Depresszió legyőzésére

 

Ima a depresszió legyőzésére
(A gyógyulás érdekében az Örvendezzünk az Úrban!
című imádság is javasolt naponta többször!)
Atyám, Te vagy a menedékem, a kőváram és az erőssé−
gem a bajok idején. Rád bízom magam, Rád hagyatkozom,
és teljes szívemből bízom Benned. Te nem hagysz el
engem, mert én éjjel−nappal a Te Igédben és annak hatalmá−
ban élek. Hálát adok Neked Atyám, és áldalak, mert csodá−
latossá tetted a kegyelmedet rajtam, megerősítettél. Te vagy
az, aki megnyitod a vakok szemeit, felegyenesíted a meg−
görnyedteket és szereted az igazakat. (Zsolt. 9,9. 10. 146,8.)
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a
földet. Nem engedi, hogy lábam inogjon; nem szunnyad el
az én őrizőm. Az Úr az én őrizőm, az Úr az én árnyékom
az én jobb kezem felől. Az Úr megőriz engem minden
gonosztól, megőrzi az én lelkemet. Megőrzi az Úr az
én ki− és bemenetelemet, mostantól fogva mindörökké!
(Zsolt. 121,2–8.)Te így bíztatsz engem: Hívj segítségül engem
a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te
dicsőítesz engem. (Zsolt. 50,15.)
Te nem hagysz el engem, mert meg van írva: Veled leszek;
el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.
(Józs. 1,5.) 
Én az Úr, aki előtted megyek, én leszek teveled; el nem
maradok tőled, sem el nem hagylak téged: ne félj és ne
rettegj! (5Móz. 31,8.) 
Veled vagyok mindenütt, valahová mész, minden ellensé−
gedet elvesztem a te orcád előtt, és olyan hírnevet szerzek
neked, amilyen híre a hatalmasoknak van, akik e földön
vannak. (1Krón. 17,8.)
63
Ha igazak kiáltanak, Te meghallgatod, és minden bajuk−
ból kimented őket. (Zsolt. 34,17.)
Nálad van az életnek forrása; a Te világosságod által
látok világosságot. (Zsolt. 36,9.)
A Te békességed van a szívemben, ezért nem nyugtalan−
kodik a szívem és nincs bennem félelem. Megtagadom,
hogy bármi felől is nyugtalankodjak, féljek vagy aggódjak.
(Jer. 29,11–13. Ésa. 26,3. Ján. 14,27.)
SÁTÁN, ELLENÁLLOK NEKED ÉS AZ ÖSSZES HOZZÁD TAR−
TOZÓ ELNYOMÓ, SANYARGATÓ SZELLEMNEK, JÉZUS NEVÉ−
BEN. ELLENÁLLOK A FÉLELMEKNEK, A BÁTORTALANSÁG−
NAK,
AZ ÖNSAJNÁLATNAK ÉS A DEPRESSZIÓNAK. AZ IGAZ−
SÁG SZAVAIT MONDOM KI ISTEN EREJÉVEL, ÉS AZ ÖR−
DÖGNEK NEM ADOK HELYET AZ ÉLETEMBEN, NEM ADOK
NEKI LEHETŐSÉGET. A BÁRÁNY VÉRE ÁLTAL MEGSZABA−
DULTAM AZ ÖRDÖG ELNYOMÁSA ALÓL. A DEPRESSZIÓ, AZ
ELNYOMOTT−SÁG, A SZORONGÁS GONDOLATA JÉZUS
NEVÉBEN ELTÁVO−ZOTT TŐLEM. (Jak. 4,7. Ef. 4,27. 1Pét. 1,18.
19. Jel. 12,11.)
Atyám, köszönöm, hogy az erő, a szeretet és a józanság
szellemét adtad nekem. Bennem Krisztus értelme van, és
kitartok az Ő szívének gondolataiban, érzéseiben és céljai−
ban, mert az az indulat van bennem, mely volt a Krisztus
Jézusban is. Folyamatosan megújulok az Ige és a Szent
Szellem frissítő fürdője által az elmémben és a szelle−
memben, mert felöltöttem az új embert, mely Isten
szerint teremtetett igazságban és valóságos szentség−
ben. (2Tim. 1,7. 1Kor. 2,16. Fil. 2,5. Ef. 4,23. 24.)
64
Ezért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket
kiegyenesítem, és lábaimmal egyenesen járok, útjaim bol−
dogok és biztonságosak, mert az igazság ösvényén járok.
Kilépek a depresszióból és a szorongató körülménye−
imből, amelyek fogva tartottak. Új életre kelek fel, és
megvilágosodom, mert eljött az én világosságom, az Úr
dicsősége feltámadt, és sugárzik rajtam. (Zsid. 12,12. 13.
Ésa. 60,1.)
Hálát adok Neked Atyám, hogy megtaláltál engem.
Köszönöm, hogy állandóan velem van a Te kezed, sőt a
Te karod erősít meg engem. Tudom, hogy nem nyomhat
el az ellenség és a gonosz nem nyomorgathat engem, mert
Te Uram, előttem rontod meg az én szorongatóimat. Álda−
lak Atyám, mert velem van a Te hűséged és kegyelmed; a
Te neveddel magasztaltatom fel. Jézus nevében. (Zsolt.
89,20–24.)
Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr
az én imádságomat. Megszégyenül és igen megháborodik
minden ellenségem; meghátrálnak és megszégyenülnek
hirtelen. (Zsolt. 6,10. 11.) 
Az Úr meghallgatja az én kiáltásomat; figyelmez az én
könyörgésemre. Te vagy az én menedékem, és erős
tornyom az ellenség ellen. A Te sátorodban lakozom
mindörökké, a Te szárnyaid árnyéka alá menekülök, míg
elvonulnak a veszedelmek. (Zsolt. 61,1. 3. 4.)
Hálát adok Neked Uram, mert meghallgattad az én imái−
mat, a Te neved tisztelőinek örökségét megadtad nekem.
Isten előtt lakozom örökké, kegyelmedet és hűségedet
kirendelted, hogy azok őrizzenek engem. (Zsolt. 61,5. 7.) 
Bizony bízom az Úrban, és nem ingok meg, mert velem
a Magasságosnak kegyelme. Az Úr Isten támasztott
fel engem igazságban, és minden utamat egyengeti.
(Zsolt. 21,7.  Ésa. 45,13.) 
Az Úr az én osztályos részem és poharam; Te támogatod
az én sorsomat. (Zsolt. 16,5.) 
Az Úr nem hagyja magát tanúbizonyság nélkül, mert
jóltevőm az Úr, ad mennyből esőket és termő időket,
és betölti eledellel és örömmel az én szívemet. (Csel. 14,17.) 
Köszönöm Neked Atyám, Jézus nevében, hogy megszaba−
dítottál minden evilági gonoszságtól. (Gal. 1,4.) 
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek
szeretete, és a Szent Szellemnek közössége van velem
örökkön örökké. (2Kor. 13,13.)
A békesség Istene megszentel engem mindenestől; és az
egész valóm: mind a szellemem, mind a lelkem és a testem
feddhetetlenül megtartatik az én Uram Jézus Krisztus
eljövetelére. (1Thess. 5,23.) 
Isten és az Ő kegyelmességének Igéje — aki az Úr Jézus
Krisztus — felépít és meggyógyít engem, és romol−
hatatlan örökséget ad nékem minden megszenteltek
között. (Csel. 20,32.) 
Hálát adok mindenkor mindenekért az én Uram Jézus
Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. (Ef. 5,20.)
Mindörökkön örökké. Ámen.
66