Boldogulás!-Jólét!-Hozzánk tartozik?

 

Bizonyára hallotad - különösen prédikátorok szájából - , hogy a keresztényeknek nem illik, nem helyes gazdagnak lenni! Az ilyen fajta vélemény helyett inkább nézzük meg, Isten mit mond erről!

"Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken." (Zsoltárok 50:10)

"Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura." (Aggeus 2:8)

Mózes első könyvéből megtudhatjuk, hogy Isten teremtette Ádámot, a világot és annak teljességét. Mindent, amit Isten teremtett, átadta Ádámnak.

"És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten:  Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet éshajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, ésminden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül." (I. Mózes 1:28-29)

Az Úr azt mondta Ádámnak: Hatalmat adok neked az én kezeimnek minden munkája felett, vagyis a barmok felett, a föld és annak teljessége felett, az arany és ezüst felett. Mit gondolsz, kinek készítette az Úr a barmokat, az ezüstöt és az aranyat?... Az ördögnek és annak seregének?! NEM! NEM! NEM! Mindez az embernek adatott, Isten emberének, Ádámnak. Eredetileg tehát Ádám volt e világ Istene - ő uralkodott a világ felett. Ez volt Isten terve az ember számára. Aztán jött a sátán, cselvetéssel becsapta, rászedte az első emberpárt. Ádám felségárulást követett el, és ezzel adta át hatalmát az ördögnek. Ekkor vált a sátán e világ istenévé.

"Akikben e világ istene (ördög) megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliumának világosságát, aki az Isten képe." (II. Kor. 4:4)

Úgy tűnik, a "világban" szinte természetes, hogy tánctermeket, éjszakai bárokat és mulatóhelyeket építenek, fényözönben pompázva neonokkal díszítik, de abban a pillanatban, amikor az egyházra, a gyülekezetre kerül a sor, mindjárt máshogy áll a dolog.

Isten elvárja, hogy az Ő gyermekei a város legjobb helyiségében gyűljenek össze és dicsőítsék Őt. A mi Istenünk semmilyen módon nem próbál téged szegénységben tartani, nem próbál meggátolni abban, hogy saját házad és autód legyen. Az ördög teszi ezt, aki megpróbál az összes neked járó áldástól meglopni téged!

"A tolvaj (ördög) nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; Én (Jézus) azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek." (János 10:10)

Amikor a gyógyulásról, megváltásról, vagy akár a Szent Szellem keresztségről van szó, viszonylag könnyű hitben járni, miután megtudtad, mi Isten akarata a számodra, az Ő Igéjének idevonatkozó részei alapján. Miután már tudod, hogy az anyagi javakban való gazdagság Isten akarata számodra, itt az ideje, hogy hitben legyél: Jogod van Isten anyagi áldásaira is!!!

"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban." (Filippi 4:19)

"Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe.Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek." (Lukács 6:38)

"Azt mondom pedig:  Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok áraszsza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek." (II. Kor. 9:6,8)

A Biblia egyértelműen fogalmaz: NEM LEHET TERMÉST ARATNI VETÉS NÉLKÜL.
Az anyagi áldást is magvetés által kapod meg. A hívők számára a megvetés egyik formája a tized fizetése.Vannak akik úgy gondolják, hogy a tized fizetése csak az Ószövetség (a mózesi törvények) keretei között volt érvényen. Ábrahám 500 évvel, Jákob 250 évvel azelőtt fizetett tizedet, mielőtt a törvény Mózesnek adatott.Van-e bibliai utalás a tized fizetésére az Újszövetségben? Igen.

"És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben Az, Aki bizonyság szerint él:" 
(Zsidó 7:8)

Természetesen a tized fizetése nem törvényként szerepel az Újszövetsében. Számodra is csak akkor működik áldásként, ha belső meggyőződésből, jókedvűen adakozol. A keresztényeknek meg kell tanulni, hogy ne sajnálkozva, hanem örömmel adjanak.

"Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten." (II. Kor. 9:7)

Amikor Istennek tizedet adsz a javaidból, akkor a hála vezérelje a szívedet, ismerd el és köszönd meg Neki, hogy gondoskodott rólad, hogy mindent biztosított a számodra, amire csak szükséged volt. Köszönd meg, hogy minden szükségedet bővölködően és dicsőségesen betültötte.

"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban." (Filippi 4:19)

Anyagi javaid növekedéséhez is hitre van szükséged. Miután vetettél, követeld a bőséges aratást Jézus nevében! Parancsold meg a sátánnak, hogy vegye le a kezét a neked járó javakról. Nem tarthatja vissza, ami igazság szerint jár neked. Bízd meg a szolgáló szellemeket - az angyalokat -, hogy menjenek és juttassák el hozzád a pénzt vagy egyéb szükségleteidet azáltal, hogy kimondod Isten Igéjét: 
"Az én Istenem betölti, megadja nekem...(nevezd meg azt, amire szükséged van)."

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)