Hit a megbocsátáshoz

 

A felejtés és a megbocsátás nagyon szorosan összekapcsolódnak, hiszen amit egyszer már megbocsátottál, azt el is kell felejtened. Néha olyan mélyen érintenek minket az elszenvedett sérelmek, hogy szinte lehetetlennek tűnik a számunkra, hogy valaha is meg tudjunk bocsátani. A megbocsátás kétoldalú - meg kell tanulnunk megbocsátani saját magunknak, valamint másoknak is. A meg nem bocsátás sok ember életét megkeseríti. Jézus így tanít az apostoloknak a megbocsátásról:

"Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?  Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanemmég hetvenhétszer is." (Máté 18:21-22)

"Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss néki. És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!" (Lukács 17:3-5)

A megbocsátáshoz hitre van szükségünk, de a hitünk nem fog addig teljes erővel működni, amíg nem bocsátunk meg.

"Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van;  hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket." (Márk 11:24-25)

"Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, a miképen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, a mivel tartozik. Ekképen cselekszik az én Mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket." 
(Máté 18:23-35)

Bocsáss meg tehát másoknak és magadnak is!

"Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. " (Efézus 4:32)  

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)