Ami az én dolgom

Az életünknek vannak kihívásai. Pl ha éhes vagy, eszel, ha álmos vagy, akkor lefekszel  és alszol. Lehet, hogy előtte már egy csomó kávét megittál, de előbb utóbb lefekszel pihenni..

Viszont vannak olyan  helyzetek is, amikor nincs lehetőséged enni, vagy pihenni.  Tudod, hogy mit kellene tenned, de nincs  rá lehetőséged. Ilyen lehet, ha jön a csekk. Tudod, hogy be kelle fizetni, de mégsem tudod megtenni.

Mi a teendő az ilyen helyzetekre?

Vannak helyzetek, amelyek túlnyúlnak a lehetőségeinken.

Képzelj el két kört.  Az egyik egy nagy, a másik egy kisebb, ami a nagy körben van benne.  A  kisebb kör közepén pedig van egy kis pont.  A külső kör az, ami hatással van rád, a világ ami körülvesz. A benne levő kisebb kör, a te befolyásolási területed, övezeted.  A kis pont  te vagy.

 A külső kör ami hat rád. Ilyen országban születtem, ilyen a bőröm színe, ebbe a családba születtem  stb…….

A külső körre nem tudsz befolyással lenni. Gondold el, mi lenne akkor ha az emberek befolyásolni tudnák az időjárást. Az egyik ember azért imádkozna, hogy legyen eső, a másik azért, hogy ne legyen. Vagy legyen tél, vagy ne legyen. Ez nem a mi dolgunk.

Abban az esetben, ha megértem,mi az én befolyásolási területem és teszem azt, amivel az Úr megbízott és  hűséges vagyok, egyre nagyobb, tágasabb lesz ez a kör körülöttem. Ami nem az én dolgom, azt hagynom kell.  Ha abba merülünk bele, ami nem a mi dolgunk, akkor az én befolyásolási övezetem egyre kisebb lesz. Ez az övezet minden embernél más és más nagyságú.  Ha megteszed azt, amire Isten elhívott és amit rád bízott, amit mondd, akkor ez az övezet fokozatosan tágulni, bővülni fog.Befolyással tudsz lenni a körülményeidre.

Isten királysága egy növekvő királyság. Ha én ebbe a királyságba tartozom és engedelmes  vagyok akkor a befolyásolási övezetem is növekedni fog. 

Ahogy  Isten királysága terjed és növekedik, csodák történtek és történnek ma is.  Számtalan csoda van feljegyezve a Bibliába, ami azért tudott megtörténni, mert azok az emberek, akiket Isten elhívott, megbízott, engedelmesek voltak.

Ez a befolyásolási övezetünk szűkül abban az esetben, amikor nem engedelmeskedünk, nem tesszük meg  azt amit az Úr mond.

Ha most te esetleg olyan helyzetben vagy, amikor úgy érzed, hogy ez a bizonyos kör, a befolyásolási övezeted olyan kicsi, hogy semmi nem változik az életedben, akkor van egy jó hírem a számodra.

Kiálts az Úrhoz!!!!!

Zsoltárok 107/9-16

Mert inni adott a szomjazónak,
    és betöltötte az éhező lelkét minden jóval.

10 Megmentette azokat,
    akik a halál árnyékában, sötétségben ültek,
    nyomorúsággal és vasláncokkal megkötözve,
11 mert Isten szava ellen lázadtak,
    a Felséges tanácsára nem hallgattak.
12 Ezért szívüket szenvedéssel alázta meg,
    megbotlottak, elestek,
    nem volt, aki segítsen rajtuk.
13 De mikor hozzá kiáltottak segítségért,
    kimentette őket az Örökkévaló szorult helyzetükből.
14 A sötétségből és a halál árnyékából kihozta őket,
    és köteleiket széttépte.
15 Adjanak most hálát az Örökkévalónak jóságáért,
    és csodáiért, amelyeket az emberekkel tett!
16 Mert a vaskapukat összetörte,
    és záraikat szétzúzta!

 

Az emberek, akik ellenszegültek Isten szavának, nyomorúságos helyzetbe kerültek.

De Istenhez kiáltottak és megszabadultak.

Ha Istenhez kiáltasz, megadja,megmutatja az eszközt, hogy kiszabadulj a nehézségek börtönéből.

Nézzünk egy nagyszerű történetet

II. Kir.5/9-14

És elméne Naámán lovaival és szekereivel, és megálla az Elizeus házának ajtaja elõtt.

10 És külde Elizeus követet õ hozzá, mondván: Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz.

11 Akkor megharaguvék Naámán és elment, és így szólt: Íme én azt gondoltam, hogy kijõ hozzám, és elõállván, segítségül hívja az Úrnak, az õ Istenének nevét, és kezével megilleti a [beteg] helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést.

12 Avagy nem jobbak-é Abana és Párpár, Damaskus folyóvizei Izráel minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném-é meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván, nagy haraggal elment.

13 De hozzá menének az õ szolgái, és szólának néki, mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna-é meg? Mennyivel inkább, a mikor [csak] azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz?

14 Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az õ teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult.

Naámán bélpoklos volt. Arra számított, hogy Elizeus majd kimegy hozzá, ráteszi a kezét és meggyógyítja. Ehelyett Elizeus azt mondta neki, fürödjön meg a Jordánban. Nem nagy dolgot mondott neki azért, hogy meggyógyuljon. De először Naámán lázadozni kezdett. De mi történt amikor engedelmeskedett? Megyógyult.

Most neked azt mondja az Úr menj el ehhez, vagy ahhoz látogasd meg, vagy kérj ettől vagy attól bocsánatot, vagy állj le ezzel vagy azzal beszélgetni….

Ó dehogy megyek én be annak a házába, amikor nekem sokkal nagyobb és szebb van, xy háza meg ilyen meg olyan. Dehogy kérek én attól bocsánatot, hiszen ezt meg azt mondta, tette velem. Nem állok én vele szóba, hisz ilyen meg olyan…..

Mit teszel?

Engedelmeskedsz, vagy nem?

Akarod, hogy a befolyásos övezeted szélesedjen,vagy nem?

Isten megmutatja az utat,megadja az eszközt, rajtad múlik, hogy élsz- e vele.

Isten számodra is elkészítette a szabadulás útját.

Ami az én dolgom azt kell megtennem.

Kezdd el megcselekedni azt, amit az Úr mondd, hogy tedd meg!!!!

Máté 6/27-34

27 Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?

28 Az öltözet felõl is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezõ liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;

29 De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsõségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.

30 Ha pedig a mezõnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitûek?

31 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?

32 Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.

33 Hanem keressétek elõször Istennek országát, és az õ igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felõl; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felõl. Elég minden napnak a maga baja.

 

Ne aggódj!!---Tedd azt, ami a te befolyásolási körödbe tartozik. Keresd először Isten országát és az Ő igazságát!

A helyzetedre megérkezik a természetfeletti megoldás !

P. Julianna