Aggodalmak, félelmek

 

Igei megvallások
az aggodalmak és félelmek legyőzésére
Meg van írva: Békességem büntetése Jézus Krisztuson volt.
Krisztus az Ő keresztjének vére által szerzett nekem
békességet. Ezért én ebben a békességben járok. Istennek
ez a békessége uralkodik az én szívemben, és ahogy meg
van írva: hálás vagyok. (Ésa. 53,5. Kol. 1,19. 3,15.) 
Én a Krisztus teste vagyok, a sátánnak nincs hatalma felet−
tem, a jóval legyőzöm a gonoszt. (1Kor. 12,27. Róm. 12,21.) 
Én az Istentől vagyok, és legyőztem a világot, mert
nagyobb Ő, aki bennem van, mint az, aki e világban
van. (1Ján. 4,4.) 
Kiszabadultam e jelenvaló gonosz világból, mert ez az
Isten akarata. (Gal.1,4.) 
Nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; a Te Igéd és
a Te Szellemed vigasztalnak engem. (Zsolt. 23,4.) 
Uram, szívem Rád támaszkodik, ezért megőrzöl engem
teljes békében, mivel Tebenned bízom. (Ésa. 26,3.) 
Uram, Te adsz nekem békességet, hisz a Te velem való
örök kegyelmed minden dolgomat megcselekedte értem.
(Ésa. 26,12. 1Kor. 15,10.)
Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, Ő ismeri a Benne
bízókat. (Náh.1,7.) 
Igazság által vagyok erős, nem gondolok a nyomorral, mert
nincsen mit félnem, és a rettegéssel, mert nem közelít
hozzám. (Ésa. 54,14.) Az ellenem készült fegyver nem lesz jó−
szerencsés, és minden nyelv, mely ellenem perbe száll,
kárhoztatik: ez az Úr szolgáinak öröksége. (Ésa. 54,17.) 
Elrejtesz engem a Te orcádnak rejtekében az emberek
zendülései elől; sátradban őrzöl engem a perpatvarkodó
nyelvektől. (Zsolt. 31,20.) 
Én, az Úr, eltöröm jármod keresztfáit, és kimentelek
téged a szorongatónak kezéből. (Ezék. 34,27.) 
Nagy örömöt szereztél nekem Uram, örvendezek Előtted
az aratók örömével. Mert az ellenség terhes igáját, vesszejét
és az engem nyomorgatónak botját összetörted. (Ésa. 9,3. 4.) 
Eltávozik a gonosz terhe vállamról és igája nyakamról,
és megsemmisül az iga a kenet alatt. Eltávozik rólam az
ellenség igája, és terhe vállamról eltávozik. (Ésa.10,27. 14,25.)
Megesküdött a Seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen,
mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém:
Kiesik a szeg, mely erős helyre veretett, és levágatik és
leesik és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az Úr
mondá. (Ésa.22,24. 25.)
Aki velem verseng, megrontja azt az Úr, mennydörög
felette az égben. Az Úr megítéli a földnek határait,
királyának pedig hatalmat ád, és felemeli felkentjének
szarvát. (1Sám. 2,10.) Ezért az én ellenségeim elvesznek,
és elszélednek mind a hamisság cselekedők. (Zsolt. 92,9.)
Uram, Te kiszállsz néped szabadítására, felkented segít−
ségére; szétzúzod a főt a gonosznak házában; nyakig fel−
takarod az alapjait. (Hab. 3,13.) 
Többé nem fognak az álnokság fiai nyomorgatni engem,
mert Te Uram, békességet szereztél nekem minden
ellenségemtől. (2Sám. 7,10. 11.) 
Az Úr megment engem ellenségeimtől, még az ellenem
felkelők fölött is felmagasztal engem, az erőszakos ember−
től megszabadít engem. (Zsolt. 18,48.) 
32
Mert az Úrnak része vagyok, mint az Ő népe, körülvesz
engem, gondja van rám, őriz engem, mint a szeme fényét.
Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti
felettem szárnyait, felvesz engem, és tollain emel engem.
(5Móz. 32,10–12.) 
Mint repeső madársereg, úgy oltalmaz engem a Seregek
Ura, oltalmazván megszabadít engem, közöttünk át−
menvén megment engem. (Ésa. 31,5.) 
Köszönöm Uram, hogy szerelmedben és kegyelmedben
megváltottál engem, fölveszel és hordozol engem minden
napon. (Ésa. 63,9.) 
Magamra raktalak anyád méhétől fogva és hordozlak
születésed óta  — így szól az Úr —, vénségedig én vagyok,
és megőszülésedig én visellek; én teremtettem, és én
hordozom, én viselem és megszabadítom. (Ésa. 46,3. 4.) 
Én pedig, szól az Úr, tűzfal leszek körülötted és megdicsőí−
tem magamat tebenned. (Zak. 2,5.) 
Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyene−
sítem, az ércajtókat összetöröm és leütöm a vas zárakat.
(Ésa. 45,2.) 
Mikor vizen mész át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok
el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és
a láng meg nem perzsel téged. (Ésa. 43,2.) 
Az Úr orcájának angyala megszabadít engem, az Úr
megváltott engem az én Istenem szerelmében és kegyel−
mében, fölvesz és hordoz engem minden napon. (Ésa. 63,9.)
Ahogy Jeruzsálemet körbe veszik a hegyek, úgy vesz körül
engem az Úr, az én szabadításom és üdvösségem Istene
mostantól fogva mindörökké. (Zsolt. 125,2.) Ámen.