Ima vigasztalásért, ha a családban haláleset történt

 

Atyám, köszönjük, hogy olyan Főpapunk van, aki megérti szí-
vünk bánatát és együttérez velünk a gyász idején. Ezért bátran és
bizalommal lépek a kegyelem királyi trónja elé, hogy … (neve) vi-
gasztalást kapjon, irgalmasságot nyerjen és kegyelmet találjon,
segítségül minden szükségére, alkalmas időben. (Zsid. 4,15–16.)
Atyám, köszönöm Neked, hogy … (neve) vigasztalást vesz és szí-
vében nincs szomorúság, nem bánkódik mint a többiek, akiknek
nincsen reménységük, mert ő hiszi: úgy, ahogy Jézus meghalt és
feltámadt a halálból, azonképpen az Isten is előhozza azokat,
akik elaludtak, a Jézus által Ővele együtt. (1Thess. 4,13–14.)
Atyám, arra kérlek, vigasztald meg … (neve)-t az Igéd szerint: „Bol-
dogok akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.” (Mát. 5,4.)
Drága Jézus, Te azért jöttél, hogy a megtört szívűeket meggyó-
gyítsd. (Luk. 4,18.) Atyám, Jézus nevében vigasztald meg … (neve)-t,
mert Te szereted őt, örök vigasztalással és
jó reménységgel
ajándékoztad meg őt a kegyelmedből. (2Thess. 2,16.) Áldott az Isten
és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,
az irgalmasságnak Aty-
ja és minden vigasztalásnak Istene.
Te megvigasztalod … (neve)-t minden nyomorúságában, szenve-
désében és megpróbáltatásában, hogy ő is képes legyen arra,
hogy vigasztalást nyújtson azok számára, akik bajba kerülnek,
azzal a vigasztalással, amellyel Te vigasztalod őt. (2Kor. 1,3–4.)
Köszönöm Atyám, hogy Te megvigasztalsz minden gyászolót. A
gyászolónak ékességet adsz a hamu helyett, örömnek kenetét a
gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem helyett.
Hálával teljes szívvel köszönöm neked Mennyei Atyám, Jézus
nevében. (Ésa. 61,3.) Ámen.
URAM, A TE NEVED KIÖNTÖTT DRÁGA KENET
Jézus, háMásíáh, Dávid Gyökere, Ága;
a Te nevedről vallást tevő ajkaink gyümölcsével jövünk
a Te Atyád elé, és a mi Atyánk elé, hogy hálával, dicsérettel,
magasztalással és imádattal áldozzunk Néki az Egyszülött
Fiúban, az Úr Jézus Krisztusban.
Immánuel, Igaz Mag, Ábrahám Magva,
Szövetség Követe, Üdvösség Szarva,
Naptámadat a Magasságból,
Királyi Pálca Izraelből, Messiás Fejedelem
Aki Volt, Aki Van, Aki Eljövendő,
Isten Teremtésének Kezdete,
Igazi Világosság, Világ Világossága, Élet Világossága,
Vesszőszál Isai törzsökéből, Oroszlán Júda nemzetségéből,
Békesség Fejedelme, Isten Dicsőségének Visszatükröződése
az Úr Csemetéje, az Úr plántálásának Vesszőszála,
Sáron Rózsája, Völgyek Lilioma,
Igaz Szolga, Fájdalmak Férfia, Betegség Ismerője, Bűnösökért
Közbenjáró, Názáreti Jézus, Üdvözítő, Megváltó, Megmentő,
Megtartó, Izrael Szentje, Isten Igéje
Kútfő és Szegletkő, Csodálatos, Tanácsos,
Hatalmas Isten, Örökkévalóság Atyja,
Békesség Fejedelme, Élő Ige, Népek Zászlaja,
Isten Bölcsességének Kezdete, Úr Krisztus, Dicsőség Ura
Isten Báránya, Embernek Fia, Osztályrészünk és Poharunk,
Megtestesült Ige, Isten Egyszülött Fia, Szerelmetes Fiú, Isten
Gyönyörűsége, Igazi Szőlőtő, Első Zsenge, Isten Szentje,
Dicsőség Reménysége,
Ragyogó Hajnalcsillag,
Világ alapítása előtt Létező,
Hibátlan és Szeplőtlen Bárány,
154
155
Isten elvégezett akaratából Halálra Adatott,
Töviskoronával Megkoronázott, Keresztre Feszített, Megöletett
Bárány, Váltság az Ő Vére által
Elsőszülött a Halálból, Feltámadt Úr, Szabadító,
Gyógyító Ige, Életnek Fejedelme, Hitünk Fejedelme,
Hitünk Szerzője és Bevégzője, Mester, Isten Teljessége,
az Egyház Feje, Jó Pásztor, Juhoknak Nagy Pásztora,
Világmindenség Ura
Élet Kenyere, az Igazi Mennyei Manna,
Megszentelő, Várva várt Vőlegény,
Közbenjáró és Szószóló, Ember Jézus Krisztus, Örökkévaló
Főpap, Isten Jobbjára Magasztaltatott, Megdicsőült Király,
Királyok Királya, Uraknak Ura, Dicsőség Királya
Üdvösségem Kősziklája,
Út, Igazság és Élet; Kezdet és Vég;
Tanács és Valóság; Eszesség és Erő; Alfa és Omega;
Isten Beteljesített Ígérete, Hű Szolga;
Igen és Ámen.