I. Miért kell imádkozni? 1. Ebben a világban nem Isten uralkodik

Istennek szüksége van az imáinkra

Isten addig semmit nem tud tenni értünk, bár nagyon szeretne, amíg meg nem kérjük Őt. Kérni Istentől imában lehet.
Miért akar Isten oly sokat tenni az emberiségért? Mert Isten mérhetetlenül, minden ismeretet felülhaladóan szereti a teremtményét: az embert.

Sokan hiszik úgy azonban, és ki is mondják a kétségeiket: - Ha van valahol egy Isten, miért engedi, hogy balesetek történjenek, háborúk dúljanak, katasztrófák, betegség, halál... miért történik mindez a világban? Milyen Isten az, aki ennyi szörnyűséget tétlenül eltűr a világban?

Nekünk keresztényeknek világosan kell látnunk ebben a dolgoban.

Ebben a világban nem Isten uralkodik

Itt a földön nem Isten uralkodik. Eljön a nap, amikor Ő fog itt uralkodni, ma azonban csak azoknak az embereknek az életében képes megmutatni mindenható erejét és mérhetetlen jóságát, akik erre megkérik Őt. Vizsgáljuk meg ennek az igazságát az Ige tükrében.

2 Péter 3:9
Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem mindenki megtérésre jusson.

Istennek az a kívánsága, hogy minden ember üdvözüljön. Ez azonban még nem vált valóra. Isten az embernek szabad akaratot adott. És arra vár, hogy az ember szíve felismerje Isten mérhetetlen szerelmének hatalmas voltát, és válaszként elfogadja a szívében, szabad akaratából a megváltásban elnyert örök életet. Ha valaki elfogadja az Úr Jézust élete urának, akkor Istennek az üdvösségre vonatkozó akarata beteljesedett az életében.

Hogy a teljes kép elénk táruljon Isten és ember kapcsolatáról, vissza kell mennünk a kezdetek kezdetére:

1 Mózes 1:26-28
És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. ... Szaporodjatok, és sokasodjatok és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá.

Zsoltárok 8:3-7
Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat amelyeket teremtettél: micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is.

Isten az embert a teremtett világ istenévé tette, hogy uralmat gyakoroljon Isten kezeinek minden munkája felett, és mindent az ember lábai alá helyezett. A Teremtő az embert saját képére teremtette.

1 Mózes 1:27
Teremté tahát az ISTEN AZ EMBERT AZ Ő KÉPÉRE, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

1 Mózes 1:26
És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és URALKODJÉK a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az EGÉSZ FÖLDÖN, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.

Isten azért teremtette az embert, hogy uralkodjék. Azt is meghatározta, meddig terjed az ember uralma:uralkodjék mind az egész földön.

Ádám ezt a teljhatalmat adta ki a kezéből az Éden kertjében. A sátán jött, és hazudott Ádámnak, Ádám pedig inkább hitt neki, mint Istennek, így felségárulást követett el. Ennek következményeként a föld "bérleti joga" Ádám kezéből a sátán kezébe került. A sátán lett e világ istene.

2 Korinthus 4:4
Akikben E VILÁG ISTENE (a sátán) megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

A sátánt az Ige e világ istenének nevezi, tehát hatalma van a föld felett. Hatalma erre a világra terjed ki, ahol most élünk.

János 16:7-11
De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tiházzátok. És Ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében: bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem; és iagzság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy E VILÁGNAK FEJEDELME megítéltetett.

Ebben a részben maga Jézus nevezi e világ fejedelmének az ördögöt.

Lukács 4:6-7
És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom. Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.

Ha az ördög itt hazudott volna Jézusnak - hiszen tudjuk, hogy ő a hazugság atyja -, akkor Jézus megkísértése nem lett volna valóságos kísértés.

Az ördög tehát felkínálta Jézusnak evilági hatalmát. Tisztán látható ebből, hogy ki az, aki uralkodik a világ királyságai felett: az ördög. Mégis az emberek tudatlanságból sokszor így beszélnek: hogyan engedheti meg Isten, hogy ez vagy az megtörténjen?

 

(Forrás: JIM SANDERS - Amit tudni kell az imádságról c. könyv)