Ima az országunkért

 

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy mindenek
előtt tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések és
hálaadások minden emberért, királyokért és minden mél−
tóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodt életet éljünk,
teljes istenfélelemmel és tisztességgel. (1Tim. 2,1. 2.)
Ezért Mennyei Atyám, Jézus nevében imádkozom és
köszönetet mondok Neked az országért és a kormányért.
Eléd járulok imádságban a hatalmi pozíciókban lévőkért.
Imádkozom és közbenjárok a miniszterelnökért, a minisz−
terekért, a parlamenti képviselőkért, a politikusokért, a
polgármesterekért, a bírókért, a rendőrökért, a kormányzó
testületek tagjaiért, a vezetőkért és mindazokért, akik bár−
milyen beosztásban hatalommal bírnak felettünk. Hiszem,
hogy a vezetőink szíve teljes az isteni tudással, ismerettel
és bölcsességgel. Az isteni bölcsesség, megfontoltság és
megértés távol tartja és megszabadítja őket a gonosz útjaitól
és a gonosz emberektől. (Péld. 2,6–12.) 
Kérlek, Mennyei Atyám, vedd körül a miniszterelnököt
olyanokkal, akik a szívüket megnyitják az isteni taná−
csokra, és azt teszik, ami igaz a Te szemedben. 
Köszönöm, hogy egységben tartod a kormányt. Hálát adok
Neked, hogy a döntéseknél a mi érdekeinket nézik, hogy
csendes, nyugodt, békés életet élhessünk minden szentség−
ben és becsületességben. Azért imádkozom, hogy becsüle−
tesség lakozzék a kormányban. Akik a Te szemedben ártat−
lanok, feddhetetlenek, kifogástalanok és tökéletesek, azok
megmaradjanak a hatalmi pozíciókban, akik pedig gono−
szak, kerüljenek ki a kormányból, az árulók és hűtlenek
kizárassanak. (Zsolt. 9,9.) 
14
A Te Igédben azt mondod, hogy áldott az a nemzet, akinek
az Úr az Istene. (Zsolt. 33,12.) Ezért megvallom, hogy áldott
ez az ország, mert Te vagy az Istene. 
Elfogadom és köszönöm a Te áldásaidat, Mennyei Atyám.
Te vagy a menedékem és erősségem a bajban. Ezért
kijelentem és megvallom, hogy a Te néped biztonság−
ban él ezen a földön, és bőségben fejlődik hatalmasan.
(5Móz. 28,10–12.) 
Nem csupán győztes vagyok Jézus Krisztusban, hanem
Isten gyermeke vagyok. Ha pedig gyermek, örökös is;
örököse Istennek, örököstársa pedig Krisztusnak. (1Ján. 3,2.
5,4. Róm. 8,16. 17.) 
Atyám, Te olyan királyt adsz nekünk, aki igazságosan ural−
kodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik:
mert olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljön,
mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű
a földből. (2Sám. 23,3. 4.) 
Hiszem, hogy a király szíve az Úr kezében van, és ahová
akarja, arra fordítja. Az ország vezetőinek szíve a Te kezed−
ben van, és döntéseik a Te szent irányításoddal jönnek
létre. (Péld. 21,1. 2.) 
Köszönöm, Atyám, hogy országunk teljes békében élhet,
mert meg van írva: kinek szíve Reád támaszkodik, meg−
őrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik. (Ésa. 26,3.) 
Köszönetet mondok Neked, Uram, hogy az Evangélium
csodálatos örömhírét az országban mindenki számára hir−
detik. Megvallom a Menny és a föld felé, hogy Istennek
Igéje növekedik az emberek szívében és életében, soka−
sodik a tanítványok száma, és nagyon sokan követik a
hitet. (Csel. 6,7. 12,24.) 
15
Hálával teljes a szívem, mert terjed az Úr Igéje az egész
országban. (Csel. 13,49.) Az Úr minden napon szaporítja
a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (Csel. 2,47.) 
Az Úr Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz az embe−
rek szívében, a gyülekezetben és a világban. (Csel.19,20.) 
Köszönetet mondok Neked ezért az országért, a vezetőkért.
A hálaadás és dicséret áldozata szálljon Eléd, hogy a
Te Igédet szabadon, tisztán és bátran hirdetik országunk−
ban. Jézus nevében köszönetet mondok az ország valamen−
nyi Szent Szellemmel betöltekezett gyülekezetéért a váro−
sokban, a falvakban, a településeken. 
Uram, Tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság
és méltóság, sőt minden, valami a Mennyben és a földön
van, a Tiéd! Tiéd Uram az ország, Te magasztalod fel
magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság
és dicsőség mind Tetőled vannak, és Te uralkodsz mindene−
ken; a Te kezedben van mind az erősség, mind az ország.
A Te kezedben van az ország felmagasztalása és meg−
erősítése. (1Krón. 29,11. 12.) 
Mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind−
örökké. (Mát. 6,13.) 
Magyarország felett az üdvösség és az erő, és a mi
Istenünknek országa, és az Ő Krisztusának hatalma
uralkodik mindörökké. (Jel. 12,10.) 
Magyarország Istené és az Ő Krisztusáé lett, aki örökkön
örökké uralkodik. (Jel.11,15.) Ámen.
Jézus az Úr Magyarországon!