Az élet Igéi

 

Újra az ítélet Termében álltam, az ajtó előtt, ahonnét nemrég elindultam. Még mindig az imént 
látott szörnyűségek hatása alatt voltam, de fülemben csengtek Bölcsesség szavai is. „Szeretet, 
szeretet" - ismételtem újra és újra. - „Nem szabad megfeledkeznem a szeretet erejéről! A 
szeretet a tökéletes békesség, bátorság és erő forrása!"
Amint az ajtót néztem, tudtam, hogy ez az út vezet Krisztus Egyházához. Megértettem, hogy 
az erődök, amelyekről Bölcsesség beszélt, maguk a gyülekezetek, mozgalmak és áramlatok. 
Eszembe jutott több olyan közösség is, akik már készülnek az előbb látottakra; szellemi 
„terepfelmérők", akiket ismertem ugyan, de korábban sosem gondoltam rájuk így. Azután 
eszembe jutott az is, hogy legtöbbjüket annyira megviselte a harc, hogy már csak a túlélésre 
törekedtek, és elkeseredettségükben egymás ellen fordultak.
Majd a hegyen vívott csatára gondoltam. Az ellenség megtévesztett keresztényeket használt fel 
a hegyre kapaszkodó testvéreik ellen. Bár azt a csatát végül is megnyertük, és a legtöbb 
keresztényt kiszabadítottuk a Vádló rabságából, mégis tudtam, hogy még sok időre lesz 
szükség, amíg a háború sebei begyógyulnak. Sokan már olyan hosszú ideje élnek a Vádló 
befolyása alatt, hogy teljesen beléjük ivódott a vádolás természete. Hosszú időre lesz 
szükségük, amíg gondolkodásmódjuk megújul. Tudtam, hogy az Eklézsia még messze jár az 
igazi egységtől.*
„Egyáltalán, hol kezdjük el?" - kérdeztem magamban. -„Mit tehetnék, amikor átlépek ezen az 
ajtón?"
- Semmit sem kell elkezdened. Én már rég befejeztem - felelte Bölcsesség. Népem egysége is 
elvégeztetett a Kereszten, az is befejezett tény. Bár a látszat szerint az ellenség a Kereszt óta 
folyton felül kerekedik, valójában mégis azt a tervet szolgálja, amelyet Atyámmal már kezdet-
ben elterveztünk. Ha a Keresztet hirdeted, és ereje által élsz, akkor az Én akaratomat 
teljesíted. Akik Engem szolgátnak, nem pedig önző ambícióikat, azok hamarosan felismerik 
egymást, és egységre jutnak. Akikben igazi istenfélelem lakik, azoknak nincs mitől félniük. Akik 
Engem félnek, azok nem fognak egymástól félni, hanem szeretik egymást, és együtt ütnek majd 
asztalomnál.
- Arra hívtalak el, hogy láss, és meg is fogod látni, amint Királyságom eljön. A Sátánt levetem 
a Földre. Nagy haragra gerjed, de ne félj tőle, mert Én is megmutatom a gonoszság elleni 
haragomat. A Gonosz és mindazok, akik őt követik, hamarosan megismerik haragomat. 
Mindezt a saját szemeddel kell látnod, de ne félj, mert népem között lakozom, és nagyobb 
vagyok, mint bármi, vagy bárki más. Ha Rám nézel, nem fogsz félni. Ha mégis félsz, akkor nem 
Rám néztél.
- Akkor jön el a Nagy Nyomorúság ideje a Földön, amikor az emberiségben rejlő gonoszság 
teljesen egyesül
magával a Gonosszal. Akkor majd az egész emberiség és a teremtett világ megérti a lázadás 
hiábavalóságát és tragédiáját Ezzel egy időben népem teljes egységre jut Velem, és ragyogó 
világosságom száll szembe a sűrű sötétséggel. Akik a törvénytelenség útjait járják, mély sö-
tétségbe zuhannak, akik pedig engedelmességben járnak, úgy fognak ragyogni, mint az ég 
csillagai.
- Az alázat és engedelmesség mindig Hozzám vezet. Amint Hozzám jössz, szemlélheted 
dicsőségemet, és az rajtad is felragyog. A Menny és a Föld nemsokára meg látja a sötétség és 
a világosság közötti különbséget. Az is elhívásod része, hogy a kettő határán élj; csak így 
hívhatod át a sötétségben élőket a világosságra. Még most sem akarom, hogy akár egy is 
elvesszen közülük.
A bennünket körülvevő dicsőségben nehéz volt visszaemlékezni az imént látott szörnyű 
eseményekre és a sötétségre. Isten dicsősége és a legnagyobb földi pompa közti különbségre 
gondoltam, és önkénytelenül is kitört belőlem: „Milyen szánalmasan jelentéktelenek vagyunk! 
Ha az emberiség csak egy pillanatra megláthatná ítélőszékedet, mindenki azonnal megtérne. 
Uram, miért nem jelented ki Magad a világnak, hogy ne kelljen elszenvednie ezt a rengeteg 
nyomorúságot? Senki sem választaná a Gonoszt, ha szemtől-szemben láthatna Téged."
- „Ki fogom jelenteni Magam. Amikor a gonoszság végigfutotta pályáját, Én is megmutatom 
Magam a világnak. A Gonosz az elbukott embereken keresztül nyilvánul meg, Én pedig a 
helyreállított embereken keresztül mutatom meg Magam. Akkor az egész világ meglát Engem. 
Nem csak mennyei dicsőségemet, hanem azt is, hogyan száll szembe dicsőségem a sötétséggel. 
Dicsőségem  több, mint amit itt látsz belőle; természetem része.
Miután saját népemen keresztül megmutattam természetemet, mennyei dicsőségemben térek 
vissza a Földre. Addig is azokat keresem, akik nem csak azért követnek, mert ezt a dicsőséget 
és erőt szeretik, hanem mert szeretnék Engem és az igazságot.
- Akik az egész világ engedetlensége ellenére is úgy döntenek, hogy Nekem 
engedelmeskednek, méltók arra, hogy örököstársaim legyenek, Vetem együtt uralkodjanak, 
meglássák dicsőségemet és részesüljenek belőle. Ők azok, akik nem magukért, hanem Értem 
élnek. Ezen testvéreim legnagyobbjai közül néhányan a közeljövőben fognak megjelenni. A 
legnagyobb sötétség közepette Is kiállnak a világosság mellett. A legnagyobb 
megpróbáltatások között is kitartóak maradnak. Én hoztalak ide, és azért küldelek vissza, hogy 
bátorítsd őket: tartsanak ki, és ne lankadjanak, mert közel megváltásuk órája.
- Azért is küldelek vissza, hogy figyelmeztesd ezeket a hősöket. A Sátán látta Atyám dicsőségét 
és az Őt dicsérők sokaságát, mégis elbukott, mert nem az Atyában bízott, hanem abban a 
dicsőségben és erőben, amelyet Atyámtól kapott. Akikre rábízom erőmet és dicsőségemet, 
azoknak nem ezekben kell bízniuk, hanem Bennem. A valódi hit nem magadra, a saját 
bölcsességedre, vagy arra a hatalomra támaszkodik, amelyet Én adtam neked, hanem egyedül 
Énrám.
- Ahogy növekszik a Belém vetett, valódi hited, egyre inkább Tőlem függesz, és egyre kevésbé 
fogsz magadban bízni. Akik magukban bíznak, nem lesznek képesek hatalmam, vagy 
dicsőségem terhének hordozására. Ugyanúgy elbukhatnak, mint a Gonosz. Erőm a gyengesé-
gedben válik tökéletessé, de ne feledd, hogy egymagad gyenge és ostoba vagy.
- Akik méltók arra, hogy a jövőben Velem együtt uralkodjanak, azzal fogják ezt bebizonyítani, 
hogy bár az emberi lét sötétségében és gyengeségében élnek, mégis Engem szolgálnak, és 
bíznak Bennem. Még a leghatalmasabb angyalok is örömmel térdet hajtanak azok előtt, akik 
kiállták ezt a próbát. Az angyalok csodálattal nézik, hogy azok az emberek, akik oly keveset 
láttak mennyei dicsőségemből, a sötétség és szenvedés idején is kitartanak Mellettem. Ezek 
méltók arra, hogy testvéreimnek és az Atya fiainak és leányainak neveztessenek.
A Földön az igazság gyakran gyengének és könnyen legyőzhetőnek tűnik. Akik innen, fentről 
figyelik az eseményeket, tudják, hogy igazságom mindig győzedelmeskedik. Csakis azért 
késleltetem, hogy felkeljek trónomról és megítéljem a Földet, hogy testvéreim bebizonyíthassák 
irántam való szeretetüket azzal, hogy bármi áron kiállnak az igazság mellett. Igazságom és 
jóságom mindörökké győzedelmeskedik, csakúgy mint azok, akik azért jönnek Hozzám, mert 
szeretik az igazságot ők ugyanúgy fognak ragyogni, mint a tiszteletükre teremtett csillagok.,,
Amint Bölcsesség tovább beszélt, úgy éreztem, hogy az élő víz zuhatagában fürdők. Időnként 
szégyelltem magam, hogy még dicsősége jelenlétében is ugyanolyan tompa voltam és 
figyelmem ugyanúgy elkalandozott, mint a Földön. Most azonban, ahogy hozzám szólt, szavai 
megtisztítottak, és természetfeletti módon megélesítették felfogóképességemet. Minél inkább 
megtisztított, szavai annál nagyobb erővel ragyogtak fel. Már nem csak láttam dicsőségét, 
hanem éreztem is. Jelenlétében nem csak hallottam az igazságot, hanem ittam magamba.
- Akik méltók arra, hogy a jövőben Velem együtt uralkodjanak, azzal fogják ezt bebizonyítani, 
hogy bár az emberi lét sötétségében és gyengeségében élnek, mégis Engem szolgálnak, és 
bíznak Bennem. Még a leghatalmasabb angyalok is örömmel térdet hajtanak azok előtt, akik 
kiállták ezt a próbát Az angyalok csodálattal nézik, hogy azok az emberek, akik oly keveset 
láttak mennyei dicsőségemből, a sötétség és szenvedés idején is kitartanak Mellettem. Ezek 
méltók arra, hogy testvéreimnek és az Atya fiainak és leányainak neveztessenek.
A Földön az igazság gyakran gyengének és könnyen legyőzhetőnek tűnik. Akik innen, fentről 
figyelik az eseményeket, tudják, hogy igazságom mindig győzedelmeskedik. Csakis azért 
késleltettem, hogy felkeljek trónomról és megítéljem a Földet, hogy testvéreim bebizo-
nyíthassák irántam való szeretetüket azzal, hogy bármi áron kiállnak az igazság mellett. 
Igazságom és jóságom mindörökké győzedelmeskedik, csak úgy mint azok, akik azért jönnek 
Hozzám, mert szeretik az igazságot ők ugyanúgy fognak ragyogni, mint a tiszteletükre te-
remtett csillagok.,,
Amint Bölcsesség tovább beszélt, úgy éreztem, hogy az élő víz zuhatagában fürdők. Időnként 
szégyelltem magam, hogy még dicsősége jelenlétében is ugyanolyan tompa voltam és 
figyelmem ugyanúgy elkalandozott, mint a Földön. Most azonban, ahogy hozzám szólt, szavai 
megtisztítottak, és természetfeletti módon megélesítették felfogóképességemet. Minél inkább 
megtisztított, szavai annál nagyobb erővel ragyogtak fel. Már nem csak láttam dicsőségét, 
hanem éreztem is. Jelenlétében nem csak hallottam az igazságot, hanem ittam magamba