Hogy senki ne dicsekedjen

Isten ígéretet tett, hogy megszabadítja Izraelt az őket évek óta sanyargató és kirabló Midiániaktól.

Gedeon sereget gyűjt Midián ellen. 

Bírák,7/1-8

Felkele pedig jó reggel Jerubbaál - ez Gedeon - és az egész nép, mely vele volt, és táborba szállának a Haród kútjánál, és a Midián tábora tõle északra volt, a Moré halomtól fogva, a völgyben. És monda az Úr Gedeonnak: Több ez a nép, mely veled van, hogysem kezedbe adhatnám Midiánt; Izráel még dicsekednék velem szemben, mondván: Az én kezem szerzett szabadulást nékem! Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván: A ki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileád hegységrõl. És visszatérének a nép közül huszonkétezeren, és csak tizezeren maradának ott. És monda az Úr Gedeonnak: Még ez a nép is sok; vezesd õket le a vízhez, és ott megpróbálom õket néked, és amelyikrõl azt mondom néked: Ez menjen el veled, az menjen el veled; de bármelyikrõl azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne is menjen. És levezette a népet a vízhez, és monda az Úr Gedeonnak: Mindazokat, a kik nyelvökkel

nyalnak a vízbõl, mint a hogyan nyal az eb, állítsd külön, valamint azokat is, a kik térdeikre esnek, hogy igyanak. És lõn azoknak száma, a kik kezökkel szájokhoz véve nyaldosák a vizet, háromszáz férfiú; a nép többi része pedig mind térdre esve ivott. És monda az Úr Gedeonnak: E háromszáz férfiú * által szabadítlak meg titeket, a kik nyaldosták vala a vizet, és adom Midiánt kezedbe; a többi nép pedig menjen el, kiki a maga helyére. És õk kezökbe vevék a népnek útravalóját és kürtjeit. Az Izráel többi férfiait pedig mind elküldötte, mindeniket a maga hajlékába, és csak a háromszáz férfiút tartotta meg.   A Midián tábora pedig alatta feküdt a völgyben.

A  Midián tábor  a völgyben volt a Móré  lábánál. Gedeon 32 ezer embert toborzott össze. A Midiánok pedig  135 ezren volta. (Bírák 8/10)

Gedeon látta a hatalmas különbséget a létszám között. Képzeljük csak el, mit gondolhatott.  De hát Uram! Szükség lenne még katonákra, hiszen ők jóval többen vannak. Te azt mondod Uram, hogy a kezünkbe adod?   Mit tett erre az Úr? Egyszerűen azt mondja: sokan vagytok. Gedeon talán nem is hitt a fülének, amikor ezt meghallotta. De hát Uram 4 ellenség jut 1 Izraelire!!!!!!!

Több ez a nép, hogysem kezébe adhatnám Midiánt, Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván: Az én kezem szerzett szabadulást.

Ha ezt megtenném, hogy ennyi emberrel győzelmet arattok,  magatokra vennétek a dicsőséget.

A 32 ezerből 10 ezren maradtak, miután Isten beszéde szerint Gedeon azt mondta, aki fél és retteg az térjen vissza.  Az Úr nem tud olyanokat használni, akik félelemben vannak.

Most aztán tényleg hatalmas a létszám különbség. de Isten még így is azt mondja: ez is sok. Különös módot választ arra, hogy kiválassza a seregét.  Levitette őket a vízhez és egy egyszerű, mindennapi  dolgot kellett megtenniük. Inni kellett a vízből.  Akik a nyelvükkel nyalták,lefetyelték a vizet, azokat választotta ki Isten magának.  Soha nem tudhatjuk, miben és mikor tesz próbára bennünket az Úr.

Az így maradt 300 fős hadsereggel Isten győzelmet aratott egy egész egyszerű módon. Fújniuk kellett a kürtöt.

Nem a sereg létszáma  és nem a katonák erőssége volt a fontos, hanem Isten ereje. Megmutatta az Úr, hogy a győzelem nem a mi erőnkön múlik, hanem az Ő ereje győz.

Isten örömét leli abban, amikor számunkra lehetetlen helyzetben győzelmet arat.  Belevezet olyan helyzetekbe, amelyet képtelenség megtenni. Azért teszi, hogy a győzelmet és a dicsőséget egyértelműen Neki adjuk.

 

Hogy választ sereget magának az Úr?

 

I. Kor. 1/26-29 (Egyszerű fordítás)

 

Testvéreim, amikor Isten elhívott benneteket, nem sokan voltak köztetek bölcsek, hatalmasok, vagy előkelő származásúak az emberek megítélése szerint. Gondolkozzatok el ezen!  Mert Isten azokat a választotta, akiket ez a világ bolondoknak tart, hogy ez által megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta, akiket a világ gyengének tekint, hogy megszégyenítse  azokat,akiket  erősnek tartanak.  Azokat választotta, akiket a világ megvet és semmibe vesz, hogy semmivé tegye azokat, akiket a világ sokra tart. Mindezt Isten azért tette, hogy előtte senki ne dicsekedhessen!

 

 

Nem baj, ha a világ bolondnak és gyengének tart.  Isten bennünket választott, hogy véghezvigye rajtunk keresztül a tervét és győzelmet arasson. 

 

P. Julianna