Ima munkalehetőségért

 

Atyám, Jézus nevében hiszem, megvallom és eszedbe
juttatom a Te Igédet, mert tudom, hogy gondod van a Te
Igédre, hogy beteljesítsd azt. Éberen őrködsz az Igéd
felett, hogy beteljesítsd azt. (Ésa. 43,26. Jer. 1,12.)
A Te Igéd, amely szádból kimegy, nem tér Hozzád
üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz, és megtermi
gyümölcsét ott, ahová küldted. (Ésa. 55,11.)
Igazság által vagyok erős, nem gondolok a nyomorral,
mert nincs mit félnem, és a rettegéssel, mert nem közelít
hozzám. Te termővé, gyümölcsözővé teszed kezem
minden munkáját, magot ádsz a magvetőnek és kenye−
ret az éhezőnek. (Ésa. 54,14. 55,10.)
Atyám, Te vagy az irgalmasságnak Atyja és minden
vigasztalásnak Istene. Te megvigasztalsz engem minden
nyomorúságomban. (2Kor. 1,3. 4.)
Te vagy a jólét és bátorítás forrása. Ezért én bátor vagyok,
megállok a hitben, és növekszem az erődben. (1Kor. 16,13.)
Azért én bátor vagyok, kezeimet le nem eresztem, mert az
én munkámnak jutalma van. (2Krón. 15,7.) Mivel munkál−
kodom, a jutalom nem tulajdoníttatik nekem kegyelemből,
hanem tartozás szerint. (Róm. 4,4.)
És becsületbeli dolognak tartom, hogy csendes életet éljek,
saját dolgaimat ellátom, és tulajdon kezeimmel munkál−
kodom, amiként az Úr rendelte nekem. A kívülvalók iránt
tisztességem van, és semmiben sincs szükségem. Ahogy az
Úr rendelte, csendesen munkálkodom és a magam kenye−
rét eszem. Megtanulom, hogy jó cselekedetekben járjak,
és ne legyek gyümölcstelen. (1Thess. 4,11. 12. 2Thess. 3,12. Tit. 3,14.)Te tudod az én dolgaimat, és adtál előmbe egy nyitott ajtót,
amelyet senki be nem zárhat, mivel megtartottam a Te
beszéded és nem tagadtam meg a Te neved. (Jel. 3,8.)
Semmi felől nem aggódom, hanem imádságomban és
könyörgésemben minden alkalommal hálaadással tárom
fel kívánságaimat az Isten előtt. És az Istennek békessége,
mely minden értelmet felülhalad, megőrzi szívemet és
gondolataimat a Krisztus Jézusban. Az én Istenem pedig
betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint
dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,6. 7. 19.)
És reám szállanak mindez áldások, és megteljesednek
rajtam, mert hallgatok az Úrnak, az én Istenemnek szavára.
Áldott vagyok a városban, és áldott vagyok a mezőben.
Áldott az én méhemnek gyümölcse és az én földemnek
gyümölcse. Áldott vagyok bejöttömben, és áldott vagyok
kimentemben. Áldást parancsol mellém az Úr mindenben,
amire ráteszem kezemet; és megáld engem azon a földön,
amelyet az Úr, az én Istenem ád nékem. És bővölködővé
tesz engem az Úr minden jóban, megnyitja nékem az Úr
az Ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon az én
földemnek alkalmas időben, és megáldja kezemnek minden
munkáját. (5Móz. 28,2–4. 6. 8. 11. 12.) 
Uram! Te az életet és a halált, az áldást és az átkot adtad
előmbe, és így szóltál: Válaszd az életet, hogy élhess mind
te, mind a te magod! Én az életet választottam, hogy élhes−
sek mind én, mind az én magom. (5Móz. 30,19.) 
Az én Istenem adott nekem gazdagságot és kincseket,
és megengedte, hogy egyek abból és részemet elvegyem,
és örvendezzek az én munkámnak, mert az én szívem
örömét az Isten kedveli. (Préd. 5,19. 20.) Ámen