Amikor az alapok megsemmisülnek, mit tehet az Igaz? (2009. Április 13.)

 

 

Drága szeretteim:

Az Úr csodálatos nevében köszöntelek titeket

 

Mostanában a 142. és a 143. zsoltáron elmélkedem. Javaslom, szánj időt a két zsoltár elolvasására, hogy felbátorítsd vele a hitedet.

Az érdekelt, hogy min mehetett keresztül Dávid, amikor ezt mondta:

„Amikor szellemem elcsügged bennem, Te ismered az ösvényemet.” (Zsoltárok 142,4)

„Midőn elborul bennem szellemem, (hiszem, hogy) Te akkor is ismered ösvényemet.” (IMIT Biblia szerint)

 Zsoltárok könyve 143,4-ben ugyanezt mondja:

„Elcsügged bennem a szellemem, felháborodik bennem a szívem!”

„Elborult bennem szellemem, bensőmben eliszonyodott (megdermedt) a szívem.” (IMIT Biblia szerint)

Dávid valójában ezt mondja Istennek: „Belefulladok a bajba, ellenségem támadása alatt vagyok. Megaláznak engem.”

Felkiált az Úrhoz:

„Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok! Szabadíts (ments) meg engem üldözőimtől” (Zsoltárok 142,7)

„Örökkévaló (Jahve), Tehozzád kiáltottam, és megvallottam: „Te vagy egyetlen menedékem, osztályrészem (örökségem) az élők földjén (országában). Figyelj fohászomra, mert nagyon elgyengültem (megaláztak), ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Szabadítsd (hozd, vezesd) ki a börtönből lelkemet, hogy magasztalhassa nevedet. Velem ékeskednek (körülvesznek) az igazak, amikor jót teszel velem.” (IMIT Biblia szerint)

Szeretteim, ezek az igék a mi okulásunkra lettek leírva. Ezek a zsoltárversek bátorítást jelentenek Isten minden olyan emberének, akik gondok, bajok és keserűségek miatt vannak megrendülve. Néhányan belefulladnak a pénzügyi gondokba, mert sok tartozást halmoztak fel. Értékes hívők sokasága tengeti életét „éppen hogy csak”, ráadásul, több olyan özvegy és idős házaspár is van, akik alig tehetnek valamit magukért.

Gyakran megvádolnak engem, hogy túl elkeserítő, túl negatív vagyok. Az emberek azt mondják, hogy senki nem akar rossz híreket hallani, ezért „kikapcsolják” az olyan igehirdetőt, amelyik a fájdalmakról, szenvedésekről és gondokról beszél. De az igazság az, hogy sokan olyan világban élünk, ahol az „élet” olykor egészen ránk nehezedik. Dávidhoz hasonlóan mi is szembenézünk gondokkal, árvizekkel és igazságosságunkban is nyomorgatnak minket. Elszenvedjük a betegségeket, egy szerettünk halálát, és a zavaros időkben nem tudjuk, hogy mit tegyünk a jövőben. Hitünk újra és újra szembekerül a sátán pokoli támadásaival.

Ezekben a gonosz időkben megtanuljuk keresni Istent és fájdalmunkban felkiáltunk. Dávid azt mondta:

„Fenszóval hívom az Urat, fenszóval könyörgök az Úrhoz.” (Zsoltárok 142:2)

„Nagy hangon kiáltok az Örökkévalóhoz (Jahve-hoz), jó hangosan könyörgök az Örökkévalóhoz (Jahve-hoz).” (IMIT Biblia szerint)

„…hallgass meg, mert Te hűséges és igazságos vagy.” (143,1)

„Örökkévaló (Jahve) hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre hűséged szerint, hallgass meg engem igazságod szerint.” (IMIT Biblia szerint)

 

A jelenlegi helyzet elborítja az életedet? Mit csinált Dávid:

 

„Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped (szomjazik), mint a kiszikkadt (tikkadt) föld (egy kiadós záporra). Széla.” (143,6)

„Uram, hamar hallgass meg, mert elsorvad a lelkem. Ne fordítsd el tőlem arcodat, mert olyan leszek, mint akik a sírba szállnak! Add hírül nekem minden reggel szeretetedet, mert benned bíztam. Mutasd meg nekem az utat, amelyen járnom kell, mert hozzád vittem (emeltem) lelkemet.” (143,7-8)

„Ments meg ellenségeimtől Örökkévaló (Jahve), mert hozzád menekültem. Taníts meg arra, hogy megtegyem akaratodat, mert Te vagy Istenem! Jóságos Szellemed vezessen a síkság földjén (egyenes úton). Örökkévaló (Jahve), a Neved kedvéért tarts életben, igazságoddal vezesd ki lelkemet a szorultságból (nyomorúságból).” (143,9-11)

 

Légy bátor, minden Isten irányítása alatt van! Minden napon keresztül fog vinni téged és ígéretét be fogja tartani. Higgy benne!

Az Ige azt mondja, hogy eljön egy nap, amikor Isten mindent, ami megrendülhet, meg fog rázni. Az egyetlen dolog, ami meg fog maradni ezek után a nagy rázkódások után, az a rendíthetetlen alap, ami nem rendülhet meg. Mi az egyetlen, ami nem rendülhet meg? Ez az Úr Jézus Krisztus egyháza.

Úgy hiszem, hogy a jelenlegi megrázkódtatások, amelyek Amerikát és a világot érik, Isten haragjának megnyilvánulása. Az Úr felfed minden olyan alapot, amiben az emberek annyira erősen hittek. A Zsoltárok beszélnek erről:

 „Ha az alapokat is szétrombolják (ha semmibe veszik végzéseidet), az igazságos ugyan mit tehet?” (Zsoltárok 11,3)

Vegyétek fontolóra azt, hogy senki – sem politikus, sem közgazdász, sem pénzügyi szakember – nem tudja megmagyarázni a jólét és a gazdagság váratlan elpárolgásának okát. Ez a megrázkódtatás, mint egy hevesen égő tűz söpört keresztül a világ minden részén, amivel szemben egyetlen nemzet sem védett. Túl nagyra tartották ezeket a rendszereket ahhoz, hogy megbukjanak. És most szinte mindenkit megtévesztenek azzal, hogy elmarad az emberiség intézményeinek ez a széleskörű csődje.

Ilyen idők közepette mit csináljon az igaz? Mit várhatunk az ilyen áringadozás és a zűrzavar idején? És hogyan reagáljunk rá? A figyelmedbe ajánlok néhány Igét, hogy Isten emberei mit tudnak csinálni ilyenkor.

 

1. Ha megvallottad Jézus Krisztust Uradnak és szabadítódnak, akkor nem kell rettegned az Isteni haragtól

 

Azokat, akik Krisztusban vannak, Jézus irántunk kiontott vére örökké védi. Ennek az igazságnak kell a mi hitünk sarokkövének lennie. Ez fogja meghatározni minden gondolatunkat és cselekedetünket ezekben az időkben.

Az igazság az, hogy Isten az ő haragját az istenteleneknek szánja. Isten irgalma örökké tart és ez az irgalom nap, mint nap megújul, de minden igazságtalan megkeményíti önmagát és elutasítja Isten gyengéd irgalmának minden ajánlatát. Pál szerint megvetik az Ő irgalmát és elhallgatják az Ő igazságát:

„Mert lelepleződik (megnyilvánul) Isten haragja az égből az emberek minden istentelensége és igazságtalansága fölött, akik a való(igaz)ságot igazságtalansággal elnyomva tartják…” (Róma 1,18)

Isten haragjának fogalma keménnyé tette iránta a szíveket, világosan kijelentve az Újszövetség minden részében. János ezt így fejezi ki az evangéliumában:

„Aki hisz a Fiúban, korszakra szóló élet birtokosa - de aki nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem fogja meglátni az életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (János 3,36)

Hasonlóan Pál is mondta az efézusi keresztényeknek:

„Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek (kapzsinak), aki bálványimádó, nincs öröksége Krisztusnak és Isten királyságában. Üres szavakkal senki meg (el) ne csaljon titeket, mert ezek miatt jön Isten haragja az engedetlenség fiaira.” (Ef. 5,5-6)

Mi a helyzet az igazakkal? Pál biztosítja a Thesszalonikai keresztényeket:

„Jézus… aki kiragad minket az eljövendő haragból.” (1.Thess. 1,10)

„mivelhogy Isten nem haragra szánt minket, hanem az üdvösség megszerzésére a mi Urunk, Jézus Krisztus által.” (1.Thessz. 5,9)

Pál egy hasonló bíztatást adott a római hívőknek is:

„Isten pedig azzal mutatta meg irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Miután tehát most megigazultunk, az Ő vére árán, még sokkal inkább megment általa a haragtól.” (általa meg fogunk menekülni a haragtól) (Róma 5,8-9)

Még a figyelmeztetés időszakában – mikor Isten kiönti jogos haragját a Földre – egy időszakra az ő emberei kétségtelenül meg fognak változni. Mit mond Isten Igéje az igazakról ezekben az időkben? Mit csináljanak Isten emberei, amikor a világ negatív hírei ostromolják őket? Mikor nagy vállalatok mennek csődbe – mikor a részvény és kötvényárfolyamok kaotikusan emelkednek és zuhannak, és a világ megdermed a félelemtől – hogyan kell megbirkózni aggodalmainkkal?

 

2. Ézsaiás elmeséli, hogy Isten rejtekhelyet ad az ő embereinek az ilyen időkben

 

Isten adta ezeket a szavakat Ézsaiásnak:

„Indulj népem, menj be szobádba (imakamrádba) és zárd magadra ajtódat, rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg el nem múlik a harag!” (Ézsaiás 26,20)

Mikor Isten ezt mondta az ő emberének, akkor Izrael egy veszélyes korszakában volt.

„Mert íme az örökkévaló (Jahve) elindul lakóhelyéről, hogy megbüntesse a föld lakóit bűneik miatt; a föld föltárja majd a kiontott vért és nem fedi be többé a rajta megölteket.” (Ézsaiás 26,21)

Mivel a gonoszság növekszik, látszólag Isten távol tartja tekintetét egy ideig. De jön egy nap, amikor az Úr megindul, és megvédi az ő Nevét. Mikor Ézsaiás ezeket az igéket mondta Izraelnek, akkor az emberiség állapota olyan gonosz volt, mint ma.

Az ítéletet, amit Isten később kiárasztott, a teológusok úgy nevezték, hogy a „figyelmeztető ítélet” – másképp fogalmazva: „egy olyan esemény, ami figyelmeztetésül szolgál.” Ézsaiás világossá tette az Úr kiküldésének célját:

„Ha ítéleteid eljutnak a földre, igazságot tanulnak a világ lakosai.” (Ézsaiás 26,9)

Más szóval Isten komolyan gondolja, hogy szükség van egy figyelmeztető ítéletre.

Szomorúan ugyan, de azt állítja Ézsaiás: „Uram! Felemelted a Te kezed, de nem látják!”

Más szóval: Istenem, a te ítéleted tiszta és világos, mely által kitártad kegyelmed ajtaját. De a világ ennek ellenére folytatja gonosz útját”

Ez az a helyzet, mikor Isten üzenetet küldött az ő embereinek Ézsaiás által.

„Menj be a szobádba és zárd be magad mögött az ajtót. Rejtőzz el a vihar elmúlásáig.”

 Talán megtéveszt titeket ez az üzenet. Egy keresztény Isten hűségébe veti az ő bizalmát, ezért csodálkozhatsz ezen: „Elrejtőzni?” Én, egy Jézust követő? Soha! Talán ez nem mindenkire igaz, aki az Úrban bízik.” Még van egy nagyon speciális jelentése is ennek a hit üzenetnek.

 

3. A próféta megmondja, hogy hol lehet megtalálni azt a kényelmes és nyugodt helyet, ahol elviselhetem a változékony időkben az ő haragját

 

Mikor kétségbe vagy esve – mikor érzed, hogy félelemmel vagy elárasztva, belebetegedtél a bajokba, a jövőddel kapcsolatos aggodalmak zaklatnak – Isten azt mondja, hogy van egy titkos rejtekhely a számodra. Egy kényelmes hely, ahol megtaláljuk a lelki nyugalmunkat. Ez a titkos rejtekhely egy kamra az elmédben. Ézsaiás így írja le:

„Ő (az Úr) meg fog tartani (őrizni) tökéletes békéjében, akinek az értelme rá támaszkodik, mivel erősen bízik benne.” (Ézsaiás 26,3)

„A szilárd jelleműt (lelkűt) békességben tartod meg, békességben, mert benned bízott. Bízzatok az Örökkévalóban (Jahve-ban), mert Jáh az örök szikla.” (Ézsaiás 26,3-4)

Mit jelent, mikor Isten azt mondja nekünk: „zárd be az ajtót”. Megmutatja nekünk, hogy mennyire szükséges kizárnunk a sok zavaró gondolatot, ami a fejünkben van. Be kell zárnunk az ajtót minden olyan gondolat előtt, ami a holnap- és a világesemények körül forog. Jézus azt mondta nekünk: „Ne aggódj a holnap miatt!” (Máté 6,34; Luk. 12,22.29-30)

Vedd fontolóra a zsoltáros kiáltását:

 „Kegyelmezz nekem Isten, kegyelmezz nekem, mert Benned keresett menedéket (oltalmat) lelkem, és szárnyaid árnyékába (oltalmába) menekülök, míg el nem vonul a veszedelem. *(Úsz.-i párhuzam: Máté 23,37) Felkiáltok Istenhez, a Legfelsőhöz, Istenhez, aki végez felőlem (mellém áll – jót tesz velem). Lenyúl az égből és megsegít (az égből küld szabadulást) – káromolt a reám lihegő, Széla – Isten elküldi az Ő szeretetét és igazságát.” (Zsoltárok 57,2-4, IMIT Biblia)

„Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok!” (Zsoltárok 4,5)

„Reszkessetek és ne vétkezzetek, szóljatok szívetekben fekvőhelyeteken és csillapodjatok le!” (IMIT Biblia)

 „Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem; Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.” (Zsoltárok 63,7-9)

„Fekvőhelyemen is Rád gondolok, őrváltásonként (őrszakonként) Rólad elmélkedem. Mert segítségül voltál nekem és szárnyaid árnyékában (oltalmában) ujjongok. Ragaszkodott hozzád a lelkem (lelkem tehozzád tapad), és jobbod erősen tart engem.” (IMIT Biblia szerint)

Én személyesen megtaláltam azt a nagyszerű békét abban a cselekedetben, amit Dávid eben a Zsoltárban megad. Éjszaka az én ágyamban, amikor minden elcsendesül körülöttem, imádom Őt, anélkül hogy egy szót is szólnék.

Ez az ahol megtaláltam kényelmes, nyugodt és titkos helyemet. Mikor lefekszem, kizárom az összes emberi hangot, minden rossz hírt. Bezárom az ajtót minden zavaró félelem előtt, és ehelyett az én irgalmas Istenemmel egyesülök. Ezekben az időkben minden gondolatomat az Úr felé fordítom, ragaszkodva hozzá. És a lelkembe béke és nyugalom árad.

 

4. Ki kell oltanunk az ördög minden tüzes nyilát

 

Pál azt tanácsolja, hogy

„Mindezekhez vegyétek föl hithűségnek pajzsát, amellyel képesek lesztek a gonosz minden megtüzesített nyilát elhárítani.” (Ef. 6,16)

Pál kidolgozta, hogyan kell megküzdeni a félelmet és a rettegés kínzó gondolatait küldő ellenséggel:

„Öltsétek magatokra Isten összfegyverzetét, amely képessé tesz titeket megállni a Rágalmazó (vádló, ördög) hadicseleivel (módszereivel) szemben, hiszen látjátok, hogy nem vérrel és hústestel birkózunk, hanem fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, e sötét világrendszer (kozmosz) világuralkodóival, a gonoszság mennyei régiókban (egekben) munkálkodó szellemi lényei ellen.” (Ef. 6,11-12)

Szeretteim, a mi konfliktusunk nem emberi küzdelem szerinti. Egy földi környezetben nem tudjuk ezt megharcolni. Ez az ütközet egy természetfölötti birodalomban játszódik. Az igazság az, hogy ha Krisztusban vagy, akkor szembe kell nézned az ördög dühével. Ne téveszd össze ezt a démoni dühöt az Isten ítéletével. Ha talpon maradsz a haraggal szemben, az ördög dühbe gurul, mert tudja, hogy a hátralévő ideje rövidre van szabva Isten emberei ellen.

Az ördög támadásait különösen azokra irányítja, akik odaszánták magukat az Úrban való hűséges járásra. Újra és újra dicsekedik a Zsoltáros: „az Úrba menekülök.”. Itt egy igaz szent képe, aki teljesen megbízott Istenben. Még amiatt is nagy bizalmat tanúsított, mert a sátán célba vette őt. Az ő rendíthetetlen hűsége az ok a pokolból küldött tüzes nyilakra.

 „Mert íme, a gonoszok kifeszítették az íjat, nyilaikat a húrra illesztették, hogy sötétben (homályban) lőjenek az egyenes (igaz) szívűekre.” (Zsoltárok 11,2)

Szóval, mik azok a pokolból jövő tüzes nyilak, amik irányítani próbálnak téged és engem? Félelemmel és zavarodottsággal teli gondolatok a jövőnkről, és Isten rólunk való gondoskodásáról. Az ördög egy hazudozó és egy vádló, és minden támadását egyenesen a mi hitünkre irányítja.

 

5. Bármilyen régóta jársz Krisztussal, szembe fogsz nézni a Sátán tüzes nyilaival

 

Ezekben az időkben hívők sokaságai folyamatos mély keserűségektől és fájdalmaktól szenvednek világszerte. Ezek az emberek tudják, hogy mire utalok akkor, amikor az ördög tüzes nyilairól beszélek. Mindennap, ahogy szenvedésük folytatódik, szembenéznek a vádlások égető fájdalmával: „Hol van most Isten? Kiáltasz hozzá hetek, hónapok, évek óta. Miért engedi meg, hogy a te szenvedéseid folytatódjanak válasz nélkül?”

Az őket lelkigondozók hasonló harcokkal néznek szembe. Küzdenek a szomorúsággal, mivel minden nap látják szeretteik fájdalmait, ismerik azokat a vádlásokat, melyekkel az ellenség ellenük támad. Tudják, hogy nem idézhetik egyszerűen a szentírást vagy hirdethetik az igét azoknak, akik egy dermesztő küzdelem közben, véget nem érő fizikai fájdalmak között szenvednek. Folytatniuk kell a szolgálatot, hogy bátorítsák őket a folyamatos harcok közepette.

Mások mély pénzügyi nyomás alatt vannak. Ők szintén tudják, hogy milyen érzés tüzes nyilaktól találatot kapni. Ilyen hazugságokat hallanak: „Hol van most Isten, mikor annyira szükséged van rá? És hol leszel holnap?” Ők hallották az összes ördögi hazugságot, az összes csábító gondolatot, amik felvillannak a gondolataikban. „Csak add fel. Egyedül vagy. Isten nem tartja be, amit neked ígért. A te imáid nem jutnak el hozzá. Elhagyott téged, hogy szembenézz önmagaddal.”

Mikor ezekben a harcokban vagy, sátán további égető vádlásokat fog gyújtani benned. Emlékeztetni fog téged minden múltbéli bűnre, minden sötét pillanatra, minden bolondságra, amit régen csináltál. Nem csoda, hogy Pál az ilyen vádlást „tüzes nyilaknak” nevezi. Eredeti fordításában „Tüzes düh” van. Sok szent tudja mi a fájdalom jelentése és milyenek a fájó szavak, melyek rájuk rontanak és körül veszik őket. Az ilyen meggondolatlan vádlások az igazán tüzes nyilak, melyek csak fokozzák a dühöt.

Időnként azt gondolhatod, hogy egyedül vagy az ilyen támadások alatt.

Ezekben az időkben magányosnak, társtalannak érezzük magunkat a mi szenvedésünk vizsgálata közben. Még azok sem tudnak megérteni minden dolgot, amin átmegyünk, akik legmélyebben szeretnek. Péter apostol emlékeztet minket:

„Szeretteim, ne idegenkedjetek a köztetek kigyulladt tűztől, mintha valami idegen (különös) dolog történne veletek. Azért támadt az, hogy megkísértsen (próbára tegyen) titeket. Sőt, amennyiben közösséget vállaltok a Felkent (Krisztus) szenvedéseivel, örüljetek, hogy majd dicsőségének lelepleződésekor is ujjongva örvendezhessetek.” (1.Péter 4,12-13)

Pál ezt fűzi hozzá:

 „Csak emberi kísértés fogott el titeket. Ám Isten hűséges, aki nem enged titeket képességeteken felül megkísérteni (megpróbálni), ellenkezőleg, a kísértéssel (próbával) együtt a kijutást (menekülést) is megadja, hogy képesek legyetek azt elviselni.” (1.Kor. 10,13)

Végezetül, Pál utasítja:

„Mindezekhez vegyétek föl a hithűségnek pajzsát, amellyel képesek lesztek a gonosz minden megtüzesített nyilát elhárítani.” (Ef. 6,16)

Mi a hit pajzsa? Egy áthatolhatatlan páncél, ami az Isteni ígéretekből épül fel, és amit a mi hitünkkel fényesítünk. Ez a pajzs a mi nagyszerű védelmünk, minden ellenünk törő, fájdalmat okozó ördögi beszéddel szemben. Fel kell tartani az ellenség rohamai ellen, hogy kioltsuk a rettegés és kételkedés minden hangját. Ezzel a védelemmel magabiztossággal állíthatjuk: „Sátán, nem vagyok tudatlan, ismerem az eszközeidet. Semmi – sem kínzó fájdalom, sem pénzügyi gondok, sem világi káosz – nem tud elválasztani Isten szeretetétől.”

 

6. Mikor az ellenség tomboló vagy áradó tüzes haraggal jön, gyorsan beszélj Isten ígéreteiről

 

Bátran beszélj az istentelen hangokhoz, amik a sötétségből jönnek:

„Célt téveszt minden fegyver, amivel ellenem támadnak, meghazudtolok minden nyelvet, amely törvénykezni mer velem. … Ez az örökségem az Úr szolgájaként, Aki így szolgáltat nekem igazságot.” (Ézsaiás 54,17)

„Egyébiránt tegyetek szert több hatalomra az Úr és az Ő uralkodó ereje által.” (Ef. 6,10)

Végül itt van a befejező igém Jakabtól:

 „Vessétek tehát alá magatokat Istennek, álljatok ellen a vádlónak (rágalmazónak – ördögnek) és elfut tőletek.” (Jakab 4,7)

 

Dicsőség Istennek!

Ő a mi menedékünk a válság idején.

És az ő szilárd ígéretei a védelmi pajzsunk.

Hozzá ragaszkodjunk!

 

Ámen!

 

Fordította: Tilistyák Gergő