"Az én nevemben"

 

Most beléptünk a hatalom korszakába, amikor is összekapcsolódunk a mindenhatóval, betöltekezünk vele, 
aki nagyobb annál, aki e világban van. Felvértezzük magunkat annak a bölcsességével, aki hatalma szavával 
teremtette az univerzumot, és élünk törvényes jogunkkal, használjuk Jézus nevét életünk minden nehéz 
pillanatában. 
János 14,13-14 „És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a 
Fiúban.” Ez az Ige nem az imáról szól. A János evangélium 15. és 16. fejezetében kaptuk meg azt az ígéretet, 
hogy használhatjuk az Ő nevét az imában. 
Péter is ezt az Igét használta az Ékes kapunál, ahogy fel van jegyezve az Apostolok Cselekedetei 3. 
fejezetében. 
Péter használta a nevet. Azt mondta: „A Názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!” 
A férfi pedig, aki születésétől fogva sánta volt, felugrott lábaira, teljesen meggyógyult és erőre kapott. 
Jézus valójában azt mondta: „Akármit követeltek [mivel a kérni-nek fordított szó jelentése: követelni, 
igényelni] majd az én nevemben, én megcselekszem azt.” 
Egyszer felkeresett egy nő, akinek mellrákja volt. Már több mint másfél éve volt ebben a szörnyű állapotban. 
Állandóan gyötrő fájdalmak kínozták. 
Én Jézus nevében megparancsoltam annak a rákbetegségnek, hogy szűnjön meg létezni. A következő nap 
visszajött és azt mondta, hogy a rák eltűnt. Minden fájdalma megszűnt. 
Egy másik embernek rosszindulatú kötőszövet daganata volt. Jézus neve meggyógyította őt. 
Jézus nevének használata legyőzi a tuberkulózist, az ízületi gyulladást, és a rákos daganatot. Semmilyen 
betegség és semmilyen rosszullét sem képes ellenállni ennek a névnek. 
„Az én nevemben ördögöket űznek...” – ez nem az imával kapcsolatos, hanem amikor felkeresnek minket 
ezek a megkötözött és betegségektől szenvedő férfiak és nők, nyugodtan mondhatjuk: Jézus Krisztus 
nevében, sátán, megparancsoljuk neked, hogy hagyd el ezt a testet, vidd magaddal minden démonodat, és 
menj vissza a pokolba, ahová tartozol. 
A sátán tudja, hogy le van győzve, és amikor mi használjuk Jézus nevét, el kell mennie. 
János 15,16 „Akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” 
Az imádkozásnál ezt az Igét használjuk. 
Ne felejtsük el, hogy a kérni-nek fordított görög szó valóságos jelentése: követelni. 29
Te nem Istentől követelsz. Te azt követeled, hogy az ártalmas erők törjenek meg, hogy a betegek 
gyógyuljanak meg, hogy a körülmények változzanak meg, hogy a szükséges pénz jöjjön be. 
Jézus majd gondoskodik arról, hogy az a dolog, amit követeltél, megtörténjen az Ő nevében. 
Olvasd el figyelmesen a János 16,24-27-et, hogy képet nyerj arról a törvényes jogodról, hogy használhatod 
Jézus nevét. 
„Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök 
teljes legyen.” 
Mindezekben a csodálatos fejezetekben, ahol ilyen hatalmas ígéreteket kaptunk, sehol sem találkozunk 
ezekkel a szavakkal, hogy hit, vagy hinni. 
Mi a családban vagyunk, és mivelhogy a családban vagyunk, törvényes jogunk van mindezekhez. Ezt 
mutatja be az alábbi igevers. 
Efézus 1,3 „Áldott legyen Isten és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden 
szellemi áldással a mennyekben, Krisztusban.” 
Mindazt, amit Jézus tett, értünk tette meg. 
A név használata 
Ez a legalapvetőbb igazság, amivel mindnyájunknak tisztában kell lennie. Tanulmányozván ezt a kérdést a 
következőkre jutottam. 
Jézus nevét két fő módon használhatjuk. Először: használhatjuk a nevet az Atyához való imában. 
János 15,16 „Akármit kértek az Atyától az Én nevemben, megadja nektek.” 
János 16,23 „És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Ámen, ámen mondom nektek, hogy 
amit csak kérni fogtok az Atyától az Én nevemben megadja nektek.” 
Az Atyához kell imádkozni Jézus nevében, nem pedig a Szent Szellemhez, vagy Jézushoz. Ez isteni 
rendelés. 
Itt nem számít semmit, hogy szerinted, vagy szerintem, vagy bárki szerint kihez kell imádkozni. 
Az számít, amit az Ige mond. „Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk...” Jézus áll közöttünk és az Atya 
között, az Ő közvetítői és főpapi szolgálatában, hogy az imáinkat valóra váltsa. 
Ő jelenti ki, hogy akármit kérhetünk nevében az Atyától, az Atya megadja nekünk. Ezáltal ez jogerőre 
emelkedett. Ez végérvényesen így van. 
A János 14,13-14-ben pedig elmondja nekünk, hogyan használjuk Jézus nevét a betegségekkel szemben, 
vagy az ártalmas körülményekkel szemben, vagy bármilyen más válságos helyzetben. 
Én pl. így használom ezt a nevet: Van egy tuberkulózisos beteg, ráteszem a kezemet, és azt mondom: „Jézus 
Krisztus nevében, test, engedelmeskedj az Igének. Az Ige kijelenti, hogy az Ő sebeivel te meggyógyultál, 
ezért én megparancsolom neked, te tuberkulózis szelleme, hogy azonnal hagyd el ezt a testet.” 
A betegség démona eltávozik, és a beteg meggyógyul. 
A név használata ma 
Most azon csodálkozol, hogy a gyülekezet miért nem használja ezt a nevet manapság. 
A sátán vakította meg a szemeinket, hogy ne használjuk ezt a nevet. 
Itt nálunk, Seattle városában alig van olyan gyülekezet, amely használná ezt a nevet a mindennapi élete 
során. A betegeket beviszik a kórházba vagy kihívják az orvost. 
Nagyon figyelemreméltó az a tény, hogy a saját gyülekezetünkben a betegség gyakorlatilag ismeretlen. Ha 
valaki mégis megbetegszik, ilyenkor mindig segít az egymásért való ima, és a betegek azonnal meg szoktak 
gyógyulni. 30
Az ApCsel. 4,13-22 számol be nekünk arról a tárgyalásról, aminek során Pétert és Jánost kihallgatták azzal 
kapcsolatban, hogy a sánta embert meggyógyította Jézus neve. 
„Miután azt is látták, hogy a meggyógyult ember is ott áll velük együtt, semmi ellenvetésük nem lehetett. … 
De hogy a dolog ne terjedjen a nép közé, megfenyegetjük őket, hogy e névről többé egy embernek se 
szóljanak.” 
Miért? 
Nem ellenezték azt, hogy a feltámadást vagy az újjászületést tanítsák. 
Azt azonban ellenezték, hogy a nevet tanítsák, mert gyógyító erő van abban a névben. 
A Zsidó 13,8 kijelenti, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 
Ma pontosan ugyanannyi erő van ebben a névben, mint valaha is volt. A probléma nem a hittel van, hanem 
ott merül fel a probléma, hogy rá mered-e tenni a kezedet a betegekre, hogy meggyógyuljanak. 
A probléma az lehet, mersz-e imádkozni az Atyához ebben a névben, hogy csodák történjenek az így 
elmondott imád következtében. 
Élj bátran vérszövetségi jogaiddal. Merd használni a nevet Jézus nevét!