Az Ő lábai alatt

 

Ez Krisztus megváltói munkájának csúcspontja. 
Az Efézus 1,19-23-ban láthatjuk, hogy a feltámadás után Jézus felmagasztaltatott az univerzum feletti 
hatalom legmagasabb pontjára, és lábai alá vettetett minden hatalmasság, minden erő és uraság. 
Tudjuk a Kolossé 1,18-ból, hogy mi vagyunk az Ő lába és teste. 
Mindaz, ami a lábai alatt van, mialattunk (is) van. 
Az Ő győzelme a mi győzelmünk. 
Annak nem lett volna értelme, hogy Krisztus eljön, megvívja ezt a hatalmas csatát a mi megváltásunkért, és 
az egész nem miértünk van. 
Ezt nem önmagáért tette, értünk tette, és ez a miénk. 
Mivel pedig mindez értünk történt, nincs semmi másra szükségünk, mint hogy elfogadjuk ezt. Nem az 
történt, hogy Isten elvégezte ezt a munkát, majd elzárta tőlünk, hogy ne tudjunk hozzáférni és csak egyes 
kiválasztottak számára adjon belőle könyöradományként. 
Jézus megváltása következtében tökéletes megigazultság adatik nekünk. (2 Kor. 5,21) 
Ez a megigazultság lehetővé teszi számunkra, hogy bátran járuljunk a kegyelem trónjához. 
Ez a megigazultság lehetővé teszi, hogy a Krisztusban való jogaink teljességét élvezzük. 
Ez a megigazultság a Róma 4,25 és a Róma 5,1 igeverseken alapul: „Mivel tehát hit(hűség)ből igazultunk 
meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által (Krisztuson keresztül)” 
A kereszten elvégzett munkája alapján, valamint halála és feltámadása által, Isten megbékélt. 
Jézus feltámadt, miután legyőzte a mi ellenségeinket. 
Semmivé tette azokat, akik minket szolgaságban tartottak. 
Kolossé 2,15 „amennyiben a fejedelemségeket és fennhatóságokat lefegyverezte, őket nyilvánosan 
kipellengérezte és ezzel diadalmenetben meghurcolta.” 
Tudjuk, hogy az Atya készítette el a mi megváltásunk tervét. (Ján. 3,16) 
Jézus hajtotta végre ezt a tervet. (Ef. 1,7és 1 Pét. 2,24) 
János 6,47 „Ámen, ámen mondom nektek: aki énbennem hisz, örök élete van annak.” 
Én hiszem, hogy a terv végre lett hajtva, és azt, hogy nekem örök életem van; hogy az Ő sebeivel 
meggyógyultam; az Ő kegyelme által én felettébb diadalmaskodom. 
Az 1 János 5,13 kijelenti, hogy nekem örök életem van. 
Ha nekem örök életem van, akkor nekem megvan a gyógyulásom is. 
(A Jézus a gyógyító című könyvünkben teljes betekintést adunk arról, hogy a gyógyulás benne volt a 
megváltás tervében. Sok ezer ember gyógyult már meg e könyv olvasása során.) 
Ő betölti minden szükségemet, így mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. 
Nem kell megküzdenem érte, nem kell hosszú imában kikönyörögnöm, böjtölnöm sem kell, hogy 
megkapjam. 
Ez már mind az enyém. 
Az Efézus 1,3 azt mondja, hogy Ő már megáldott engem minden szellemi áldással. 28
Hogyan kaphatom meg mindezt? 
Úgy, hogy egyszerűen csak hálát adok Neki mindezért. 
A hálaadás szélesre tárja az ajtót, a dicséret pedig nyitva tartja. 
Éveken keresztül azt tanították nekünk, hogy ha választ akarunk kapni imáinkra, akkor sóhajtozva és sírva 
kell esedeznünk és „sohasem lankadni az imában”. 
Mindez azonban a hitetlenség cselekedete, ami abból származik, hogy nem ismerjük az Igét és a jogainkat 
Krisztusban. 
Ha az 1 Korinthus 3,21 igaz, hogy „minden a tiétek”, és a Kolossé 2,10 is igaz, hogy „Őbenne vagytok 
beteljesedve”, és az Efézus 1,22, hogy „mindeneket az Ő lábai alá vetett”, és hogy a sátán legyőzetett, és 
hogy mi felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett, akkor nekünk miért kell koldulnunk és sírva 
könyörögnünk? 
Az ilyen dolgokkal csak megszégyenítjük az Atyát.