Az ajtó

 

Kétségbeesetten próbáltam magamba inni a négy férfi minden szavát. Még Bölcsesség sem 
mondott nekem egyszerre ilyen sokat, de éreztem, hogy minden mondat döntő fontosságú, így 
semmit sem akartam elfelejteni. Arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha Mózeshez 
hasonlóan, kőbe vésve megkapnám Isten szavát, ha úgy vihetném magammal népéhez szavait, 
hogy megmaradnak eredeti állapotukban, és én nem torzítanám el azokat. Bölcsesség, mivel 
ismerte gondolataimat, azonnal válaszolt.
- Ez a különbség az Ó és az Új Szövetség között. Igaz ugyan, hogy te is leírod majd amit 
mondok, és az inspirálni fogja népemet. De szavaim igazi ereje csak akkor nyilvánul meg, 
amikor népem szívébe fogom beírni. A hús-vér, élő levelek erőteljesebbek, mint kőre, vagy pa-
pírra írt bármilyen üzenet Mivel nem a Szentírást írod, a szavakban jelen lesz a személyiséged 
is. Könyveid mégis épp olyanok lesznek, amilyennek látni szeretném őket, mert Én készítettelek 
fel erre a feladatra. Nem lesznek tökéletesek, mert a tökéletesség nem érhető el a Földön, amíg 
vissza nem jövök. Ha az emberek tökéletességre vágynak, csak Nálam találják meg. Az Én üze-
netem, a könyv, amit írok, népem maga. A bölcsek meg is láthatnak bennük és 
cselekedeteikben.
- Azért küldött Atyám a világba, mert szereti a világot, Én pedig népemet küldöm, mert Én is 
szeretem a világot Feltámadásom után megítélhettem volna a világot, de megengedtem, hogy a 
történelem menete folytatódjon, hogy próbára tegyem népemet, és az emberiségben tátható 
tegyen a Kereszt ereje. Szeretetből tettem mindezt s ennek ti vagytok a tanúi. Ez a parancsom 
számodra: szeress Engem és szeresd felebarátodat! Tanúságod csak így lehet hiteles. Akkor is 
szeretetből kell szólnod, amikor azt parancsolom, hogy ítéleteimet hirdesd.
- Könyvemben feljegyeztem minden ember életét, amit a teremtett világ örökké olvasni fog. A 
világtörténelem Isten bölcsességének könyvtára. Megváltásomban mutattuk be szeretetünket, 
és a Kereszt a Teremtés által ismert legnagyobb szeretet. Még az Atyám előtt álló angyalok is 
annyira szeretik a Megváltás történetét, hogy ők is szeretnének az emberek között lakni. 
Álmélkodtak, amikor saját képmásunkra alkottuk meg az embert. Csodálkoztak amikor az 
ember, még a számára teremtett Éden-kertben is a Gonoszt választotta. Most viszont Isten a 
Megváltás által helyreigazítja a saját képét és hasonlatosságát az emberben, sőt ez a második 
dicsőség felülmúlja az első teremtését. De ez a dicsőség még mindig földi edényekben van, 
hogy akiknek van szemük a látásra, könnyebben megláthassák.
- Ez az Új Teremtés, hatalmasabb az elsőnél. Ezáltal új Édenkertet készítünk, amely szintén 
hatalmasabb az elsőnél. Mindenki, aki megragadja Megváltásomat, egy-egy Általam írt könyv, 
amelyet örök időkig olvasnak. Az Új Teremtés áltat helyreállítjuk az előző teremtést is, amely 
újra Édenkertté lesz. Mindent helyreállítok, és minden gonoszt jóval győzök le.
Eklézsiám a könyv, amelyet írok, és ezt hamarosan az egész világ olvasni fogja. Mostanáig a 
világ a Gonosz könyvét akarta olvasni Egyházamról, de hamarosan megjelenik az Én könyvem 
is.
~ Nemsokára elküldöm az utolsó idők apostolait. Sok olyan szolgám lesz, mint Pál, János, 
Péter és a többiek voltak. Felkészítésükre elküldök másokat is, akik Bemerítő Jánoshoz 
hasonlóan hűségre tanítják őket, és a megtérésre vezetik őket. Ezek az apostolok Bemerítő Já-
noshoz hasonlítanak majd. Ahogy János legnagyobb öröme az volt, hogy hallhatta a Vőlegény 
hangját, nekik is egy céljuk lesz: hogy Menyasszonyom felkészüljön eljövetelemre. Ezért 
felhasználom őket, hogy országutakat építsenek a pusztán keresztül, és folyókat a sivatagban. 
Lerontják a magaslatokat és feltöltik a völgyeket. Találkozol velük, miután átlépsz azon az 
ajtón.
- Nemsokára elküldöm az utolsó idők prófétáit. Szeretni fognak Engem, és Velem fognak járni, 
ahogy Énókh is. Bemutatják erőmet, és bebizonyítják a világnak, hogy Én vagyok az egyedüli 
igaz Isten. Mindegyikük tiszta kút lesz, amelyből csakis az élő víz folyik. Időnként forró víz a 
tisztításra, máskor hideg a felfrissítésre. Villámlást adok egyik kezükbe, és mennydörgést a 
másikba. Sasokhoz hasonlóan emelkednek a Föld fölé, de népem-re galambként ereszkednek 
alá, mert tisztelik családomat. Forgószelet és földrengést hoznak a városokra, de fényt 
gyújtanak a szelídeknek és alázatosoknak. Velük is találkozol, miután átlépsz azon az ajtón.
- Nemsokára elküldöm az utolsó idők evangélistáit. Az őröm kelyhét adom nekik, amely 
sohasem fogy ki. Betegeket gyógyítanak és kiűzik a démonokat, szeretni fognak Engem és az 
igazságosságot; minden nap fel veszik keresztjüket Nem magukért, hanem Értem fognak élni. 
Rajtuk keresztül megtudja a világ, hogy élek, és Atyám Nekem adott minden erőt és hatalmat. 
Nem lesz bennük félelem, megtámadják az ellenség erősségeit,
sokakat üdvösségre vezetve kifosztják a Föld sötét zugait. Ők is ott vannak az ajtón túl, velük is 
találkozni fogsz.
- Nemsokára elküldöm a pásztorokat, akikben az Én lelkületem van nyájam iránt. Azért fogják 
legeltetni nyájamat, mert szeretnek Engem, ügy fognak vigyázni kicsinyeimre, mintha sajátjaik 
volnának, és leteszik életüket nyájamért. Ez a szeretet fogja megérinteni az emberek szívét - 
amikor gyermekeim egymásért teszik le életüket. Akkor ismer meg Engem a világ. Őket aján-
dékozom Házam népének. Ők a hűségesek, akiket gondviselővé tettem Házamban. Ők is ott 
vannak az ajtón túl, velük is találkozni fogsz.
- Nemsokára elküldöm az utolsó idők tanítóit a Földre. Ismerni fognak Engem, és népemet is 
arra tanítják, hogy megismerjenek. Szeretni fogják az igazságot Nem hátrálnak meg a sötétség 
elől, hanem leleplezik és visszavonulásra kényszerítik. Kiássák a betemetett kutakat, amelyeket 
apáitok ástak, és az élet tiszta vizét szolgálják fel. Kifosztják Egyiptomot, és kincseiből építik 
fel lakhelyemet. Velük is találkozol az ajtón túl.
Amíg az Úr beszélt, az ajtót néztem. Most először be akartam lépni rajta. Minden szava 
növekvő várakozást szült szívemben, és már alig vártam, hogy találkozhassak az utolsó idők 
szolgáival.
- Évek óta tudod a szívedben, hogy mindez bekövetkezik. Azért hoztalak ide, hogy 
megtanítsalak, hogyan ismerheted fel, és hogyan segítsd őket.
Beléptem az ajtón.