3. Mit mondott Jézus

 

Jézus azért jött, hogy betöltse az Első Szövetséget: annak papi 
szolgálatával, engesztelő áldozatával, áldozataival és törvényével együtt - és 
ugyanakkor megalapítsa az Új Szövetséget, mely egy tökéletes Megváltáson 
nyugszik, nem csak engesztelésen. Az Új Szövetségben az Új Teremtés új 
papságot kap, új áldozatokkal és új törvényekkel. 
Ján. 13: 34-35 
"Egy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. 
Amiképpen én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. hogy ha egymást szeretni 
fogjátok". 
Eben a versben egy új szót ad nekünk Jézus: "agapé", ami az isteni 
szeretet. 
De nem csak ezt a szót adja, hanem a váltság halála által létrehozza azt 
az Új Teremtést, aki ebben az újfajta szeretetben, ebben az Új Törvényben fog 
járni. 
Amikor István az Ap. Csel. 7: 8-ban védőbeszédét tartja, az Első
Szövetséget a "körülmetélkedés törvényének" hívja, melyet Ábrahámmal 
kötött Ísten. 
Jézus azonban az Új Teremtéssel kötött szövetséget, mely a szív 
körülmetélése, ahogyan azt Ezékiel is prófétálta. 
Ez. 36: 25-27 
"Egy új szívet adok és egy új szellemet, helyezek belétek: és elveszem 
belőletek a kőszívet és egy hússzívet adok nektek. És az én Szellememet 
belétek helyezem, és azt teszem, hogy az én rendeléseimben és 
parancsolataimban fogtok járni és azokat fogjátok cselekedni." 
Ez egy prófécia az Új Teremtésről, akinek szelleme újjá van teremtve. 
"Egy új szellemet helyezek belétek és elveszem testetekből a kőszívet". 
Ez a kőszív a természetes ember önzése. 
"Az én Szellememet helyezem belétek". 
Az Új Teremtésben ott fog lakni a Szent Szellem. 
Ezékiel 11: 19 még tovább viszi ezt a gondolatot. "És egy szívet adok 
nekik." 
Ez azt jelenti, hogy mindenki a szeretet uralma alatt fog élni. 
"És egy új szellemet helyezek belétek". 
A régi emberi szellem, a belső ember, újjá lesz teremtve, Isten 
természetével és életével. 
Idézzük újra: "És elveszem a kőszívet a testükből és egy hússzívet adok 
helyébe." 
Ez az Új Szövetség embere. 
A zsidó ember körülmetéléssel lépett be az Ó Szövetségbe. 
Mi viszont az újjászületéssel lépünk bele az Új Szövetségbe. 
Az Ó Szövetség szolgákat adott. 
Az Új Szövetség fiakat. 
Kolossé 2:11: "Akiben körül is lettetek metélve, nem kézzel való 
körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerint való körülmetéléssel, a bűn testének 
levetése által." 
A Szent Szellem érvelése könnyen követhető. A mi körülmetélésünk nem testi, hanem szellemi. 
Isten az, aki ezt elvégzi. Nem úgy, hogy az emberi test egy darabját 
eltávolítja, hanem úgy, hogy a bűnös, vagyis az érzéki testtől szabadít meg. 
Ez azt jelenti, hogy véget vet a fizikai test uralmának az emberi szellem 
felett. 
Amikor Isten megteremtette az embert, akkor a szelleme uralkodott. De 
amikor bűnbe esett, a fizikai test átvette az uralmat a szelleme felett. 
Azt mondja itt a Kolosséban: "A bűn testének levetése." 
Vagy ahogy a Róma 6: 6-ban olvassuk: "Tudván azt, hogy a mi 
óemberünk megfeszíttetett vele együtt, hogy a bűn teste megerőtlenüljön, 
hogy többé ne legyünk a bűn szolgaságában". 
Itt a Szent Szellem a mi érzéki gondolkodásunk számára is világossá 
akarja tenni azt a tényt, hogy amikor valaki újjászületik, a fizikai teste 
elveszíti az uralmat. 
Ha másképpen akarnánk megfogalmazni, akkor azt mondanánk - Ádám 
bukásakor a fizikai test szerezte meg az uralmat: az Új Teremtésben viszont a 
szellem Jézus Krisztus által visszaszerezte a hatalmat az érzékek, vagyis a 
fizikai test felett. 
Az Első Szövetségben az ember azért nem tudta szeretni Istent és 
embertársát, mert szíve önző volt, a Szellemi Halál uralma alatt élt. 
Az egyedüli szeretet, amit ismert: az a "filio" volt. 
A "filio" fajta szeretet önzésen alapul. 
Most már meg tudjuk érteni, mit gondolt Jézus akkor, amikor azt 
mondta: "Egy parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek úgy, 
amint én szerettelek titeket". 
A természetes ember nem képes erre, csak az Újjá született ember, az Új 
Teremtés. 
Láthatod, milyen értelmetlen dolog azt mondani egy világi embernek, 
hogy szeressen. Képtelen rá mindaddig, amíg újjá nem születik és be nem 
fogadja a szeretet természetét. 
Ján. 15: 9-1o 
"Ahogy az Atya szeretett engem én is úgy szerettelek titeket: maradjatok 
meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok az én parancsolataimat, 
megmaradtok az én szeretetemben: ahogyan én is megtartottam az én Atyám 
parancsolatait és megmaradtam az Ő szeretetében." 
Az a szó hogy "megmaradni", a görög "meno" szóbol származik. 
Azt jelenti "lenyugodni, lakozást venni ", "egy helyben maradni". 
Jézus azt mondta: "Azt akarom, hogy lenyugodjatok, lakozást vegyetek 
az én szeretetemben, ahogyan én is lenyugodtam, lakozást vettem az én Atyám szeretetében. Megmaradtam az Atyám szeretetében. Azt akarom, hogy 
ti is megmaradjatok az én szeretetemben." 
Más szavakkal: ez az újfajta szeretet egy új birodalmat, új világot hozott 
létre. 
Lakozást kell, vegyünk ebben az új királyságban, mint állandó lakosok 
úgy, hogy soha többé nem hagyjuk el ezt a szeretet birodalmat. 
Az az ember, aki belép a szeretet országába, nem lesz többé veszélyes 
mások számára. De a szeretet országából való emigráció, mindig a veszély 
földjére vezet. 
A szeretet egyre szebbé és vonzóbbá válik számunkra, ahogy 
megmaradunk benne és engedjük, hogy bennünk maradjon. 
1Ján. 4: 16 segít nekünk még jobban megérteni ezt a kérdést. 
"És mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Isten 
szeretet: és aki a szeretetben marad, Istenben marad és Isten is őbenne." 
Kívánom, hogy bárcsak megértenénk: mit is jelent a valóságban, a 
mindennapi életben, amikor hiszünk a szeretetben - jobban mint bármilyen 
más fajta törvényben - amikor tudatosodik bennünk, hogy a szeretet 
birodalmában élünk, mint igazi állampolgárok, a szeretet királyságának 
gyermekei. 
Meg vagyok győződve arról, hogy meg kellene tanulnunk a szeretet 
nyelvét, a szeretet illemszabályait és a szeretet kódexét, mely ezt a világot 
kormányozza.