14. A szeretet tökéletesedik bennünk

 

1Jn. 4: 17 ezt mondja: "Ezzel válik teljessé a szeretet mibennünk, 
hogy bizodalmunk van az ítélet napjához: mert amint Ő van, úgy vagyunk mi 
is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a tökéletes szeretet kiűzi a 
félelmet..." 
 Ez gyönyörű. Ahogy Jézus van most az Atya jobbján, úgy vagyunk mi 
itt a földi életünkben. 
 Miért? Mert az Ő természete van bennünk. A hatalmas Szent Szellem, 
aki feltámasztotta Krisztust a halálból, bennünk él. Egyesültünk Vele az 
életben és ez az élet a szeretet. 
 Megérthetjük ezért, hogyan válhat tökéletessé valakiben a szeretet. 
Nem válhat valaki tökéletessé a bölcsességben vagy az ismeretben. De a 
szeretetben igen. 
 Milyen izgalmas dolog ez! A szeretet annyira betölthet bennünket, 
hogy a félelemnek nem marad hely. 
 Használhatjuk Jézus Nevét, melyben benne van minden hatalom: 
démonok, betegségek, körülmények és természeti törvények felett. Ezért a 
félelem forrása kiapad.  A szeretet kiemeli az embert a megszokottból és beviszi a 
természetfelettibe. 
 A szeretetről való kijelentés azért adatott nekünk, hogy győztesként 
tudjunk szembenézni az ellenséges körülményekkel. 
 A Jelenések Könyve bemutatja nekünk, hogyan szerez végső
diadalmat a szeretet a Bárány által démonok és emberi hadseregek felett 
 A Bárány a szeretet. A Jelenések Könyve több mint 20-szor nevezi 
Jézust "a Bárány"-nak, szószerinti fordításban:”Az újszülött kis bárány"-nak 
vagy: a "kiszolgáltatott bárány"-nak. 
 A szeretet kiszolgáltatott, mégis legyőz mindent. A végső uralom a 
szereteté, mert Isten szeretet. 
Tökéletes szeretet 
 Ha úgy szeretjük egymást, "mint ahogy Ő szeretett minket", akkor 
soha sem fogjuk megbántani, kihasználni a másikat. Nem fogunk olyat 
mondani vagy tenni, amit nem kellene. 
 Isten már a törvény idején is megparancsolta népének, hogy szeressék 
egymást, de erre akkor még nem voltak képesek. 
 Most viszont, az Új Szövetség ideje alatt, nekünk ajándékozta a 
szeretet természetét, ami által már könnyen meg tudjuk tenni azt, amit 
parancsolt. 
 Könnyű szeretni egy gyermeknek a szüleit, mert ez természetes 
számára. 
 Ez az újfajta szeretet szerető természetű emberekké tett bennünket. Mi 
szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket. A szeretet természetének könnyű
engedelmeskedni. 
 A régi törvényt a "halál törvényének" nevezték, mert minden 
parancsolat mellett egy büntetés is szerepelt, arra az esetre, ha áthágják. 
 Az Új Szövetség törvényében azonban nem szerepel büntetés. Az 
egyetlen büntetés az a szenvedés, amit akkor élünk át, amikor kilépünk a 
szeretetből, vagyis ha szeretet nélkül cselekszünk. 
 Amikor keserű szavakkal megbántasz valakit, és ezzel elszakítod az 
illetőt magadtól, akkor kiléptél a szeretetből. 
 Minden alkalommal, amikor megsértünk valakit, kilépünk a 
szeretetből. 
A szeretet törvénye  Az Ószövetség alatt nagyon sok szabály és törvény volt, ami az 
emberi élet helyes mederben tartására adatott, de nem volt meg az 
emberekben az engedelmességhez szükséges jellem. 
 Az Újszövetségben már csak egy törvény van, ami egy szóban van 
kifejezve: szeretet. Ez a törvény kell, hogy szabályozza életünk minden 
területét. A bennünk lévő isteni természet képessé tesz bennünket erre. 
 Róma 13: 10 ezt mondja: "A szeretet nem illeti gonosszal az ő
felebarátját: ezért a törvény betöltése a szeretet". 
 János 15: 9-11-ben Jézus ezt a szeretetet hangsúlyozza: "Ahogyan az 
Atya szeretett engem én is úgy szerettelek titeket. Ha megtartjátok az én 
parancsolataimat, megmaradtok az én szeretetemben: ahogyan én is 
megtartottam az én Atyám parancsolatait és megmaradtam az Ő szeretetében. 
Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen, és hogy a 
ti örömötök teljes legyen." 
 A szeretetben való élet, a szeretet minden-napi gyakorlása vezet el egy 
embert a Mester öröméhez. Jézus öröme teljes lesz benne. 
 Úgy kell szeretnünk egymást, "mint ahogy Ő szeretett minket". 
Amikor valaki így él, nem tesz rossz dogokat. Aki szeretetben jár, az nem 
vétkezik. Minden olyan lépés, a mi nem szeretetből van, kitaszít az Atyával 
való közösségből és az örömből. 
 Néhányunknak sok időbe tellett, míg eljutottunk oda, hogy higgyünk a 
szeretetben. Hogy elhiggyük: a szeretet a megoldás minden emberi 
problémára és hogy minden nehézség leküzdhető szeretet által. 
Hinni a szeretetben 
 1Jn. 4: 16 azt mondja: "És mi megismertük és elhittük az Isten 
irántunk való szeretetét. Isten szeretet: és aki szeretetben marad, Istenben 
marad és Isten is őbenne." 
 Mi hiszünk a szeretetben. Hiszünk az Isten irántunk való szeretetében. 
Hisszük, hogy a szeretetben való járás a legmagasabb rendű szellemi élet. 
 Mindaddig, amíg valaki szeretetben jár, nem követ el bűnt egy másik 
ember ellen. Nekünk úgy kell élnünk, mint Isten fiainak. Engednünk kell, 
hogy Isten úgy éljen bennünk, mint ahogyan Krisztusban élt.  Aki szeretetben él, az Istenben él, az Isten országában. Úgy él, 
ahogyan Isten élne a helyében. Engedi, hogy az Atya megmutassa magát rajta 
keresztül. 
 Az 1Jn. 4: 4 még több világosságot ad erről: "Ti Istentől vagytok 
fiacskáim és legyőztétek azokat: mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki 
a világban van." 
 Mi szeretetből születtünk. Isten szeretete belénk költözött és ez a 
szeretet nagyobb, mint bármely probléma vagy ellenség, amely ellenünk 
támad. 
 Mindaddig, amíg valaki a szeretetben él, közössége van az Atyával. 
A szeretet sok vétket elfedez
 1Pét. 4: 8-ban ezt olvassuk: "Mindenek felett pedig legyetek buzgók 
az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok vétket elfedez". Egy jobb 
fordítás szerint. "A szeret sok vétektől, óv meg". 
 A szeretet nem csak visszatart valakit attól, hogy a másikat elítélje, 
kritizálja, hanem megóv a bántó, keserű szavaktól, melyeket akkor mondanál, 
ha elengednéd magadban a testi indulatokat. Ahogy ez olykor megesik 
velünk. 
 Hallottad már ezt a kifejezést: "Megkapta tőlem a magáét. Nem viszi 
el szárazon az, aki velem kikezd?" 
 Ez nem a szeretet beszéde. A szeretet inkább csendben tűr. A szeretet 
nem vág vissza. 
 Amikor Jézus az ítélőszék előtt állt, nem szólt egy szót sem. Ez volt a 
jézusi út. Ez volt a szeretet útja. 
 Sok mindennel vádolták Jézus, de Ő hallgatott. 
 A szeretet azonban győzedelmeskedett a feltámadásban. 
 A szeretet győzedelmeskedni fog a te életedben is. 
A szeretet sokakban meghidegül
 Máté 24: 12-ben ez áll: "És mivel a bűn megsokasodik, a szeretet 
sokakban meghidegül." 
 Ez az egyedüli eset, amikor az "agapé" szó előfordul a Máté 
evangéliumában. Arról az aposztáziáról, hitehagyásról szól, ami el fog jönni 
az Egyházra. Ez az aposztázia a szeretettől való elfordulás lesz.  Sok ember fogja elhagyni a szeretet birodalmát, hogy lesüllyedjen az 
érzékek világába. Azt mondják majd: "Nincs értelme az egésznek. Ilyen 
körülmények között nem lehet szeretetben járni. Mindenkinek harcolnia kell 
önmagáért." 
 És amint az emberek elhagyják a szeretetet, a sátán veszi át az uralmat 
az életük felett. Amikor valaki kilép a szeretetből, azt a sátán egyből 
kihasználja, hogy foglyul ejtse saját céljaira. 
Nem keresi a maga hasznát 
 Itt a megoldás a nagytőke és a munkaerő harcára. Nem újabb és újabb 
törvényekre van szükségünk, hanem ébredésre. 
 Az embereknek arra van szüksége, hogy befogadják az új életet. 
Akkor majd el tudják mondani azt, amit Pál apostol mondott az 1Kor. 10: 33-
ban: "Ahogyan én is mindenkinek a kedvében járok mindenben. Nem a 
magam hasznát keresem, hanem másokét." 
 Ez a törvény kellene, uralja a gazdasági életünket. Ez minden 
problémát megoldana. Ez helyreállítaná az otthonok életét, olajozottá tenné a 
gyülekezeti szolgálatokat, mert mindenki a másik érdekét nézné, és azon 
lennének, hogy sok ember megmeneküljön, megtérjen. 
 Pál törekvése az volt, hogy sokakat elvezessen Jézushoz. Amikor ez 
megtörtént és befogadták a Jézusi-életet, a Jézusi-szeretetet, elindultak ők is a 
Jézusi-úton. 
 Az önzés olyan, mint egy nagy, robogó gőzmozdony, mely az emberi 
szenvedések tehervagonjait húzza az életben, nemzedékeken át. A végállomás 
pedig az ítélet lesz. Szálljunk le erről a vonatról. Lépjünk ki ebből a 
közösségből. Éljük a szeretet-életet, járjuk a szeretet útját. 
 Nem csak beszélni, szeretni kell: nem kritizálni, szeretni kell. 
 Nem új törvények bevezetéséről van szó, hogy azokkal megfékezzük a 
bűnt, hanem egy új-fajta életről, mely úgy vet véget a bűnnek, hogy 
lerombolja az önzést. 
A szeretet útja 
 Pál egy helyen ezt mondja: "Mi, akik erősek vagyunk, hordoznunk 
kellene az erőtlenek erőtlenségeit és nem csak magunknak kedvezni." 
 Krisztus nem magának kedvezett, hanem Önmagát adta oda. Ezért mi, 
akik erősek vagyunk, nem csak a pénzünket kellene odaadnunk, hanem önmagunkat is. Arra kell, törekedjünk, hogy az énünk fejlődjön és minden 
képességünk egyre jobb, legyen. 
 Ha énekes adottságunk van, akkor fejlesszük azt, hogy még jobb 
legyen. Bármilyen ajándékunk, tehetségünk van, azt meg kell becsüljük és 
képeznünk kell, hogy egyre tökéletesebb legyen. 
 Akinek több erő adatott, azt azért kapta, hogy a gyengék terhét 
hordozza. Akinek valamiben tehetsége van, azt azért kapta, hogy szolgáljon 
azok felé, akiknek nincs. 
 Mindig lesznek gyengék és szerény képességűek. Akik mindig 
tanulnak, de a Megváltás valóságába soha se lesznek képesek belépni. Ezért 
fel kell övezzük magunkat szeretettel, hogy elmenjünk és szolgáljunk a 
méltatlanok és önzők felé. Hogy odaadjuk magunkat úgy, ahogy Jézus adta 
oda magát értünk. 
 Jézus nem az igazakért halt meg, hanem a bűnösökért, az 
istentelenekért. Olyan férfiakért és nőkért halt meg, akik rossz útra tévedtek. 
Akiknek nincs semmilyük, amit Neki adhatnának, csak a darabokra tört 
életük. Jézus azonban elfogadta őket és azután Önmagát adta oda nekik. 
 Milyen gazdag a szeretet szolgálata! 
 Valaki egyszer azt mondta a másiknak, miközben egy harmadik 
személyről beszélgettek. "Nem tudom, hogy az az asszony mit is tudna tenni 
bárkiért is. Se pénze, se iskolája, se képzettsége". 
 A másik azonban így felelt: "Tud viszont szeretni. Tudod-e, hogy 
amikor rátette a kezét arra a lázas betegre, egy különös nyugalom szállt rá az 
illetőre? A láz megszűnt. A beteg szelíden felnézett és ezt mondta: 'Úgy 
éreztem, mintha Jézus érintett volna meg'. És aki mellette ült, így szólt: 'Nem 
is tévedtél'." 
 A szőlőtő gyümölcsöt termett.