Jahve megvágja a szövetséget Ábrahámmal

 

Amikor Isten szövetségre lépett Ábrahámmal, néhány igen meglepő esemény történt. 
Ezek közé tartozott Ábrám és Szárai nevének megváltoztatása Ábrahámra (Isten fejedelme) és Sárára (Isten 
fejedelemasszonya). Vagyis Isten felemelte őket a királyi családba, még mielőtt megvágta volna a 
szövetséget velük. 
Az Ábrahámmal kötött szövetség, ami a zsidó vallás és a kereszténység alapja, a legcsodálatosabb létező
dokumentum. 
Ennek a pecsétje volt a körülmetélés. (I. Mózes 17) 
Ez a szövetség Ábrahámot és leszármazottait felbonthatatlan kötelékkel Jahve-hoz kapcsolta, ugyanakkor ez 
kötötte Jahve-t Ábrahámhoz és leszármazottaihoz e naptól fogva. 8
A szövetség megvágása 
„Amikor Abrám kilencvenkilenc éves volt, megjelent Abrámnak az ÚR, és ezt mondta neki: Én vagyok a 
mindenható Isten. Járj énelőttem, és légy feddhetetlen! Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon 
megszaporítom utódaidat.” (I. Mózes 17,1-2) 
Látjuk, amint Ábrahám az arcára borul. Isten beszél most hozzá. Isten azt mondja neki: „Ez lesz az én 
szövetségem veled: Sok nép atyja leszel!” (I. Mózes 17,4) 
Az I. Mózes 15,6 szerint Isten ígéretet tett Ábrahámnak, és „Abrám hitt az ÚRnak, aki ezért igaznak fogadta 
el őt.” 
A hitt szó azt jelenti, hogy Ábrahám feltétel nélkül elkötelezte magát és mindazt, ami ő volt vagy lesz, Isten 
felé. 
A hinni-nek fordított szó a héberben nem csak szeretetteljes bizalmat jelent az ember részéről Isten iránt, 
hanem azt is jelenti, hogy teljesen átadja magát neki, illetve az Ő részévé válik. Más jelentése: igazul jár 
előtte, ill. feltétel nélkül elkötelezi magát. 
Ábrahám átadta magát Istennek, teljesen rábízta magát az Úrra. 
Ezen az alapon mondta Isten: Vedd ezt most helyettem, ez Isten helyettesítője, itt ez az állat, öld meg! 
Ábrahám megtette. 
Majd azt mondta Isten: Az én helyettesítőm megöletett, most pedig azt akarom, hogy metéld körül magadat, 
hogy a véred összevegyüljön az én helyettesítőm vérével. 
Amikor ez megtörtént, Isten és Ábrahám belépett a szövetségbe. Ez azt jelentette, hogy mindaz, ami volt, 
vagy valaha is lesz Ábrahámnak, az oltárra lett helyezve. 
Ez azt jelentette, hogy Isten a legvégsőkig köteles gondoskodni Ábrahámról és megvédelmezni őt. 
Amikor Isten megvágta a szövetséget Ábrahámmal, e szövetség következtében létrejött Izrael, mint nemzet, 
mint a szövetség népe. 
Ez a szövetség Izraelre korlátozódott, Ábrahám gyermekeire – Isten ígérete és esküje volt mögötte. (I. Mózes 
22,16-18) 
Néhány szövetségi tény 
A szövetség pecsétje a körülmetélés volt. 
Minden fiúgyermeket nyolcnapos korában körülmetéltek, és a körülmetélés jelentette a belépést az ábrahámi 
szövetségbe. 
Amikor egy gyermek körül lett metélve, ezzel belépett a szövetségbe. Ezután ez a gyermek örököse lett 
mindennek, ami csak kapcsolatos volt a szövetséggel. 
Ha a gyermek apja és anyja esetleg elhalálozna, egy másik zsidó embernek kell gondot viselnie a 
gyermekről; ha a férj halna meg, akkor az özvegyről kellene gondoskodnia. Ez a szövetség törvénye. 
Minden oda lett helyezve e szövetség oltárára. 
Ha a vértestvérrel való szövetség megtartása a feleség halálát vagy elvesztését, vagy az elsőszülött 
elvesztését vagy tulajdonainak elvesztését, vagy akár saját életének elvesztését jelentené, mindez, minden 
dolog az oltárra lett helyezve. 
A szövetség kötelezettségei 
I. Mózes 17,13 „Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is, akit pénzen vásároltak. Ott lesz az én 
szövetségem a hústesteteken örök szövetségként.” 
Minden fiúgyermeket nyolcnapos korában körülmetéltek. Testükön ez a jel volt a pecsét, ami jelezte 
helyüket a szövetségben, és ameddig Izrael megtartotta ezt a szövetséget, amit Mózes megújított, az egész 
világ hadserege sem lett volna elégséges ahhoz, hogy akár egy kicsi falucskát is meghódítson. 9
Amikor Isten Mózes által kivezette Izraelt Egyiptomból, még nem volt törvényük és papságuk. 
Majd Isten adta nekik a Tízparancsolatot, a papságot, az engesztelést, az áldozatokat, a felajánlásokat és 
azokat a törvényeket, amelyek intézkedtek az áldozatokról és a felajánlásokról, a bűnbakról és az 
istentiszteleti rendről. Mindezek hozzátartoztak a szövetséghez. 
Nem a szövetség tartozott a tízparancsolathoz, ahogy azt a modernisták állítják, hanem a szövetség volt az 
oka a törvényeknek. Ezt hívták a szövetség törvényének. Izrael volt a szövetség népe. 
Olvasd el figyelmesen Mózes második és harmadik könyvét. Észre fogod venni, hogy mikor jelentkezik 
először az engesztelés szó – miután már megadatott a törvény, miután már el lett különítve a papság. 
Tanulmányozd át figyelmesen a III. Mózes16-17-et. Figyeld meg, mit jelentett a vér, és hogy mi a 
jelentősége az engesztelés szónak.