I. Miért kell imádkozni? 3. Imádkoznunk kell

Imádkoznunk kell

 A földi dolgokba Isten csak akkor tud beavatkozni, csak úgy tehet valamit, ha mi keresztények,akik Krisztusban vagyunk, megkérjük rá. Különben a sátán felségterületén kellene tevékenykednie, illegálisan. Isten számára a hívők biztosítják a belépést a földre, akiknek hatalmat adott, mert megváltást nyertek. Amikor a megváltottak kérik Őt imáikban, akkor tud Isten törvényesen közbelépni a földön, és a mi érdekünkben munkálkodni. A hívő életébe e világ urának (az ördögnek) nincs hatalma belépni, csak ha maga a hívő feljogosítja erre. Isten és a sátán is az embereken keresztül munkálkodik. Aki Istennek engedelmes, azt Isten tudja használni; aki a sátánnak engedelmes, azt a sátán fogja kihasználni a maga céljaira.

Róma 6:13

  • Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyveréül a bűnnek;
  • hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, ésa ti tagjaitokat igazságnak fegyveréül az Istennek.

Vagy az egyik (a bűn), vagy a másik (az Isten) királyságnak állunk a szolgálatában. Nincs köztes állapot. Nekünk keresztényeknek Istennek kell odaszánnunk magunkat a megigazultság fegyveréül. Csak ha odaszánjuk magunkat Istennek, akkor képes Isten rajtunk keresztül hadakozni az igazság érdekében a gonosz minden munkája ellen.

Róma 6:16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek; vagy a bűnnek, ami halálra, vagy azengedelmességnek, ami megigazulásra vezet

Azért kell odaszánni magunkat Istennek az engedelmességre, hogy Istennek szolgálhassunk, ami üdvösséget munkál általunk sokak életében.
Ennek az engedelmességnek része az is, hogy amikor a Szellem imádságra szólít, akkor el kell foglalnunk az imádság helyét. A hívőnek meg kell tanulnia ellenállni az ördögnek, ésmegnyitnia magát Istennek, így teszi lehetővé, hogy Isten rajta keresztül munkálkodjék. Akkormeglátja azt a győzelmet, amit Jézus szerzett számára a Kálvárián. Aki engedelmes Istennek, azt tudja használni, hogy imádkozzék.

Isten azt modja, hogy nekünk keresztényeknek imádkoznunk kell. Isten elmondja az Igéjében,hogyan, miért, kiért és mit imádkozzunk. Jézus úgy tanít például, hogy kérjük meg az aratás Urát, küldjön munkásokat az Ő aratásába. Ha Isten tudna aratómunkásokat küldeni a mi kérésünk, imáink nélkül is, és más dolgokat is el tudna végezni az életünkben anélkül, hogy megkérnénk, akkor nem mondaná az Ige, hogy ezekért imádkozzunk.

Ha a mi imaközreműködésünk nélkül is el tudná végezni Isten a szükséges változtatásokat az életünkben, akkor hátralévő életünkben nyugodtan hátradölhetnénk a karosszékünkben, és üldögélhetnénk arra várva, hogy Isten munkálkodjék értünk, és hogy megváltsa a még meg nem tért világot.

Ha Isten el tudná végezni itt a földön mindazt, amit szeretne, anélkül hogy imádkoznánk, akkor miért kérne minket arra, hogy imádkozzunk?

Amikor imádkozunk, megnyitjuk az ajtót Istennek, hogy be tudjon lépni e világ dolgaiba.Isten ezt így rendelte el az Igéjében. A sátán ezért nem ítélheti el, és nem vádolhatja Őt igazságtalansággal. Isten csak az Igéjével összhangban tud cselekedni. itt a földön. Ezért korlátozva van gyermekei imáira. Más szóval, Isten korlátozva van abban, hogy mit cselekedhet ebben a világban, hacsak gyermekeinek imái által szabad kezet nem kap, hogy megmutathassa mindenhatóságát.

Az imádkozó keresztény az az ajtónálló, akiről oly gyönyörűen szól Jézus a János 10-ben:

  • Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanemmáshonnan hág be, tolvaj az és rabló.
  • Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtónálló (imádkozó keresztény) ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették mi az, amit szól vala nékik. (János 10:1-6)

A juhok pásztora akkor tudja nevükön szólítani a maga juhait, és akkor tudja kivezetni őket, ha az ajtónálló ajtót nyit neki. Az ajtónálló belépést ad Istennek a földi királyságba. Jézus itt nem másról beszél, mint az imádságról: a hatalom helyéről elmondott imádságról.

Ahhoz, hogy Isten ebben a világban valóra válthassa az akaratát, szüksége van a hitünkre és az imáinkra. Isten addig nem tud semmit tenni az életünkben, amíg arra mi, vagy alaki más meg nem kéri.

Efézus 6:18
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.

 

(Forrás: JIM SANDERS - Amit tudni kell az imádságról c. könyv)