Hit a gyógyulásra

 

Hogyan lehet hitünk a gyógyulásra? Ugyanígy.

 

Ap.csel. 14:7-10

És ott [Pál és Barnabás] prédikálják vala az Evangyéliomot.

És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember,

ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt.

Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite,

hogy meggyógyul, monda nagy fennszóval:  

Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt.

 

Nem Pál gyógyította meg. Nem azért gyógyult meg, mert Pál apostol volt, mégcsak nem is Pál hite által történt. Neki magának volt hite.

Pál három dolgot tett:

  • Hirdette az Evangéliumot
  • Felismerte, hogy ennek az embernek van hite a gyógyulásra
  • Felszólította, hogy álljon fel, és járjon

A beteg szintén három dolgot tett:

·         Meghallgatta Pált, aki prédikált

·         Hitt abban, hogy meggyógyul

·         Felugrott, és járt

Neki magának volt hite arra, hogy meggyógyul. És miből támadt a hite? Abból, amit hallott. Hallotta Pált beszélni. És miről beszélt Pál? Az Evangéliumot hirdette.

Van valami az Evangéliumban, aminek a hatására egy születése óta nyomorék ember meggyógyul? Egyértelműen igen!

Pál az üdvösség és gyógyulás Evangéliumát hirdette, hiszen azt mondta:

„Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden hivőnek üdvösségére…”

Az üdvösség fogalma hordozza a megszabadulás, biztonság, védelem, gyógyulás és épség jelentéseket.

Ezért mondja Pál: „Nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden hivőnek szabadulására, biztonságára, védelmére, gyógyulására és épségére.”

 

Apcs 8:5-8

És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.

A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Filep mondott,

hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék.

Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének;

sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula.

És lőn nagy öröm abban a városban.

 

Ezek a hatalmas csodák annak eredményeként történtek, hogy a Krisztust prédikálták. Az Újtestamentum a Krisztust, a gyógyítót ismeri, nem egyszerűen a Krisztust. A fizikai gyógyulás – isteni gyógyulás – az Evangélium része.

 

A Márk 5:34-ben Jézus így szólt a vérfolyásos asszonyhoz, aki éppen meggyógyult:

”Leányom, a te HITED megtartott téged.”

Jézus nem azt mondta, hogy az Ő ereje által gyógyult meg az asszony. Azt mondta, hogy a saját hite által.

A Márk 5:27-28 írja róla: „Mikor Jézus felöl, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.”

Majd az 5:34-ben ezt olvassuk: „Ő pedig monda néki: Leányom, a te HITED megtartott téged. Eredj el békességben, és megszabadulva bajodból, maradj egészséges.”

Mikor kapott az asszony hitet a gyógyulásra?

„Mikor Jézus felől hallott.”

 

Máté 8:17

Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván:

Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.

1 Péter 2:24

Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára,

hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk:

AKINEK SEBEIVEL SZÓGYULTATOK MEG.

 

Ézsaiás 53:4-5

Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá,

és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!

És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért,

békességünknek büntetése rajta van, és AZ Ő SEBEIVEL GYÓGYULÁNK MEG.