A zsidókhoz írt levél tanulmányozása

 

A Zsidókhoz írt levélben számos igen fontos összehasonlítást találhatunk. 
Az Ige összehasonlítja Mózest Jézussal, Áront, a főpapot Jézussal, az új Főpappal, valamint a bikák és a 
bakok vérét Jézus vérével. 
Nemcsak a két vért hasonlítja össze, hanem a két sátrat is. Azt, amit Mózes épített, és azt, ami a mennyben 
van. Ez utóbbiba lépett be Jézus, és leült ott mint a mi főpapunk. 
A szentek szentje az Ő otthona. 
A főpap az Ószövetség idején csak arra az időre mehetett be a földi sátorba, míg elvégezte az engesztelést. 
A Zsidókhoz írt levél 9,21-23 elmondja, hogy miként tisztították meg a sátrat és az összes edényeket vérrel. 
Zsidó 9,21-23 „Hasonlóan behintette vérrel a sátort és a papi szolgálat összes eszközét. A törvény szerint 
majdnem minden a vér által tisztul meg, úgyhogy vérontás nélkül nem történik megbocsátás. Fennáll tehát a 
kényszerűség, hogy mikor a mennyei dolgok földi képei ilyen földi dolgokkal tisztíttatnak meg, maguk a 
mennyei dolgok ezeknél hatalmasabb (jobb) áldozatokkal tisztíttassanak meg,” 16
Milyen döbbenetes, hogy Ádám bűne még magát a mennyet is érintette. 
Zsidó 9,24 „a Krisztus ugyanis nem kézzel csinált szentélybe ment be, nem a valódinak képmásába csupán, 
hanem magába a mennybe, hogy most helyettünk az Isten arca előtt megjelenjék.” 
Ez mindennek a csúcspontja. 
Ez láttatja velünk, hogy Isten mennyire értékeli Krisztus vérét összehasonlítva azt a bikák és bakok vérével. 
Ha majd mi is úgy értékeljük Krisztus vérét, ahogy azt Isten értékeli, többé nem lesznek gondjaink Istennel 
való közösségünk és helyzetünk terén. 
Az új közvetítő
A bakok és bikák vére az első szövetség alatt csak a testet tisztította, szentelte meg, Krisztus vére viszont 
„mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt tettektől”, hogy megállhassunk kárhoztatás nélkül az 
élő Isten jelenlétében. 
Mivel Isten elfogadta Jézus vérét, amikor Ő bevitte azt a mennyei szentek szentjébe, ezzel Ő lett az 
Újszövetség közvetítője. 
1 Timóthus 2,5 „Mert ha Isten egy. Egy a közbenjáró is Isten és emberek között: az (ember) Krisztus Jézus.” 
Az embernek azért van szüksége egy közvetítőre, mert elvesztette azt a képességét, hogy megálljon Isten 
előtt. Az embernek nincs semmi törvényes alapja, ami által közelíthetne Istenhez. A természetes ember 
valójában törvényen kívüli. 
Az Efézus 2,12 így festi le az ember szomorú helyzetét: „reménység és Isten nélküli”. 
Most Jézus lett a közvetítő Isten és a bukott ember között. 
A bikák és a bakok vére nem vitte el a bűnt, csupán időlegesen elfedezte. 
Amikor azonban eljött Krisztus, megváltotta mindazokat az embereket, akik a bikák és a bakok vérében 
bíztak. 
Zsidó 9,15 „mert miután halála az első szövetség alatt elkövetett kihágások (törvényszegések) megváltására 
megtörtént…” 
Azok a régi szövetség alatti áldozatok olyanok voltak, mint egy váltó, amit Jézus fizetett ki a Golgotán. 
Isten megtartotta a szövetségét Izraellel, mikor elküldte a Fiát, hogy bűnné legyen, és Jézusra helyezte 
mindazokat a bűnöket, amiket elkövettek az első szövetség alatt, hogy Izrael, elfogadva Megváltójának 
Jézust, be tudjon lépni a megígért megváltásba. 
Ő eltörölte a bűnt 
Ez a Zsidókhoz írt levél legfőbb tanítása. 
Az első szövetség alatt a bűn letakarva vagyis elfedve volt. A legjobb, ami Izrael népének adatott az első
szövetség alatt, a vér általi elfedezés, vagyis az engesztelés. 
Emlékszünk, hogy az engesztelés szó jelentése: letakar, elfed. 
Az Újszövetség alatt azonban bűneink nem letakarva, hanem eltörölve vannak. Bűneink eltöröltetnek. 
A bűnök olyanná lesznek, mintha soha meg sem történtek volna. 
Zsidó 9,25-26 „Arra azonban nem áll fenn kényszerűség, hogy sokszor vigye magát áldozatul, mint hogy a 
Főpap másnak a vérével évenként bemegy a szentélybe, hiszen akkor a világ megalapozása óta sokszor 
kellett volna már szenvednie. Így azonban csak egyszer lépett a látható világba a korszakok befejeződésekor, 
hogy véres áldozatával a vétket eltörölje.” 
Az „korszakok végén” valójában azt jelenti, hogy ahol a két világkorszak találkozik. 
A régi világkorszak a kereszten ért véget, és ez volt az a hely, ahol az új világkorszak kezdetét vette. 
Ádám törvényszegése volt az, ami az ember és Isten közé állt. Jézus eltávolította ezt az útból. 17
2 Korinthus 5,21 „Azt, aki vétket (bűnt) nem ismert, helyettünk vétekké (bűnné) tette, hogy benne Isten 
igazságosságává legyünk.” 
Jézus megoldotta a bűn problémáját, lehetővé tette Istennek, hogy törvényesen eltörölje mindazokat a 
bűnöket, amiket valaha is elkövettünk, és hogy örök életet adjon nekünk, hogy új teremtésekké tegyen 
minket. 
2 Korinthus 5,17-18 „Így hát, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés, a régiek elmúltak, íme új állt elő. De 
mindez Istenből támadt, aki Krisztuson keresztül minket magával kibékített és a kibékítés szolgálatát ránk 
bízta.”