21. A szeretet gyermekei vagyunk

 

A kereszténység nem más, mint az Isten és emberiség közötti 
szerelem-történet. Szeretetből születtünk és befogadtuk Isten szeretet 
természetét. 
 E tény miatt a kereszténység különbözik minden más vallástól a 
világon. A kereszténység nem vallás, annál sokkal több. A természet gyökeres 
megváltozása. Isten az embernek adja saját szeretet-természetét.  A Krisztust befogadó ember a szeretet-természet magasságába 
emelkedik. Kiszabadul abból a szegényes állapotból, ahova az Ádámi bűn 
miatt esett és bekerül Isten országába. Annyira fogunk különbözni a többi 
embertől, amennyire az ember Jézus különbözött. 
 Erről eddig még soha sem tanítottak világosan az Egyházban, pedig ez 
a lényege mindennek. 
 Jézus az Új Teremtés feje. A törvény pedig, ami uralkodik rajta, a 
szeretet-törvény. 
 Ahogy egy helyen Jézus mondja: "Arról ismeri meg a világ, hogy ti az 
én tanítványaim vagytok, hogy ha szeretitek egymást." 
 Ez az új szeretet-parancsolat az új szeretet-törvény, ami kormányoz 
minket. 
Jézus a szeretet-úr, az Új Teremtés ura. 
 "Egy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek....Ebből 
tudja meg a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok." 
 Ez az Új Teremtés fő ismertető jele, a magatartásunk jellemzője, 
jelvénye. Nem olyan jelvény ez, mint amit az emberek a kabátjukra tűznek. Ez 
egy élő dolog. Azt jelenti, hogy úgy cselekszünk, mint Jézus. 
 Ez nem egy dogma vagy egy tantétel. Ez Jézus megélése a mindennapi életünkben. 
 Fil. 2: 14-15 így szól: "Minden, amit tesztek, zúgolódás és ellenkezés 
nélkül tegyétek: hogy mint Isten feddhetetlen és ártatlan gyermekei, szeplő
nélkül állhassatok meg a perverz és gonosz nemzetség között, akik között 
fényletek, mint égen a csillag." 
 Istennek fiai vagyunk, ártatlanok és feddhetetlenek. Szerető szívű
emberek vagyunk, akikben a szeretet naponta munkálkodik. Ez különböztet 
meg bennünket a többi embertől. 
 1Jn. 1: 5 azt mondja: "Az Isten világosság." 
 Isten szeretet. A szeretet világosság. Ezért igaz az is, hogy ha a teljes 
szeretetben járunk, akkor világosságban is járunk. És akkor közösségünk van 
az Atyával. De nem csak az Atyával, hanem egymással is édes közösségben 
élünk. 
 Korábban nem értettem az 1Jn. 4: 4-et, ami így szól: "Ti Istentől 
vagytok fiacskáim és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, 
mint aki a világban van". Ebben az igében egy kihívás van számunkra. 
 "Ti Istentől vagytok"- mondja. Vagyis szeretetből vagytok. A szeretet 
által győztétek le őket. Nagyobb a bennetek lévő Szeretet-Isten, mint a 
világban lévő Gyűlölet-Isten. A Szeretet uralma 
 Ez az új, szeretet kapcsolatunk Istennel, olyan szelíddé és bölccsé tesz 
bennünket, mint Jézus. Jézus a szelíd szeretet csodája volt. És ez a szelíd, 
szeretet-csoda most bennünk van, rajtunk keresztül szeret, megsokasítja 
Önmagát általunk. 
 Ez az élet a menny világossága, amikor szabad utat adunk a bennünk 
lévő Jézusnak. A jézusi-élet rajtunk keresztül megjelenik a minden-napi 
életekben. 
 Ez nem egy teória, egy tantétel vagy egy vallás. Itt arról van szó, hogy 
az igazi, valóságos Jézus rajtunk keresztül gondolkodik, rajtunk keresztül 
cselekszik. A szeretet Ura kijelenti magát bennünk.
 A szeretet bennünk van, most. Bennünk él, most. 
 Ahogy Pál mondja: "Élek többé nem én, hanem él bennem a 
Krisztus." 
 A szeretet által Jézus leplezi le magát a hívőben. 
 Nagyobb a benned lévő szerető Jézus, mint bármely külső erő, ami 
csak ellened támadhat az életben. 
 Ezért bizodalommal mondod: "Istentől vagyok". 
 Ez a nagyobb valaki az, aki széttörte a halál bilincseit és legyőzte a 
sátánt. Nagyobb Ő, mint a szívedben vagy az otthonodban lévő zűrzavar. Ő az 
abszolút királya az emberi szívnek. 
Ő a szeretet-diktátor, aki szeretet által uralkodik bennünk. 
A Szeretet békessége 
 A János. 14: 27 azt mondja: "Az én békességemet adom néktek, nem 
úgy adom, ahogy a világ adja". Az Ő benned lévő jelenléte az, ami békességet 
és szelíd nyugalmat ad neked. 
 Efézus. 2: 14: "Mert Ő a mi békességünk." 
 Milyen kevéssé értékeltük ezt. Mennyire akartuk a békességet, 
mennyire kiáltottunk érte. Nem ismerve fel azt, hogy a békesség már bennünk 
van. 
 Mennyire vágytunk szeretetre, nem tudva, hogy a szeretet már 
bennünk él.  Mennyire tusakodtunk hitért, nem gondolva arra, hogy Krisztus, aki 
maga a Hit, bennünk lakik. 
 Ez a békesség nagyobb, mint a világ nyugtalansága, mint a szíved és 
elméd nyugtalansága. 
 Az Isten nyugalma már a szívedben van. Jézus a tökéletes nyugalom 
Istene. 
 1Jn. 4: 7-8-ban ez áll: "Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet 
Istentől származik: és mindenki, aki szeret, Istentől született és ismeri Istent. 
Aki nem szeret, az nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet." 
Ő a nagy szeretet és ez a szerető Isten benned van. 
 Jézus a kereszten, a halál torkában is szeretett. És szeretett akkor is, 
amikor feltámadt a halálból. Ő most is szeret. 
 Filippi. 4: 19 így szól: "És az én Istenem be fogja tölteni minden 
szükségeteket...". 
 A szeretet nagyobb, mint a szükséged. Ő a Nagyobb Valaki. A 
Pénzügyek Ura, a Kegyelem Ura. 
 Képesek vagyunk felülemelkedni az anyagi nehézségeken, az otthoni 
helyzeten és bármely ellenséges körülményen, mert a Képességet adó Valaki 
bennünk él. 
 Nem számít, milyen undokok lehetnek az emberek, szeretni tudod 
őket. 
 Jézus szerette az embereket. Te is tudod szeretni őket. Ő meghalt 
értük. Te élhetsz értük. Benned van, Jézus, aki most már rajtad keresztül 
szereti őket. 
A Szeretet győztes ereje 
 Az egész azon múlik, hogy megadod-e a szeretetnek az Őt, megillető
helyet. A szeretet első kell, hogy legyen életedben. 
 A hívő embert a szeretet motiválja. Ez lényének középpontja. 
 1Pét. 4: 8 azt mondja: (szószerinti fordításban) "Mindenek felett, 
legyetek fehéren izzóak az egymás iránti szeretettől: mert a szeretet sok vétket 
elfedez" vagy: "a szeretet sok bűntől visszatart." 
 Ez nem egy passzív szeretet. Ez egy fehéren izzó szeretet. 
 Nem olyan szeretet ez, amit a józan gondolkodás ural, hanem olyan 
szeretet, amit nem tart vissza semmi.  A szeretet az, ami képes sok bűntől visszatartani, megóvni. A szeretet 
felemel egy olyan dimenzióba, ahol nincs veszekedés, keserűség, 
visszabeszélés. Ez egy izzó szeretet, amilyen a Mesteré volt. 
 A szeretet magán viseli Jézus minden tulajdonságát. Elfedezi a 
körülöttünk élők kudarcait, gyengeségeit. Soha se durva, soha se pletykás. A 
hamisítatlan szeretet ez, ami buzgó szívből fakad - egy olyan szeretet, ami 
kiemel az átlagosból valami egyedibe, kivételesbe. 
 Ez az új-fajta szeretet a civilizációs fejlődés csodája. A szeretet az, 
ami "munkálja bennünk mind az akarást, mind a munkálást, jókedvéből."