6. Mi lesz a hatása

 

Egy férfi, miközben hallgatta rádióadásunkat a szeretetről, odaszólt a 
feleségének: "Kíváncsi vagyok, mi történne a hivatalomban, ha elkezdeném 
gyakorolni ezt a szeretetet, amiről ez a prédikátor beszél". 
A felesége így válaszolt: "Miért nem próbálod meg, drágám?" 
Mire a férfi: "Azt hiszem, gyáva vagyok hozzá" 
Erre a felesége idézte neki az 1Jn. 4: 18-at: "A tökéletes szeretet kiűzi a 
félelmet" 
"Igen", mondta a férfi, "ismerem ezt az Igét. Kérlek, imádkozz értem, 
hogy legyen bátorságom elkezdeni ezt a szeretetben való életet, mert tudom, 
hogy ez a legnagyobb dolog a világon". 
Néhány nappal később a feleség megkérdezte a férjétől: "Drágám, 
gyakorolod a munkahelyeden a Jézus-fajta szeretetet?" A férfi így felelt: "Tudod, magam is elcsodálkoztam ma. Az egyik ember 
azt mondta nekem: "Mi történt veled? Annyira más vagy. " 
A Jézus-fajta szeretet megnyilvánult ebben a testvérben. 
A szeretet meg fogja változtatni a munkahelyedet, az otthonodat. Más 
lesz az életed. 
Milyen édessé válik az élet, amikor szabad utat engedünk a szeretetnek. 
Amikor emlékezetben tartjuk azt, hogy Jézus szeret minket, ahogy az Atya 
szereti Őt, és hogy az Atya úgy szeret bennünket, ahogy a Mestert. 
János 17: 23 
"Hogy megtudja a világ, hogy Te küldtél engem, és hogy úgy szeretted, 
őket, ahogy engem szerettél." 
Ha az Atya úgy szeret minket, ahogy Krisztust, akkor soha nem fog 
magunkra hagyni bennünket. Úgy fog őrködni felettünk, ahogyan egy 
édesanya vigyáz a kisgyermekére, azzal a különbséggel, hogy az Atya 
mindezt tökéletes bölcsességgel teszi. 
Mondjuk most ki, hangosan: "Atyám, köszönöm hogy szeretsz engem. 
És mostantól azon leszek, hogy én is úgy szeressek másokat, ahogyan Te és 
Jézus szeretettek engem." 
A szeretet rabszolgája 
A Róma 1: 1-ben van egy döbbenetes kifejezés, ha odafigyelünk és 
megértjük: "Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, hogy az 
evangéliumot hirdesse" 
A görögben az a szó, ami szolgának van fordítva, "doulos". A fordítások 
ebben a kifejezésben azonban nem kielégítők, akár "szolgának", akár "házi 
rabszolgának" is fordítják. 
Ennek oka az, hogy a helyes, Szent Szellem szerinti kifejezés az, hogy 
"Jézus Krisztus kicsi szeretet rabszolgája". 
Az a szó hogy Pál, azt jelenti:"kicsi". A "szeretet rabszolga" kifejezés 
pedig az, ami Pálra leginkább illik. Ő ennek az újfajta Szeretetnek lett 
rabszolgája. 
A fiak és szolgák nem mindig megbízhatóak. Egy szeretet rabszolga 
azonban a végsőkig hűséges. 
A kihívás felénk az, hogy mi is Jézus Krisztus szeretet rabszolgáivá 
váljunk. 
Ez az újfajta szeretet megragadott bennünket, lenyűgözött, annyira, hogy 
végül így kiáltunk: "Óh, Uram, fogadj el engem, sorolj be engem is a Te 
szeretet rabszolgáid közé. Nincs olyan áldozat, ami túl nagy, nincs olyan helyzet, ami túl nehéz lenne. A szeretet kényszerít, hajt engem, hogy egy 
legyek Veled ebben a szolgálatban, az elveszett emberekért." 
Kényszerítő szeretet 
Van egy csodálatos gondolat a 2Kor. 5: 14-15-ben: "Mert Istennek 
szeretete kényszerít engem". Weymouth fordítása szerint: "Mert Isten 
szeretete leural bennünket". 
Voltak, akik azzal vádolták Pált, hogy "magán kívül van". Azzal 
magyarázza, hogy ez az újfajta szeretet legyőzte őt, uralmat vett az élete felett. 
Moffat fordításában: "Mert Krisztusnak szeretete irányít engem, meg 
lévén győződve arról, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindnyájan 
meghaltak, és hogy azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne 
magukért éljenek, hanem azért, aki meghalt és fel is támadott értük." 
Amikor megértjük ennek a furcsa, újfajta szeretetnek a titkát, akkor ez 
fog uralni bennünket, ahogy Pált is. Mi is Isten-fajta szeretőkké válunk. 
Nem lesz többé helye az emberektől való félelemnek, mert ez a szeretet 
ki fog űzni minden démonikus félelmet. Egyfelől olyan szelíddé tesz minket, 
mint Jézus, másfelől pedig győztessé, mint Jézus. 
Megértjük majd milyen az, amikor a szeretet teljes bőségében 
bontakozik ki rajtunk keresztül. Meg fogja világosítani azt az ismeretet, amit 
a Biblia tanulmányozása közben szereztünk. 
Filippi 1: 9 
"Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek mind jobban és jobban 
bővölködjön, ismeretben és minden értelemben." 
1Péter 4: 8-ban pedig ezt olvassuk: 
"Mindenek előtt pedig legyetek buzgók az egymás iránti szeretetben". 
Az a szó hogy "buzgó", igazából azt jelenti, hogy "izzásig hevült", vagyis a 
forrasztási hőmérsékletig. 
Amikor a szeretet ilyen izzásig hevült, akkor az egész közösség összeforr 
egységben. 
A kovács addig hevíti a vasat, amíg izzani nem kezd. Akkor összerakja a 
két vasdarabot, és azok eggyé forrnak. 
Összeforrasztva a szeretetben! Hát nem lenne gyönyörű, ha a gyülekezet 
az Atya terve szerint összehangoltan és a szeretetben összeforrva 
munkálkodna? 
Emlékszel, hogy az Úr megadta Mózesnek a Szent Sátor és a Szentek 
Szentjének pontos tervét. Most viszont a Gyülekezettel van terve, ez pedig az, hogy összeforrjunk egységbe. Ahogy Jézus mondta: "Hogy egyek legyetek, 
amint az Atya és én egy vagyunk." 
Csak ezzel az a Jézus-fajta szeretettel lehet összeforrni a testvéreknek. 
Kolossé 2: 2: „Hogy szívük felbátorodjék, összeforrva szeretetben és 
eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára: az 
Isten titkának, Krisztusnak ismeretére." 
Látod azt a gazdagságot, amiről itt szó van? Szívek összeforrva 
szeretetben. Amikor a szeretet megérinti az értelmet és megvilágosítja a 
szellemet, akkor a teljes bizonyosság tölti be a lényedet. 
Mennyit imádkoztunk hitért és erőért, miközben ez a szeretet 
fölöslegessé teszi az egész küszködést. 
Istennek teljessége, mindenre elégséges képessége van bennünk. 
A Szeretetben megalapozva 
El tudsz képzelni ennél szebb gondolatot? 
1Tesszalonika 3: 11-13 
"Maga a mi Istenünk és Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse 
utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben 
egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg 
a szíveteket és tegye feddhetetlenné a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk 
színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. 
Ámen." 
Az evangéliumot a szeretet tüze kell, hogy áthassa. Egy szeretet nélküli 
gyülekezetnek nincs evangéliuma. 
Az Atya azt akarja, hogy szeressük egymást és minden embert. Hogy ez 
legyen mindig a célunk és ebben legyünk erősek, amikor eljön az Úr Jézus. 
A szeretetben való növekedés olyan, mint a fizikai testben vagy a 
tudásban való gyarapodás. Azt jelenti, hogy nincs határa annak, milyen 
mértékben lehetünk képesek a szeretet befogadására, kifejezésére és adására. 
A szeretet egy olyan dolog az emberben, ami soha sem öregszik meg, 
nem avul el. Olyan romolhatatlan, mint az emberi szellem, annyira Istenből 
való, hogy amikor egyesülünk az Atyával a szeretetben, kilépünk a kudarc 
világából a feltámadott Krisztus birodalmába. 
Az érzéki ismeret számára a Kereszt kudarcnak tűnt, valójában viszont a 
Feltámadáshoz vezetett, ahol a győzelem koronája várta Krisztust - nem 
töviskorona, hanem a mi szeretetünk diadémja. A gyenge és segítség nélkül hagyott Jézus töviskoronát kapott. A 
feltámadott Jézust viszont Isten a dicsőség koronájával koronázta meg. Ez a 
korona szeretetből készült, azok szeretetéből, akiket Jézus megváltott. 
A Szeretet azzá tesz téged, amire vágytál. 
Ha követed a szeretet törvényét, nem vallhatsz kudarcot!