Hogyan kapta Jézus a nevét

 

Hogyan kapta Jézus a nevét? 
 Mielőtt folytatnánk Jézus nevének tanulmányozását, jó lenne, ha megtudnánk valamit az Emberfiáról, 
megértenénk a mennyben elfoglalt helyét, hogy mit vitt véghez a megváltás terve során, és milyen dicsőség 
és méltóság illeti meg Őt ma, amint ott ül a Felséges jobbján a magasságban. 
 Menjünk a Zsidó levél 1:1–4-hez: 
 „Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az Atyáknak a próféták által [itt-ott 
egy-egy üzenet], ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot 
is teremtette, aki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, aki hatalma szavával 
fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinkből megtisztítván üle a Felségesnek jobbjára a magasságban, 
annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál.” 
 Isten hajdan embereken keresztül szólt értelmük megvilágosítása által, míg ezekben az utolsó 
napokban az Ő Fia személyében szól hozzánk. 
 Ez több, mint hogy őrajta keresztül, ez több, mint hogy őáltala; ez azt jelenti, Isten megjelenik testben, 
hogy véghezvigye az akaratát, hogy kimondja saját rejtett gondolatait a Fiú életén és cselekedetein keresztül. 
 Nemcsak szólt Jézuson keresztül, hanem ami sokkal több, Isten kinyilatkoztatta magát a Fiúban — 
Isten volt jelen Krisztusban, és erről az új trónról, ami az Ő Fiának a teste, szól az emberhez — önmaga egy 
új kinyilatkoztatásában. 
 Ez a Fiú pedig, akit Ő tett mindennek örökösévé, és aki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő
valóságának a képmása, és aki hatalma szavával tartja fenn a mindenséget, miután Ő lett a helyettesítő
áldozat a bűnökért, miután az igazságosság minden követelményének eleget tett és betöltötte az ember 
minden szükségletét, leült a Felségesnek jobbjára a magasságban, az univerzum legmagasabb hatalmi 
helyére. 
 Amikor Isten az emberen keresztül szól, teljesen birtokába kell vennie az embert, hogy az ember ne a 
saját értelmi képességeit használja. 
 Jézus esetében azonban nem volt szó birtokbavételről — mert Ő maga volt az örök Fiú. 
Ő mondhatta: „Te dicsőíts meg engem Atyám, temagadnál azzal a dicsőséggel, mellyel bírtam tenálad 
a világ létele előtt.” 
 Emlékezett a helyére az Atya kebelében. 
Ő mondhatta: „Kijöttem az Atyától, és jöttem e világra.” 
 Majd: „Ismét elhagyom a világot, és elmegyek az Atyához.” 
 „Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem? Aki engem látott, látta az Atyát.” 
Ő volt az Atya kinyilatkoztatása. 
5 Neki nem kellett utánoznia Istent — Ő Isten volt! 
 Az Ő háromszoros nagysága 
 Vannak, akik beleszületnek egy nagy névbe, mint például egy cár vagy egy király; mások a nagy nevet 
elért eredményeikkel szerzik maguknak, vagy adományozzák nekik. 
 Jézus hatalmas, mert egy hatalmas nevet örökölt; az Ő neve hatalmas elért eredményei miatt; Ő
hatalmas, mert egy hatalmas nevet adományoztak neki. 
Ő nagyobb nevet örökölt bármely angyali lénynél, és mint Fiú, Ő az örököse mindennek, és Őáltala 
jöttek létre a világkorszakok. 
Ő a ragyogás — az Atya dicsőségének kisugárzása. 
 Neve örökségként jár neki; és mi hatalmasabbat örökölhetett volna az Ő fennséges Atya Istenétől, mint 
ezt a nevet! 
 A Filippi 2:9–10-ben azt találjuk: „Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly 
nevet, amely minden név fölött való; hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és 
föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” 
 A Zsidókhoz írt levél elmondja nekünk, hogy Ő nagyobb nevet örökölt az angyaloknál, itt pedig 
kijelenti, hogy Isten olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való. 
 Ebből arra következtethetünk, hogy volt egy név a mennyben, amit ott ismertek, de mindenütt máshol 
ismeretlen volt. Ezt a nevet annak tartották fenn, aki kiérdemli: és Jézus, ahogy mi ismerjük Őt; és az Örök 
Fiú, ahogy Őt az Atya kebelében ismerték, megkapta ezt a nevet. Erre a névre minden térdnek meg kell 
hajolnia a három világban — a mennyben, a földön és a pokolban —, és minden nyelvnek meg kell vallania, 
hogy Ő az ura ennek a három világnak, az Atya Isten dicsőségére. 
 Ímé, az Ember 
Ő az, aki megadta nekünk a jogot, hogy használjuk az Ő nevét. 
 Az Efézus 1:17-ben találjuk Pál egyik imáját — egy igen különleges imát. 
 Imádkozik, hogy az Atya nyissa meg értelmünk szemeit, hogy megismerhessünk valamit az Atya 
bennünk levő örökségének a gazdagságából, hogy nyíljanak meg szemeink és lássuk meg, hogy mi az Ő
erejének felséges nagysága irántunk, akik hiszünk. 
 Kijelenti, hogy ez az Ő hatalma erejének ama munkája szerint való, amit Isten megmutatott Jézus 
halott testében, mikor feltámasztotta Őt a halálból és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben, magasan 
felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik 
nemcsak e világkorszakban, hanem a következőkben is; és tette Őt mindennek felette az 
Anyaszentegyháznak a fejévé, mely az Ő teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. 
 Nemcsak hogy kiválóbb nevet örökölt, mint bármely más lény az univerzumban — Isten nem csak egy 
olyan nevet adott neki, ami előtt minden lénynek a három világban meg kell hajolnia és meg kell vallania, 
hogy Ő az Úr — hanem Isten egy olyan nevet adott neki, ami minden név felett áll, és az univerzum 
legmagasabb helyére ültette Jézust, és tette Őt mindennek a fejévé. 
 Miért tette Isten? 
 Isten ezt a befektetést az egyház javára tette; Isten ezt a betétet az egyház számára helyezte el, 
amiből az egyháznak joga van meríteni minden szüksége betöltésére. 
6 Isten adta Jézusnak ezt a nevet, ami magában foglalja az Istenség teljességét, az örökkévalóság 
gazdagságát, és az Atya Isten szívének szeretetét, és ez a név nekünk adatott. 
 Jogunk van használni ezt a nevet ellenségeinkkel szemben. 
 Jogunk van használni ezt a nevet kéréseinkben. 
 Jogunk van használni ezt a nevet dicséreteinkben és imádásunkban. 
 Ez a név nekünk adatott. 
 De ez csak a kezdete a csodáknak és e név nagyságában rejlő valódi értékeknek. 
 A Kolosse 2:15-ben mélyebb betekintést kaphatunk arról a győzelemről, amit Ő a sátáni erők felett 
aratott közvetlenül a halálból való feltámadása előtt: „Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a 
hatalmasságokat, őket bátran mutogatta [nevetségessé tette őket — ang. ford.], diadalt vévén rajtuk abban.” 
 Itt Krisztusról az elkárhozottak sötét birodalmában ad képet az Ige, amint szörnyű harcot vív a sötétség 
erőivel. 
 Bepillantást enged abba a félelmetes csatába és a győzelembe, amit Jézus aratott, mielőtt feltámadt a 
halálból. 
 A lábjegyzet szerint „lerázta” magáról a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. 
 Nyilvánvaló, hogy a pokol démoni seregei, amikor látták, hogy Jézus a hatalmukba került, egyszerűen 
be akarták kebelezni, le akarták igázni Őt; félelmetes kötelékben tartották, míg a kiáltás ki nem jött Isten 
trónjától, miszerint Jézus már betöltötte az igazságosság követelményeit, a bűnprobléma orvoslást nyert, és 
így az ember megváltása befejezett ténnyé lett. 
 A hatalmas győztes 
 Amikor ez a kiáltás elért a sötétség birodalmába, Jézus feltámadt, lerázta magáról a sötétség 
seregeit, miután szörnyűséges csatában megmérkőzött a sátánnal, ahogy azt a Zsidó 2:14-ben olvashatjuk: 
 „Hogy a halál által megbénítsa őt, akinek hatalma volt a halálon, vagyis, az ördögöt.” (Rotherham-féle 
fordítás) 
 Más szavakkal, miután Jézus lerázta magáról a démoni erőket és megszabadult a bűntudat, a bűn és a 
betegség szörnyű terhétől, amiket Ő vitt le oda magával; megküzdött a sátánnal, győzelmet aratott felette, és 
otthagyta megbénítva, megverve és legyőzve. 
 Beteljesedtek azok a szavak, amiket Jézus a Lukács 11:21–22-ben mondott: 
 „Mikor az erős fegyveres őrzi a palotáját, amije van, békességben van; de amikor a nálánál erősebb reá 
jövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyben bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja.” 
 Amikor tehát Krisztus feltámadt a halálból, nemcsak a halál és a pokol kulcsai voltak nála, hanem az a 
fegyverzet is, amiben a sátán bízott. 
 Legyőzte az ördögöt, legyőzte az egész poklot, és úgy áll most a három világ — a menny, a föld és a 
pokol — előtt, mint a minden kétséget kizáró győztes az ember ősi pusztítója felett. 
 Legyőzte a sátánt a saját seregei előtt — saját szolgái előtt — az elkárhozottak sötét birodalmában, és 
ott állt győztesen azon a szörnyűséges helyen, mint abszolút győztes és Mester. 
7 Nem csoda, hogy egy ilyen óriási győzelem után még frissiben azt mondja a tanítványoknak: „minden 
hatalom nékem adatott mennyen és földön.” 
Ő áll az univerzum élén, Ő a világmindenség Ura és kormányzója. 
 Az Ő neve most minden név felett való, és megérthetjük, hogy az Ő nevére miként kell minden 
térdnek meghajolnia; hogy mindaz a hatalom és erő, amit Jézus hatalmas győzelmével szerzett, benne van a 
névben — és Ő nekünk adta ezt a nevet. 
 Jézus ránk ruházta — nevének használata által — azt a hatalmat, amit megszerzett. 
 Mindaz ami Ő volt, benne van ebben a névben. 
 Mindaz ami Ő ma, benne van ebben a névben — és ez a név a miénk. 
 Jézus azért kapta ezt a nevet, hogy nekünk adhassa. 
 Odaadta nekünk a nevét, hogy mi véghez tudjuk vinni az Atya akaratát ebben az időkorszakban, 
amiben élünk. 
 Tudjuk, hogy a korai egyház használta is ezt a hatalmat. A korai egyház Jézusért cselekedett, Jézus 
távollétében Jézus helyett cselekedett. 
 Csodákat tettek, a csodák pedig ajtót nyitottak a szolgálat és az istentisztelet számára. 
 A hatalom 
 Ez adott tekintélyt a küldetésüknek, és rangot a közösségekben, ahol prédikáltak. 
 Megvolt a belépőjük a láthatatlan királyságba. 
 Isten mindenhatósága volt befektetve abba a névbe a korai egyház számára, a tanítványok pedig 
elképesztő bátorsággal, felszabadultan használták a nevet. 
Ők hittek Istenben! 
 A természetfeletti birodalmában éltek és jártak. 
 Azokban a napokban amerre csak szolgáltak, Isten nyilvánult meg rajtuk keresztül az emberek felé. 
 A név használata 
 Hasznos lenne, ha most megvizsgálnánk azokat az ígéreteket, amelyeket Jézus a figyelmünkbe ajánl 
nevének használatával kapcsolatban. 
 „És akármit kértek majd az én nevemben, én megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a 
Fiúban.” (Ján. 14:13) 
 Döbbenetes ez az ígéret, tudva, hogy Jézus az Atya jobbján ül — hogy az egyház fejeként Jézusé a 
legmagasabb rang az egész univerzumban. 
 Íme az ígéret, ami törvényes meghatalmazást ad nekünk: „Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától 
az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.” (Ján. 16:24) 
 Jézus azt mondja: Mostanáig — vagyis egészen idáig — ti még sohasem imádkoztatok az én 
nevemben, mostantól fogva azonban amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, meg fogja adni 
nektek. 
8 Ez az ígéret a létező legdöbbenetesebb kijelentés, ami valaha is elhagyta a galileai Ember ajkát — mi 
használhatjuk az Ő nevét, ezt a mindenható nevet. 
 Nem azt mondja: „akkor, ha hisztek” , vagy „majd, ha lesz erre hitetek” . 
 Ezt a nevet már nekünk adta. Ez már a miénk! 
 Mivel az enyém, nincs szükségem hitre ahhoz, hogy használjam. 
 Amikor beleszületünk Isten családjába, a jog és kiváltság, hogy használhatjuk a nevet, együtt jár 
újjászületésünkkel. 
 Mindaz a hatalom, ami be van fektetve a névbe, nekünk adatik, hogy dicsőséget szerezzünk az Atya 
nevének — hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. 
 Ennek a Fiúnak — aki kivetett volt a földön és megfeszíttetett, meztelenül függött a világ előtt — a 
nevét visszhangozzák majd az időkorszakok örökkön örökké. 
 Ahova csak eljutott a keresztre feszítés szégyene, oda e név méltósága, ereje, hatalma és dicsősége is 
eljutott. 
 Ahol az emberek kigúnyolták Jézust, ez a név oda is eljutott. 
 Ahol az emberek átkozták az Embert, ez a név eljut oda is mindenhatóságával, hatalmával és erejével, 
kiáradó áldásaival, gyógyulást és vigaszt nyújt az emberi fajnak, és tisztességet és dicsőséget ad Istennek, az 
Atyának. 
Ő most is velünk van e névnek az erejében — ez a név vette át az Ő helyét. 
 Mindazt, amit Ő akkor ott meg tudott tenni, ma is megteheti minden hívő. 
 Más szavakkal, éppolyan gyorsan, ahogy megsokasítja az egyházat, megsokasítja önmagát is, mert a 
leggyengébb fiúnak is megvan már a törvényes joga mindarra a kegyelemre, hatalomra, erőre, áldásra, 
egészségre, gyógyulásra és életre, amit birtokol az a személy, aki ezt a nevet viselte. 
 Mindaz, ami Jézus volt, benne van az Ő nevében. 
 Mindaz, ami Jézus volt, benne lesz ebben a névben ezen időkorszak alatt. 
 Ez a név semmit sem veszített annak az embernek az erejéből, aki viselte e nevet. 
 Láttuk ezekben az igeversekben, hogy az Atya az univerzum legmagasabb helyére emelte Őt. 
Ő adományozta neki a világegyetem legmagasságosabb nevét. 
 Tisztességet, dicsőséget és erőt adományozott neki, és saját jobbjára ültette Őt a mennyekben, 
magasan minden létező hatalmasság fölé; és most mindez a tisztesség, mindez a dicsőség, mindez a hatalom, 
mindez az erő benne foglaltatik Jézus nevében — ez a név pedig nekünk adatott. 
 Új föld előttünk 
 Bárcsak megnyílnának a szemeink; bárcsak fel merne szállni a lelkünk a Mindenható birodalmába, 
bárcsak ez a név mindazt jelentené nekünk, amit az Atya belefektetett; bárcsak elkezdenénk cselekedni is a 
Krisztus Jézusban levő magas kiváltságaink alapján. 
 Ez a terület gyakorlatilag még felfedezetlen a keresztény megtapasztalás számára. 
9 Itt és ott néhányunk már megtapasztalta azt a hatalmat, ami Jézus nevében megadatott. 
 Láttuk már, hogy a bénák járnak, a süketek hallanak, a vakok szemei megnyílnak, hogy a halálos 
betegek azonnal meggyógyulnak és erőre kapnak, de ezideig még egyikünknek sem sikerült tartósan 
elfoglalnia a helyét kiváltságainkban és megmaradni azokban, hogy élvezni tudnánk ennek a hatalmas 
erőnek a teljességét. 
 Meg vagyunk azonban győződve arról, hogy mielőtt az Úr Jézus visszatér, a hívőknek lesz egy 
hatalmas serege, akik megtanulják a névben való élet titkát, az uralkodást az életben, és Isten Fiának 
győzedelmes, természetfeletti, feltámadott életét fogják élni az emberek között. 
 Ha elménk fel tudná fogni azt a tényt, hogy a sátán meg van bénítva, hogy teljes fegyverzetétől 
megfosztotta őt az Úr Jézus, hogy a betegség és a gyengeség az Ember szolgái; hogy az Ő szavára ezeknek 
távozniuk kell, akkor könnyű lenne a feltámadás birodalmában élni. 
 Emlékszünk, hogy a Máté 8-ban, amikor a százados Jézussal beszélt azt mondta: „...hanem csak szólj 
egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam 
vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; ...” 
 A százados más szavakkal ezt mondta: Neked hatalmad van a betegségek felett, ahogy nekem 
hatalmam van száz ember felett, engem századosnak hívnak, Te viszont Úr vagy a betegségek, a démonok és 
a természet törvényei felett. 
 Neked csak szólnod kell, és a Te szolgáid engedelmeskednek Neked, miként amikor én szólok, az én 
szolgáim is engedelmeskednek nekem. 
 Láthatjuk ebből a csodálatos példából, hogy az a százados a Jézusban való szellemi gyönyörűségnek 
magasabb síkjára jutott, mint amit ma a legtöbb hívő élvez.