Az Ige testté lett

 

 

Fontos megértenünk, hogyan tette Isten lehetségessé, hogy egy szűz megfoganjon és gyermeket szüljön. A szűz így szólt: Legyen nekem a te beszéded szerint.

A Biblia ezt mondja:

János 1:14.
És a Szó testté lett, és közöttünk lakozott...

 

 

 

Az Igéből tudjuk, hogy kezdetben Istennel volt. Ugyanez az Ige jött el Máriához, és így szólt hozzá: Így lesz!

Mária így válaszolt: Elfogadom, legyen nekem a te beszéded szerint. Először tehát befogadta az Igét a szellemébe (szívébe), és a Szó kisvártatva manifesztálódott a testében. Isten Igéje be lett ültetve a méhébe, ez volt az embrió, a mag, és testet öltözött magára, éppúgy, ahogyan Istennek az az élő beszéde, amely bekerült a mi szellemünkbe, ugyancsak felöltözött magára egy új teremtményt - azaz életet. Isten beszédeszó szerint Mária méhében formálódott és öltött testet magára. Isten szava éltre kelt: egy ezen a földön élő, járó, beszélő lénnyé lett. Ez az ember azért jött, hogy lerombolja az ördögnek mindazt a munkáját, amelyet az Ádámban véghezvitt.

Az a munka, amelyet a sátán Ádámban elvégzett, tönkrezúzta az isteni teremtést, és meggátolta az embert abban, hogy Isten mindenhatósága megmutatkozzon rajta keresztül.

Amikor Jézus eljött, visszaszerezte ezt a tekintélyt, és visszaadta a embernek - pontosabban a hívőknek.

Jézus a hegyen, mielőtt felemelkedett volna a mennybe, így szólt:

Máté 28:18.
Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön.

Övé lett tehát minden! Ezután a benne hívőkhöz fordult, és ezt mondta:

Márk 16:17-18.
Azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben démonokat űznek ki; új nyelveken szólnak; ...betegekre teszik a kezüket, és szok meggyógyulnak.

A küldetés tehát gyakorlatilag így szól: Most azért ti menjetek az én nevemben! Ti űzzétek ki a démonokat! Ti szóljatok új nyelveken! Ti tegyétek a kezeteket a betegekre, és azok meg fognak gyógyulni!

Látjuk tehát, hogy Isten ereje, Isten tekintélye visszakerült az ember kezébe. Sőt az ember helyreállításának a vége nem csupán az eredeti állapot, hanem Krisztus által jobb helyzetbe kerültünk, mint korábban valaha! Hála Istennek! Az újjászületett ember ugyanis társörökösJézussal. Dicsőség ezért az Úr nevének! Mivel pedig Jézus Isten igazságossága, ezért mi is Isten igazságossága vagyunk Krisztusban. Nem kell tehát többé így imádkoznunk és így beszélnünk:Uram, méltatlan vagyok. Hála Istennek: ha Jézus nem méltatlan, akkor mi sem vagyunk méltatlanok.Jogunk van Isten elé állni a trónteremben.

Eleget voltunk már megvertek, és az ördög eleget taposott minket a porba e miatt a méltatlanságérzés miatt. Bárkit biztosíthatok, hogy ha a fenti ige egyszer bejut valakinek a szellemébe, az az ember nem lesz többé ugyanaz. Ragadd meg ezt az Igét, kelj fel, és hatolj be!

Az ellenség jól tudja, hogy erő van a szavainkban. Ezért követ el mindent, hogy rávegyen minket a kételyek, a félelmek, a hitetlenség megvallására. Amint az előbb láthattuk, újjászületésünk után azt állítani, hogy méltatlanok vagyunk, ellentétes az Igével. Mi nem vagyunk méltatlanok, mert a méltatlan óemberünk Krisztussal együtt meghalt. Mi most Krisztusban új teremtések vagyunk. Aki Krisztusban van, nem lehet méltatlan!

Ezért mondja az Ige:

II. Kor. 5:17-21.
Ezért ha valaki Krisztusban van, az új teremtmény: a régi dolgok elmúltak, íme minden új. És minden Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát; azazhogy Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, nem tulajdonítván nekik a vétkeiket, és átadta nekünk a megbékélés beszédét. Ezek szerint tehát Krisztus követei vagyunk, mintha csak Isten kérlelne titeket általunk: Krisztus helyett kérünk benneteket, béküljetek meg Istennel! Hiszen (az Atya) őt (Krisztust) tette bűnné értünk, aki bűnt nem ismert, hogy mi Isten igazságosságává lehessünk őbenne.

 

 

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv