Előszó-bevezetés

 

Előszó a magyar kiadáshoz
1995 tavaszán jelent meg a Morning Star Journal-ban (USA) "The Hordes of Heil Are 
Marching" (A pokol hordái menetelnek) címmel az a prófétikus panoráma, amelyből e könyv 
1. fejezete formálódott. Már első olvasásra is megrázó élményt jelentett, s ahogy a 
gyülekezetünkben beszélgettünk róla, ez a hatás csak erősödött. 
Azután sorra jelentek meg a további részek, végül 1996 tavaszán e könyv eredetije, amely a 
korábban publikált részeken kívül két új fejezetet is tartalmazott. 
Akik mélyebben foglalkoztunk vele, mind átéltük azt a "szellemi vérátömlesztést", ami 
minden valódi isteni eredetű kijelentéssel együtt jár. Megrázó, felemelő és megtisztító ereje 
van ezeknek az üzeneteknek. 
Szerettük volna mindazokhoz eljuttatni, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Ezért 
fordítottuk le és adjuk közre. Természetesen mindenkinek saját felelőssége, hogy e 
próféciákat megítélje, a Szentírással összevesse, s ami jó, azt megtartsa, ami pedig rossznak 
látszik, attól óvakodjon. 
Mi csak arról tanúskodhatunk, hogy ránk és egész gyülekezetünkre e két év alatt pozitív 
hatással volt és van mindaz, amit tartalmaz. Mi hitelesnek, jónak, hasznosnak és építőnek 
találtuk 
 
Tudnotok kell azt is, hogy e fordítás sok imádság közepette született. Egyrészt nagyon 
nehezen készült, másrészt semmi pénzünk nem volt a kiadás költségeire. 1997 tavaszán egész 
gyülekezetünk együtt kérte az Urat, hogy adja meg az ehhez szükséges körülbelül egymillió 
forintot. Pár nap múlva egy - számunkra mindeddig ismeretlen - külföldi adományozó jelezte, 
hogy vállalja a kiadás teljes költségét. 
Így jutott el ez a könyv a Te kezedbe, Kedves Olvasó! Kérünk, hogy vedd szívedre mindazt, 
ami benne van, és kisebb adagokban, imádkozva olvasd! 
Az eredeti szövegben sok helyütt előforduló "Church" szót, amikor általánosságban a 
megváltottak egyetemes közösségét jelezte vele a szerző, az "Eklézsia" szóval fordítottuk. 
Örömmel fogadjuk, ha a könyvvel kapcsolatos véleményedet megírod az alábbi címre: 
"Reménység Ajtaja" Alapítvány, Könyvkiadás 1425 Budapest, Pf. 736 
Megértésedet kérjük, nem ígérhetjük hogy minden levélre válaszolunk, de észrevételeidet 
komolyan figyelembe vesszük. Köszönettel vesszük, ha e könyvben talált hibákat is megírod, 
hogy a következő kiadásban kijavíthassuk. 
1997. július         
a fordító és a lektorok 
Imádság Háza Gyülekezet Budapest 
 
BEVEZETES
1995 elején kaptam egy álmot az Úrtól, elsőként a későbbi prófétai átéléseim közül, melyek 
mind kapcsolódtak egymáshoz. Ennek az első álomnak tömörített változatát "A Pokol Hordái 
Menetelnek" címmel közzétettem a Morning Star Prophetic Bulletin-ban és a Morning Star 
Journalban. Miközben továbbra is kerestem az Urat a hatalmas szellemi csatával 
kapcsolatban, további látomások sorozatán és prófétai átéléseken vitt keresztül az Úr, melyek 
mind ehhez az első álomhoz kapcsolódtak. Ezeket tömörített változatban közzétettem a 
Morning Star Journal-ban, „A Pokol Hordái Menetelnek II-III” címmel. 
Ez a sorozat valószínűleg a legnépszerűbb írás lett, amelyet valaha is publikáltunk. 
Valósággal elárasztottak a kérések, hogy adjuk ki könyv formájában is a három részt együtt. 
Ezt el is határoztam, és hozzáfogtam, hogy beillesszem a szövegbe mindazokat a részeket, 
amelyek a rövidített változatokból kimaradtak. Azonban, amikor már éppen elkészültem és 
oda akartam adni az anyagot szerkesztőségemnek, kaptam egy újabb prófétai átélést, amely 
nyilvánvalóan kapcsolódott ehhez a látáshoz, és amely - úgy éreztem - az eddigi legfontosabb 
részt tartalmazza. Ez utóbbi a könyv IV. és V. fejezetében található (a IV. fejezet egy része a 
Journal által kiadott verzió III. részében is szerepel). A könyv első három részében szintén 
tekintélyes mennyiségű, eddig nem publikált anyagot teszek közzé. 
Hogyan kaptam e látomásokat?
Az egyik leggyakrabban feltett kérdés ezzel a látomással kapcsolatban arra irányul, hogy 
milyen módon kaptam. Azt hiszem, ez valóban fontos kérdés, ezért megpróbálok röviden 
válaszolni rá. Először is el kell magyarázzam, mit nevezek „látás” -nak és „prófétai átélés” 
-nek. 
A „prófétai átélés” igen sokféle lehet. Mindazokat a főbb módokat jelenti, ahogyan az Úr 
szólt népéhez a Szentírásban. Mivel Ő ma is ugyanaz, mint Aki tegnap volt, sohasem szűnt 
meg ilyen módokon szólni népéhez, ezért az ilyen megtapasztalások folyamatosan 
megtalálhatók a Gyülekezet történelmében. Mint ahogyan Péter apostol is magyarázta az 
ApCsel. 2-ben lejegyzett beszédében, az álmok, látomások és próféciák az utolsó idők és a 
Szent Szellem kiáradásának legfőbb jelei. Ahogyan nyilvánvalóan egyre jobban közeledünk 
ennek a kornak a végéhez, hiszem, hogy ezek a dolgok egyre gyakoribbá válnak. 
Ennek egyik oka, hogy ezekre a kijelentésekre szükségünk van ahhoz, hogy elérjük céljainkat 
ezekben az utolsó időkben. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Sátán, aki sajnos sok kereszténynél 
jobban ismeri az Írásokat, szintén tudja, hogy Istennek a saját népével való kapcsolatában 
milyen fontosak a prófétai kijelentések. Ezért a Sátán is kitölti a saját „hamisítvány 
ajándékait” azokra, akik őt szolgálják. Mindamellett nem volna hamisítvány, ha nem létezne 
az igazi, mint ahogy nem készítenek hamis háromdollárosokat, mert valódi háromdolláros 
bankjegy nem létezik. 
1972-ben, megtérésem után nem sokkal elolvastam ezt a részt az ApCsel. 2-ben, és 
megértettem, hogy ha valóban az utolsó időkben élünk, akkor fontos megismernünk ezeket a 
módokat, ahogyan az Úr szólni fog hozzánk. Már nem emlékszem, hogy akkor imádkoztam 
volna azért, hogy én magam is kapjak ilyen átéléseket, mégis hamarosan kezdtem 
megtapasztalni ezeket, s ettől még nagyobb lendületet kaptam, hogy igyekezzem 
megérteni őket. 
Ettől kezdve voltak olyan időszakok, amikor sűrűn kaptam kijelentéseket. 
Keresztülmentem hosszú időszakokon is, amikor semmi ilyen élményem nem volt. De 
minden ilyen időszak után, amikor semmit sem kaptam, újra visszatértek a kijelentések, 
és sokkal erősebbek vagy sokkal gyakoribbak voltak. Később mindkettő. Ezek által sokat 
tanultam a prófétai ajándékokról, átélésekről és a prófétai ajándékokkal rendelkező 
emberekről. Minderről részletesen írok majd hamarosan megjelenő könyvemben. 
A prófétai kijelentéseknek sok szintje van. Az első szinten a prófétai "benyomások" 
vannak. Ezek valódi kijelentések. Lehetnek rendkívül személyre szólóak és pontosak, 
amikor tapasztalt és erre fogékony emberek értelmezik. Azonban, ezen a szinten 
kijelentéseinket befolyásolhatják a saját érzelmeink, előítéleteink és bizonyos bibliai 
igazságokról vallott nézeteink. Ezért elhatároztam, hogy az ezen a szinten kapott 
kijelentéseknél soha nem használom azt a kifejezést, hogy "ezt mondja az Úr". 
Ezen a szinten is kaphatunk látomásokat. Ezek finom, érzékeny dolgok, melyeket a 
"szívünk szeméve}" kell meglátnunk. Szintén lehetnek nagyon pontos és konkrét 
személyre vagy helyzetre vonatkozó látomások, különösen, ha már tapasztalt emberek 
kapják és/vagy magyarázzák őket. Minél inkább megnyílt a szívünk szeme - amiért Pál 
imádkozott az Efézus 1: 18- ban -, annál erőteljesebbek és hasznosabbak lehetnek ezek a 
kijelentések. 
A kijelentések következő szintjein tudatosan érzékeljük az Úr jelenlétét vagy a Szent 
Szellem kenetét, s ez különleges módon megvilágosítja elménket. Gyakran átélem ezt, 
amikor írok vagy tanítok, és ez sokkal nagyobb biztonságérzetet ad mondanivalóm 
fontosságát és aktualitását illetően. Azt hiszem, valószínűleg ezt tapasztalhatták az 
apostolok, amikor az újszövetségi leveleket írták. Ez ugyan nagy biztonságérzetet ad, de 
itt még mindig befolyásolhatnak bennünket a saját előítéleteink, tanításaink stb. Úgy 
gondolom, hogy bizonyos esetekben ezért írta Pál, hogy most a saját véleményét 
tolmácsolja, azonban hiszi, hogy az Úr Szellemével egyetértésben. Általában véve sokkal 
nagyobb szükségünk van az alázatosságra, mint dogmatikus gondolkodásra, amikor 
prófétikus dolgokkal foglalkozunk. 
A "nyílt látomás" magasabb szinten történik, mint a benyomások. Sokszor még annál is 
nagyobb tisztánlátást jelent, mint amikor az Úr határozott jelenlétét vagy az O kenetét 
érezzük. A nyílt látásokat "kívülről" nézzük, és olyan élesen látjuk őket, mintha egy filmet 
néznénk. Mivel ezt saját akaratunkból nem tudjuk befolyásolni, ezért hiszem, hogy az 
ilyen módon kapott kijelentéseknek sokkal kisebb a veszély, hogy más dolgokkal ke-
veredjenek. 
A prófétai átéléseknek egy további, magasabb szintje az elragadtatás, mint amilyenben 
Péternek volt része, amikor először kapott utasítást, hogy menjen el Kornélius házába, és 
először hirdesse az evangéliumot a pogányoknak. Ugyanez történt Pállal, amikor a 
templomban imádkozott (ApCsel. 22). A bibliai próféták gyakran tapasztalták ezt. Az 
elragadtatás olyan, mintha álmodnál, miközben ébren vagy. A nyílt látással szemben, 
amikor csak kívülről szemléled a „képernyőt”, az elragadtatásban különös módon úgy 
érzed, magad is „benne vagy a filmben”. Az elragadtatás intenzitása lehet egészen enyhe 
is, amikor még tudatában vagy fizikai környezetednek, s akár még érintkezel is vele. De 
lehet olyan erős is, rogy úgy érzed, ténylegesen a látomásod színhelyén vagy. Úgy tűnik, 
Ezékielnek gyakran voltak ilyen átélései. Valószínűleg János apostol is hasonlót 
tapasztalt, amikor a Jelenések Könyvében leírt látomásokat kapta. 
A könyvben leírt látomások mind álommal kezdődtek. Néhányat az Úr nagyon erős 
jelenlétében, de túlnyomó többségét az elragadtatás valamilyen szintjén kaptam. 
Legtöbbjük olyan módon jött, hogy tudatában voltam környezetemnek, sőt még 
érintkezni is tudtam vele, például képes voltam telefonhívásra válaszolni. Amikor valami 
félbeszakította őket, vagy annyira felerősödtek, hogy föl kellett állnom, hogy sétáljak 
egyet, amint visszaültem, azonnal újra ott folytatódott, ahol előzőleg félbeszakadt. 
Egyszer olyan intenzív volt az elragadtatás, hogy fölálltam, otthagytam a kis hegyi házat, 
ahol az Urat szoktam keresni, és hazamentem. Több mint egy héttel később visszatértem, 
és szinte azonnal folytatódott, pontosan ott, ahol előzőleg félbeszakadt. 
Soha nem tudtam, hogy hogyan· "kapcsoljam be" ezeket az átéléseket, de majdnem 
mindig meg volt rá a szabadságom, hogy saját akaratommal kikapcsoljam. Kétszer is 
előfordult, hogy a látomások számomra alkalmatlan időben jöttek, amikor azért mentem 
föl kis hegyi házamba, hogy néhány fontos, határidős munkát elvégezzek. Emiatt két 
Journal számunk kissé megkésve jelent meg, és a legutóbbi könyvem is „csúszott” 
néhány hónapot. Úgy tűnik, az Urat nem érdekli különösebben a mi határidőnk! 
Ezekben az álmokban és elragadtatásokban kaptam valamit, amiről úgy gondolom, hogy 
a megkülönböztetés ajándékának és az ismeret beszédének különösen erőteljes 
működése. Néha, amikor ránézek valakire, vagy egy gyülekezetért vagy szolgálatért 
imádkozom, egyszerűen csak tudok dolgokat velük kapcsolatban, amelyekről természetes 
úton nem szerezhettem tudomást. A prófétai átélések alatt ezek az ajándékok olyan 
erőteljesen működtek, amilyet az "igazi életben" magam még sohasem tapasztaltam. 
Például amikor a látomásban ránéztem a gonosz horda egyik hadosztályára, azonnal 
tudtam annak minden stratégiáját és erősségét. Nem tudom, honnan érkezett az 
információ, egyszerűen csak tudtam, és ráadásul mindent igen részletesen. Néhány 
esetben ránéztem valamire vagy valakire, és azonnal ismertem a múltját, jelenét és 
jövőjét egyszerre. Hogy időt és helyet takarítsak meg, egyszerűen csak tényként írtam le 
ezeket az ismereteket, anélkül, hogy megmagyaráztam volna, hogyan tettem rájuk szert.