22. A szeretet törvényének magyarázata

 

A Mózes 3. könyve a Tízparancsolat magyarázata. 
 Ez a fejezet pedig az Új Teremtés parancsolatának, a szeretetnek a 
magyarázata. 
 János. 13: 34-35-ben ezt mondja Jézus: "Egy új parancsolatot adok 
néktek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, úgy 
szeressétek ti is egymást. Erről tudja meg a világ, hogy ti az én tanítványaim 
vagytok, ha szeretitek egymást." 
 1Kor. 13: 1-2: "Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, 
de szeretet nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő
cimbalom. És ha prófétálni tudok, és minden titkot ismerek, és ha akkora 
hitem is van, hogy hegyeket mozdítok, de szeretet nincsen énbennem, semmi 
vagyok." 
 A különböző nyelvek elsajátítása nagy eredménynek számított mindig 
is a világban, de a Szellem arra világít itt rá, hogy ha valaki mindet ismeri is 
és az angyalok nyelvét is beszéli, de szeretet nincs benne, akkor olyan, mint 
egy zengő érc vagy pengő cimbalom. 
 Azután azt mondja: "Ha prófétálni tudok, és minden titkot ismerek is, 
és ha akkora hitem van, hogy hegyeket mozdítok, de szeretet nincsen 
énbennem, semmi vagyok."  Ha rendelkezem a prófétálás ajándékával olyannyira, hogy meg tudom 
előre mondani a bekövetkező eseményeket, és ha minden titkot és tudományt 
ismerek is, de nincs bennem szeretet, semmi vagyok.
 Tudjuk jól, milyen erőfeszítéseket tesznek a kémikusok, a természettudósok annak érdekében, hogy megismerjék az ásványokat, fémeket, hogy 
feltárják a földben lévő olajat. Ha valaki mindezeket tudná és ezen felül még 
olyan hite is lenne, mint Jézusnak és hegyeket tudna elmozdítani, de nem 
volna meg benne ez a Jézus-fajta szeretet, akkor semmi sem lenne. 
 Azután még tovább megy Pál: "És ha minden javamat szétosztom a 
szegények között, és tűzre adom a testem, de szeretet nincs bennem, semmi 
hasznom abból". 
 Lehet, hogy képes vagyok úgy adakozni, mint Rockefeller vagy 
Carnegie. Lehet, hogy elmegyek Afrika dzsungeleibe és odaszánom a teljes 
életemet az emberiség szolgálatára. De ha nincs bennem a Jézus-fajta szeretet, 
akkor ez az ember-szeretet semmit sem ér. 
 "A szeretet hosszútűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül.". Önkéntelenül 
is összehasonlítjuk ezt az isteni, "agapé" szeretetet az emberi, "filio" 
szeretettel. A "filió" szeretet tűr ugyan egy ideig, de közben megkeseredik, a 
feszültségek hatására elveszíti az örömét. A természetes emberi szeretet 
önzésből fakad, és amikor az önzés, nyomás alá kerül, akkor szánalmassá 
válik. 
 "A szeretet nem irigykedik". Minden gazdasági és politikai feszültség, 
ami a világban van, az irigységből fakad. A szegények irigykednek a 
gazdagokra, a kudarcos emberek a sikeresekre. Az érzékek által szerzett 
ismeret nyugtalanná teszi a szegényeket, de megoldást nem ad nekik. 
 "A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel". A természetes szeretet 
kérkedik, parádézik, és folyton dicsekedik a teljesítményeivel. A Jézus-fajta 
szeretet ennek az ellenkezője. 
 "Nem cselekszik éktelenül". Menj el a válótermekbe és nézd meg, 
hogyan tud viselkedni az emberi szeretet. A férjek és feleségek kiadják 
egymás titkait, lejáratják múltbeli szerelmüket. Keserűséggel és önzéssel telve 
civakodnak, marakodnak egymással. 
 Menj el a mai, modern otthonokba és tanúsíthatod, milyen 
boldogtalan állapotok vannak, hogyan veszekszenek a szülők a gyermekek 
előtt. Milyen éktelenül tud viselkedni az emberi szeretet, ha nyomás alatt van. 
 "Nem keresi a maga hasznát". Ez kizárja az önzést. 
 Wilson fordítása így adja vissza: "Nem keresi azt, ami a másiké". Azt 
hiszem, ez egy találóbb megfogalmazás.  Az új-fajta szeretet nem keresi a maga hasznát válótermekben vagy 
bírósági perekben. 
 Milyen mennyei dolog ez az új-fajta szeretet! 
 "Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt". Ez véget vet a 
pletykáknak. Megakadályozza a boldogtalan gyanúsítgatásokat, melyek 
elválasztják az egymást, szerető embereket és tönkreteszik az otthonokat. 
 "Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak". Ez a szeretet 
nem gyönyörködik a bűnben, a hamisságokban, sem az olyan dolgokban, 
melyek másoknak sérelmet okoznak. Az ő öröme az igazságban van. 
 "Mindent elvisel". Egy másik fordítás szerint: "Mindent csendben 
tűr". Ez a szeretet soha se ad tovább pletykát. Nem hánytorgatja fel a múlt 
sérelmeit. Az emberi szeretet nem felejti el a múltbeli bűnöket. Újra és újra 
felszakítja a sebeket. 
 Amit Isten megbocsát, azt el is felejti. Ez az új-fajta szeretet is ilyen, 
mert Istentől van. Amit megbocsát, azt el is felejti. Nem tartja emlékezetben a 
régi sérelmeket. 
 "Mindent hisz". Ez egy új megvilágítás a hitről. Ez azt jelenti, hogy ha 
valakit szeretünk, akkor abban bízunk is. Nehéz kételkedni abban a 
személyben, akit szeretünk. 
 Egy titkot értünk itt meg. Ha vágysz arra a hitre, ami Jézusban volt, 
akkor fogadd be az isteni szeretetet, mert az igazi hit szeretetből fakad. 
 "Mindent remél". Ez azt jelenti, hogy a legellenségesebb körülmények 
között is kitart és tud reménységben örvendezni. A látszólag vert helyzetben 
is megőrzi a győzelem tudatát. 
 "Mindent elvisel". Ez talán a legérdekesebb tulajdonsága ennek az újfajta szeretetnek. Hosszan tartó szenvedéseken és nyomorúságokon keresztül 
is szilárd marad, és nem fárad bele a jócselekedetekbe. 
 Panaszkodás nélkül képes megtagadni önmagát éveken keresztül. 
 Ez az, ami az Isten osztályába emeli fel őt. Azt mutatja meg, mire 
képes Isten egy átlagos, halandó emberen keresztül.
 A szeretet következő jellemzője az összes között a 
legelgondolkodtatóbb. Így szól: "A szeretet soha nem vall kudarcot." 
 A tudás elévül. Próbálkoztunk erővel, törvénnyel, politikai 
hatalommal. De mindezek kudarcot vallottak. 
 Az édesanya szidott és kérlelt. Már egy kisebb fajta poklon is átment a 
gyereknevelés vesződsége közben, de mégis kudarcot vallott. Most azonban 
kap egy új látást. Megérti, mit jelent az 1Jn. 4:16, ahol ez áll: "És mi 
megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki 
szeretetben marad az Istenben, marad és Isten is őbenne."  A győzelem órája lesz az, amikor megtanulunk hinni a szeretetben. 
Olyas valami ez, ami felemel bennünket egy olyan világba, ami magasabb 
rendű, mint az Érzékek Birodalma, mert itt egy láthatatlan erőben bízunk. 
 "Aki szeretetben marad, Istenben marad és Isten is őbenne." 
 Ha bízol a szeretetben, akkor Istenben bízol. 
 Azt mondhatod: "Nagyobb a bennem levő szeretet, mint az a 
probléma, amivel szembe kell, hogy nézzek. Nagyobb, mint az a nehézség, 
ami eddig kötelekben tartott." 
 A szeretet Istenhez emel fel bennünket. 
 Most már megérthetjük, miért nem tud kudarcot vallani a szeretet. 
Kövessük a Szeretetet 
 Követtük már a pénzt, követtük már az élvezeteket és az érzéki világ 
dolgait. 
 Az isteni, "agapé"szeretetről szóló rész után az 1Kor. 14: 1-ben azt 
mondja nekünk a Szellem, hogy kövessük a szeretetet. 
 Isten szeretet. Ha tehát a szeretetet követjük, Istent követjük. 
 Oda megyünk, ahova a szeretet vezet. Azt tesszük, amit a szeretet 
sugall. Így élt Jézus. Ő a szeretetet követte. 
 Ezt tette Pál is, követte a szeretetet. Sokféle hang hívta őt és sokféle út 
lett neki felkínálva, de ő a szeretet ösvényét választotta. 
 Jézus útja a Golgotához vezetett. Lehet, hogy a te utad is ott köt ki. 
 Félre toljuk azokat a dolgokat, melyek után régen vágytunk - a 
szeretet kedvéért, mert mi most már a szeretet útján járunk. Van, amikor 
tövises, van, amikor virággal hintett. Akármi is van, mi a szeretetet követjük. 
 Ha ez azt jelenti, hogy idegen földön kell szolgálnunk, akkor azt 
tesszük. Ha a város nyomornegyedébe kell mennünk, akkor oda megyünk. 
 Számunkra nincs más ösvény, csak a szeretet útja, Jézus útja. 
 Halljuk, ahogy a Szellem ezt súgja Róma 15: 1-ben. "Ti, akik erősek 
vagytok, hordozzátok az erőtlenek gyengeségeit, és ne magatoknak 
kedvezzetek". 
 Krisztus nem magának kedvezett. Ő a te példaképed.