Az élet igéi

 

Jelenlétében úgy éreztem, képes lennék a Menyasszonyáról kapott látomásról oly módon 
beszélni, hogy az üzenet minden hallgatója megváltozna. Az volt az érzésem, hogy akár a 
legkisebb küszködő gyülekezethez is akkora hatalommal szólhatnék, hogy az hamarosan az 
igazság hatalmas bástyájává növekedne. De annak is tudatában voltam, hogy ezt csak itt érzem, 
a Földön szavaimnak nem volna ekkora ereje.
- A szavaidnak akkor lesz ilyen ereje, ha Bennem maradsz - szólt közbe Bölcsesség. - Nem arra 
hívtalak el, hogy Rólam prédikálj, hanem hogy az Én hangom légy, és rajtad keresztül 
szólhassak. Amint Bennem maradsz, szavaim pedig tebenned, maradandó gyümölcsöt fogsz 
teremni. Szavam áltat állt elő a teremtett világ, és ugyanúgy szavam hozza létre az új teremtést 
is benned és népemben. Szavaim Szeltem és Élet: életet adnak. Nem arra hívtalak el, hogy 
Rólam taníts, hanem hogy engedd, hogy Én tanítsak rajtad keresztül. Ahogy jelenlétemben 
időzöl, szavaid az Én szavaim lesznek, és hatalmat hordoznak.
Eszembe jutott, amit Margaret Browning mondott egykor: „Minden bokor Isten tüzétől lángol, 
de csak azok veszik le sarujukat, akik ezt észre is veszik. A többiek csak a bogyókat szedik 
róluk."
Uram, mindenben észre akarlak venni! - mondtam.
- Hírvivőimnek megadom, hogy ügy lássanak, hogy mindenben észrevegyék céljaimat - felelte. 
- Lángnyelvekké teszem őket, ahogy Én is ebben a formában jelentem meg az égő 
csipkebokorban. Az Én tüzem nyugszik meg rajtuk, de nem emészti meg őket. Az egész emberi-
ség csodálkozni fog ezen, és feléjük fordul. Hírvivőim közepette fogok szólni, így hívom el 
népemet, hogy betöltsék küldetésüket, és hogy feltámadjon az elhívásom szerinti szabadítók 
nemzedéke.
Ekkor éreztem, hogy valami az ajtóhoz vonz. Közelebb léptem, és láttam, hogy írás van rajta. 
Sosem láttam még ehhez foghatót: a legtisztább aranyból volt, és a szöveg furcsa módon élt. 
Olvasni kezdtem:
„Mert őbenne teremtetett minden, ami van a Mennyekben és a Földön, láthatók és 
láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár ha-
talmasságok; mindenek őáltala és őreá nézve teremttettek; És Ő előbb volt mindennél, és 
minden Őbenne áll fenn. És Ő a feje a testnek, az egyháznak (Eklézsiának); Aki a kezdet, 
elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;
Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség; És hogy Őáltala 
békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által; 
Őáltala mindent, ami csak van, akár a Földön, akár a Mennyekben.
Titeket is, akik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben 
gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az Ő emberi testében, halála 
által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állítson titeket Ő maga elé;és el 
nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett 
minden teremtménynek az ég alatt;  amelynek lettem én Pál szolgájává.
Most Örülök a tiértetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja 
van a Krisztus szenvedéseinek, az én testemben az ő testéért, amely az egyház (Eklézsia); 
Amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nekem adott tirátok 
nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét, tudniillik ama titkot, amely el volt rejtve ősidők óta 
és nemzetségek óta, most pedig kijelentetett az Ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta 
ismertetni azt, hogy milyen nagy a nemzetek között eme titok dicsőségének gazdagsága, 
az tudniillik, hogy a Krisztus bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége:
Akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítván minden embert minden 
bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban; Amire 
igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan 
munkálkodik."
Ahogy olvastam, mintha vérátömlesztést kaptam volna: a szavakból élet áradt belém. Isten 
egyetlen szava sokkal többet ér, mint a Föld Összes kincse! Hogyan is  engedhettem meg, hogy 
a világ gondjai lekössenek, amikor Isten a saját szavait ajándékozta nekem? Arra gondoltam, 
érdemes lenne keresztülutazni az egész világon egyetlen felkent prédikációért is, de sokszor 
még ahhoz is lusta voltam, hogy beüljek az autómba, és a város másik végére menjek. Amint 
az ajtó előtt álltam, megdöbbentett, hogy mennyire nem törődtem Isten Igéjével.
Uram, nagyon sajnálom! - tört ki belőlem.
Amint ezt mondtam, az ajtó megnyílt előttem. Eltöprengtem, hogy messziről milyen sivárnak 
látszott, de közelről sokkal szebb és díszesebb volt, mint bármelyik más ajtó, amit eddig 
láttam. Az emberek is így látják az Egyházat - gondoltam - sőt én is sokszor ugyanígy 
gondolkoztam felőle. Istent régóta szeretem, de népét sokszor nem tudtam úgy szeretni, ahogy 
kellett volna.
- Az ilyen megtérés nyitja meg előtted az ajtókat, hogy beléphess abba, amire elhívtalak. 
népemtől függetlenül és tőlük elkülönülve nem teljesítheted küldetésed. Arra hívtam el népem, 
hogy egyek legyenek, és ez hamarosan valóra is válik. Nélkülük nem teljesülhet az életedben 
mindaz, amit látomásaidban láttál. Most tovább kelt tépned az üt felismerésének és az igazság 
ismeretének szintjéről arra a szintre, ahol egyszerűen az Én étetem hordozója (edénye) leszel. 
De ezt sem teheted népemtől függetlenül. Atyám megajándékozott az Irántam való szeretetével, 
hogy benned is az a szeretet legyen, amellyel ő szeret Engem - éppen úgy, ahogy azt Tőle 
kértem. Én pedig most neked adom a népem iránt érzett szeretetemet. Hírvivőimnek úgy kell 
látniuk és szeretniük népemet, ahogy Én látom és szeretem őket. Ha igazán szereted Igémet, 
megnyílik előtted az ajtó, amely a népemmel kapcsolatos elhívásodhoz vezet
Szavai nem csak az értelmemet, a szívemet is átjárták. Minden szavát külön-külön átéltem. 
Amint hallottam, hogy mekkora szeretettel beszél népéről, szavain keresztül én is megkaptam 
ugyanezt a szeretetet. Ez sokkal nagyobb és erősebb volt, mint amit valaha is éreztem, mégis 
ismerősnek tűnt. Bizonyos mértékig már többször átéltem ilyet, amikor felkent igehirdetőket 
hallottam. Most láttam csak, mennyire ostoba voltam, amikor azt mondtam, hogy a Mennyben 
nem lesz igehirdetés. Most úgy éreztem, hogy a Menny nem is lenne Menny igehirdetés nélkül. 
Minden eddiginél erősebb vágyat éreztem, hogy magam is az Ő szavát (igéjét) hirdessem.
- Igen, valóban lesz igehirdetés és tanítás a Mennyben. Történetemet az egész 
örökkévalóságon át fogják hirdetni. Ezért is hívják örökkévaló evangéliumnak. ÉN VAGYOK 
az IGE és az IGAZSÁG, és az igazság szavai (igéi) mindörökké megtöltik az egész teremtett 
világot. Az egész teremtés gyönyörködni fog az ÉN szavaimban, amelyek az igazság szavai, 
ugyanúgy ahogy most te gyönyörködsz bennük. Még az angyalok is szeretik hallgatni 
bizonyságaitokat, és meg is fogják hallgatni. Megváltottaim az egész örökkévalóságon át 
szeretettel mesélik és hallgatják majd Megváltásom történeteit. Most azonban a sötétségben 
élő embereknek kell elmondanotok. Bizonyságaitok sokakat meg fognak szabadítani. Akik 
Engem szeretnek, szavamat (Igémet) is szeretik. Szeretik olvasni és szeretik hallgatni. Nektek 
adtam azt az igazságot, amely megszabadítja az embereket; ez az Én szavam (Igém), melyet a 
szívetekbe ültettem. Menj, és vidd magaddal szavaimat! Menj, és meglátod szavaim hatalmát!