Az Ő szeretett Menyasszonya

 

Oly fantasztikus érzés volt szavai által megtisztulni, hogy szavakkal nem is tudom elmondani, 
mégis ismerős volt. Akkor éreztem magam így, amikor olyan felkent tanítókat hallottam, akik 
már voltak az Úr jelenlétében. Nem is részegítő érzés volt, inkább az ellenkezője. Ahelyett, 
hogy eltompított volna, még élénkebbé tett. Az Úr jelenlétében az évek során felhalmozódott 
ezernyi információtöredék összeállt bennem, s így mindaz, amit mondott, mély és átfogó 
jelentést kapott. Ezáltal mindazok az igazságok, amelyeket megértettem, úgy megszilárdultak 
bennem, mint egy-egy erős oszlop, azután a felismert igazság iránti szenvedélyes szeretetté 
változtak.
Az Úr szavaira olyan energia szabadult fel, amely képessé tett, hogy ezeket az igazságokat 
nagyobb mélységben lássam, mint korábban. Szavai ÉLETET közvetítettek, nem csak 
információt közöltek. Ez a megvilágosodás arra az élményre hasonlított, amikor az ítélőszék 
előtt állva eldöntöttem, hogy semmit sem próbálok elrejteni az Úr elől: minél inkább 
megnyitottam a szívem, hogy szavai átformáljanak, és feltárják a bennem lévő sötétséget, annál 
nagyobb erőt nyertek bennem.
Az Úr nem csak információt közölt, amikor szólt, hanem rendet teremtett bennem, hogy 
valóban megérthessem ezeket az igazságokat, ez a megértés pedig igazságszeretetet szült. 
Például azt gondoltam, hogy helyesen értem az „Eklézsia, mint Krisztus menyasszonya" téma-
kört. Ahogyan a Menyasszonyt felkészítő szolgálatokról (apostol, próféta, stb.) szólt, úgy 
éreztem, hogy látom az összes általam ismert gyülekezetet. De most sokkal többet jelentettek, 
mint csupán e<gy embercsoportot; az Ő Szerelmeseként láttam őket. Égő szenvedélyt éreztem, 
hogy segítsek felkészíteni őket az Úr számára. Majdnem összeestem az undor miatt, amint 
láttam a bűneiket és a világgal való paráznaságukat. Tudtam, hogy pontosan azt érzem, amit Ő 
érez.
Elárasztott megtisztító igazsága. A tisztaság érzése csodálatosabb volt, mint amiről valaha is 
álmodtam; mintha eddigi életemet szennyvízcsatornában éltem volna, most pedig forró vízben 
zuhanyoznék. A megtisztító igazság ereje akkora erővel ragadott meg, hogy mindenáron el 
akartam vinni népéhez.
Hamarosan elküldöm a felkent igazság erejét, hogy megtisztítsam népemet - folytatta 
Bölcsesség. - Menyasszonyom végre megszabadul minden tisztátalanságától. Elküldöm 
hírvivőimet, akik olyanok lesznek, mint a lángnyelvek, s akikben szentségem és népem szentsé-
ge iránti tűz ég.
Miközben beszélt, éreztem a szentség üzenetének mélységét és erejét. Kétség nélkül bizonyos 
voltam benne, hogy mindezt az igazság ereje fogja véghezvinni. A dicsőséges Menyasszony 
látomása égett szívem mélyén - olyan, aki méltó Hozzá. Szenvedélyesen szerettem volna 
átadni ezt a látomást népének, hogy teljes erővel igyekezzenek felkészülni a Vőlegény 
számára. Ezentúl semmi mással nem akartam foglalkozni.
Ezután az igazság és igazságosság erődjeiről kezdett beszélni. Közben láttam az általam jól 
ismert gyülekezeteket, és azt is, hogyan küszködnek. Úgy megterhelt az irántuk érzett 
felelősség, ahogy eddig még soha. Arra vágytam, hogy az Ő igazsága által erősödjenek meg. 
Láttam, hogy azért gyengék, mert nem az igazságban járnak. Alig tudtam elviselni a 
szomorúságot, amit miattuk éreztem.
- Miért nem járnak az igazságban? - fakadtam ki.
Most kezded érezni azt a terhet, amit Nehémiás, amikor meghallotta, hogy Jeruzsálem 
nyomorúságban van, és falait lerombolták - magyarázta Bölcsesség. Az Én tüzemet adom 
hírnökeimnek, hogy ne nyugodjanak addig, amíg Menyasszonyom meg nem tisztul. Átadom 
nekik Nehémiás terhét is, hogy ne nyugodjanak, amíg fel nem épülnek az üdvösség falai. Akkor 
népem nem tesz többé ínségben és nyomorúságban.
- Eddig úgy láttad népemet, mint Hadseregemet, Városomat, és Menyasszonyomat. Most 
azonban már nem csak látod őket, de érzed is. Csak akkor van igazságomnak embereket 
megváltoztató ereje, amikor szívből fakad. Az élő víz folyamainak a legbensőbb részünkből - a 
szívünkből kell felfakadnia. Ahogyan megérezted, hogy igazságom megtisztít téged, úgy teszem 
hírnökeimet is a tűz lángjaivá, akik az igazságot hirdetik. Nem csak az értelemre hatnak majd, 
hanem azzal az erővel fognak szólni, ami az emberi szíveket megváltoztatja. Az igazság, amit 
Én küldök, nem csak szembesíteni fogja népemet bűnös állapotukkal, hanem meg is tisztítja 
őket bűneiktől.
Mialatt beszélt, hatalmas tettvágy és elszántság támadt bennem, hogy mindez meg is 
valósuljon. Isteni tervek és tanácsok születtek meg bennem, amelyekről biztosan tudtam, hogy 
segítségére lesznek az Ő népének. Alig vártam, hogy végre hozzáfoghassak. Már abban is 
hinni tudtam, hogy a legszárazabb csontokból is rendkívül nagy hadsereg állhat elő! 
Bölcsesség jelenlétében semmi sem tűnt lehetetlennek! Az sem esett nehezemre, hogy 
elhiggyem, hogy az Eklézsia szeplő és szenny-folt nélküli Menyasszonnyá és hatalmas várossá 
változhat, és az igazság bástyájaként áll az egész világ szeme-láttára. Semmi kétség, az O népe, 
bár most még gyengének és legyőzöttnek látszik, az igazság hadseregévé alakul, aki előtt a 
sötétség semmiféle ereje nem állhat meg! Az igazság ereje magával ragadott, ahogy eddig még 
soha, és most már TUDTAM, hogy az Ő ereje sokkal hatalmasabb, mint a sötétségé.