Ima gyermekáldásért

 

MennyeiAtyánk! Én és a férjem/feleségem térdet hajtunk Előt-
ted, és megvalljuk a Szent Igédet. Te vagy a mi Urunk Jézus
Krisztusnak Atyja, akiről neveztetik minden nemzetség Mennyen
és földön. Hozzád imádkozunk, hogy add meg nekünk a Te di-
csőséged gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjünk a Te
Szellemed által a belső emberben. Krisztus lakozik hit által a mi
szívünkben. A Te szeretetedben meggyökerezünk és alapot ve-
szünk, hogy megérthessük minden szentekkel egybe, mi a széles-
sége és hosszúsága és mélysége és magassága a Te jóvoltodnak, és
megismerjük a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szerete-
tét, hogy eképpen beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig.
(Ef. 3,14–19.)
Az Urat szolgáljuk, a mi Istenünket, és Ő megáldja a kenye-
rünket és vizünket; és eltávolítja miközülünk a betegséget. El
sem vetél, meddő sem lesz a mi földünkön semmi; napjaink
számát teljessé teszed. (2Móz. 23,25–26.)
Nem fáradunk hiába, nem nemzünk a korai halálnak, mivel gyer-
mekeink az Úr áldottainak magvai lesznek, és ivadékaink ve-
lünk megmaradnak. (Ésa. 65,23.)
Dicsőítünk Téged Urunk, mert Te vagy az, aki beülteted a med-
dőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Köszön-
jük Neked, hogy Te vagy az, aki építed a családunkat. (Zsolt. 113,9.)
Mint a Te gyermekeid és örököseid és Jézusnak társörökösei, elfo-
gadjuk az ajándékot: Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anya-
méh gyümölcse, jutalom. (Zsolt. 127,3.)
Hálát adunk Neked Atyánk Jézus nevében, mert tudjuk, hogy
amit kérünk Tőled, megkapjuk, mert megtartjuk a Te parancsola-
taidat, és azt cselekedjük, ami kedves Előtted. A Te parancsola-
86
87
tod szerint hiszünk a Te Fiadnak, Jézus Krisztusnak szent ne-
vében, és szeretjük egymást, azzal a szeretettel, amellyel Te
szeretsz minket. (1Ján. 3,22–23.)
Köszönjük Neked Atyánk, hogy olyanok vagyunk, mint
a termő szőlő házunk belsejében; fiaink, mint az olajfa-
csemeték az asztalunk körül. (Zsolt. 128,3.) Ámen!