I. Miért kell imádkozni? 2. Nem Isten az okozója

Nem Isten az okozója

Sokan úgy hiszik, hogy Isten uralja, kormányozza ezt a világot. ez abból fakad, hogy nem ismerik Isten Igéjét. Ha valóban Isten uralná ezt a világot, akkor Őt a zűrzavar Istenének kellene neveznünk. ez pedig ellentmond az Igének. Az Ige szerint Ő a békesség Istene (1 Thessz. 5:23 - Maga pedig abékességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől;), nem pedig a zűrzavar, a káosz istene.

A sátán az istene ennek a bajokkal terhelt, káosszal teli világnak.

Amikor a sátán felkínálta teljhatalmát Jézusnak, Jézus nem vitatta az ördögnek azt az állítását, hogy e világ neki adatott. Természetesen nem fogadta el az ördög ajánlatát. Jézus a halála és dicsőséges feltámadása által visszaszerezte az embernek az Ádám által eltékozolt hatalmát,egyben lefegyverezte az ördögöt, megfosztotta hatalmától, és megsemmisítette erejétmindazok felett, akik Jézus nevében hisznek.

Az Igéből tudjuk, hogy a világi hatalmak fölött szellemi fejedelemségek és hatalmasságok állnak.(Ef. 6:12 - Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, ahatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemi ellen, melyek a magasságban vannak.) Az e világi hatalmak ezek által a szellemi erők által uralkodnak.

A sátán uralkodásának hatása világosan látható: háborúk, gyilkosságok, természeti csapások, betegségek, éhínségek, halál...

Miért nem tesz Isten valamit azért, hogy a sátán uralma véget érjen ezen a világon?

Isten nem teheti, hogy egyszerűen csak elveszi tőle a királyságot a föld felett. Azért nem, mert Ádám szabályosan kötött szerződést az ördöggel, amikor Istennel szemben engedetlen volt. Ádám jogszerűen adta át azt a hatalmat, amit Istentől kapott. Az ővé volt. Rendelkezhetett vele. Istent kötik a szellemi törvények. Nem tudja az ördög hatalmát megszüntetni a földön, mert ezigazságtalan lenne, megsértené a szellemi világ törvényeit. Ezért nem tehetjük Istent felelőssé a földi szenvedésekért, szörnyűségekért, tragédiákért. Az első dolgo tehát, amit mindenkinek látnia kell: Isten nem okolható a földi szenvedésekért. E világ ura, a sátán áll mindezek mögött.

Lássuk, miért jön a tolvaj, vagyis a sátán - és miért jött Jézus:

János 10:10

  • A tolvaj (a sátán, az ördög) nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson;
  • én (Jézus) azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. 

Minden, amit Isten a kezdetek kezdetén teremtett, tökéletes volt. Az ördög nem tud teremteni, csak tönkreteszi, elferdíti, eltorzítja mindazt, amit Isten teremtett. Isten áldását betegséggé és fájdalommá torzította. Isten bőségéből kifosztva az embereket szegénnyé tette. az örök élet helyett a szellemi halál örökségébe taszította az embert.

Isten nem nézhette mindezt tétlenül, mert irgalmas szerető szíve elepdt az ember után, vágyakozott arra a közösségre, amire az embert eredendően teremtette. Ezért megoldást keresettaz elveszett ember visszaszerzésére, és kidolgozta a megváltás hatalmas művét. Isten az Ő irgalmából gondoskodott az átok alá került ember megváltásáról. Megváltót küldött az embernek, az ember Jézus Krisztus.

Köszönet és örök hála ezért Istennek. A megváltásban kiszabadultunk a sátán uralma alól.jézus diadalt aratott felette. Lefegyverezte az ellenséget, megfosztotta a hatalmától. Jelenleg fegyverzet nélkül, trónfosztottan, teljesen lebénítva azon igyekezik, hogy megtévessze a keresztényeket. Ezért Jézus a számunkra egy olyan hatékony szellemi fegyverzetet adott,amelyet magunkra öltve meg tudunk állni a hit szép harcában.

Azok felett, akik Krisztusban vannak, a sátánnak már nincs joga uralkodni.

Kolossé 2:15
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.

Róma 6:14
Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

A sátán, a betegség és a fájdalom tirajtatok nem uralkodik;... Összegezve: a sátánnak semmiféle uralma nincs a hívő felett.

Kolossé 1:13
Aki (Isten) megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába.  

Az egész világ a sötétségben vesztegel. Csak azok vannak a világosságban, akik Jézus Krisztushoz tartoznak. Őáltala megszbadultunk a sötétség hatalmából.

Ésaiás 60:2
Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad föltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

 

(Forrás: JIM SANDERS - Amit tudni kell az imádságról c. könyv)