Ima egyedülállóknak házastársért

 

Atyám, Jézus nevében jövök Eléd imádságban. Hálaadással járu-
lok a Te kegyelmeddel és irgalmaddal teljes trónod elé. Az Igét
emelem fel Eléd, Atyám, a szentséges hitem által, Te pedig a
mindenható jóságodból betöltöd azt. (Ján. 16,24.)
Meg van írva a Te Igédben, hogy a Te szerelmed kitöltetett az
én szívembe a Szent Szellem által, aki adatott nékem. (Róm.
5,5.)
Én az Úrral egyesültem, egy szellem vagyok Ővele. Kerülöm a
paráznaságot, nem vétkezem a magam teste ellen. Tudom, hogy
az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma, ame-
lyet Istentől nyertem; és nem a magamé vagyok, mert drága
áron vétettem meg; dicsőítem azért az Istent az én testemben
és szellememben, amelyek az Istené. (1Kor. 6,17–20.)
Feddhetetlen és tiszta vagyok, Istennek szeplőtlen gyermeke
az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között úgy
fénylek, mint a csillagok e világon. (Fil. 2,15.)
Szent Atyám, Te teremtetted az embert a Te képedre, férfiúvá és
asszonnyá teremtetted az embert. (1Móz. 1,27.)
Mennyei Atyám, Te is tudod, nem jó az embernek egyedül lenni.
Kérlek, szerezz nékem segítő társat, hozzám illőt (1Móz. 2,18.),
hiszen sokkal jobban van a dolga a kettőnek, hogynem az egy-
nek. (Préd. 4,9.)
Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Ha egyiket meg-
támadja is valaki, ketten ellene állhatnak; és az Úr- ral kötött
hármas kötél nem hamar szakad el. (Préd. 4,10. 12.)
Hálát adok NekedAtyám, hogy megőrzöl engem a nem hozzám
tartozó asszonytól/férfitől és a beszédével hízel-kedő idegentől,
84
85
mert egyedül csak Te ismered az emberek szívét. (Péld. 7,5.
1Kir. 8,39.)
Köszönöm Uram, hogy olyan társat küldesz nekem, aki úgy sze-
ret engem, miképpen a Krisztus is szerette az Egyházat, és
Önmagát adta azért. (Ef. 5,25.)
Egyenlő indulattal leszünk egymás iránt, ugyanazon szeretettel
viseltetünk, egy érzésben, ugyanazon indulattal leszünk; semmit
nem cselekszünk versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, ha-
nem alázatosan egymást különbnek tartjuk magunknál. Az
az indulat lesz bennünk, mely volt a Krisztus Jézusban is. (Fil.
2,2–3. 5.) Ámen.