Hogyan történik ma a gyógyulás

 

"JÉZUS KRISZTUS TEGNAP ÉS MA ÉS ÖRÖKKÉ UGYANAZ."  (Zsidó 13:8)

A gyógyulás a Kálvárián keresztül jött létre. Jézus Krisztus szenvedése, kereszthalála, feltámadása és véráldozata által.

"Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket."  (Máté 8:17)

"Pedig betegséginket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg."  (Ésaiás 53:4-5)

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk:
Akinek sebeivel gyógyultatok meg."  
(I. Péter 2:24)

A gyógyulás része Isten megváltási tervének. Megváltásunkért Jézus fizette meg az árat. Jézus teste megsebesíttetett az emberiség valamennyi betegsége által, így mi az Ő sebeivel nyertünk gyógyulást. Isten szemében mindannyian meggyógyultunk. Az Ige nem azt mondja, hogy majd valamikor a jővőben meggyógyulhatunk, hanem múlt időben beszél a gyógyulásunkról. Vagyis Jézus több mint 2000 éve felszegeszte a betegségeinket a keresztfára, a mi dolgunk csak annyi, hogy hittel a szívünkben elfogadjuk a gyógyulásunkat, hogy Jézus vére által tökéletes egészségben élhetjük életünket.

Jézus megváltott minket a törvény átka alól. A törvény átka alá tartozik az összes betegség is.

"Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:"  (Galata 3:13)

Mit jelent a Törvény Átka?

Isten szövetséget kötött a zsidó néppel az Általa adott törvényen keresztül. Ha valaki a törvény szerint élt, vagyis betartotta minden egyes rendelkezését, akkor védelmet kapott az evilági gonosz támadásaitól, sőt Isten áldásai szálltak rá és teljesedtek be rajta. Isten áldásai az élet minden területére kiterjedtek, biztosított volt az egészség, a békesség, a hosszú élet, az anyagi áldások.

"Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. 
Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a teföldednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Az Úrmegszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé,amiképen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az Ő útain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az Ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt. Ésfejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat; És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek."  
(V. Mózes 28:1-14)

Ha valaki nem tartotta meg a törvényt, kikerült Isten védettsége alól, és az ellenség kezébe: átok alá került.

Mit tartalmazott a Törvény Átka?

"Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára... reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad: ... Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása...szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszel. ...Egyiptomnak fekélyével, és sülylyel, varral és viszketegséggel, amelyekből ki nem gyógyíttathatol. ..."  (V. Mózes 28:15-68)

Láthatjuk, hogy

A BETEGSÉG ÁTOK
A SZEGÉNYSÉG ÁTOK

"Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:"  (Galata 3:13)

Jézus megváltott minket a törvény átkától: Megváltást kaptunk a betegségek alól és megváltást kaptunk aszegénység alól. Isten távol tartja tőlünk a betegségeket és bajokat, és ezt Jézusban teljesítette be. Nekünk csak hittel el kell fogadnunk, hogy Isten áldásaiban élhetünk Jézus vére által.

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)