I. Miért kell imádkozni? 4. Imádkozzatok

Imádkozzatok

Jézus földi szolgálatának a legnehezebb szakaszához érkezett, amikor a bűn szellemi természetétmagába kellett fogadnia, és így szellemében elkülönült az Atyától. Ezek voltak a leggyötrelmesebb pillanatok Jézus földi életében. Jézus Krisztus a Gecsemáné kertbe megy, és imádkozik. ezeket a szívszakasztó pillanatokat így örökíti meg a Zsidókhoz írt levél:

Zsidó 5:7
Aki az Ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani Őt a halálból, és meghallgattatott az Ő istenfélelméért.


Jézus könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltással és könnyhullatással járult az Atya elé imádságba
n. Jézus gyötrődésében maga mellé vette három legkedvesebb tanítványát, és kérteőket, hogy virrasszanak, vigyázzanak, imádkozzanak vele. Imádkozzatok!

Máté 26:36-40
Akkor elméne Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívnak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom. És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni. Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! Maradjatok itt és vigyázztatok énvelem. És egy kissé előremenve, arcra borula, imádkozván és mondván: Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te. Akkor méne a tanítványokhoz és alva találá őket, és monda Péternek: Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!?


Jézus a haláltusájában és buzgóságos könyörgésében, gyötrődésében vért verejtékezett. Angyal jelent meg, hogy erősítse Őt.


Lukács 22:42-44
Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen! És angyal jelenék meg
 néki a mennyből, erősítvén Őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az Ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.

Milyen súlyos pillanatok ezek! Mégis, mikor Jézus visszatér a tanítványaihoz, alva találja őket. Azt kérdezi három tanítványától: Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!? Jézusnak szüksége lett volna a tínatványaira, hogy éberen virrasszanak és szellemben vigyázzanak Vele. A szellem kész, de a test erőtlen. Jézus másodszor is elmegy imádkozni, és mikor visszítér, ismét alva találja a tanítványait. ekkor már nem ébreszti fel őket, hanem otthagyva őket, harmadszor is elment imádkozni, ugyanazon beszéddel szólván. Amikor visszatér tanítványaihoz, azt mondja nekik: Aludjatok immár és nyugodjatok.

Megvan az ideje az imádságnak, és megvan az ideje az imádság utáni csodálatos békességnek és nyugodalomnak. Velünk ne essék meg, hogy amikor Jézus számít az imádságainkra, alva találjon minket. Legyünk szorgalmasak és buzgók az imádságban, álljunk készen, amikor Jézusnak szüksége van ránk.

Az Úr csak akkor tudja elvégezni itt a földön a munkát, amit szeretne, ha mi a helyünkön vagyunk az imádságainkat illetően is
. Ha nem engedelmeskedünk a Szellem hívó szavára, amikor imádságra buzdítja a szívünket, akkor az Úr nem tudja elvégezni, amit szeretne.


Az ó szövetség idején előfordult, hogy Isten szíve keresett egy embert, aki imádkozna, de senkit nem találtaki megállt volna előtte imádságban, könyörgésben és közbenjárásban, hogy kegyelmet kért volna Izrael számára.

Ezékiel 22:30
És keresék közülük valakit
 (nem sokakat, egy embert), aki falat falazna, és állana a törésen Énelőmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; de senkit nem találék.

Ma az új szövetség idejét éljük, és Istennek most is szüksége van az imádságainkra. Ha a te szívedet keresi az Úr, és te nem vagy engedelmes, akkor hátráltatod az Urat terveinek kidolgozásában, akaratának véghezvitelében.

Azt hisszük: mivel a mennyei Atya mindenható, ha Ő akarja, úgyis elvégzi majd a munkát; és ezzel félretesszük, lerázzuk magunkról az ima felelősségét. A mennyei Atya valóban mindenható. elvégezte a hatalmas megváltást. Bevégezte. Jézus Krisztusban megfizette a drága árat, hogy minden ember üdvözülhessen.

Mégis, kitekintve a világba, láthatjuk, milyen sokan nem ismerik még a Krisztusban kegyelemből elnyert üdvösségüket. Van miért imádkoznunk. Ahhoz, hogy az Úr be tudja végezni a terveit, a munkáját, mindengyikünknek el kell foglalnia az imahelyét, és helyt kell állnunk az imádságban.


1 Timótheus 2:1-4
Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberért, kiráylokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt, 
Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.


Minden ember üdvözüljön - Isten minden embert hazavár. Isten a Krisztusban az egész világgal megbékélt, a kegyelem korszakában, amiben élünk, és amely a feltámadástól a Gyülekezet elragadtatásáig tart, minden emberre kiterjed a kegyelem. Minden emberre elhat a szent vér ereje, hogy újjászülethessen élő reménységre. Isten szeretné, ha minden ember eljutna az igazság ismeretére. Az igazság ismerete pedig a Jézus Krisztusban való örök életünk ismeretét jelenti.

János 17:3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.


Isten akarata az, hogy minden ember eljusson Jézus Krisztus ismeretére, vagyis az örök élet ismeretére.

 

 

(Forrás: JIM SANDERS - Amit tudni kell az imádságról c. könyv)