Ima a házasságért

 

 
Atyám, Jézus nevében jövök Eléd imádságban. Meg van írva: a
Te szerelmed kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által,
aki adatott nékünk. (Róm. 5,5.)
Mivel a Te szereteted bennünk van, elismerjük és vallást teszünk
róla, hogy ez a szeretet uralkodik mindenek felett az
életünkben és a házasságunkban. Hisszük, hogy ez a szeretet
teljesen áthatja a házasságunkat, és egybeköt minket az igaz-
ságban, tökéletessé tesz minket minden jó cselekedetre, hogy
a
Te
akaratodat
cselekedjük,
azt
munkálván
ben-
nünk, ami a Te örömödre van. (Kol. 3,14. 1,10. Fil. 2,13.)
Házasságunkat hatalmas kincsként őrizzük a Te szeretetedben. A
Te Szellemed által egybeköttettünk szeretet által, teljes összhang-
ban élünk a Te örömöddel átitatva, ugyanazon szeretettel viselte-
tünk egymás iránt egy érzésben, ugyanazon indulattal, alázato-
san egymást különbnek tartva magunknál. (Fil. 2,2–3.)
Atyám, hisszük és kimondjuk, hogy egymáshoz jóságosak, irgal-
masok, megbocsátók és türelmesek vagyunk. Minden lépésünk-
ben a békességet keressük, ezáltal nyugalomban és biztonságban
élünk. Mivel szeretetben és békességben van a szívünk, nincs
akadálya imáinknak, hogy eljussanak Eléd. Imádságaink nem hi-
úsulnak meg, mert Isten kegyelmének örököstársai vagyunk.
(Ef. 4,32. 1Pét. 3,7.)
Házasságunkban az igazság műve békesség, és az igazság
gyümölcse nyugalom és biztonság és hűség mindörökké.
Házasságunk teljes az újjászületett szellem drága gyümölc-
seivel. (Ésa. 32,17.)
Házasságunkban
a
szellem
gyönyörűséges
gyümölcsei:
szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség,
82
83
szelídség és mértékletesség hatalmas mértékben növekednek,
Atyám, a Te dicsőségedre és örömöd-re. (Gal. 5,22.)
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad,
megőrzi szíveinket és gondolatainkat egymásban a Krisztus
Jézusban. (Fil. 4,7.)
Ami házasságunk napról napra erősödik az egység kötelékében,
mert azt a Te Igédre alapoztuk, és a Te szeretetedben vert mé-
lyen gyökeret. Az Ige uralkodik a házasságunk felett, így Jézus
nevében az ellenség minden terve megsemmisült a házasságunk
és életünk felett. (Ef. 3,18.)
Atyám, a szent színed előtt megvallást teszünk, hogy csak
azokról gondolkodunk, amik igazak, amik tisztes-ségesek,
amik igazságosak, amik tiszták, amik kedve-sek, amik jó
hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret.
Gondolataink és az elménk felett teljes hatalmat veszünk
Jézus nevében. (Fil. 4,8.)
Mennyei Atyám, köszönjük, hogy gondod van a Te Igédre, hogy
beteljesítsd azt. (Jer. 1,12.)
Megvalljuk, hogy mi egymás mellett állunk, kitartunk egymás
mellett, és imában támogatjuk egymást. Csak olyan dolgokat
mondunk egymásról, ami megerősít minket. Nem ítélkezünk
egymás felett, nem bíráljuk egymást, de folyamatosan köz-
benjárunk egymásért imádságban, és áldást kérünk és mon-
dunk egymásra, és hálát adunk Neked Mennyei Atyám egy-
másért Krisztusban, Jézus mindenható nevében. (Mát. 7,1. 1Kor.
13. 1Tim. 2,1.) Ámen.