Az isteni fajta hit

 

 

Márk 11:12-14, 20-22

És másnap, mikor Bethániából kimentek vala, megéhezék. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, odaméne, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talála; mert nem vala fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus, monda a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki. És hallák az Ő tanítványai. Reggel pedig, amikor mellette menének el, látják vala, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. És Péter visszaemlékezvén, monda néki: Mester nézd, a fügefa, a melyet megátkoztál, kiszáradt. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.

 

Másképpen mondva: Legyen bennetek Isten hite. Legyen isteni fajta hitetek.

 

Márk 11:23

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

 

Az isteni fajta hit az, amit az ember hisz a szívében, kimond a szájával a szívbeli hit szerint, és az megtörténik.

Ez a fajta hit az, ami létrehozta a világot!

 

Zsidó 11:3

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett,

hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

 

Hogyan tette ezt Isten? Elhitte, hogy megtörténik, amit kimond. Az Igét szólta és előállt a Föld. A szavával valóságba hozta a növényvilágot. A szavával valóságba hozta az állatvilágot. A szavával valóságba hozta a Mennyet és a Földet, a Holdat, a Napot, a Csillagokat és a világegyetemet. Kimondta, és úgy lett. Ez az isteni fajta hit. Isten elhitte, hogy amit mond, megtörténik, és az meg is lett!

 

Az isteni fajta hit már a tied, nem kell érte imádkoznod.

 

Róma 12:3

Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek [mindenkinek] a hit mértékét.

 

Minden hívőnek adatott a hit mértéke. Minden hívő, Isten minden gyermeke, minden keresztény rendelkezik az isteni fajta hit mértékével.

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: ISTEN AJÁNDÉKA EZ; (Efézus 2:8) A hit nem tőlünk származik. Nem a kegyelemről beszél itt, hiszen a kegyelemről mindenki tudja, hogy nem tőlünk van. Arról szól, hogy a hit, amely által megtartattunk, nem tőlünk van. Nem természetes emberi hitről van szó. Isten adta a bűnösöknek.

És hogyan adott Isten a bűnösöknek hitet a megtérésre?

A Róma 10:17 így szól: Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Azért a hit hallásból van [jön]; Isten adta…a hit mértékét; tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. A hitet Isten adja, a hit jön.

 

Róma 10:8

De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van:

azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

 

A Bibliát a hit szavának nevezik. Miért? Mert általa hit ébred még a megtéretlen emberek szívében is. Általa adatott a szívünkbe az a hit, amely a világegyetemet valóságba szólította. Hitet az Ige által kapunk.

Az isteni fajta hit összetevői: szívvel elhinni, és szájjal kimondani. Jézus hitte, és kimondta. Isten elhitte, és kimondta, valóságba hozva ezzel a világot!

 

Az üdvösség mindenkié. A földön minden embernek megvan a törvényes joga az üdvösséghez. Jézus az egész világért meghalt, nemcsak érted és értem. Abból, hogy a bűnösnek az igazságot prédikálják, hit származik. Amikor elhiszi és megvallja, a hitével megteremti a valóságát a saját életében.

 

Róm 10:13. 14. 17.

Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik [üdvözül]. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

 

Az üdvösséghez szükséges hit Isten Igéjének hallásából származik. A hit bármire, amit Istentől kapunk, ugyanilyen módon jön. Az isteni fajta hit Isten Igéjének hallásából származik – és Istennek nincs másféle hite, csak ez. Isten adja az isteni fajta hitet azok szívébe, akik meghallgatják az Ő Igéjét.

Nem csoda akkor, hogy Jézus így szólt: Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok. (Lukács 8:18) Nem engedheted, hogy egyik füleden be-, a másikon pedig kimenjen, mert az semmit nem használ. Nem származik belőle hit. Ha úgy cselekszel, mintha Isten Igéje egy mese lenne, nem lesz hited általa. De ha őszintén és komolyan elfogadod, ha ennek alapján cselekszel, hit születik.

2 Kor. 4:13

Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;

 

A hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk, ami a korinthoszi gyülekezet tagjainak volt, és ami ma a miénk. Egyszer sem bátorította Pál, és más apostol sem, az embereket arra, hogy higgyenek, soha nem mondták nekik, hogy legyen hitük.

Ha arra kell bátorítanunk a hívőket, hogy higgyenek, az azért van, mert Isten Igéje elvesztette számukra a valóságát. Hívők vagyunk!

 

Isten szavakkal teremtette a világot. A hittel teljes szó a legnagyobb erő a világon.

A vereség és a kudarc nem tartozik Isten gyermekéhez. Isten soha nem hibázott. A hibákat az emberek okozzák, helytelen hit és helytelen gondolkodás révén. Tanulj meg bízni a Nagyobban, Aki benned van. Ő hatalmasabb bárminél a világon.

 

A kulcs a betegség és a problémák legyőzéséhez az isteni fajta hit – szívvel hinni és szájjal megvallani. A szánk tud bennünket győztesekké tenni, vagy fogságban tartani.

A szavainkat hittel vagy kétellyel tölthetjük meg. A szavainkat meg tudjuk tölteni szeretettel, ami segít a csüggedt és megtört szívű embereknek, és hittel, ami megindítja a mennyet. A szavaink által ki tudjuk árasztani a menny dicsőségét.

 

A hitünk soha nem fog a szavaink fölé emelkedni. Jézus azt mondta a vérfolyásos asszonynak, hogy a hite megtartotta őt. A gondolatok jöhetnek, és akár maradnak. De ha visszautasítjuk, hogy a gondolatokat szavakba öntsük, meghalnak mielőtt megszületnének. Alakíts ki mint jó szokást, hogy nagy dolgokban gondolkodsz. Tanulj meg olyan szavakat használni, amik hatással vannak a saját szellemedre! A hit megvallásai valóságba jönnek.

 

Két fázisból áll az isteni fajta hit. Elsőként a szívünkkel hiszünk. Másodszor a szavainkkal hiszünk. Nem elég csupán a szívünkkel hinni valamiben. Ahhoz, hogy Isten elvégezze nekünk a munkát, a szavainkkal is hinnünk kell.

A hit megváltoztathatatlan törvénye így szól, ahogy Jézus mondta: Ha valaki azt mondja … és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. (Márk 11:23)