eltervezett,- népe pedig Illés 
módjára áll majd az utolsó időkben. Szavukkal bezárják az eget, vagy ellenkezőleg: esőt 
hoznak. Földrengést és éhínséget prófétálnak, amelyek be is következnek, vagy éppen 
megállítják az éhínséget és a földrengést. Szavukra mennyei seregek indulnak el, s a Földön is 
hadseregek fognak vonulni. De ha megálljt parancsolnak a seregeknek, béke lesz. Ők fogják 
eldönteni, hová küldi irgalmát az ÚR, és hol mutatja meg haragját. Azért lesz felhatalmazásuk 
erre, mert szeretnek, és akikben szeretet van, azok egyek lesznek az Úrral. Amit majd ezen az 
ajtón túl látsz, segít felkészülni mindarra, amit Isten a népén keresztül hamarosan el fog 
végezni.
- ismerem, mit jelent hatalmat kapni és gyakorolni, és ismerem a hatalommal járó felelősséget 
is. Mivel óriási hatalmat kaptam, én vagyok felelős mindazért, ami a Földdel történt. De Isten 
kegyelme engem is betakar, és a Megváltás hamarosan helyreállítja bűnöm következményeit. 
A békesség hamarosan teljesen elvétetik a Földről, de a ti elhívásotok, hogy helyreállítsátok. A 
Mennyben békesség uralkodik, és nektek a Mennyet kell a Földre lehoznotok. Akik az Úr 
jelenlétében lakoznak, azok fogják megismerni és kiterjeszteni a békességet az egész Földön.
- Maga a Föld is rengeni és remegni fog. Minden eddiginél hatalmasabb megpróbáltatások 
jönnek, amelyek úgy söpörnek majd végig a Földön^mint óriási hullámok a tengeren. De akik 
ismerik Őt, azokat mindez nem fogja felkavarni. A haragvó tenger elé állnak és azt mondják: 
„Hallgass el, némulj meg!" és a tenger lecsendesül. Gyermekei közül a legkisebbek is olyanok 
lesznek, mint a békesség erős bástyái: minden veszedelem közepette mozdíthatatlanul 
megállnak, isten a dicsőségét először a saját népe előtt leplezi le, s azután majd népén keresztül 
másoknak. Még a teremtett világ is felismeri Istent az Ő népében, és ugyanúgy fog 
engedelmeskedni nekik, ahogyan magának a Teremtőnek.
- Ezt a hatalmat kaptam kezdetben, és ugyanezt adja vissza Isten most népének. Én arra 
használtam ezt a hatalmat, hogy a Paradicsomot pusztasággá tegyem. Az Úr hatalma által a 
pusztaságból újra Paradicsomot teremt. Ezt az újjáteremtő hatalmat fogja népének adni. Én 
rosszul használtam a hatalmam, így jött be a Halál. Amikor az Istentől kapott hatalommal 
igazságosan éltek, Élet fog fakadni belőle. Vigyázz, hogyan élsz a felhatalmazásoddal, mert 
nagy felelősséget ruház rád! Te is használhatod rosszra, de ha igazán szeretsz, ez nem történhet 
meg. Az egész Menny tudja: „A szeretet sohasem vall kudarcot”.
- És a földrengések, éhínségek, sőt háborúk? Azt mondtad, hogy puszta szavunkkal 
előidézhetjük őket. Ez nem a Halál elszabadítását jelenti? - kérdeztem.
- Mindaz a pusztítás és Halál, ami a Földet fogja sújtani, azért kap szabad utat, hogy az 
Életnek készítsen utat. Mindazt a gonoszt, amit elvetettek, le is kell aratniuk, hacsak segítségül 
nem hívják a Keresztet szellemben és igazságban. De hamarosan a Kereszt hadserege is harcba 
indul. A Kereszt erejében fognak menetelni, és mindenkinek Isten irgalmát ajánlják fel. Akik 
ezt elutasítják, az Életet utasították el.
- Ez óriási felelősség - mondtam. - Honnan tudhatjuk, hogy valóban elutasították-e Isten 
kegyelmét?
- Az engedetlenség által jött be a Halál, az Életet pedig az engedelmesség fogja elhozni. 
Amikor Istennel jártam, tanított az Ő útjaira. Ahogy Vele jártam, kezdtem megismerni Őt. 
Istennel kell járnod, és meg kell tanulnod, milyenek az Ő útjai. Ami hatalmad van, azt Tőle 
kaptad, az az Ő hatalma, de csak úgy használhatod, ha egységben vagy Vele. Seregének 
fegyverei nem testi, hanem szellemi természetűek és erősebbek minden földi fegyvernél. 
Leghatalmasabb fegyvereid az igazság és a szeretet. Még a végső pusztulás ítélete is Isten 
szeretetének irgalmas kifejezése.
- Amikor a szeretettel mondott igazságot visszautasítják, ezzel a Halált választják az Élet 
helyett. Meg fogod ezt érteni, mialatt Vele jársz. És azt is meg fogod érteni, hogy azért adta 
Szellemét, hogy életet adjon Általa, nem Halált. Megvan az ideje annak is, hogy az embereket 
átengedjed az általuk korábban elvetett magvak learatásának, de mindezt csakis 
engedelmességből tedd! Jézus azért jött, hogy ÉLETET adjon, és nem akarja, hogy akár csak 
egy is elvesszen. Ez legyen a te vágyad is! Ha azt akarod, hogy rád is bízhasson abból a 
hatalomból, amit népének szánt, még az ellenségeidet is szeretned kell.
- Az idő közel, amikor az írások beteljesednek. Népe haladékot kért, és Isten meghallgatta 
őket, bár a kapott időt csak kevesen használták bölcsen. Még van egy kis időtök, de hamarosan 
nem lesz több haladék. Nemsokára maga az idő is felgyorsul. Meg is van írva, hogy az Úr 
hirtelen jön vissza. Te azonban ne félj az időktől! Ha őt féled, akkor nem kell félned semmitől, 
ami a Földet fogja sújtani.
- Minden, ami következik, azért fog történni, hogy az ÚR bölcsessége újra ugyanúgy 
uralkodjon a Földön, mint a Mennyben. Most érkezik el az aratása minden gonosz magnak, 
amit az emberiségbe vetettek, ugyanakkor minden jónak az aratása is megtörténik, amit Isten 
vetett el. Azonban a Jó erősebb, mint  a Gonosz, és a Szeretet erősebb a Halálnál. Jézus azért 
jött a Földre, hogy lerontsa a Gonosz minden munkáját, és most be is fogja fejezni, amit akkor 
elkezdett.